Využití

Záměry charit pro Tříkrálovou sbírku 2023

 • Arcidiecéze olomoucká

  • Charita Bystřice pod Hostýnem

   • Spolufinancování při nákupu 4 ekologických nízkoemisních vozidel na hybridní pohon celkem ze 2 projektů IROP pro Charitní pečovatelskou službu. Auta jsou potřebná k zachování terénní služby.

    240 000 Kč
  • Charita Holešov

  • Charita Hranice

   • Zajištění finanční spoluúčasti projektu \"Nákup a rekonstrukce objektu Komenského 219 pro vybudování zázemí Charity Hranice\"" -2 fáze"

    600 000 Kč
   • Nákup kompenzačních pomůcek

    150 000 Kč
   • Finanční pomoc lidem v nouzi

    100 000 Kč
  • Charita Konice

  • Charita Kroměříž

   • Příspěvek na pořízení automobilů do terénní služby Sociální rehabilitace Zahrada.

    110 000 Kč
   • Přímá pomoc lidem v nouzi

    150 000 Kč
  • Charita Kyjov

   • Přímá sociální výpomoc lidem, kteří se ocitli v nepříznivé životní situaci

    135 000 Kč
   • Rozvoj mobility Pečovatelské a Domácí zdravotní a hospicové služby

    680 000 Kč
   • Zhodnocení vybavení střediska Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež \"Klubu Bárka\"" - oprava vypalovací pece keramických výrobků."

    25 000 Kč
  • Charita Luhačovice

   • 2023 Přímá pomoc rodinám s dětmi a seniorům

    20 000 Kč
   • 2023 Rozvoj sociálních služeb Charity Luhačovice II.

    200 000 Kč
  • Charita Moravská Třebová

   • Zřízení domácí zdravotní ošetřovatelské a paliativní péče

    50 000 Kč
   • Přímá pomoc rodinám a osobám v nouzi v regionu Moravskotřebovsko a Jevíčsko a na území Velkoopatovicka.

    60 000 Kč
   • Rozšíření vozového parku

    115 000 Kč
   • Zajištění provozu dobrovolnického centra – finanční spoluúčast akreditovaných dobrovolnických programů.

    50 000 Kč
  • Charita Nový Hrozenkov

   • Se zvyšujícími se cenami energie jsme se rozhodli instalovat fotovoltaickou elektrárnu na Domov pokojného stáří NH 124 a Zázemí terénních služeb NH 504.  

    Celková výše investice se bude pohybovat okolo 2.500.000,-Kč, v současné době však vyhledáváme vhodné dotační programy.

    2 500 000 Kč
  • Charita Olomouc

   • Přímá pomoc

    250 000 Kč
   • Vybudování 4 malometrážních bytů, chráněných dílen a zázemí služeb pro lidi s duševním onemocněním.  

    250 000 Kč
   • Důstojné zaopatření zemřelých klientů střediska pro lidi bez domova.  

    100 000 Kč
   • Rozvoj domácí hospicové péče na Olomoucku.

    300 000 Kč
  • Charita Otrokovice

   • Přímá sociální výpomoc.

    100 000 Kč
   • Provoz charitních šatníků a  humanitárního skladu.

    60 000 Kč
   • Vybavení kuchyně na Charitním domově (průmyslová myčka nádobí).

    115 000 Kč
  • Charita Přerov

   • Přímá pomoc lidem v nouzi

    80 000 Kč
   • Pořízení kompenzačních pomůcek pro Domácí zdravotní a hospicovou péči

    100 000 Kč
   • Nákup auta pro Domácí zdravotní a hospicovou péči

    438 600 Kč
  • Charita Prostějov

   • Chceme shromáždit prostředky na spoluúčast k započetí projektu rekonstrukce budovy Marta na Martinákově ulici. Zde má být zázemí pro pečovatelskou službu a sociální rehabilitaci a krizové centrum pomoci.

    650 000 Kč
   • Přímá pomoc potřebným jako jsou osamělé matky v tíživé životní situaci, sociálně slabé rodiny a jednotlivci a osoby bez přístřeší.

    50 000 Kč
   • Domácí hospicová péče. Jde o jednorázovou podporu hospicové služby, kterou pro oblast Prostějovska zajišťuje pracoviště Olomouc.

    50 000 Kč
  • Charita Slavičín

   • Přímá pomoc lidem a rodinám v nouzi

    80 000 Kč
   • Finanční podíl Charity Slavičín pro vybudování zázemí pro ambulantní služby.

    290 000 Kč
  • Charita Šternberk

   • Středisko Šternberk- poskytování přímé pomoci lidem v nouzové či krizové situaci

    20 000 Kč
   • Středisko Uničov- poskytování přímé pomoci lidem v nouzové či krizové situaci

    20 000 Kč
   • Středisko Litovel- poskytování přímé pomoci lidem v nouzové či krizové situaci

    20 000 Kč
  • Charita Strážnice

   • Přímá sociální pomoc občanům Strážnice a jejího okolí

    50 000 Kč
   • Podpora rozvoje služeb Charity Strážnice, které zabezpečují trvale udržitelný provoz chráněných dílen a sociálně rehabilitačních programů

    50 000 Kč
   • Podpora terénní sociální rehabilitace Teres pro osoby s duševním onemocněním a zařazení do sociální sítě poskytovatelů JMK.

    70 000 Kč
   • Podpora rozvoje Charitní pečovatelské služby

    40 000 Kč
   • Podpořit provoz stávající sociálně terapeutické dílny Kotva pro osoby s duševním onemocněním

    60 000 Kč
  • Charita Šumperk

   • Podpora aktivit Centra pro rodinu, z.s.
    Podpora dětí, mládeže a seniorů v rámci centra volného času pro děti a mládež a osvětové a informační činnosti pro klienty a širokou veřejnost.

    20 000 Kč
   • Přímá pomoc
    Podpora provozování služeb sociální prevence. Podpora preventivní a přednáškové činnosti, Přímá pomoc a poradenství obětem domácího násilí.

    50 000 Kč
   • Podpora ONŽ - pomoc a poradenství pro ženy a dívky, z. s.
    Podpora provozování služeb sociální prevence. Podpora preventivní a přednáškové činnosti, Přímá pomoc a poradenství obětem domácího násilí.

    20 000 Kč
  • Charita Svitavy

   • Přímá pomoc rodinám v sociální nouzi a seniorům
    Přímá pomoc lidem bez domova

    100 000 Kč
   • Zajištění dostupnosti terénních služeb občanům Svitav a okolí.

    200 000 Kč
  • Charita Uherské Hradiště

   • Na přímou pomoc osobám v sociální i hmotné nouzi 220 000,-kč,  vybudování dobíjecích elektro stanic pro automobily terénních služeb 250 000,-kč.  Zahraniční humanitární pomoc 90 000,-kč a  sanace omítky Chráněného bydlení Ulita 30 670,- kč

    3 563 284 Kč
  • Charita Uherský Brod

   • Přímá pomoc potřebným lidem v nouzi

    50 000 Kč
   • Podpora činnosti Centra potravinové a materiální pomoci svaté Zdislavy

    100 000 Kč
   • Splácení úvěru na Víceúčelové komunitní centrum Charity Uherský Brod

    800 000 Kč
  • Charita Valašské Meziříčí

   • Přímá pomoc lidem v nouzi, provoz Centra sociálně-materiální pomoci

    480 000 Kč
   • Spoluúčast v projektu IROP (pořízení osobních automobilů)

    350 000 Kč
   • Vybudování oplocení na pozemku ul. Zámecká

    150 000 Kč
   • Oprava výtahu v Centru denních služeb Rožnov pod Radhoštěm

    51 200 Kč
  • Charita Veselí nad Moravou

   • Podpora Centra pro rodinu ve Veselí nad Moravou

    30 000 Kč
   • Pomoc lidem bez domova

    15 000 Kč
   • Podpora rodin s dětmi a lidí v nouzi

    100 000 Kč
  • Charita Vsetín

   • Zakoupení automobilu pro dopravu klientů Stacionáře Magnolia

    300 000 Kč
   • Přímá sociální výpomoc rodinám a jednotlivcům v tíživé životní a sociální situaci

    200 000 Kč
   • Izolace čelní části altánu pro Stacionář Magnolia

    80 000 Kč
   • Propagační materiál služeb Charity Vsetín

    60 000 Kč
  • Charita Vyškov

   • Dovybavení a zkvalitnění materiálního zázemí na Odlehčovací službě.

    100 000 Kč
   • Nákup kompenzačních a polohovacích pomůcek pro terénní služby

    100 000 Kč
   • Podpora služby Domácí hospicové péče

    50 000 Kč
   • Přímá pomoc potřebným zasaženým současnou ekonomickou krizí

    150 000 Kč
  • Charita Zlín

   • Přímá pomoc osobám v nepříznivé životní situaci, primárně na Zlínsku.
    Všeobecným účelem projektu e poskytnutí materiální pomoci k překlenutí obtížné, nekomfortní životní etapy lidem, kteří nejsou schopni z vlastních zdrojů tuto nastalou situaci odvrátit.

    Příklady z praxe: samoživitelům či sociálně znevýhodněným rodinám s dětmi mohou být zakoupeny školní pomůcky, zájmové kroužky (sport, ZUŠ, ...), letní příměstské či pobytové tábory, ošacení pro denní užití, ale také specifické sportovní, pro fungování domácnosti může být uhrazena např. pračka či lednička, potraviny a potravinové doplňky; těm, které zasáhla přírodní katastrofa může být poskytnuta pomoc v obnově obydlí - např. nákupem vysoušečů, zajištěním opravy či vybavenosti; starým a nemocným podpora nákupu např. léků, kompenzačních a rehabilitačních pomůcek, zdravotních postelí a matrací.

    500 000 Kč
   • Nemocnice Milosrdných bratří Vizovice, podpora 2023
    Spolufinancování provozu nemocnice, případně investice potřebné k zajištění standardní léčby; vše ve prospěch hospitalizovaných pacientů a pracovníků zařízení

    100 000 Kč
   • Letní pobyt pro děti a mládež s diagnózou SMA a dystrofiemi 2023
    Spolufinancování dvou turnusů letního odlehčovacího pobytového tábora; podpora rodin

    100 000 Kč
   • Denní centrum pro nejchudší romské chlapce Stara Zagora, Bulharsko, podpora 2023
    Náklady spojené s denním pobytem chlapců v Salesiánském středisku Dona Bosca - výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti ve prospěch chlapců, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, poskytnutí stravy, sociálně terapeutická činnost, pomoc při obstarávání osobních záležitostí atp.

    100 000 Kč
 • Arcidiecéze pražská

  • Arcidiecézní charita Praha

   • Pomoc chudým rodinám a dětem  - Taškent  (Uzbekistán)
    Ve spolupráci s místním biskupem a sestrami Milosrdných sester svatého Vincence z Pauly. Sestry se starají o děti ulice a dávájí jim základní pomoc humanitární, psychlogickou. Také pomáhají při doučování a poskytují mnoho dalších služeb. Sestry tyto děti chtějí navrátit zpět do společnosti, ze které byly z důvodu chudoby apod, vyloučeny. Posláním je vyhledávání, motivace, poskytování sociální pomoci a poradenství rodinám s dětmi v obtížné životní situaci, která je ohrožuje vyloučením nebo odděluje od běžné společnosti. To totiž samozřejmě negativně dopadá i na vývoj dítěte.

    100 000 Kč
   • Pomoc obětem domácího násilí a chudým rodinám s dětmi - Biškek (Kyrgyzstán)
    Partnerem projektu je Caritas Kyrgyzstan. Pomáháme finančně zkvalitnit personální obsazení partnerské organizace a dále pomoc přímo projektům, které se věnují obětem domácího násilí a chudým rodinám s dětmi. Obětem domácího násilí se pomáhá i s ubytováním. Sem se obrací většinou samotné ženy nebo ženy se svými dětmi, které si prošly násilím ze strany partnera anebo jiným způsobem zneužíváním. Chceme podporovat odborníky zabývajících se sociální prací, psychologií, psychoterapií a právním poradenstvím. Cílem spolupráce je pomoci rodinám v těžké životní situaci se zorientovat, stabilizovat a navrátit se do běžného života.

    100 000 Kč
  • Boromejky Praha 1

   • Zajištění zdravotní péče lidem bez zdravotního pojištění v Nemocnici Milosrných sester sv. Karla Boromejského v Praze.

    20 000 Kč
  • Charita Beroun

   • Provoz terénní služby Charity Beroun v Berouně a širokém a okolí.

    300 000 Kč
  • Charita Kralupy nad Vltavou

   • Provoz charity: opravy objektu, výlety pro klienty, pomoc s financováním energií klientů

    150 000 Kč
  • Charita Praha - Chodov

   • Zajištění nového technického vybavení pro provoz sociální a terénní služby.

    100 000 Kč
  • Farní charita Benešov

   • Podpora činnosti charity Vlašim

    20 000 Kč
   • Podpora činnosti Hospice Dobrého pastýře

    15 000 Kč
   • Podpora činnosti Rytmus Benešov - sociáklní pomoc pro lidi s mentýlnáím znevýhodněním

    10 000 Kč
   • Nákup vybavení pro CMŠ a MŠ Archa

    10 000 Kč
   • Podpora činnsoti RUAH o.p.s. - nákup zdravotnického materiálu

    10 000 Kč
   • Podpora sociálně slabých rodin

    10 000 Kč
  • Farní charita Čakovice

   • Aktivizační programy pro seniory

    5 000 Kč
   • Pomoc znevýhodněným rodinám a samoživitelům

    25 000 Kč
   • Pomoc seniorům, hendikepovaným a lidem v nouzi

    25 000 Kč
   • Nákup regálů do charitního šatníku

    5 000 Kč
  • Farní charita Dobříš

   • Podpora projektu Bethanie - pomoc seniorům

    43 000 Kč
   • Adopce na dálku

    7 000 Kč
  • Farní charita Kladno

   • Zřízení charitního centra s šatníkem a místem pro výdej materiální pomoci

    80 000 Kč
  • Farní charita Kolín

   • Pomoc lidem v nouzi, Kolín

    70 000 Kč
   • Pomoc lidem v nouzi, Kouřim

    20 000 Kč
  • Farní charita Mnichovice

   • Úhrada školních obědů, kroužků, lyžařských výcviků, škol v přírodě, vybavení na sporty či výcviky, tábory, kurzy, psychoterapie, brýle

    70 000 Kč
   • Úhrada topiva (dřevo, uhlí), zdravotních pomůcek (brýle apod.), vybavení domácnosti (pokud není možné ho získat darem)

    30 000 Kč
  • Farní charita Mníšek pod Brdy

   • Podpora lidí v tíživé životní situaci

    73 000 Kč
  • Farní charita Neratovice

   • Adopce na dálku

    15 000 Kč
   • Bezbarierový vstup na zahradu pro klienty DPS Libuš.

    80 000 Kč
   • Podpora činnosti ŘKF Neratovice při práci s mládeží ze sociálně slabých rodin.

