Využití 2020

Záměry charit pro Tříkrálovou sbírku 2020

 • Arcidiecéze olomoucká

  • Charita Bystřice pod Hostýnem

   • Na nákup auta pro středisko domácí zdravotní péče, které je potřebné k zajištění vyšší dojezdové spolehlivosti této služby.

    191 000 Kč
   • Na dovybavení prostor Denního stacionáře pro seniory ve Chvalčově zakoupením křesel a židlí, odpovídajících potřebám klientů této sužby.

    41 000 Kč
  • Charita Holešov

   • Přímá sociální pomoc lidem v nouzi

    40 000 Kč
   • Pořízení automobilu na LPG pro Charitní pečovatelskou službu

    325 000 Kč
   • Rekonstrukce a vybavení kuchyňky Nízkoprahového klubu Coolna

    16 751 Kč
   • Podpora rozvojové pomoci - dětského domova  \"Živá perla\"", Bortnyky (Ukrajina)"

    30 000 Kč
  • Charita Hranice

   • Finsnční pomoc lidem v nouzi

    150 000 Kč
   • CHPS nákup kompenzačních pomůcek

    60 000 Kč
   • Finanční pomoc - Farní středisko Všechovice

    50 000 Kč
   • Nákup nového automobilu do terénních služeb

    260 000 Kč
   • Spoluúčast na nákupu automobilu pro převoz konpenzačních pomůcek

    100 000 Kč
   • Podpora Domácí hospicové péče Caritas

    50 000 Kč
   • Charitní pečovatelská služba - nákup automobilu pro rozvoz obědů

    204 685 Kč
  • Charita Kojetín

   • Přímá pomoc lidem v nouzi, lidem bez přístřeší a bez prostředků.

    10 000 Kč
   • Pokračování ve financování úvěru na automobil Dacia Logan pro zdravotní sestry v terénu.

    53 800 Kč
   • Spoluúčast na zakoupení automobilu s úpravou pro převoz lidí na invalidním vozíku.

    8 330 Kč
  • Charita Konice

   • Podpora hospicové péče Caritas (krajská působnost, tj. vč. Konického regionu).

    50 000 Kč
   • Podpora provozu pečovatelské služby Charity Konice.

    127 914 Kč
   • Podpora domácí zdravotní a hospicové služby Charity Konice.

    45 000 Kč
   • Podpora oprav a investiční činnosti v DPS Bohuslavice.

    100 000 Kč
   • Krizová hum. pomoc Domovu Živá perla v Botrnikách (Ukrajina)

    20 000 Kč
  • Charita Kroměříž

   • Touto částkou jsme pomohli noha lidem v nouzi, rodinám v soc. tísni, nemocným lidem, dětem i studentům.

    377 732 Kč
   • Nakoupili jsme čtyři vysoušeče, aby sloužili lidem v záplavových oblastech.

    22 100 Kč
   • Přispěli jsme na nákup nového auta pro Sociální poradnu, která poskytuje bezplatné poradenství lidem v nouzi nebo tíživé situaci, aby mohla zajíždět do terénu ke klientům v celém rozsahu ORP Kroměříž.

    290 000 Kč
   • Do střediska Sociální rehabilitace Zahrada, která pečuje o duševně nemocné klienty, jsme pomohli k vybudování nové kreativní dílny.

    65 000 Kč
  • Charita Kyjov

   • Splátka úvěru na nákup nemovitosti pro zkvalitnění zázemí Charitního domu pokojného stáří v Čeložnicích.

    350 000 Kč
   • Rozvoj mobility pečovatelské služby

    250 000 Kč
   • Přímá sociální výpomoc lidem, kteří se ocitli v nepříznivé životní situaci

    161 439 Kč
  • Charita Luhačovice

   • Rozvoj sociálních služeb a vozového parku Charity Luhačovice

    215 000 Kč
   • Podpora Dětského domova \"Živá perla\"" Bortnyky"

    5 000 Kč
   • Přímá pomoc rodinám s dětmi a sociálně potřebným lidem.

    17 000 Kč
  • Charita Moravská Třebová

   • Zakoupení zdravotních a kompenzačních pomůcek

    40 000 Kč
   • Přímá pomoc rodinám a osobám v nouzi v regionu Moravskotřebovska - Jevíčska

    80 000 Kč
  • Charita Nový Hrozenkov

   • Zkvalitnění zázemí terénních služeb Charity Nový Hrozenkov

    350 000 Kč
  • Charita Olomouc

   • Hospicová péče Caritas – zajištění a rozvoj domácí hospicové péče na Olomoucku.