    15 000 Kč
  • Farní charita Nymburk

   • Provoz a opravy nízkoprahového centra Židle sv. Mikuláše

    50 000 Kč
   • Nákup kompenzačních pomůcek pro půjčovnu

    25 000 Kč
   • Provoz Centra vzájemné pomoci sv. Miluláše

    10 000 Kč
   • Nutné opravy na projektech Charity Nymburk

    25 000 Kč
  • Farní charita Praha 1 Nové Město

   • Příspěvek na chod FCH - Nízkoprahové denní centrum pro ženy

    15 000 Kč
  • Farní charita Praha 3 Vinohrady

   • Farní charita Vinohrady organizuje pro děti výtvarné kroužky, zajišťuje podporu výuky českého jazyka maminek a další program – setkávání, drobná materiální podpora apod.)

    50 000 Kč
   • Prostřednictvím přímé pomoci zajišťované přes různé přímé kontakty a aktivity sester Boromejek posíláme na Ukrajinu věci ze sbírek, ale i přímých nákupů (např. elektrocentrály, deky, potraviny, zdrav. potřeby apod.

    50 000 Kč
   • Farní charita opakovaně pomáhala zajistit ve farnosti NSP sbírky potřebného vybavení (oblečení, potraviny apod.) pro Azylový dům sv. Terezie. Další potřebné věci se dokupovaly. (nákup potřebných věcí).

    20 000 Kč
   • Farní charita zajišťuje nákup stravenek a nocleženek pro lidi bez domova, kteří se na farnost obracejí s žádostí o pomoc. Na vyžádání a pokud možno ve spolupráci se sociálními kurátory poskytuje někdy potřebné věci pro sociálně znevýhodněné lidi z farnosti.

    50 000 Kč
   • Pomoc uprchlíkům

    30 000 Kč
  • Farní charita Praha 3 Žižkov

   • Materiální pomoc pro činnost volnočasových aktivit ve farnosti.

    2 000 Kč
   • Nákup vybavení do nově otevřeného komunitního centra sv. Anny

    25 000 Kč
   • Pomoc lidem v těžkých životních situacích.

    18 000 Kč
   • Pomoc nemocným při zajištění léčby (nákup léků, doprovod k lékaři)

    15 000 Kč
  • Farní charita Praha 4 - Modřany

   • Pokrytí výdajů humanitárního šatníku.

    5 000 Kč
   • Podpora sociálně a finančně slabých rodin

    20 000 Kč
   • Podpora sociálně aktivizační činnosti dětí a mládeže

    15 000 Kč
  • Farní charita Praha 6 - Břevnov

   • Příspěvek Fondu ohrožených dětí

    15 000 Kč
  • Farní charita Praha Barrandov

   • Pomoc sociálně slabým rodinám a jednotlivcům

    35 000 Kč
   • Resocializační pobyt pro sociálně slabé rodiny

    25 000 Kč
   • Podpora vzdělanosti mládeže

    10 000 Kč
  • Farní charita Radotín

   • Podpora rodin v nouzi

    20 000 Kč
  • Farní charita Říčany

   • Adopce na dálku

    5 000 Kč
   • Pomoc rodině v nouzi

    3 000 Kč
   • Aktivizační program pro obyvatele domu Senior v Říčanech

    2 000 Kč
   • Příspěvek na provoz hospice Dobrého pastýře v Čerčanech

    20 000 Kč
   • Příspěvek na provoz Domova pro seniory kardinála Berana v Mukařově

    20 000 Kč
  • Farní charita Slaný

   • Provoz Charity - Charitní šatník, skladování a výdej potravin, drogerie a materiální pomoci

    150 000 Kč
  • Farní charita Starý Knín

   • Provoz sociálních služeb a projektů Charity Starý Knín

    150 000 Kč
  • obec Krušovice

   • Pomoc rodinám v nouzi

    10 000 Kč
  • ŘKF Hořovice

   • Podpora pečovatelské služby Digitus Mise

    15 000 Kč
  • ŘKF Křečovice

   • Podpora činnosti domácho hospice Křídla, Sedlčany

    30 000 Kč
  • ŘKF Nové Strašecí

   • Nákup hygienických potřeb rodinám v těžké životní a finanční situaci

    24 000 Kč
  • ŘKF Praha 1, sv. Tomáš

   • Zaplacení letního tábora pro děti ze sociálně slabých rodin.

    35 000 Kč
  • ŘKF Praha 10, Kolovraty

   • Finanční pomoc dětem žijících ve finančně a sociálně tíživé
    situaci.

    54 000 Kč
   • Pomoc dětem se speciálními poruchami učení

    5 000 Kč
   • Prevenční a aktivizační programy pro mládež

    10 000 Kč
  • ŘKF Praha 4, Kunratice

   • Podpora Azylového domu sv. Gerarda v Brandýse nad Labem

    40 000 Kč
   • Podpora centra pro tělesně postižené Fatima

    12 500 Kč
   • Podpora denního stacionáře Praha Hlubočepy

    12 500 Kč
  • ŘKF Praha 6, sv. Gothard

   • Zprostředkování a zaplacení pravifelných setkání s psychologem

    20 000 Kč
   • Podpora dětí ze sociálně slabých rodin

    10 000 Kč
  • ŘKF Praha 8, Kobylisy

   • Podpora aktivit Salesiánského Centra pro rodinu

    110 000 Kč
  • ŘKF Sedlčany

   • Příspěvek na provoz hospice Křídla v Sedlčanech

    15 000 Kč
  • ŘKF Uhlířské Janovice

   • Nákup vybavení pro komunitní centrum sv. Jiljí v Uhlířských Janovicích

    19 600 Kč
  • ŘKF Zbečno

   • Podpora provozu mobilní palliativní péče Důstojný odchod

    20 000 Kč
 • Diecéze brněnská

  • Oblastní charita Blansko

   • Podpora Mobilního hospice sv. Martina - Mobilní hospic sv. Martina doprovází umírající a jejich rodiny, aby mohli společně a důstojně projít touto životní etapou. Pomáhá už víc než 10 let po celém okrese Blansko a počet jeho klientů každoročně stoupá.

    400 000 Kč
   • Pomoc seniorům a zdravotně postiženým - dary půjdou na pomoc seniorům a zdravotně postiženým klientům Charity Blansko i dalším lidem z regionu

    300 000 Kč
   • Podpora rodin s dětmi v nouzi - podpoříme matky s dětmi v azylovém domě a další sociálně slabé rodiny z regionu.

    200 000 Kč
   • Charitní záchranná síť - pomoc nejpotřebnějším v regionu ve spolupráci s farnostmi, městy a obcemi.
    Pomoc lidem, kteří propadají sítí standardní státní pomocí nebo i přes tuto pomoc žijí pod hranicí důstojného života.

    300 000 Kč
   • Rozvoj dobrovolnictví v Charitě Blansko - V následujícím roce se chceme víc věnovat dobrovolníkům, rozšířit jejich počet a připravit je, aby mohli účinně pomáhat osamělým lidem, klientům s mentálním postižením, v humanitární pomoci a dalším lidem, kteří jejich pomoc potřebují.

    300 000 Kč
  • Oblastní charita Břeclav

   • Charitní záchranná síť - v rámci projektu Charitní záchranné sítě bychom chtěli z letošního výtěžku Tříkrálové sbírky pomoci lidem, kteří se ocitli v akutní nouzi, a to v celém břeclavském okrese. Do cílové skupiny všech potřebných osob mohou spadat například senioři, lidé bez domova, lidé se zdravotním postižením, onemocněním nebo také rodiny s dětmi. Charitní záchranná síť má pomoci všem lidem, kteří pomoc potřebují, aby se jejich tíživá situace nadále nezhoršovala a nevedla tím až k existenčnímu ohrožení.

    950 000 Kč
   • Dobrovolnické centrum - z výtěžku Tříkrálové sbírky bychom chtěli věnovat značnou část financí na zkvalitnění dobrovolnického programu, a to především formou vzdělávání. Dobrovolnictví vnímáme jako nedílnou součást charitní práce a o to více si vážíme všech, kteří věnují svůj čas pomoci právě tam, kde je nejvíce potřeba, bez nároku na odměnu, a to nejen při mimořádných událostech. Vzdělávání dobrovolníků je velmi důležité, protože právě díky nim můžeme zvyšovat kvalitu poskytovaných sociálních a zdravotních služeb.

    950 000 Kč
   • Dobrovolnická činnost farních charit - je založena především na křesťanských hodnotách, které uznávají všichni jejich členové, jež se skládají z různých věkových skupin. Velmi si vážíme jejich úzké spolupráce s Oblastní charitou Břeclav, a to především proto, že pomáhají těm, kteří se dostali do těžké životní situace a potřebují nějakým způsobem pomoci.

    29 500 Kč
   • Domácí hospic svatého Martina - z výtěžku Tříkrálové sbírky chceme také podpořit vzdělávání zdravotních sester z Domácího hospice svatého Martina, které poskytují péči nevyléčitelně nemocným pacientům. Domácí hospic je služba, kterou neustále budujeme a součástí toho také je zkvalitňování poskytovaných služeb a profesní rozvoj každého člena kolektivu. Ten vnímáme jako zásadní, a právě proto jsme si oblast vzdělávání vybrali.

    100 000 Kč
  • Oblastní charita Hodonín

   • Pomoc lidem, kteří se ocitnou v nepříznivé sociální situaci u nás i v zahraničí

    300 000 Kč
   • Zkvalitnění terénních služeb pečujících zejména o seniory, a to formou nákupu automobilů pro lepší dostupnost služeb.

    500 000 Kč
   • V případě potřeby okamžitá pomoc lidem při nenadálých živelných pohromách.

    300 000 Kč
   • Nákup přístrojů a dovybavení střediska Domácí hospicová péče.

    180 000 Kč
   • Podpora sociálního projektu v Moldávii.

    30 000 Kč
   • Rozvoj charitních služeb.

    320 000 Kč
   • Dovybavit a zmodernizovat půjčovny kompenzačních pomůcek

    50 000 Kč
   • Podpora Charitní záchranné sítě, určené pro lidi v nouzi.

    150 000 Kč
   • Podpora Krizového týmu a Dobrovolnického centra při Och Hodonín.

    40 000 Kč
  • Oblastní charita Jihlava

   • Podpora investičního záměru rekonstrukce budovy včetně přilehlé zahrady Mahenova 16 dle potřeb cílové skupiny. Adapta je odlehčovací služba pro osoby s tělesným, mentálním a kombinovaným postižením. Poskytuje individuální podporu a pomoc prostřednictvím ambulantní, terénní i pobytové formy.

    350 000 Kč
   • Podpora investičního záměru rekonstrukce budovy Mahenova 16. Přizpůsobení prostoru pro rozšiřující se multidisciplinární tým služby, jehož součástí jsou lékaři, zdravotní sestry, pečovatelky, psychiatr aj.

    350 000 Kč
   • Příspěvek na úhradu části provozních nákladů služby Charitní záchranné sítě, určené pro lidi v nouzi.

    50 000 Kč
   • Zajištění materiálu a provozních nákladů střediska Dobrovolnické centrum.

    50 000 Kč
   • Zajištění materiální pomoci (hygienické a domácí potřeby, oblečení) a potravin pro lidi v nouzi.

    200 000 Kč
   • Udržení dostupnosti a kvality služeb, které jsou nepříznivě ovlivněny rostoucími cenami (především energií a PHM).

    300 000 Kč
  • Oblastní charita Rajhrad

   • Podpora mobility v terénu pro odborné sociální poradenství a Charitní záchrannou síť.

    600 000 Kč
   • Vybavení zrekonstruovaných prostor Domu léčby bolesti s hospicem sv. Josefa.

    720 000 Kč
   • Fond individuální pomoci.

    240 000 Kč
   • Otevírání bezpečnostních dveří na lůžkových odděleních hospice čtečkou čipů.

    560 000 Kč
   • Vybudování parkoviště pro automobily terénních služeb.

    1 000 000 Kč
   • Výmalba pokojů klientů Domova se zvláštním režimem sv. Luisy.

    300 000 Kč
   • Pořízení dřevěných polstrovaných židlí do Domova se zvláštním režimem sv. Luisy.

    80 000 Kč
   • Zakoupení polohovacích pomůcek pro přesun klientů Charitní pečovatelské služby.

    60 000 Kč
   • Zkvalitnění, rozvoj služeb a dofinancování provozu Oblastní charity Rajhrad

    1 640 000 Kč
  • Oblastní charita Tišnov

   • Pečovatelská služba, Odlehčovací služba a Domácí zdravotní péče - terénní služby poskytují péči klientům i odbornou zdravotní péči pacientům přímo v jejich domácím prostředí. Vybavení vozového parku je nezbytné pro dobré fungování těchto služeb a s ohledem na stáří vozidel je nutné realizovat jejich průběžnou obměnu. Nákup několika nových automobilů bude realizován z dotace, je ale nutné získat prostředky na dofinancování nákupu. Dále bude částka použita na úhradu nutných osobních a provozních nákladů.

    600 000 Kč
   • Poradna Porta poskytuje sociální a právní poradenství lidem, kteří se ocitli v obtížné životní situaci a neumějí nebo nemohou ji řešit vlastními silami. Poradna je zároveň akreditovaným pracovištěm pro dluhovou problematiku - s právem podávat insolvenčních návrh k soudu. Tento typ služby je v našem regionu ojedinělý a mezi obyvateli je o tuto službu velký zájem. Financování služby zajišťují dotace MPSV, JMK a města Tišnov, ty však nepokrývají kompletně osobní a provozní náklady služby a je třeba je dokrývat z dalších zdrojů.

    300 000 Kč
   • Sociální rehabilitace Skryje -  služba pracuje s lidmi s lehkým mentálním postižení. Pravidelným a soustavným nácvikem běžných denních činností směřuje své klienty k maximální možné samostatnosti a soběstačnosti. Služba je v současné době v prostorách Chráněného bydlení ve Skryjích, podařilo se jí ale získat pro svoji činnost do pronájmu nové prostory v Tišnově. Stane se tak dostupnější pro více klientů z našeho regionu. Prostředky Tříkrálové sbírky pomohou dofinancovala pronájem prostor a jejich vybavení.

    50 000 Kč
   • Domácí hospic Porta Vitae - prostředky Tříkrálové sbírky přispějí na rozvoj domácí hospicové péče, na zajištění personálního a materiálního vybavení pro péči o umírající pacienty a jejich pečující rodiny.

    150 000 Kč
   • Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Klub Čas -v současné době má klub 3 pobočky v Tišnově, Kuřimi a Lomnici a snaží se prostřednictvím poskytování bezpečného prostoru, poradenství, volnočasových a preventivních aktivit zlepšit kvalitu života dětí a mladých lidí. Pracovat s mladými lidmi, kteří zažívají znevýhodněné podmínky nebo konfliktní situace v rodině či ve škole je nezbytné pro jejich další osobní rozvoj a hledání místa ve společnosti. Prostředky Tříkrálové sbírky pomáhají dofinancovat zejména mimoklubové nebo preventivní aktivity a pomáhají dětem a mladým lidem zlepšovat prostředí v nízkoprahových klubech.

    20 000 Kč
   • Dobrovolnické centrum využije prostředky Tříkrálové sbírky na práci s dobrovolníky – dlouhodobými i krátkodobými, kteří se podílejí na realizaci projektů OCHT, pomáhají se zajištěním nejrůznějších aktivit na službách, veřejných akcích i sbírkách -  zejména Tříkrálové sbírky, která je největší dobrovolnickou akcí ČR. Centrum také začíná realizovat dobrovolnický program, zaměřený na pomoc osamělým lidem, což přinese zvýší počet dobrovolníků i objem práce koordinátorů.

    30 000 Kč
   • Charitní záchranná síť se zaměřuje na pomoc lidem v nouzi. Pomáhá lidem, kteří propadají sítem standardní sociální pomoci nebo i přes tuto pomoc žijí na hranici důstojného života. V rámci této služby poskytneme klientovi materiální a potravinová pomoc a zprostředkujeme návaznou pomoc. Prostředky Tříkrálové sbírky umožňují dofinancovat provoz služby.

    110 000 Kč
   • Část prostředků Tříkrálové sbírky každoročně podpoří dlouhodobý projekt rozvoje sociálních služeb v Moldávii, na kterém se podílí Diecézní charita Brno. Zaměřujeme se na podporu centra, poskytující domácí péči nemocným a umírajícím v jedné z nejchudších zemí Evropy.

    40 000 Kč
   • Chráněné bydlení Skryje - podpora lidí s mentálním postižením v kombinaci s postižením fyzickým. Cílem je poskytnout lidem, kteří svoji situaci nemohou řešit sami, podporu při jejich seberealizaci a rozvoji schopností, vedoucích k co možná nejvíce samostatnému životu.

    50 000 Kč
   • Tým mimořádných událostí zajišťuje okamžitou pomoc lidem v případě nenadálých přírodních katastrof, požárů, povodní apod. V rámci Diecézní charity Brno koordinuje a zajišťuje nepřetržitou pohotovost Oblastní charita Blansko. O náklady na tuto pohotovostní činnost se dělí všechny oblastní Charity spadající pod Diecézní charitu Brno a s financováním těchto nákladů pomáhají mimo jiné i prostředky Tříkrálové sbírky..

    30 000 Kč
   • Částka je určena na pomoc jednotlivcům a rodinám v akutní nouzi. Je rozdělována dle individuálních žádostí o pomoc.

    25 000 Kč
   • V souvislosti s rozvojem služeb je potřeba pokračovat v dalším rozšiřování prostor, budování zázemí a jeho vybavení, aby pracovníci služeb získali důstojné prostory pro svoji práci.

    200 000 Kč
  • Oblastní charita Třebíč

   • Pomoc rodinám s dětmi s postižením a ohrožením ve vývoji.

    50 000 Kč
   • Podpora rodin v těžké životní situaci.

    20 000 Kč
   • Auto pro domácí zdravotní péči.

    300 000 Kč
   • Zastřešení vchodu u budovy Hospice.

    150 000 Kč
   • Oprava nájezdů pro vstup do budovy Domovinky.

    50 000 Kč
   • Podpora dětí a mládeže - prevence před rizikovým chováním.

    150 000 Kč
   • Vybudování bezbariérového vstupu do budovy Stacionáře Úsměv.

    250 000 Kč
  • Oblastní charita Žďár nad Sázavou

   • Podpora charitní záchranné sítě
    Charitní záchrannou síť tvoří systém služeb a činností vedoucí k poskytnutí pomoci lidem v nouzi. Cílovou skupinu mohou tvořit: lidé bez domova, sociálně slabé rodiny s dětmi, lidé zasažení mimořádnou událostí, nebo těžce nemocí lidé. V současné době jsou naší cílovou skupinou také lidé z UA prchající před válkou. Bude třeba finančně podpořit mzdu pracovníků, zázemí služby a další materiální vybavení.

    450 000 Kč
   • Podpora rozvoje půjčovny kompenzačních pomůcek
    Cílem je rozšířit nabídku půjčovny převážně o elektrická polohovací lůžka, o která je velký zájem, o chodítka, klozetová křesla, vozíčky a další pomůcky, usnadňující život lidem s postižením, seniorům, lidem umírajícím a jejich pečujícím.

    300 000 Kč
   • Podpora lidí s mentálním a kombinovaným postižením
    Cílem je podílení se na zabezpečení svozu uživatelů do denních stacionářů pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením Nesa a Rosa. Uživatelé nejsou schopni sami uhradit celkové náklady na svoz, bez kterého by nemohli stacionář navštěvovat.

    250 000 Kč
   • Podpora terénních sociálních a zdravotních služeb
    Cílem projektu je podpořit služby, které jsou poskytovány v přirozeném prostředí našich uživatelů, pacientů a klientů. Pro dobré fungování terénních služeb je nezbytné dobré vybavení vozového parku. Projekt umožní rozvoj a rozšíření terénních služeb do dalších oblastí a zároveň zkvalitní zázemí našich pracovníků.

    800 000 Kč
   • Podpora lidí s duševním onemocněním
    Klub v 9 - centrum služeb pro podporu duševního zdraví je zařízením pro dospělé lidi s duševním onemocněním. Posláním našeho zařízení je pomoc při osamostatnění a seberealizaci uživatele. Podporujeme nácvik a rozvoj schopností a dovedností vedoucích k začlenění jedince do jeho přirozeného prostředí. Cílem tohoto projektu je podílení se na hrazení nákladů rekondičních akcí pro lidi s duševním onemocněním.

    50 000 Kč
   • Kambala – dobrovolnické centrum je projekt Oblastní charity Žďár nad Sázavou, jehož základním posláním je podpora myšlenky dobrovolnictví. Dobrovolnické centrum se zabývá systematickou prací s dobrovolníky, kteří se podílejí především na realizaci projektů Charity a v případě potřeby zabezpečují pomoc při mimořádných událostech. Projekt ve svém konečném důsledku přispívá ke zvýšení kvality sociálních, zdravotních a humanitárních služeb. Z výtěžku budou pokryty tyto položky: mzdové a provozní náklady, motivační aktivity a propagační předměty.

    250 000 Kč
  • Oblastní charita Znojmo

   • Rodinný sociální asistent Znojmo - Na přímou pomoc rodinám s dětmi ze sociálně znevýhodněného prostředí, žít běžný způsob života, tzn. chodit do práce, do školy, starat se o děti, nakupovat potraviny, vařit, uklízet, nebo trávit společně volný čas. Pomocí zajištění obědu se děti snadněji začleňují do společenského života.

    20 000 Kč
   • Osobní asistence Znojmo - Na provozní náklady služby, která poskytuje pomoc a podporu osobám a rodinám, které se ocitli v nepříznivé zdravotní a životní situaci.

    30 000 Kč
   • Tým mimořádných událostí - Na pomoc obětem mimořádných a krizových události prostřednictvím služby Krizového dobrovolného týmu - dokrytí provozních a mzdových nákladů.

    20 000 Kč
   • Individuální pomoci - Na přímou pomoc osobám v nepříznivé životní situaci v jejich materiální a finanční nouzi, kterou nemají možnost jinak řešit.

    200 000 Kč
   • Denní stacionář sv. Damiána - Na zajištění svozové služby pro osoby se zdravotním postižením do denního stacionáře. Díky tomu mohou rodiče a opatrovníci chodit do práce, věnovat se svým zájmům nebo si od péče odpočinout.

    100 000 Kč
   • Charitní pečovatelská služba - Na zajištění služby v málo dostupných místech znojemského regionu. Podpora seniorům a osobám se sníženou soběstačností, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci prostřednictvím terénní sociální práce.

    50 000 Kč
   • Klub Coolna - Na zajištění sociální služby Klubu Coolna Znojmo pro děti a mládež, která reaguje na aktuální potřeby dětí a mladých dospělých a skrze podporu a pomoc jim zlepšuje kvalitu života. Koupi maringotky, jako zázemí pro terénní práci nízkoprahového zařízení pro děti a mládež.

    40 000 Kč
   • Charitní poradna Znojmo - Na provozování náklady služby Charitní poradna Znojmo, která poskytuje informace a pomoc osobám, které se nacházejí v nepříznivé životní situaci, aby byli schopni díky poskytnutým informacím řešit obtížné situace.

    70 000 Kč
   • Dílna sv. Kláry Znojmo, sociálně terapeutické dílny - Na provozní náklady služby, která pomáhá a podporuje osoby s duševním onemocněním, které  se v důsledku své nemoci nemohou uplatnit na otevřeném trhu práce.

    50 000 Kč
   • Dobrovolnické centrum - Na náklady pracovníka, který pomáhá a podporuje uživatele charitních služeb a charitních činností prostřednictvím dobrovolnické činnosti.

    250 000 Kč
   • Krizová pomoc - Na mzdové náklady pracovníka, který pomáhá a podporuje osoby, které se ocitnou v těžké životní situaci, která ohrožuje jejich zdraví či život a nejsou schopny ji zvládnout vlastními silami. Služba se zabývá také obětem domácího násilí.

    50 000 Kč
   • Charitní záchranná síť - Na zajištění okamžité materiální a návazné pomoci osobám, které se ocitly v akutní nouzi či žijí dlouhodobě pod hranicí důstojného života s cílem pokrýt základní životní potřeby (provoz, nákup nocleženek, základních potravin, polévky pro osoby bez přístřeší, léky, boty, poplatky za vystavení dokumentů)
    Na osobní náklady pracovníka, který poskytuje přímou pomoc osobám v nouzi a řeší jejich situace prostřednictvím komplexní práce v ambulantní a terénní formě.

    550 000 Kč
   • Klub Coolna Moravský Krumlov - Na zajištění sociální služby Klubu Coolna Mor. Krumlov pro děti a mládež. Které zažívají nepříznivou životní situaci.

    130 000 Kč
   • Podpora vzdělávání v domácím prostředí - Projekt se zaměřuje na děti, o kterých dopředu víme, že jsou ohrožené možným školním neúspěchem, vyrůstají v nepodnětném prostředí, na ubytovnách, ve špatných bytových podmínkách, v rodinách, které každý den řeší zásadní existenční problémy apod. Jedná se zejména o podporu dětí, jejichž rodiče nejsou schopni působit v roli podporovatele dítěte při vzdělávání.

    140 000 Kč
  • Služby Brno

   • CHARITNÍ ZÁCHRANNÁ SÍŤ

    Charitní záchranná síť pomáhá těm nejpotřebnějším, kteří nemohou najít pomoc jinde. Protože se nejedná o klasickou sociální službu, je její chod závislý na pomoci z Tříkrálové sbírky. Zároveň část prostředků tvoří tzv. fond individuální pomoci, který pomáhá v krizových situacích klientům Charitní záchranné sítě.

    500 000 Kč
   • SLUŽBY PRO LIDI BEZ DOMOVA

    Tříkrálová sbírka pomůže zpřístupnit služby pro lidi bez domova klientům, kteří mají nějaké zdravotní omezení. Finance pomohou s výměnou dlažby, aby se na ní mohli pohybovat i lidé na invalidním vozíku či s berlemi, což v současnosti není možné.

    300 000 Kč
   • DOMOV SVATÉ MARKÉTY

    V Domově sv. Markéty pro maminky s dětmi v tísni pomůže Tříkrálová sbírka k vybudování bezpečnějšího prostředí na zahradě. Klientky s dětmi tráví rády čas venku, proto je důležité opravit ho tak, aby nepředstavovalo riziko úrazu zejména pro děti.

    120 000 Kč
   • DOMOV POKOJNÉHO STÁŘÍ KAMENNÁ

    Domov pokojného stáří Kamenná pečuje o seniory, kteří se z důvodů demence či jiných onemocnění neobejdou bez cizí pomoci. Tříkrálová sbírka pomůže pořídit speciální koupací lůžko, které je v péči o klienty nezbytné.

    110 000 Kč
   • DOMÁCÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE

    Zdravotní sestřičky Domácí zdravotní péče jezdí za nemocnými a seniory po celém Brně i jeho okolí. Aby se včas dostaly ke všem, kdo jejich služby potřebují, je pro ně nezbytný spolehlivý automobil. Výtěžek Tříkrálové sbírky zaplatí jeho velkou část.

    200 000 Kč
 • Diecéze českobudějovická

  • Charita České Budějovice

   • Podpora sociálních a zdravotních služeb CHČB.

    844 560 Kč
   • Podpora dvou handicapovaných chlapců-

    100 000 Kč
   • Podpora nízkoprahového zařízení pro děti a mládež V.I.P. prostřednictvím Farní charity Boršov nad Vltavou.

    20 000 Kč
   • Podpora nízkoprahového zařízení pro děti a mládež V.I.P.

    150 000 Kč
   • Finanční podpora handicapovaného chlapce s autismem.

    25 000 Kč
   • Finanční podpora osob při nečekané živelné události prostřednictvím Římskokatolické farnosti Římov.

    30 000 Kč
   • Podpora centra volnočasových aktivit mládeže ve farnosti Boršov nad Vltavou.

    6 000 Kč
   • Finanční podpora  mladého muže s vrozenou vývojovou vadou CNS & DMO.

    25 000 Kč
   • Fond přímé pomoci

    200 000 Kč
  • Charita Český Krumlov

   • Podpora činnosti Charity Český Krumlov a finanční podpora osob v krizové situaci v okrese Český Krumlov.

    97 188 Kč
  • Charita Horažďovice

   • Příspěvek na Fond krizové humanitární pomoci při živelných a přírodních katastrofách.

    18 000 Kč
   • Podpora Občanské poradny v Nepomuku.

    55 000 Kč
   • Podpora Charitní pečovatelské služby, Domácí zdravotní služby a Občanské poradny.

    215 806 Kč
   • Podpora provozu \"Sociálně integračního bytu\""."

    25 000 Kč
   • Finanční podpora centra volného času pro děti a mládež \"Dětský domov Kašperské Hory - pobočka Chanovice\""."

    6 000 Kč
   • Finanční či hmotná podpora sociálně slabých rodin s dětmi na Kasejovicku.

    10 000 Kč
   • Finanční či hmotná podpora sociálně slabých rodin s dětmi na Nepomucku.

    15 000 Kč
  • Charita Jindřichův Hradec

   • Finanční podpora vzniku a rozvoje dobrovolnického centra při CHJH.

    40 000 Kč
   • Finanční podpora provozu a rozvoje Výdejny Samaritán.

    55 000 Kč
   • Podpora provozování služeb  sociální péče a poskytování kvalitní pomoci dětem a rodinám v těžké životní situaci.

    55 000 Kč
   • Podpora, zkvalitnění a rozvoj charitních služeb pro osoby v krizi: Noclehárna sv. Antonína, Poradna pro lidi v nouzi a služba sociální rehabilitace pro osoby v krizi.

    148 810 Kč
   • Přímá finanční či materiální pomoc osobám v sociální i hmotné nouzi.

    20 000 Kč
  • Charita Kamenice nad Lipou

   • Podpora terénní pečovatelské služby.

    70 733 Kč
   • Podpora provozu Senior Taxi v Kamenici nad Lipou.

    20 000 Kč
   • Podpora Klubu seniorů.