    400 000 Kč
   • Hospicová péče Caritas – investice do vytvoření pracovního zázemí služby.

    200 000 Kč
   • Domov sv. Anežky – investice do úprav azylového domu sv. Anežky pro starší nemocné lidi bez domova – instalace výtahu.

    150 000 Kč
   • Přímá pomoc jednotlivcům a rodinám ohrožených chudobou.

    50 000 Kč
   • Centrum dobrovolnictví a materiální pomoci – zajištění a rozvoj centra materiální pomoci pro lidi a rodiny ohrožené chudobou.

    75 000 Kč
   • Centrum dobrovolnictví a materiální pomoci – zajištění a podpora dobrovolnictví.

    85 000 Kč
  • Charita Otrokovice

   • Podpora fondu humanitární pomoci pro rychlou pomoc lidem v krizi

    50 000 Kč
   • Na provozování sociálních šatníků a skladů s potravinovou pomocí

    45 000 Kč
   • Renovace interiéru domova pro seniory

    150 000 Kč
  • Charita Přerov

   • Přímá pomoc lidem a rodinám v nouzi

    80 000 Kč
   • Pořízení kompenzačních pomůcek pro Domácí zdravotní a hospicovou péči

    100 000 Kč
   • Dofinancování projektu Hospicové péče Caritas

    65 000 Kč
   • Dofinancování podílu dotace pro Domácí zdravotní a hospicovou péči

    70 000 Kč
   • Nákup aut pro Charitní pečovatelskou službu

    216 720 Kč
   • Pokrytí výpadku zdrojů Setkávání seniorů SPOLU

    50 000 Kč
   • Pořízení vybavení pro Nízkoprahové denní centrum Lorenc

    53 195 Kč
   • Podpora rozvojové pomoci – dětský domov Živá Perla, Bortnyky

    10 000 Kč
  • Charita Prostějov

   • Přímá pomoc potřebným jako jsou osamělé matky v tíživé životní situaci, sociálně slabé rodiny a jednotlivci a osoby bez přístřeší.

    50 000 Kč
   • Haiti
    Podpora projektů Arcidiecézní Charity Olomouc v souvislosti pomoci na Haiti.

    13 000 Kč
   • Ukrajina
    Podpora projektů Arcidiecézní Charity Olomouc v souvislosti pomoci na Ukrajině.

    10 000 Kč
   • Domácí hospicová péče
    Jde o jednorázovou podporu hospicové služby, kterou pro oblast Prostějovska zajišťuje pracoviště Olomouc.

    30 000 Kč
   • Chceme nakoupit ještě jeden repasovaný elektromobil pro pečovatelskou službu, z důvodů úspornosti a výhodnější dostupnosti této služby

    350 000 Kč
   • Chceme upravit zahradu Domova Daliborka z důvodů lepší dostupnosti klientům Domova Daliborka a obnovit odumírající zeleň.

    220 000 Kč
  • Charita Slavičín

   • Přímá pomoc lidem a rodinám v nouzi

    90 000 Kč
  • Charita Šternberk

   • Středisko Šternberk - poskytování přímé pomoci lidem v nouzové či krizové situaci

    50 000 Kč
   • Středisko Uničov - poskytování přímé pomoci lidem v nouzové či krizové situaci

    50 000 Kč
   • Středisko Litovel - poskytování přímé pomoci lidem v nouzové či krizové situaci

    50 000 Kč
   • Pořízení auta pro Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi- středisko Uničov

    202 000 Kč
   • Rozvoj Domácí hospicové péče CARITAS v Olomouckém kraji

    100 000 Kč
   • PS stavební úpravy- středisko Šternberk

    292 000 Kč
   • Pořízení auta pro Domácí zdravotní péči- středisko Litovel

    352 400 Kč
  • Charita Strážnice

   • Podpora nové sociální služby sociální rehabilitace - zahájení od února 2020

    110 000 Kč
   • Přímá sociální pomoc potřebným.

    40 000 Kč
   • II. Etapa rekonstrukce nemovitosti Dúbrava

    143 082 Kč
  • Charita Šumperk

   • Podpora aktivit Centra pro rodinu Šumperk, z.s. Podpora dětí, mládeže a seniorů v rámci centra volného času pro děti a mládež a osvětové a informační činnosti pro klienty a širokou veřejnost.