    11 000 Kč
   • Podpora provozu a materiálního vybavení Půjčovny kompenzačních pomůcek.

    20 000 Kč
   • Podpora služby Charitní záchranná síť.

    81 000 Kč
  • Charita Kaplice

   • Podpora rozvoje sociálních služeb Charity Kaplice a finanční či hmotná podpora osob v krizové situaci v okrese Český Krumlov.

    366 750 Kč
  • Charita Pelhřimov

   • Podpora služby Charitní záchranná síť.

    120 000 Kč
   • Zajištění provozu a fungování sociálních a zdravotních služeb poskytovaných Charitou Pelhřimov lidem v obtížných sociálních situacích.

    730 250 Kč
  • Charita Písek

   • Podpora Střediska pomoci v Milevsku, které poskytuje především materiální pomoc osobám v nouzi, pomáhá osamělým seniorům, rodičům samoživitelům, rodinám v krizi nebo osobám bez přístřeší a v hmotné nouzi.

    70 000 Kč
   • Podpora Azylového domu sv. Alžběty pro matky s dětmi, kde jsou poskytovány služby a ubytování ženám, které v důsledku nepříznivé životní situace ztratily bydlení. Pomáhá především těhotným ženám bez přístřeší, matkám s dětmi do 15 let věku dítěte a ženám ohroženým domácím násilím.

    50 000 Kč
   • Podpora Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež sv. Františka z Assisi, které je útočištěm dětí a mládeže ohrožené sociálně nežádoucími jevy, či nepříznivou sociální situací.

    45 000 Kč
   • Podpora Dobrovolnického centra BONUM, které prostřednictvím dobrovolníků pomáhá osobám zdravotně znevýhodněným, seniorům, dětem a rodinám, při realizaci sbírek, kulturních a společenských akcí na území ORP Písek a Milevsko.

    35 000 Kč
   • ​Podpora Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Rozárka v Milevsku, která poskytuje pomoc rodinám s dětmi z vyloučených lokalit, sociálně slabým a rodinám v tíživé, či krizové životní situaci.

    45 000 Kč
   • Podpora soc. potřebných rodin, dětí a seniorů na Rožmitálsku a Březnicku

    32 000 Kč
   • Podpora Střediska pomoci v Písku, které poskytuje především materiální pomoc osobám v nouzi, pomáhá osamělým seniorům, rodičům samoživitelům, rodinám v krizi nebo osobám bez přístřeší a v hmotné nouzi.

    119 227 Kč
  • Charita Prachatice-Vimperk

   • Podpora provozu Charitní ošetřovatelské služby, domácí péče.

    161 000 Kč
   • Podpora terénního programu projektu Most naděje.

    50 000 Kč
   • Podpora Charitního domova sv. Dominika Savia pro matky s dětmi.

    200 000 Kč
   • Podpora a  zajištění provozu azylového Domu sv. Petra pro muže.

    147 930 Kč
   • Podpora pečovatelské služby v oblasti Vlachovo Březí.

    20 000 Kč
  • Charita Strakonice

   • Podpora a rozvoj péče o klienty v Domě klidného stáří sv. Anny.

    579 519 Kč
   • Přímá finanční pomoc sestrám v Kijevu Caritas - Spes Social Center.

    30 000 Kč
  • Charita Sušice

   • Podpora  terénních služeb sociální péče provozovaných Charitou Sušice.

    347 312 Kč
   • Fond individuální pomoci: přímá finanční či materiální pomoc osobám v sociální i hmotné nouzi a humanitární pomoci.

    50 000 Kč
  • Charita Tábor

   • Přímá finanční i materiální pomoc matce samoživitelce v  sociální a hmotné nouzi.

    25 000 Kč
   • Přímá pomoc lidem bez přístřeší. Podpora projektu Táborská stravenka a Táborská noclenka.

    35 000 Kč
   • Podpora a rozvoj Dobrovolnického centra Charity Tábor.

    65 000 Kč
   • Finanční podpora a zkvalitnění sociálních služeb Charita Tábor.

    197 357 Kč
   • Podpora provozování a rozvoje humanitární činnosti organizace - nákup vybavení na mimořádné události.

    40 000 Kč
   • Přímá finanční pomoc osobám v sociální a hmotné nouzi.

    25 000 Kč
   • Podpora volnočasových aktivit pro děti a mládež ve farnosti Mladá Vožice

    15 000 Kč
  • Charita Třeboň

   • Přímá finanční i materiální pomoc lidem v  sociální i hmotné nouzi.

    10 000 Kč
   • Podpora financování a rozvoj služeb a činností Charity Třeboň poskytovaných osobám v  nepříznivých sociálních situacích.

    226 371 Kč
  • Charita Týn nad Vltavou

   • Podpora projektu Klub seniorů Senior šance.

    100 000 Kč
   • Podpora sociální péče provozované terénní formou: rozšíření vozového parku.

    117 412 Kč
   • Podpora sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi v Týně nad Vltavou  a přidružených obcí v obtížných životních situacích.

    80 000 Kč
  • Diecézní charita České Budějovice

   • Podpora vybavení diecézního humanitárního skladu pro mimořádné události a vzdělávání pracovníků a dobrovolníků v činnosti při mimořádných událostech.

    45 886 Kč
   • Křemže: Finanční podpora chlapce s DMO

    40 000 Kč
   • Křemže: Přímá materiální či finanční pomoc handicapovaným osobám v sociální i hmotné nouzi.

    44 152 Kč
   • Trhové Sviny: Přímá finanční či materiální pomoc osobám na Trhovosvinensku v sociální i hmotné nouzi.

    52 217 Kč
   • Trhové Sviny: Podpora Dobrovolnického centra při DCHCB.

    28 000 Kč
   • Ledenice: Podpora diecézního humanitárního skladu pro mimořádné události a vzdělávání pracovníků a dobrovolníků v činnosti při mimořádných událostech.

    55 568 Kč
   • Ledenice: Farní fond pro pomoc lidem v  akutní nouzi.

    25 000 Kč
  • Farní charita Katovice

   • Podpora volnočasových aktivit pro děti a mládež ze sociálně vyloučených rodin.

    76 032 Kč
   • Podpora péče o seniory a osoby handicapované.

    76 033 Kč
  • ŘKF Borovany

   • Přímá finanční či materiální pomoc osobám ve farnosti Borovany v sociální či hmotné nouzi.

    50 138 Kč
   • Podpora diecézního humanitárního skladu pro mimořádné události a vzdělávání pracovníků a dobrovolníků v činnosti při mimořádných událostech.

    50 138 Kč
  • ŘKF Suchdol nad Lužnicí

   • Podpora provozu Centra volného času: pomoc dětem, rodinám a sociálně slabým občanům v Suchdole nad Lužnicí.

    32 478 Kč
   • Podpora rozvoje charitního díla Občanská poradna Charita Třeboň.

    32 478 Kč
  • ŘKF Veselí nad Lužnicí

   • Přímá materiální či finanční podpora občanů v sociální i hmotné nouzi ve Veselí nad Lužnicí.

    10 000 Kč
   • Podpora činnosti a rozvoje domu sv. Františka.

    79 051 Kč
  • ŘKF Vodňany

   • Podpora  rozvoje  Charity Týn nad Vltavou, pracoviště Vodňany.

    48 000 Kč
   • Podpora klientů sociálně terapeutické dílny Chelčického domova sv. Linharta o.p.s.

    12 000 Kč
   • Podpora jednotlivých klientů Hospice sv. Jana N. Neumanna v Prachaticích a Domácího hospice sv. Markéty ve Strakonicích.

    33 000 Kč
   • Přímá pomoc sociálně potřebným a zdravotně znevýhodněným v sociální i hmotné nouzi.

    101 440 Kč
   • Podpora dobrovolnického centra pro děti a mládež a jejich volnočasových aktivit.

    12 000 Kč
   • Podpora jednotlivých handicapovaných klientů Domova Žlutý petrklíč z. s. na Lomci.

    33 000 Kč
 • Diecéze královéhradecká

  • Charita Přelouč

   • Nákup vybavení – kuchyňské a sportovní vybavení. Materiál na aktivity s dětmi. Rekonstrukce klubovny, úprava zahrady. Dofinancování vzdělávání pracovníků

    75 000 Kč
   • Provoz charitního šatníku – úhrada energií, potravinová pomoc rodinám v nouzi – sklad nájem a energie. Nákup potravin v mimořádné situaci.

    45 000 Kč
   • Projekty v Indii: kvalifikační kurzy pro nevyučené a nezaměstnané mladé lidi a dětské večerní vzdělávání v oblasti Bangalore, podpora nemajetných školáků a vysokoškolských studentů v oblasti Belgaum

    12 500 Kč
   • Krytí nákladů vzniklých při odstraňování následků povodní, požárů apod.

    20 000 Kč
   • Vánoční a velikonoční akce s klienty služby – děti, rodiče,
    prarodiče. Přímá finanční pomoc lidem v nouzi.

    37 500 Kč
   • Výlety s dětmi z Jakub klubu, z pěstounských rodin a rodiny v službě SAS po blízkém okolí. Tímto jim zprostředkováváme nové zážitky a zkušenosti, protože jinak se zpravidla nikam nedostanou.

    25 000 Kč
   • Vzdělávání dobrovolníků a úhrada energií v rámci zajištění dobrovolnických programů pro seniory. Dobrovolnické projekty žáků ZŠ a studentů gymnázia pro seniory v Domově u fontány – materiál, informační materiály.

    12 500 Kč
   • Pravidelná setkání dětí s programem, Mikulášské setkání dětí a pěstounů. Dofinancování vzdělávání pracovníků

    20 000 Kč
   • Nákup nových kompenzačních pomůcek podle aktuální potřeby.

    15 000 Kč
  • Farní charita Dobruška

   • Podpora sociální služby osobní asistence pro lidi v Dobrušce a hlavně pro lidi v okolních obcích a Orlických horách

    150 000 Kč
   • Půjčovna pomůcek- nákup dalších pomůcek, pro seniory (pro pečující rodiny), pro nemocné po úrazech

    150 000 Kč
   • Přímá pomoc rodinám a lidem v nouzi nebo rodinám se zdravotně postiženým dítětem, sociálně slabým, potřebným

    104 800 Kč
   • Projekty v Indii - kvalifikační kurzy pro nevyučené a nezaměstnané mladé lidi a dětské večerní vzdělávání v oblasti bangalore, podpora nemajetných školáků a vysokoškolských studentů v oblasti Belgaum

    22 000 Kč
   • Krytí nákladů vzniklých při odstraňování následků povodní, požárů apod.

    13 200 Kč
  • Farní charita Dolní Újezd

   • Úhrada nákladů spojených s provozem pečovatelské služby a nákup kompenzačních pomůcek.

    80 000 Kč
   • Úhrada  provozních nákladů ošetřovatelské služby, nákup zdravotního materiálu a kompenzačních pomůcek.

    67 200 Kč
   • Projekty v Indii: kvalifikační kurzy pro nevyučené a nezaměstnané mladé lidi a dětské večerní vzdělávání v oblasti Bangalore, podpora nemajetných školáků a vysokoškolských studentů v oblasti Belgaum.

    8 000 Kč
   • Krytí nákladů vzniklých při odstraňováhní následků povodní, požárů apod.

    4 800 Kč
  • Farní charita Litomyšl

   • Automobil pro Charitní ošetřovatelskou službu: Z výtěžku pořídíme osobní automobil pro zdravotní sestry. Vůz bude sloužit k cestám za pacienty na Litomyšlsku.

    280 000 Kč
   • Dobrovolnické centrum: Krytí nákladů na provoz dobrovolnického centra.

    60 000 Kč
   • Přímá pomoc rodinám s dětmi: Z prostředků budou podpořeny rodiny s dětmi, které v důsledku vážného nedostatku finančních prostředků nemohou žít stejně plný život jako jejich vrstevníci. Nejčastěji se jedná o nákup školních a kompenzačních pomůcek, spolufinancování lyžařských výcviků a letních táborů apod.

    20 000 Kč
   • Dar na realizaci humanitárních projektů v zahraniční: Projekty v Indii: kvalifikační kurzy pro nevyučené a nezaměstnané mladé lidi a dětské večerní vzdělávání v oblasti Bangalore, podpora nemajetných školáků a vysokoškolských studentů v oblasti Belgaum.

    28 000 Kč
   • Mimořádné situace: Krytí nákladů vzniklých při odstraňování následků povodní, požárů apod.

    12 000 Kč
  • Farní charita Studenec u Horek

   • Doplnění nabídky zdrav. technických pomůcek do půjčovny.Nákup zdravotnického materiálu.Podpora pro projekty v Indii.

    70 000 Kč
  • Oblastní charita Červený Kostelec

   • Hospic Anežky České - Úpravy terasy hospice, nákup zdravotnického materiálu, opravy a údržba budovy a obnova vybavení

    161 000 Kč
   • Domov sv. Josefa - Nový výtah v budově sv. Kláry - odlehčovací služba

    161 000 Kč
   • Dar na realizaci humanitárních projektů v zahraničí - Projekty v Indii: kvalifikační kurzy pro nevyučené a nezaměstnané mladé lidi a dětské večerní vzdělávání v oblasti Bangalore, podpora nemajetných školáků a vysokoškolských studentů v oblasti Belgaum.

    35 000 Kč
   • Mimořádné situace - Krytí nákladů vzniklých při odstraňování následků povodní, požárů, apod.

    21 000 Kč
   • Mobilní hospic Anežky České - Vybavení nového pracoviště Koubovka, zajištění lepší dostupnosti sester v terénu, nákup zdravotnické techniky pro zkvalitnění péče o pacienty

    147 000 Kč
   • Charitní pečovatelská služba Červený Kostelec - Zlepšení dostupnosti služby v terénu, nákup zařízení a vybavení pro provoz pečovatelské služby

    70 000 Kč
   • Denní stacionář Kafkova vila - Nákup zařízení a vybavení pro provoz denního stacionáře

    70 000 Kč
   • Mateřské centrum Háčko - Obnova zařízení mateřského centra, nákup materiálu a odměn pro děti při prorodinných aktivitách, částečné krytí provozních a mzdových nákladů

    35 000 Kč
  • Oblastní charita Chrudim

   • Občanská poradna

    75 000 Kč
   • Domácí zdravotní péče a domácí hospicová péče

    217 500 Kč
   • Dar na realizaci humanitárních projektů v zahraničí

    37 500 Kč
   • Přímá finanční pomoc

    22 500 Kč
   • Pečovatelská služba

    60 000 Kč
   • Osobní asistence

    60 000 Kč
   • Dobrovolnické centrum

    52 500 Kč
   • Nákup a kofinancování nových aut, propagace služeb

    150 000 Kč
   • Úprava kanceláři v sídle Oblastní charity Chrudim

    75 000 Kč
  • Oblastní charita Dvůr Králové

   • Respitní pobyty pro děti vyrůstající v náhradní rodinné péči

    75 000 Kč
   • Vybudovat vlastní zázemí pro naše služby

    125 000 Kč
   • Nákup pomůcek pro děti a mládež do Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Střelka

    12 500 Kč
   • Pro službu Labyrint - cesta pro rodinu zajistit potřebné pomůcky k činnost.

    12 500 Kč
   • Projekty v Indii.

    12 500 Kč
   • Krytí nákladů vzniklých při odstraňování následků povodní, požárů apod.

    7 500 Kč
   • Adresná pomoc v nepříznivé živostí situaci.

    5 000 Kč
  • Oblastní charita Havlíčkův Brod

   • Sociální služby - Projektová dokumentace na bývalou ekonomickou školu plus další náklady s tím spojené. Koupí bývalé budovy ekonomické školy, kde dojde ke kompletní rekonstrukci této budovy, vzniknou prostory pro jednotlivá střediska – raná péče, SAS, nízkoprahové centrum BAN!, osobní asistence, dětská skupina Brodští broučci, půjčovna kompenzačních pomůcek, dobrovolnictví, odlehčovací službu, správu. Koupí objektu se sníží náklady za pronájem kanceláří a sjednotí se služby OCHHB na jednom místě.

    638 000 Kč
   • Středisko charitní pomoci Šatník - Umožnit vytvořit a udržet pracovní místa pro lidi, kteří jsou z nejrůznějších důvodů dlouhodobě nezaměstnaní či těžko uplatnitelní na trhu práce, a tím podporovat udržení a rozvoj jejich pracovních návyků a dovedností.

    250 000 Kč
   • Sociálně aktivizační služba - Financování letního pobytového tábora pro klienty Šipky, kteří nemají pro své děti finance ani aby se účastnily školních výletů. Tyto děti jsou sociálně vyloučeny ze společnosti a chybí jim běžné sociální zkušenosti a dovednosti. Snahou je začlenit tyto děti do běžné společnosti, tak aby se svými vrstevníky mohli sdílet zkušenosti a zážitky z letních táborů. Další finanční prostředky budou použity pro dětské klienty, kteří potřebují uhradit aktivity se školní docházkou (obědy, výlety, ubytování, lyžařský výcvik, školní pomůcky)

    150 000 Kč
   • Raná péče - Středisko rané péče plánuje v roce 2023 zorganizovat pedagogicko-rehabilitační pobyt pro své uživatelské rodiny s dětmi. SRP považuje pedagogicko-rehabilitační pobyt přínosným v mnoha oblastech. Rodiny s postiženými dětmi se mohou navzájem seznámit, což pozitivně působí na oblast začleňování těchto rodin do společnosti, na oblast socializace a také proces vyrovnávání se s postižením svého dítěte. Pobyt je přínosný také v tom, že rodiny mohou využít velké množství terapeutických aktivit – pedagogicko-rehabilitační jízda na koni, rehabilitační plavání, nácvik jemné motoriky, muzikoterapii, pohybová terapie, relaxaci a další. Pro rodiny jsou často finančně nákladné, proto je pozitivní, že na pedagogicko-rehabilitačním pobytu si rodiny mohou vyzkoušet všechny nabízené terapie a lépe se rozhodnout, kterým aktivitám se budou nadále v běžném životě věnovat.

    150 000 Kč
   • Dar na realizaci humanitárních projektů v zahraničí -  Projekty v Indii: kvalifikační kurzy pro nevyučené a nezaměstnané mladé lidi a dětské večerní vzdělávání v oblasti Bangalore, podpora nemajetných školáků a vysokoškolských studentů v oblasti Belgaum.

    70 000 Kč
   • Mimořádné situace - Krytí nákladů vzniklých při odstraňování následků povodní, požárů apod.

    42 000 Kč
  • Oblastní charita Hradec Králové

   • Poskytování odborné komplexní péče nevyléčitelně nemocným a jejich blízkým tak, aby umírající netrpěli bolestí, strachem, úzkostmi, osamocením a dalšími negativními vjemy s maximální snahou o zachování jejich lidské důstojnosti. Péče je poskytována v domácím prostředí nemocného v souladu s postupy paliativní medicíny.  

    Shromažďování finančních prostředků pro přípravné práce, výstavbu a provoz specializovaného kamenného hospice.

    Využití prostředků: projektová dokumentace, investice, vybavení, provozní a personální náklady.

    500 000 Kč
   • Zajištění provozně-technického zázemí a vybavení pro sociální služby a zdravotnickou péči Oblastní charity Hradec Králové.

    Využití prostředků: investice (projekt), vybavení, provozní a personální náklady.

    220 000 Kč
   • Konkrétní pomoc a podpora osob v řešení krizových situací, orientace a adaptace na náročné životní období, pomoc při hledání možných řešení, ochrana před sociálním vyloučením.
    Prostřednictvím Poradny Domácí hospicové péče a Poradny pro lidi v tísni poskytujeme kvalitní odborné sociální poradenství, podporu, doprovázení a sdílení v těžkých životních situacích, které nedokáží klienti řešit sami ani s pomocí svých blízkých, všestranně podporujeme nemocné a pečující.

    Využití prostředků: investice, vybavení, provozní a personální náklady.

    150 000 Kč
  • Oblastní charita Jičín

   • Přímá pomoc v regionech Jičínska, Novopacka, Hořicka a Semilska - Přímá pomoc je učená na zmírnění následků nenadálých krizových situací, které se přihodily lidem bez jejich přičinění, a které nemohou, nebo neumí řešit pouze vlastními silami. Jedná se zejména o rodiny s dětmi a staré lidi z regionů, kde působí Oblastní charita Jičín. Z prostředků se budou rovněž hradit náklady spojené s přímou pomocí (např. pohonné hmoty).

    25 000 Kč
   • Nízkoprahové kluby PoHoDa (Hořice), EXIT (Jičín) a Relax (Nová Paka) -Cílem klubů je zmírnit, nebo předejít rizikům, která jsou spojená se způsobem života dětí a mládeže, kteří nechtějí, nemohou, nebo neumí trávit svůj volný čas obvyklým způsobem. Jedná se děti a mládež, kteří jsou z nějakých důvodů ohroženi nebo zasaženi problémy v těchto okruzích: rodina, škola, kamarádi a vrstevníci, životní styl, zneužívání návykových látek, konfliktní chování, volný čas, fyzické a duševní zdraví, práce a brigády, sexuální chování, sociální dovednosti a životní hodnoty. Vybraná částka půjde na výtvarný a jiný materiál pro práci s dětmi a mládeží, vybavení pro volný čas, nájem a energie.

    50 000 Kč
   • Auta pro sociální služby - Pečovatelská služba, Centrum Fialka, DZR Rváčov - jedná se o spolufinancování nákupu nových aut, která rozšíří aktuální možnou terénní dostupnost služeb

    200 000 Kč
   • Podpora dobrovolnických aktivit - Cílem dobrovolnických projektů je rozvoj vzájemné občanské podpory ve společnosti a zlepšení povědomí o hodnotě i významu dobrovolnických aktivit. Našim záměrem je realizovat dobrovolnické programy zaměřené na pomoc dětem s jakýmkoli druhem znevýhodnění, na sociálně slabé rodiny s dětmi, seniory a lidem se zdravot. hendikepem. Vybraná částka půjde na mzdu koordinátorky, kancelářské potřeby, výtvarný a jiný materiál pro práci dobrovolníků s klienty v programech:
    • Dobrovolníci do zdravotnických zařízení.
    • Dobrovolníci do sociálních služeb.
    • Skupinová práce s dětmi a mládeží.

    100 000 Kč
   • RváčOff - Domov pro lidi s poruchou autistického spektra. Vybraná částka půjde na vybavení terapeutické místnosti, která slouží pro zklidnění  klientů se záchvaty. Dále na vybavení zahrady: trampolína, zahradní nábytek, zahradní nářadí.

    40 000 Kč
  • Oblastní charita Jilemnice

   • Mateřské centrum RODINKA
    Zajišťujeme aktivity pro rodiče a děti, pořádáme jazykové kurzy, besedy s odborníky. Na rok 2023 připravujeme přednášky na téma kyberšikana a bezpečné chování v online prostředí. Prostředky použijeme na krytí běžných provozních nákladů.

    140 000 Kč
   • CHARITNÍ TAXI  se stalo velmi oblíbenou službou v Jilemnici i v okolních obcích. Našimi klienty jsou zejména senioři a lidé se zdravotním postižením. Prostředky použijeme na dotování ceny jízdného, aby byla stále dostupná všem potřebným.

    50 000 Kč
  • Oblastní charita Kutná Hora

   • Centrum Přístav - podpora realizace sociálních služeb pro seniory, osoby se zdravotním postižením a duševním onemocněním v nově zrekonstruovaném Centru Přístav.

    487 500 Kč
   • Dobrovolnické centrum - úhrada provozních nákladů centra, které hledá, připravuje a vysílá dobrovolníky do nemocnic, domovů pro seniory a charitních center.

    78 000 Kč
   • Přímá pomoc - materiální pomoc jednotlivcům i rodinám, které se ocitnou v nouzi nebo složité životní situaci.

    32 500 Kč
   • Realizace humanitárních projektů v Indii - kvalifikační kurzy pro nevyučené a nezaměstnané mladé lidi, podpora nemajetných školáků a vysokoškolských studentů v oblastech Belgaum a Bangalore.

    32 500 Kč
   • Mimořádné situace - příspěvek do fondu na krytí nákladů vzniklých při odstraňování přírodních katastrof - povodní, požárů apod.

    19 500 Kč
  • Oblastní charita Náchod

   • Charitní pečovatelská služba - zlepšení dostupnosti služby v terénu.

    420 000 Kč
   • Provozní náklady azylového domu pro matky s dětmi.

    30 000 Kč
   • Provozní náklady azylového domu pro mladé.

    30 000 Kč
   • Podpora rodin a osob v nouzi, pomoc starým a nemocným, znevýhodněným a handicapovaných v regionu Náchod.

    72 000 Kč
   • Dar na realizaci humanitárních projektů v zahraničí.

    30 000 Kč
   • Pomoc při mimořádných situacích.

    18 000 Kč
  • Oblastní charita Nové Hrady u Skutče

   • Nákup svozového vozidla s rampou - pro ambulantní služby, bylo zakoupeno 9-ti místné svozové vozidlo s hydraulickou rampou a uchycením pro 4 vozíky (původně 2 vozíky). Nákup kompenzačních pomůcek - tento záměr se pokusíme realizovat z jiných zdrojů v budoucích letech

    766 375 Kč
   • Dar na realizaci humanitárních projektů v zahraničí

    40 078 Kč
   • Revitalizace zahrady u Centra sociálních služeb v Chotovicích

    417 017 Kč
  • Oblastní charita Pardubice

   • Stavební úpravy domu č. 163 v Dražkovicích – rekonstrukce prostor pro nové zázemí domácího hospice, paliativní ambulance a pečovatelské služby pro Pardubice.

    410 000 Kč
   • Centrum sociálních služeb v Holicích – návrh studie, projektová dokumentace pro novou ambulantní a pobytovou odlehčovací službu v Holicích.

    300 000 Kč
   • Dar na realizaci humanitárních projektů v zahraničí – projekty v Indii: kvalifikační kurzy pro nevyučené a nezaměstnané mladé lidi a dětské večerní vzdělávání v oblasti Bangalore, podpora nemajetných školáků a vysokoškolských studentů v oblasti Belgaum.

    50 000 Kč
   • Mimořádné situace – krytí nákladů vzniklých při odstraňování následků povodní, požárů apod.

    30 000 Kč
   • Přímá pomoc – pomoc lidem, kteří se dostali do tíživé životní situace, jízdenky pro lidi bez domova.

    10 000 Kč
   • Pobytová sociální služba v Lepějovicích – návrh studie, projektová dokumentace pro novou pobytovou službu pro problémové klienty, kteří potřebují sociální i zdravotní péči.

    200 000 Kč
  • Oblastní charita Polička

   • Centrum duševního zdraví
    Podpora rozvoje nové sociálně-zdravotní služby Oblastní charity Polička, posílení finančních prostředků na provozní náklady, osobní náklady, případně na investice nově vznikající služby

    330 000 Kč
   • Domácí hospic sv. Michaela a Domácí zdravotní péče
    Částečné krytí provozních a osobních nákladů zdravotních služeb Oblastní charity Polička, které nelze krýt z úhrad zdravotních pojišťoven

    176 000 Kč
   • Dar na realizaci humanitárních projektů v zahraničí
    Projekty v Indii: kvalifikační kurzy pro nevyučené a nezaměstnané mladé lidi a dětské večerní vzdělávání v oblasti Bangalore, podpora nemajetných školáků a vysokoškolských studentů v oblasti Belgaum

    27 500 Kč
   • Mimořádné situace
    Krytí nákladů vzniklých při odstraňování následků povodní, požárů apod.

    16 500 Kč
  • Oblastní charita Rychnov nad Kněžnou

   • Přímá pomoc a náklady s ní spojené:
    Konkrétním lidem a rodinám v nouzi v regionu působnosti OCH RK
    Rodinám s více děti dlouhodobě žijící na hranici chudoby
    Rodinám s postiženým dítětem
    Redistribuce potravinové a materiální pomoci

    40 000 Kč
   • Nízkoprahové denní centrum pro lidi bez domova Zastávka
    Krytí nákladů spojených s provozem NDC

    160 000 Kč
   • Obnova vybavení a provoz Stacionáře sv. Františka
    Obnovení vybavení a krytí nákladů spojených s provozem sociálních služeb:
    Denní stacionář, Týdenní stacionář, Odlehčovací služby

    128 000 Kč
   • Mimořádné situace
    Krytí nákladů vzniklých při odstraňování následků povodní, požárů apod.

    12 000 Kč
   • Dar na realizaci humanitárních projektů v zahraničí
    Projekty v Indii:
    kvalifikační kurzy pro nevyučené a nezaměstnané mladé lidi a dětské večerní vzdělávání v oblasti Bangalore,
    Podpora nemajetných školáků a vysokoškolských studentů v oblasti Belgaum

    20 000 Kč
   • Obnova vybavení chráněného bydlení Domov
    Obnova vybavení Sdružení Neratov, z.s

    40 000 Kč
  • Oblastní charita Trutnov

   • Vybavení pro domácí hospicovou službu - zakoupení nových zdravotnických brašen s vybavením a nových diagnostických přístrojů.

    176 000 Kč
   • Dlouhodobá psychologická a psychoterapeutická pomoc pro děti s traumatem pro děti z pěstounských rodin.
    Hlavním problémem pěstounských dětí je zpracování traumat z minulosti. Momentálně jsme schopni proplatit dítěti max. 10 terapií ročně, což je pro některé nedostačující. Cílem je tedy zajistit potřebnou psychologickou a psychoterapeutickou pomoc pro děti v potřebné intenzitě a rozsahu.

    96 000 Kč
   • Aktivizační pomůcky pro seniory - aktivizační kufříky pro nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností.

    22 400 Kč
  • Oblastní charita Ústí nad Orlicí

   • Charitní pečovatelská služba - náklady na provoz aut – PHM, servis a údržba, vzdělávání zaměstnanců, energie, nákup materiálu a mzdové náklady.

    200 000 Kč
   • Nízkoprahové centrum pro lidi bez přístřeší - na úpravu prostor a na provozní náklady, energie, nákup materiálu – hygienické a desinfekční prostředky, mzdové náklady.