    25 000 Kč
   • Podpora ONŽ - pomoc a poradenství pro ženy a dívky, z. s. Základní myšlenkou sdružení je nabídnout podporu a služby dívkám, ženám a také partnerským párům v obtížných situacích souvisejících s těhotenstvím, mateřstvím, rodičovstvím a vztahovými problémy.

    25 000 Kč
   • Přímá pomoc. Přímá finanční pomoc potřebným lidem, rozšířená o podporu vícečetných rodin, rodin se členy s handicapem či osoby s handicapem.

    100 000 Kč
   • Podpora sociální rehabilitace klientů a prevence sociálního vyloučení. Podpora a rozvoj aktivit pro spolupráci s handicapovanými lidmi z DĚTSKÉHO KLÍČE Šumperk, o.p.s., se Společenstvím vdov, z.s. a aktivizaci seniorů.

    8 000 Kč
   • Rozvoj a podpora všeobecné a specializované hospicové péče v domácnostech uživatelů pro oblast Šumperska, Hanušovicka a Staroměstska. Péče o nevyléčitelně nemocné, u kterých byla ukončena léčba vedoucí k vyléčení.

    390 283 Kč
   • Vybavení do terénu. Nákup pomůcek pro hygienu ležících uživatelů a pacientů.

    11 679 Kč
  • Charita Svitavy

   • Pomoc rodinám s dětmi

    50 000 Kč
   • Schodolez pro klienty Charitní pečovatelské služby

    138 000 Kč
   • Potravinový sklad

    24 000 Kč
   • Ford KA pro Charitní pečovatelskou službu

    71 150 Kč
   • osobní auto pro domácí zdravotní péči

    67 665 Kč
  • Charita Uherské Hradiště

   • Z nové sbírky 2020 chceme podpořit přímou pomoc občanům v nouzi 340 000,00 Kč, nakoupit komenzační pomůcky 70 410,00 Kč a koupit sprchovací lůžko pro Charitní domov v Hluku 47 853,00 Kč.

    458 263 Kč
  • Charita Uherský Brod

   • Budování zázemí pro 4 sociální služby, které sídlí v Uherském Brodě (Terénní pečovatelskou službu, Sociálně aktivizační službu pro seniory a osoby se zdravotním postižením, Terapeutickou dílnu a Odborné sociální - dluhové poradenství)

    700 000 Kč
   • Přímá pomoc lidem v nouzi

    100 000 Kč
  • Charita Valašské Klobouky

   • Pomoc sociálně slabým rodinám a jednotlivcům.

    40 000 Kč
   • Podpora Domácí zdravotní péčernNákup automobilu pro provoz terénní zdravotní péče, která byla spuštěna v rce 2020.

    101 608 Kč
   • Podpora Charitních pečovatelských služeb.
    V rámci rekonstrukcí hygienických ambulantních zázemí na pečovatelských službách byly instalovány stropní zvedáky pro provádění kopelí našich klientů.

    170 000 Kč
   • Podpora rozvojové pomoci.\r\nPodpora dětského domova  \"Živá perla\"", Bortnyky (Ukrajina)."

    20 000 Kč
  • Charita Valašské Meziříčí

   • Přímá pomoc lidem v nouzi, provoz Centra sociálně-materiální pomoci

    350 000 Kč
   • Pořízení 4 automobilů pro terénní služby (Pečovatelská služba, Osobní asistence, Odlehčovací služba).

    850 000 Kč
   • Spoluúčast v projektu IROP (rekonstrukce podkroví střediska v Rožnově p.R.).

    83 500 Kč
  • Charita Veselí nad Moravou

   • Podpora Centra pro rodinu ve Veselí nad Moravou

    30 000 Kč
   • Pomoc lidem bez domova

    10 000 Kč
   • Přímá pomoc lidem v nouzi

    150 000 Kč
   • Podpora rozvojové pomoci - dětského domova Bortnyky (Ukrajina)

    10 000 Kč
   • Podpora pečovatelské služby

    427 127 Kč
   • Krizový a nouzový fond pro mimořádné události

    75 687 Kč
  • Charita Vsetín

   • Přímá pomoc osobám v tíživé životní a sociální situaci

    280 000 Kč
   • Nákup automobilu pro Pečovatelskou službu

    240 000 Kč
   • Zajištění provozních nákladů střediska Domácí zdravotní péče

    70 000 Kč
   • Revitalizace zahrady pro uživatele služeb Charity Vsetín

    20 000 Kč
   • Nákup potřebných kompenzačních pomůcek pro uživatele charitních zdravotních a sociálních služeb