    150 000 Kč
   • Dar na realizaci humanitárních projektů v zahraničí - projekty v Indii: kvalifikační kurzy pro nevyučené a nezaměstnané mladé lidi a dětské večerní vzdělávání v oblasti Bangalore, podpora nemajetných školáků a vysokoškolských studentů v oblasti Belgaum.

    90 000 Kč
   • Mimořádné situace - krytí nákladů vzniklých při odstraňování následků povodní, požárů apod.

    54 000 Kč
   • Sociální rehabilitace - na provozní náklady, energie, nákup materiálu, vzdělávání zaměstnanců, mzdové náklady, oprava zahradního domku na ukládání zahradnických potřeb.

    50 000 Kč
   • Domácí hospic ALFA-OMEGA - náklady na provoz aut – PHM, servis a údržba; vzdělávání zaměstnanců a mzdové náklady.

    100 000 Kč
   • Centrum Pod střechou - na provozní náklady, energie, nákup materiálu, vzdělávání zaměstnanců, lektorné, mzdové náklady. Úprava okolí budovy:  úprava zahrady pro větší využití při aktivitách Rodinného centra.

    200 000 Kč
   • Centrum Kopretina Horní Sloupnice - nákup materiálu, spoje, doprava a vstupy na letní výlety (příměstské tábory).

    36 000 Kč
   • Sociální sprcha - na provozní náklady, energie, nákup materiálu – hygienické a desinfekční prostředky, mzdové náklady.

    50 000 Kč
   • Fond slouží na financování nových projektů a rozvoj stávajících projektů.
    Např. oprava garáže v Ústí nad Orlicí, oprava sklepů - odvlhčení.

    300 000 Kč
   • Přímá pomoc - Pomoc lidem v hmotné nebo duchovní nouzi.

    170 000 Kč
   • Sociálně terapeutické dílny - na zajištění služby - nákup materiálu, vybavení (nástroje, stroje apod.), ostatní provozní náklady a mzdové náklady.

    200 000 Kč
   • Integrace a pomoc ukrajinským uprchlíkům. Cílem služby je integrace a adaptace osob z Ukrajiny.

    200 000 Kč
 • Diecéze litoměřická

  • Charita Česká Kamenice

   • 60 000,- Kč - Domácí hospicová péče - vybavení a pomůcky využívané pro klienty domácí hospicové péče.

    20 000,- Podpora dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí - pomůcky, podpora např. školy v přírodě pro znevýhodněné děti.

    80 000 Kč
  • Charita Česká Lípa

   • Sociální automobil - provozní náklady a splátky leasingu Sociálního automobilu (15.rokem sváží zdravotně hendikepované děti do školy a ze školy na Českolipsku a Novoborsku)

    150 000 Kč
  • Charita Kadaň

   • 20 000,- Kč - podpora osobám a rodinám v nepříznivé životní a sociální situaci:
    nákup základních potravin - potravinové balíčky, nákup základních hygienických potřeb - drogistické balíčky, individuální nákup domácích potřeb - přikrývka - deka, drobné domácí spotřebiče, nákup drobného ošacení, které nelze získat formou sbírek. Podpora formou individuálního finančního daru, pomoc lidem bez domova, rodinám, osamělým a společností - vyloučeným osobám, samoživitelům.

    20 000,- Kč - podpora handicapovaných osob a pečujících osob - individuální úhrada zdravotnických a rehabilitačních pomůcek, individuální úhrada zdravotnického materiálu, medikace. Podpora ozdravných a rehabilitačních aktivit a podpora vedoucí k lepší socializaci osob s handicapem.

    25 000,- Kč - podpora dětí a mládeže ohrožené sociálním vyloučením - individuální úhrada školních obědů, poplatků spojených se školou, mateřskou školou, nákup školních pomůcek, nákup pomůcek a potřeb pro trávení volného času. Individuální úhrada poplatků za mimoškolní aktivity.

    20 000,- Kč - podpora uprchlíků z válečných zón a oblastí humanitárních krizí apod. - nákup základních potravin - potravinové balíčky, základné hygienické potřeby - drogistické balíčky. Individuální nákup domácích potřeb a malých spotřebičů.

    85 000 Kč
  • Charita Liberec

   • 50 000,- Kč - podpora handicapovaných dětí
    10 000,- Kč - učební pomůcky a potřeby pro děti v ZŠ
    40 000,- Kč - volnočasové aktivity sociálně handicapovaných dětí a mládeže (letní tábory, kroužky, školí akce)
    10 000,- Kč - podpora rodin s dětmi, matek samoživitelek a lidí ohrožených sociálním vyloučením)

    40 000,- Kč - Hospic sv. Zdislavy - podpora činnosti hospicu

    50 000,- Kč - Charitní šatník - podpora činnosti šatníku

    50 000,- Kč - Azylové domy pro matky s dětmi v tísni

    50 000,- Kč - Domov seniorů - Domov sv. Vavřince - podpora činnosti

    300 000 Kč
  • Charita Litoměřice

   • 40 000,- Kč - Charitní domov sv. Zdislava - aktivní antidekubitní matrace pro zlepšení komfortu u imobilních klientů.

    28 000,- Kč - domov na Dómském pahorku - zvedák pojízdný elektrický INVACARE BIRDIE EVO.
    40 000,- Kč - domov na Dómském pahorku - aktivní antidekubitní matrace pro zlepšení komfortu u imobilních klientů.

    25 400,-Kč - domácí zdravotní péče - vysoké chodítko k rehabilitaci s klienty.

    10 000,- Kč - středisko soc. prevence a humanit. pomoci - kluzné prostěradlo a podložka WENDYLETT 4 WAY (výrazně usnadní péči o částečně či plně imobilního klienta, se kterým je problematické manipulovat na lůžku)

    170 000 Kč
  • Charita Lovosice

   • 40 000,- Kč -spolufinancování nákupu Eko aut - 2 ks Plug-in hybrid automobilů - vybraná částka bude použitá na spolufinancování nákupu Eko aut - jedná se o 2 ks Plug-in hybrid automobilů pro zajišťování sociálních služeb organizace.

    40 000 Kč
  • Charita Most

   • Záměr  se týká těchto služeb: SAS Jirkov, NZDM Zahrada a Khamoro, KCJ, ZDVOP Mosťáček, Služby péče, projekt Domácí násilí, předškolní klub Zastávka, NZDM Zastávka, ADD a noclehárna, Azylový dům v RvT Osek, SAS Duchcov, SAS Žatec, NZDM Coolna.rnPeníze budou využity převážně na nákup školních pomůcek, nákup didaktických pomůcek, nákup kompenzačních pomůcek, podpora provozu ZDVOP Mosťáček, nákup přikrývek v AD a noclehárně, podpora klientek obětí Domácího násilí.

    107 000 Kč
  • Charita Rumburk

   • Občanská porada Rumburk - cílem občanské poradny je, každému kde se na ni obrátí, zabezpečit:
    - podporu a pomoc při vyjadřování svých potřeb a obhajobě svých oprávněných zájmů
    - podporu a pomoc při získávání informaci o svých právech a povinnostech prostřednictvím sítě dostupných služeb
    - podporu při hledání možných alternativ řešení a jejich realizaci
    - podporu v psychické soběstačnost v řešení situace
    - informace o dostupných službách

    Poslání projektu: posláním občanské porady je, každého člověka nacházejícího se v nepříznivé sociální situaci a na poradnu se obrátí: podporovat v jeho rozvoji a samostatnosti prostřednictvím emoční podpory, informací rad, aktivní pomoc a asistence. Pomáhat mu orientovat se v jeho právech a povinnostech, aby dokázal efektivně vyjádřit své potřeby, hájit své oprávněné zájmy a nalezl řešení sví situace.
    Poradna získala akreditaci pro poskytování služeb v oblasti oddlužení pod id. číslem AO-032-2018. Poradna může tedy za klienty i podávat Návrhy na povolení oddlužení.

    Výnos sbírky bude použit na náklady spojené s provozem této sociální služby. Jde tedy o zachování dostupnosti této sociální služby ve Šluknovském výběžku, pro uživatele ve věku 18-80+, včetně klientů, kteří se chtějí např. dle insolventního zákona oddlužit.
    Konkrétně budou z výnosu sbírky hrazeny náklady související se zajištění profesního rozvoje odborných poradců, náklady na telekomunikační služby a poštovné, na energii, na provoz webu či pojištění této sociální služby.

    30 000 Kč
  • Charita Semily

   • 20 000,- Kč - přímá finanční pomoc - podpora sociálně slabých rodin s dětmi - podpora hrazení obědů žáků, podpora kompenzačních pomůcek a služby potravinová pomoc (doporučení farní rady, děkana, místních sociálních pracovníků, ředitelů škol)

    20 000,- Kč - přímá finanční pomoc - podpora sociálně slabých seniorů - podpora s hrazením mimořádných výdajů (doporučení farní rady, děkana, místních sociálních pracovníků)

    20 000,- Kč -přímá finanční pomoc - podpora Domácího hospice 14 pomocníků - příspěvek na financování provozu.

    100 000,- Kč -podpora sociálních služeb Charity Semily - příspěvek na nákup automobilu (sociální taxi, doprovodné a další terénní služby)

    160 000 Kč
  • Charita Šluknov

   • 30 000,- Kč podpora činnosti NZDM Ambrela - vybranou částku bychom použili na vybavení a pomůcky NZDM Ambrela.
    8 000,- podpora činnosti pro děti akcí pro děti ve farnosti Velký Šenov - vybranou částku bychom použili na pořádání akcí pro děti - např. karneval, sv. Martin a podobně.

    38 000 Kč
  • Charita Sobotka

   • Nákup markýz, zajištění volnočasových aktivit - pro uživatele Domova pokojného stáří Libošovice bychom rádi z výnosu Tříkrálové sbírky pořídili výsuvné markýzy, které fungují jako protisluneční ochrana, ale zároveň jsou vodotěsné a umožní tak posezení venku za téměř libovolného počasí. Dále bychom chtěli zajistit volnočasové aktivity - kulturní vystoupení, zooterapii, divadelní představení .... Případně bychom z výtěžku zakoupili materiál na volnočasové aktivity (spotřební, hry, rehabilitační apod.)

    60 000 Kč
  • Charita Teplice

   • 15 000,- Kč - Fara Jeníkov - tábor pro sociálně slabé děti - pomoc s financováním tábora pro sociálně slabé děti.

    10 000,- Kč - Květina z. s. sociální fond - fond pro nákup věcí pro sociálně a zdravotně znevýhodněné rodiny - nákup školních pomůcek, výletů, potravin, zdravotních potřeb apod.

    20 000,-Kč - Charita Teplice - příspěvek provoz azylového domu Agapé - fond pro nákup věcí pro sociálně a zdravotně znevýhodněné rodiny  - nákup školních pomůcek, výletů, zdravotních potřeb apod.

    15 000 - Kč - Biskupské gymnázium Bohosudov - krizový fond - fond pro nákup věcí pro sociálně a zdravotně znevýhodněné rodiny - nákup školních pomůcek, výletů, zdravotních potřeb apod.

    15 000,- Kč - Seleziánské středisko Teplice - podpora sociálně a zdravotně znevýhodněné rodiny - nákup školních pomůcek, výletů, zdravotních potřeb apod.

    75 000 Kč
  • Charita Ústí nad Labem

   • 90 000,- Kč - Dům sv. Materny - pěstujeme vztahy - cílem projektuje zvelebení zahrady Domu sv. Materny. Rádi bychom, aby se stala místem příjemného posezení, vzájemného poznávaní se a společného učení. K tomu potřebujeme pro rodiny s dětmi (klienty sociálně aktivizačních služeb) a pro děti a mládež (klienty nízkoprahového klubu Lucerna), tedy klienty Domu sv. Materny nakoupit zahradní vybavení a další potřebný materiál.

    17 000,- Kč - Farnost Trmice - cílem projektu je uspořádaní  akcí pro sociálně slabé rodiny a jednotlivce z Trmic, Předlic a okolí. Jedná se o akce spojené s tradicemi a svátky, zejména Mikuláš pro děti z Předlic, vánoční oběd pro opuštěné ve farnosti, dětský den na konci školního roku, a celoroční podpora chudých - zejména lidí bez domova.

    6 000,- Kč - ZŠ Vojnovičova - cíle projektu je nákup logických her pro děti s různými handicapy. Cílem je vést děti k empatii, pomoci druhým, vstřícnosti a schopnosti udělat něco pro druhé.

    113 000 Kč
  • Charita Žatec

   • Charitní šatník - provoz charitního šatníku. Charitní šatník navštíví cca 250 lidí ročně. Sběr textilu, darování textilu. Spolupráce s oděvní bankou, od které získáváme balíčky oblečení. Spolupráce s potravinovou bankou, kdy v případě potřeby rozdáváme potraviny. Charitní šatník provozují 4 dobrovolnice v důchodu, bez nároku na odměnu. Z částky hodláme financovat drobné provozní náklady.

    10 000 Kč
  • Diecézní charita Litoměřice

   • 100 000,- Kč - Diecézní charita Litoměřice - podpora zdravotně handicapovaných seniorů a dětí - nákup potřebných zdravotnických a kompenzačních pomůcek a všeho, co může usnadnit péči.

    100 000,- Kč - Diecézní charita Litoměřice - podpora dětí ze sociálně znevýhodněných rodin - nákup školních pomůcek a úhrada nákladu za volnočasové aktivity pro děti ze znevýhodněných rodin.

    20 000,- Charitní pečovatelská služba Mnichovo Hradiště - pomoc pro zdravotně postiženého občana Mnichovo Hradiště - podpora rodiny jedenáctiletého Davídka, který trpí vzácnou diagnózou. Na jeho nemoc nejsou zatím léky. Nesedí, nechodí a proto je odkázaný na 24hodinovou pomoc rodičů. Rodina s Davídkem podstupuje rehabilitace, různé terapie, jezdí do lázní. Vše je finančně náročné. Rádi bychom podpořili pobyt v lázních, kam Davídek jezdí 2 x do koka.

    5000,- Kč - Charitní pečovatelská služba Chomutov -částečné vybavení místnosti, kde je prováděna metoda snoezelen - za získané peníze z Tříkrálové sbírky bude pro Kačenku zakoupena lávová lampa a sedací vak, díky kterému nebude muset být jen na lůžku či speciálním křeslem.

    30 000,-  Kč - Charitní pečovatelská služba Liberec - výtěžek Tříkrálové sbírky je určen na nákup pomůcek nebo sužeb pro 9. letého chlapce: Tomáš Dneboský, s poruchou autistického spektra z obce Oldřichov v Hájích, okr. Liberec.

    15 000,- Domov sv. M. Magdalény - dětská výživa a volně prodejné léky pro děti - cílem projektu je zabezpečit odpovídající výživu dětem, které pobývají v našem Domově se svými matkami. Aktuálně se jedná o 33 dětí. Během roku se počet dětí mění. Dětskou výživou se rozumí kojenecká a batolecí mléka, kaše, příkrmy, přesnídávky. Dvě třetiny dětí jsou ve věku 0 až 6 let. Z léků se jedná hlavně o volně prodejné, sirupy na kašel, na snížení horečky, vitamínové přípravky, intenzivní  vitaminové přípravy pro podvyživené děti.

    10 000,- Kč - Charitní ošetřovatelská služba Mladá Boleslav - cílem projektu je nákup rehabilitačních pomůcek, tejpovací pásky, které se využívají pro fixaci a hojení svalů. Sterilizační sady pro katetrizaci mužů.

    300 000 Kč
  • Oblastní charita Chomutov

   • 30 000,- Kč - podpora dětí a mládeže z Chomutova a okolí (zázemí je na faře v Chomutově). Zajištění využití volného času uspořádáním speciálních programů, výletů atd. Pořízení pomůcek a vybavení pro práci s dětmi a mládeží, příspěvky na sportovní nebo hudební kroužky dětí a příspěvky na křesťanské dětské tábory.

    23 000,- Kč - podpora ohrožených rodin, které mají dítě s mentálním, tělesným či kombinovaným postižením, s opožděným nebo ohroženým vývojem. Pomoc při zajištění nákupu kompenzačních pomůcek a hraček pro rozvoj těchto dětí.

    15 000,- Kč - pomoc zvláště pro matky samoživitelky, rodiny s více dětmi ve finanční tísni, osamoceně žijící osoby ve finančně a sociálně tíživé situaci, včetně pomoci s nákupem potravin, dětských plen a hygienických potřeb.

    7 000,- důvodem provozování farní miniškoličky je zajištení potřebných sociálních služeb a dalších aktivit s tím spojených pro dětí ve věku od 2 do 6 let.

    75 000 Kč
  • ŘKF Jablonné v Podještědí

   • Jablonné Jablonnému - chceme finančně přispět k nákupu kompenzačních pomůcek pro potřeby Domu s pečovatelskou službou v Jablonné v Podještědí.

    8 000 Kč
  • ŘKF Liběšice u Žatce

   • Učme se a tvoříme s farností - doučování a vzdělávání dětí ze sociálně znevýhodněných rodin, smysluplné trávení volného času, navazování kontaktů a vytváření sociálních vazeb. Podpora výtvarné dílny a rozvoje tvořivosti dětí a hudebních aktivit.

    Šťastný domov - pomoc sociálně slabým rodinám v tíživé situaci (konkrétní materiální nebo finanční pomoc lidem, kteří si sami nepomohou)

    Veselé léto - podpora letního dětského tábora pro děti ze sociálně znevýhodněných rodin a podpora účasti mládeže ze sociálně slabých rodin na mezinárodním festivalu mládeže.

    Pro lepší život - příspěvek nemocným a tělesně postiženým na pořízení kompenzačních pomůcek.

    Centrum Svaté rodiny - pokračování v dovybavováni Centra Svaté Rodiny - místa pro setkávání rodin s dětmi, dětí ze sociálně slabých rodin a jinak problematického prostředí a pro setkávaní seniorů. Podpora aktivit Centra - víkendové pobyty mládeže, akce pro děti i dospělé (sportovní dny, kulturní akce, výlety)

    50 000 Kč
  • ŘKF Mladá Boleslav

   • 40 000,- Kč - Provoz soc. centra Mary Ward Užhorod UA - pomoc při vyplacení energií soc. centra Mary Ward UA, který spravují sestry CJ.

    20 000,- Kč - pomoc vdovám a sirotám v Zakarpatské oblasti - pomoc při nákupe zimního ošacení pro děti do školy.

    20 000,- Kč - pomoc přesídlencům z východu UA do Užhorodu - pomoc při nákupu dětských postelí a kočárků.

    80 000 Kč
  • ŘKF Srbská Kamenice

   • 10 000,- Kč - pro Domovy matek s dětmi.

    10 000,- Kč - Hospic Litoměřice.

    10 000,- Kč - Slunečnice Děčín - pro výuku hendikepovaných klientů.

    10 000,- Kč -ZŠ a MŠ Markvartice.

    80 000,- Kč -pro sociálně slabé občany.

    120 000 Kč
 • Diecéze ostravsko-opavská

  • Charita Bohumín

   • Podpora imobilních klientů při aktivizacích

    120 000 Kč
   • Zkvalitnění hygienického zázemí zaměstnanců

    120 000 Kč
  • Charita Český Těšín

   • Pořízení elektrokol pro úsporný provoz terénních služeb

    200 000 Kč
   • Výtah pro klienty Charitního domu pro seniory

    500 000 Kč
   • Dofinancování provozu Charitního taxi

    100 000 Kč
  • Charita Frenštát pod Radhoštěm

   • Auto pro sestřičky

    450 000 Kč
  • Charita Frýdek-Místek

   • Podpora mobilní hospicové péče

    130 000 Kč
   • Mobilní terén

    250 000 Kč
   • Rekonstrukce a investice v pobytových zařízeních

    700 000 Kč
   • Podpora pečujících na Frýdecko-místecku

    320 000 Kč
  • Charita Hlučín

   • Zpracování projektu pro výstavbu nové sociálně terapeutické dílny v Hlučíně.

    1 150 000 Kč
   • Podpora péče o nemocné a umírající v Charitní ošetřovatelské službě.

    300 000 Kč
   • Příprava projektu pro revitalizaci sklepních prostor a terasy domova pro seniory.

    150 000 Kč
   • Pořízení nových kompenzačních a zdravotnických pomůcek.

    100 000 Kč
   • Pořízení elektroauta pro přepravu lidí na vozíku.

    300 000 Kč
  • Charita Hrabyně

   • Rozvoj komunitních, duchovních a pracovních aktivit, podpora chráněných dílen, sociálního podniku a integrace osob se zdravotním znevýhodněním

    490 000 Kč
  • Charita Jablunkov

   • Vybavení Schnoezelen terapeutické místnosti pro klienty Denního stacionáře sv. Josefa, provozní náklady.

    300 000 Kč
   • Nákup automobilu a podpora provozu Charitní pečovatelské služby

    250 000 Kč
   • Podpora provozu Centrum pomoci sv. Rafaela

    210 000 Kč
   • Příprava na budoucí výstavbu pobytové služby - vytváření finanční rezervy

    250 000 Kč
  • Charita Jeseník

   • Výstavba Denního stacionáře Šimon

    500 000 Kč
  • Charita Kopřivnice

   • Přímá sociální výpomoc

    80 000 Kč
   • Podpora péče o seniory v terénní službě

    455 000 Kč
   • Pořízení nového automobilu

    65 000 Kč
  • Charita Krnov

   • Zajištění dovozu kompenzačních pomůcek, elektrických polohovacích lůžek do domácností uživatelů

    300 000 Kč
  • Charita Nový Jičín

   • Přímá pomoc osobám v tíživé situaci

    60 000 Kč
   • Přímá pomoc dětem ze znevýhodněného prostředí

    40 000 Kč
   • Aktivity charitního rodinného klubu Hnízdo

    30 000 Kč
   • Sociální bydlení

    350 000 Kč
  • Charita Odry

   • Práce s lidmi bez přístřeší

    70 000 Kč
   • Obnovení a zajištění autoparku

    450 000 Kč
   • Obnova a rozšíření půjčovny kompenzačních pomůcek

    80 000 Kč
  • Charita Opava

   • Podpora péče o seniory v  charitních terénních službách (Charitní pečovatelská služba, Charitní ošetřovatelská služba, mobilní hospic Pokojný přístav)

    200 000 Kč
   • Podpora nákupu ekologického autoparku Charitní pečovatelské služby

    400 000 Kč
   • Zlepšení pracovních podmínek pro zrakově postižené a nevidomé na chráněném pracovišti – rekonstrukce wellness

    800 000 Kč
  • Charita Ostrava

   • Podpora Šatníku Charity Ostrava

    100 000 Kč
   • Podpora Charitního střediska sv. Kryštofa - mobilního hospice

    200 000 Kč
   • Vybavení bytů pro sociální rehabilitaci Charitního střediska sv. Lucie

    50 000 Kč
   • Vybudování zahradního skladu Hospice sv. Lukáše

    400 000 Kč
   • Rozšíření kapacity  Charitního domu sv. Václava - domova pokojného stáří

    470 000 Kč
   • Úprava zahrady Charitního domu sv. Zdislavy - azylového domu pro matky s dětmi

    100 000 Kč
   • Bezbariérový vstup do Charitního střediska Michala Magone - nízkoprahového zařízení pro děti a mládež

    250 000 Kč
   • Podpora aktivit pro klienty Charitního střediska Gabriel - komunitního centra pro seniory

    30 000 Kč
  • Charita Studénka

   • Údržba a zakoupení zdravotních a kompenzačních pomůcek do půjčovny

    20 000 Kč
   • Finanční podpora volnočasových aktivit dětí z obcí, kde se sbírka realizuje

    15 000 Kč
   • Výstavba nové budovy - Domu sv. Jáchyma

    550 000 Kč
  • Charita sv. Alexandra

   • Plynofikace a rekonstrukce kotelny v hlavní budově Charity sv. Alexandra

    260 000 Kč
   • Vybavení chráněných dílen - podpora osob se zdravotním postižením

    40 000 Kč
  • Charita sv. Martina

   • Podpora pečovatelské služby

    100 000 Kč
   • Zakoupení elektrických postelí

    100 000 Kč
  • Charita Třinec

   • Doplnění vozového parku

    300 000 Kč
   • Podpora provozu Charitního bazárku

    200 000 Kč
 • Diecéze plzeňská

  • Blatnice

   • 100% Podpora provozu a činností služeb poskytovaných Diecézní chariou Plzeň

    15 000 Kč
  • Blížejov

   • 100% Cílem projektu je probudit v dětech zájem o hudbu, muzikoterapii a hry s hudbou. Hudba představuje pro děti jeden z nejhlubších impulsů na cestě jejich vnitřního vývoje. Je velmi prospěšné a blahodárné, pokud mají děti možnost přicházet do styku s hudebními nástroji, tóny a vytvářením zvuků. K tomu mohou velmi dobře sloužit vhodné hudební nástroje a jejich sestavy, sloužící k různým účelům, hravým, interaktivním, objevným, zklidňujícím a rytmicky akivním.

    Z výtěžku TS 2023 plánuje ZŠ Blížejov nakoupit nástroje především pro sociálně znevýhodněné děti s hudebním nadáním, které si nemohou dovolit k nákupu hudebních nástrojů a dojíždět do ZUŠ. Zároveň se budou využívat pro pořádámí různých školních akcí a budou půjčování i ostatním organizacím.

    Pro školu předpokládáme využít částku 10.000 Kč.

    10 000 Kč
  • Chocenice

  • Chotěšov

   • 50% Příspěvek na volnočasové aktivity pro žáky školní družiny, školního klubu v Chotěšově, činnost žáků s SVP a dětí ze soc. znevýhodněného prostředí

    20 000 Kč
   • 50% Příspěvek pro klienty Domova sv. Vavřince v Meclově

    20 000 Kč
  • Chotíkov

   • 85% Podpora projektů DCHP

    8 500 Kč
   • 15% Podpora žáků ze sociálně znevýhodněného prostředí ze tříd ZŠ Chotíkov

    1 500 Kč
  • Diecézní charita Plzeň

  • Domažlice

   • 20% Sociálně terapeutické dílny sv. Josefa Domažlice a Meclov

    24 000 Kč
   • 20% SOS Domažlice - terénní a ambulantní forma sociální rehabilitace

    24 000 Kč
   • 20% Domov sv. Vavřince Meclov - pobytová forma sociální rehabilitace

    24 000 Kč
   • 15% Domov pro matky s dětmi v tísni Havlovice

    18 000 Kč
   • 15% Azylový dům Domažlice - Azylový dům pro osoby bez přístřeší

    18 000 Kč
   • 10% Volnočasový klub DUHA Domažlice - volnočasový klub pro osoby s mentálním postižením a osoby s psychickým handicapem

    12 000 Kč
  • Farní charita Aš

   • 95% Podpora provozu Domova pro matky s dětmi v tísni v Aši

    40 000 Kč
   • 5% Podpora zájmové a volnočasové činnosti dětí v Aši

    5 000 Kč
  • Farní charita Blovice

   • 100% Pomoc lidem v nouzi, zejména rodinám s více dětmi a seniorům

    40 000 Kč
  • Farní charita Cheb

   • 30% Příspěvek na zabezpečení a rozvoj služeb poskytovaných Farní charitou Cheb lidem v nouzi - Projekty Farní charity Cheb zahrnují činnost Dobrovolnického centra - návštěvní služby pro nemocné a seniory, kontaktní místo, svépomocnou skupinu pro rodiče s dětmi s handicapem atd.

    30 000 Kč
   • 20% Příspěvek na zabezpečení a rozvoj služeb Diecézní charity Plzeň realizovaných v Chebu - služby jsou zaměřené pro pomoc lidem v nouzi a bez přístřeší

    20 000 Kč
   • 40% podpora služby Hospice sv. Jiří o.p.s.

    40 000 Kč
   • 10% Léčba a rehabilitace Patrika a Daniela Greulichových trpících vzácným genetickým onemocněním

    10 000 Kč
  • Farní charita Chodov

   • 100% pořízení nové kuchyňské linky včetně spotřebičů pro klienty Týdenního stacionáře pro osoby s Alzheimerovou chorobou

    15 000 Kč
  • Farní charita Dolní Bělá

   • 90% DCHP - Podpora provozu a činností Domova sv. Zdislavy pro matky s dětmi v tísni v Domažlicích-Havlovicích

    36 000 Kč
   • 10% MCHP - Podpora provozu a činností Domova sv. Zdislavy pro matky s dětmi v tísni v Plzni

    4 000 Kč
  • Farní charita Horšovský Týn

   • 50% Komunitní centrum Horšovský Týn, které poskytuje prostor a zázemí pro široké spektrum kulturních a společenských aktivit, sociální práce a komunitního setkávání. Využíváno je pro besedy, výstavy, přednášky, volnočasové a dobrovolnické aktivity, doučování dětí, setkávání místních maminek a pro další služby dětem, rodinám a lidem v obtížné životní situaci.

    20 000 Kč
   • 25% Příspěvek na Domov sv. Vavřince v Meclově

    10 000 Kč
   • 25% Domov pro matky s dětmi v tísni Havlovice

    10 000 Kč
  • Farní charita Karlovy Vary

   • 100% Farní charita Karlovy Vary: Pořízení kuchyňské linky včetně spotřebičů pro klienty Týdenního stacionáře pro osoby s Alzheimerovou chorobou

    150 000 Kč
  • Farní charita Kraslice

   • 100% Podpora činnosti Farního šatníku Kraslice

    30 000 Kč
  • Farní charita Mariánské Lázně

   • 20% Podpora provozu Hospice sv. Jiří Cheb

    10 000 Kč
   • 10% Dům pro občany bez vlastního bytu v Mar. Lázních - pořízení potř. spotřebičů, provoz DOVB Mariánské Lázně

    5 000 Kč
   • 20% Sociální projekty Diecézní charity Plzeň

    10 000 Kč
   • 50% Farní charita Mar. Lázně - drobná peč. služba, finanční pomoc sociálně slabým klientům s dětmi, pomoc postiženým živelnou pohromou + ostatní činnost FCH ML

    25 000 Kč
  • Farní charita Přeštice

   • 75% Příspěvek na provoz zařízení Domov pokojného stáří Naší Paní Klatovy

    67 000 Kč
   • 10% Příspěvek na provoz Denního stacionáře Kristián, Přeštice

    9 000 Kč
   • 15% Podpora činnosti Farní charity Přeštice

    13 000 Kč
  • Farní charita Sokolov

   • 35% Podpora činnosti mobilního hospice sv. Jiří Cheb

    35 000 Kč
   • 45% Podpora služby Farního šatníku Sokolov

    45 000 Kč
   • 6% do maximální výše 3000 Kč: podpora sociálně slabých lidí v obci Dasnice

    3 000 Kč
   • 6% do maximální výše 5000,- Kč: Podpora sociálně slabých lidí v obci Bukovany

    5 000 Kč
   • 8% maximálně do výše 8.000,- Kč: Podpora projektu nové skautské základny v Habartově

    8 000 Kč
  • Farní charita Staňkov

   • 100% Adopce na dálku, Podpora provozu a činností služeb poskytovaných Diecézní charitou Plzeň, jejíž cílem je pomáhat lidem v ohrožení nebo nouzi.

    15 000 Kč
  • Farní charita Stříbro

   • Podpora provozu Domova pro seniory sv. Jana Pavla II.,
    ZŠ Stříbro - finanční pomoc na podporu dětí ze sociálně slabých rodin na školní aktivity

    20 000 Kč
  • Farní charita Zbiroh

   • 100% Podpora sociálních služeb Oblastní charity Rokycany - Krizové zařízení pro ženy, Byt sv. Lukáše, Osobní asistence, Domov pro seniory sv. Pavla, Stacionář Pohodička

    100 000 Kč
  • Holýšov

   • 30% Podpora Domova pro matku a dítě v tísni Havlovice - nejbližšího zařízení v případě nouze matky a dítěte z našeho města

    4 500 Kč
   • 70% uhrazení nákupu pomůcek nebo příspěvek na uhrazení nákladů na fyzioterapii, ergoterapii nebo na lázeňský pobyt, které nehradí pojišťovny pro dítě s kombinovaným fyzickým a psychickým postiženímrn

    10 500 Kč
  • Hostouň

   • 60% Město Hostouň - podpora rodin dětí s mentálním a kombinovaným postižením

    6 000 Kč
   • 40% Azylový dům Domažlice pomáhající lidem v nepříznivé sociální situaci, Domov sv. Zdislavy pro matky s dětmi v tísni Domažlice - Havlovice
    https://www.dchp.cz/jak-pomahame/v-plzenskem-kraji/pomoc-lidem-v-nouzi-a-bez-pristresi/domov-pro-matky-s-detmi-v-tisni-domazlice/

    4 000 Kč
  • Klenčí pod Čerchovem

   • 35% Podpora volnočasových klubů Duha

    - pro mentálně handicapované děti, mládež i dospělé z Domažlicka

    35 000 Kč
   • 35% Podpora činnosti soc.zařízení Robinson v Klenčí pod Čerchovem

    - poskytuje ochranu a pomoc dětem, které se ocitly v tísni

    35 000 Kč
   • 30% Podpora projektu Domova sv. Zdislavy v Havlovicích

    - péče o matky s dětmi v krizové situaci

    30 000 Kč
  • Městská charita Plzeň

   • 15% Franosti vikariátu Plzeň - město: podpora aktivit sociálně slabých dětí a mládeže

    75 000 Kč
   • 40% Domov sv. Františka: zamezování sociální a zdravotní újmě osobám bez přístřeší, vytváření prostoru pro znovuzískání zákl. hygienických a společenskývh návyků, atd.

    200 000 Kč
   • 15% Tísňová péče: Poskytnutí pomoci prostřednictvím distanční telefonické komunikace klientovi v jeho domácím prostředí. Klient se 24 hodin denně stisknutím tlačítka dovolá kvalifikovanému pracovníkovi, který je obeznámen s jeho situací.

    75 000 Kč
   • 10% Bezdomovci a lidé z ulice: správní poplatky při vyřizování osobních dokladů, akutní jednorázová sociální výpomoc, základní potraviny, léky, apod.

    50 000 Kč
   • 20% Domov sv. Zdislavy pro matky s dětmi v tísni: Pomoc matkám s dětmi a těhotným ženám v obtížné situaci. Poskytnutí bezpečného zázemí, překlenutí nepříznivé sociální situace a návrat do přirozeného prostředí.

    10 000 Kč
  • Oblastní charita Bor u Tachova

   • 91% Domov pro seniory Bor - Popdpora provozu

    91 000 Kč
   • 9% Adopce na dálku - Finanční podpora dítěte z Peru k získání vzdělání

    9 000 Kč
  • Oblastní charita Klatovy

   • 50% Azylový dům pro matky s dětmi v tísni, Sociální poradna, Nízkoprahový klub Budík, Nízkoprahový klub ChapadloDofinancování provozních nákladů

    250 000 Kč
   • 25% Domov pokojného stáří - Studna na zahradě domova pro seniory

    125 000 Kč
   • 25% Pečovatelská služba, Osobní asistence, Ošetřovatelská služba - Dofinancování automobilů pro terénní služby

    125 000 Kč
  • Oblastní charita Ostrov

   • 100% Podpora provozu Domovů pokojného stáři v Ostrově a Hroznětíně
    https://www.ostrov.charita.cz/domovy-pro-seniory/domov-pokojneho-stari-blahoslaveneho-hroznaty/

    100 000 Kč
  • Oblastní charita Rokycany

   • 100% Podpora provozů OCH Rokycany: Krizové zařízení pro ženy, Byt sv. Lukáše, Osobní asistence, Domov pro seniory sv. Pavla a Stacionář Pohodička

    200 000 Kč
  • Poběžovice

   • 20% Sociálně terapeutické dílny sv. Josefa

    10% SOS Domažlice

    10% pobytová froma soilání rehabilitace Domov sv. Vavřince Meclov

    20% Domov pro matky s dětmi v tísni Havlovice

    20% Azylový dům Domažlice

    20% Volnočasové kluby DUHA Domažlice

    24 000 Kč
  • ŘKF Dobřany

   • 50% Podpora klientů v Domově Radost a Stacionářích Korálek a Plamínek

    Diakonie ČCE-středisko Západní Čechy se sídlem Prokopova 207/25, 301 00 Plzeň
    IČO: 453 311 54
    Příspěvek na podporu ekonomicky slabých klientů s poruchou autistického spektra a mentálním postižením v Domově Radost, Stacionářích Korálek a Plamínek, pokrytí úhrad za služby nad rámec jejich příjmů (např. aktivity ve stacionářích, doprava, ...).

    60 000 Kč
   • 50% Podpora provozu Domova sv. Aloise Plzeň - Městká charita Plzeň, Hradišťská 30, Plzeň 326 00; Cílovou skupinou klientů jsou osoby (55 let a více) s organickou duševní poruchou (Alzheimerova a jiné typy demence), které potřebují nepřetržitou péči pobytové služby s celoročním provozem.

    60 000 Kč
  • ŘKF Dýšina

   • 100% Pomoc sociálně slabým a příspěvek Diecézní charitě Plzeň - Ve spolupráci se školami na území farnosti podporovat děti ze sociálně slabých poměrů, školní pomůcky, tábory, náklady na bydlení sociálně slabým rodinám

    50 000 Kč
  • ŘKF Jesenice

   • 100% SŠ a ZŠ Jesenice: Podpora žáků s různým stupněm mentálního a zdravotního postižení, žáků ze sociálně znevýhodněného prostředí, kteří jsou ubytováni na internátě školy

    15 000 Kč
  • ŘKF Jesenice - Čistá u Rakovníka

   • 100% Podpora projektů Diecézní charity Plzeň

    15 000 Kč
  • ŘKF Kdyně

   • 40% Pomůcky pro tříletého Tomáška z Kaoutu na Šumavě, který trpí těžkou neurologickou diagnózou včetně epilepsie

    80 000 Kč
   • 20% Sociálně terapeutické díly sv. Josefa v Meclově a Domažlicích

    40 000 Kč
   • 20% Domov pro matky s dětmi v tísni Havlovice - Pomoc matkám s dětmi a těhotným ženám, které z jakéhokoli důvodu ztratily bydlení.

    40 000 Kč
   • 20% Podpora Azylového domu Domažlice - služba poskytující ubytování na přechodnou dobu, během které motivuje lidi k aktivnímu řešení jejich nepříznivé sociální situace. Pomáháme lidem začlenit se do společnosti a minimalizovat jejich závislost na systému sociální pomoci.

    40 000 Kč
  • ŘKF Koloveč

   • 100% Pomoc potřebným ve všech obcích Farnosti Koloveč ve spolupráci se školou a školkami, příspěvek Diecézní charitě Plzeň na pomoc uprchlíkům z Ukrajiny

    10 000 Kč
  • ŘKF Konstantinovy Lázně

   • 100% podpora provozu a činností služeb poskytovaných Diecézní charitou Plzeň

    10 000 Kč
  • ŘKF Kralovice

  • ŘKF Kralovice - Mladotice

  • ŘKF Manětín

   • 100% Podpora Domova sv. Vavřince v Meclově poskytující pomoc lidem s psychickým handicapem

    60 000 Kč
  • ŘKF Město Touškov

   • 100% Podpora projektů Diecézní charity Plzeň, jejiž cílem je pomoc lidem v nouzi bez rozdílu barvy pleti, náboženství či národnosti

    15 000 Kč
  • ŘKF Mrákov

   • 40% Pomůcky pro tříletého Tomáška z Kouta na Šumavě trpící těžkou neurologickou diagnózou včetně epilepsie.

    16 000 Kč
   • 60% Sociálně terapeutické dílny sv. Josefa v Meclově a Domažlicích

    24 000 Kč
  • ŘKF Nýřany

   • Příspěvek na projekt DCHP Adopce na dálku (2 děti) + Příspěvek pro Domov sv. Aloise;
    https://humanitarni.dchp.cz/jak-pomahame/adopce-na-dalku/

    12 000 Kč
  • ŘKF Plasy

   • 100% Podpora Domova sv. Vavřince v Meclově poskytující pomoc lidem v nouzi s psychickým handicapem

    50 000 Kč
  • ŘKF Skalná

   • 30% z místního podílu. Cílem tohoto záměru je finančně podpořit rozvoj služeb FCH Cheb, a to včetně jejich materiálního, personálního, administrativního a finančního zabezpečení. Služby a projekty FCH Cheb zahrnují činnost Dobrovolnického centra, návštěvní služby pro nemocné a seniory, kontaktní místo, svépomocnou skupinu pro rodiče dětí s handicapem, podporu vzájemné komunitní výpomoci a podporu lidí v akutní nouzi.

    18 000 Kč
   • 20% z místního podílu. Cílem tohoto záměru je finančně podpořit zabezpečení a rozvoj služeb DChP v Chebu zaměřených na službu lidem bez přístřeší. Služby a projekty v DCHP v Chebu zahrnují poskytování prostor k přespání lidem v akutní nouzi, možnost se osprchovat, vzít si suché a čisté oblečení ze zásob, vyprat či uvařit si, poskytování sociálního a právního poradenství a finanční výpomoc pro mimořádné situace. Klienti těchto služeb mají tedy možnost získat nejen základní materiální, informační, psychickou a duchovní pomoc, ale také v odůvodněných případech pomoc finanční.

    12 000 Kč
   • 30% z místního podílu. Cílem tohoto záměru je finančně podpořit služby Hospice sv. Jiří o.p.s., kde je FCH Cheb jednou ze zakládajících osob a má skrze ředitelku FCH a chebského faráře zastoupení ve správní radě o.p.s. Jde o zdravotní službu domácí péče s hospicovou složkou a sociální službu odborného sociálního poradenství v paliativní péči, která funguje od února 2014.

    18 000 Kč
   • 20% z místního podílu. Cílem je získanými prostředky přispět rodině z Křižovatky na léčení a rehabilitace, které nejsou hrazené zdravotními pojišťovnami, pro  jejich syna Radka Neuschla, který trpí nemocí motýlích křídel.

    12 000 Kč
  • ŘKF Spálené Poříčí

   • 50% Podpora Charitní pečovatelské služby Blovice, Spálené Poříčí

    15 000 Kč
   • 50% Podpora Domova sv. Zdislavy pro matky s dětmi v tísni v Plzni - služba pomáhající matkám s dětmi a těhotným ženám v obtížné situaci.

    15 000 Kč
  • ŘKF Starý Plzenec

   • 100% Podpora sociálně slabých: Aktivní hledání sociálně slabých a potřebných lidí ve Starém Plzenci. Proplacení zvýšených nákladů na energie nebo potraviny.

    25 000 Kč
  • Rochlov

   • 100% DCHP: Podpora provozu a činností služeb poskytovaných Diecézní charitou Plzeň

    7 000 Kč
  • Studánka

   • 100% Podpora činnosti Domácího hospicu Západ z.s.

    8 000 Kč
  • Tachov

   • 100% Podpora činnosti domácího hospice na Tachovsku a v přilehlých regionech Plzeňského kraje

    30 000 Kč
  • Teplá

   • 50% Týdenní stacionář pro postižené Alzheimerovou nemocí, Farní charita Karlovy Vary

    5 000 Kč
   • 50% Český západ - podpora místních potřebných

    5 000 Kč
  • Toužim

   • 50% Týdenní stacionář pro postižené Alzheimerovou nemocí Karlovy Vary

    5 000 Kč
   • 50% Český západ - podpora místních potřebných

    5 000 Kč
  • Třemošná

   • 100% Podpora sociálních služebsdružení občanů Exodus: Odlehčovací služba, Centrum denních služeb, Sociální rehabilitace, Sociálně terapeutické díly, Chráněné díly - kramika, digitalizace.

    3 000 Kč
  • Žlutice

   • 50% Příspěvek na provoz Stacionáře pro osoby s Alzheimerovou chorobou Farní charity Karlovy Vary

    30 000 Kč
   • 50% Oblastní charita Ostrov - Dům spokojeného stáří Ostrov

    30 000 Kč

 

Výtěžek sbírky je určen na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším lidem v  nouzi všude tam, kam dosáhne pomoc Charity Česká republika. Desetina výnosu sbírky je každoročně určena na rozvojovou a humanitární pomoc v zahraničí.

Výnos sbírky je rozdělen podle pevně daného klíče takto: 65 % vybraných prostředků se vrací charitám, které je vykoledovaly, 15 % je určeno na velké diecézní projekty, 10 % putuje do krizového fondu, odkud jsou uvolněny při mimořádných událostech, a na pomoc v zahraničí, 5 % využije na své projekty Charita Česká republika, 5 % tvoří zákonné režie sbírky.

Plán využití získaných prostředků zveřejňujeme vždy předem na základě dat z jednotlivých charit. Kliknutím na černý čtvereček s křížkem zobrazíte podrobné záměry využití v jednotlivých lokalitách.