    30 000 Kč
   • Druhá etapa renovace nátěru oken v budově Charity, kde sídlí sociální a zdravotní služby

    60 000 Kč
  • Charita Vyškov

   • Zvelebení zahrady na Odlehčovací službě, kde bychom rádi zrealizovali projekt terapeutické bylinkové zahrady

    50 000 Kč
   • Rádi bychom dále podporovali služby (Centrum denních služeb a osobní asistenci) v Komunitnícm centru Bohumíra Bunži, která jsou přímo v centru města Vyškova. Jsme rádi, že jsou naše služby dostupnější a efektivnější.

    40 000 Kč
   • Rádi byhcom zvyšovali dostupnost profesionálních sociálních a zdravotních služeb. Bohužel bez obnovy aut pro naše pracovnice to nedokážeme, takže jsme podali projekt na IROP, abychom z Evropských fondů mohli nakoupit auta pro naše rozšiřující terénní služby. Tento projekt bude potřeba dofinancovat.

    120 000 Kč
   • Dále chceme nabízet a rozšiřovat domácí hospicovou péči, aby každý, kdo se rozhodne o svého blízkého postarat až do konce jeho života, měl potřebnou oporu a pomoc.

    50 000 Kč
  • Charita Zábřeh

   • Podpora vzniku nového zázemí na pomoc lidem s postižením: touto částkou byly financovány stavební úpravy, díky kterým v Zábřehu vzniklo nové chráněné pracoviště. Do budoucna může fungovat i jako tréninkové pracoviště pro klienty sociální rehabilitace s psychickým onemocněním. Své důstojné zázemí v rámci tohoto záměru získali také pracovníci centra denních služeb Oáza, které se v našem regionu stará o lidi s mentálním postižením.

    169 465 Kč
   • Podpora zřízení nové přepravní služby pro seniory a handicapované na Mohelnicku: v rámci tohoto projektu byl pořízen dodávkový automobil pro nově zakládanou službu SeniorTaxi, kterou Charita připravuje ke spuštění v začátku roku 2021 (díky covid situaci nabrala příprava drobné zpoždění). Cena auta byla vyšší díky současné speciální úpravě pro zajištění bezbariérové přepravy - instalaci Flexirampy s nájezdem a poutáním invalidního vozíku a na něm sedící osoby v zadní části vozidla. Automobil bude díky vyššímu posedu umožňovat jak komfortní přepravu seniorů, tak i bezpečnou dopravu lidí na invalidním vozíku, bez nutnosti je vždy přesazovat na sedadlo vozidla. SeniorTaxi přiveze do mohelnického mikroregionu pro seniory možnost žít více aktivním, nezávislým, plnohodnotným životem, využívat běžných zdrojů, být více v kontaktu a sepětí s komunitou, blízkými - rodinou. Pokud bude ještě nějaký čas přetrvávat koronavirové ohrožení, pomůže jim zajistit nákup, obědy a léky s dovážkou až domů.

    750 000 Kč
   • Přímá pomoc potřebným lidem a rodinám v nouzi: budou podpořeny početné a neúplné rodiny, rodiny s nízkými příjmy, domácnosti stižené živelnou katastrofou, zdravotně postižení na nákup kompenzačních pomůcek a podobně. Dále pak lidé v obtížné životní situaci, kteří nemají možnost se z ní vlastními silami nebo za přispění svých blízkých dostat.  S pomocí se angažujeme tam, kde ji není možné zajistit z jiných, nárokových prostředků - dávkových systémů apod.

    70 000 Kč
   • Podpora rozvojové pomoci - dětského domova  \"Živá perla\"", Bortnyky (Ukrajina): pomoc se spolufinancováním provozních nákladů dětského domova pro chlapce, který v roce 2020 vyčerpal všechny volné zdroje založením borůvkové farmy, kde bude mládež pracovat a přinese domovu pravidlené finanční zdroje na vlastní fungování. Projekt podporuje více Charit v rámci olomoucké arcidiecéze."

    15 000 Kč
  • Charita Zlín

   • Přímá pomoc osobám v nepříznivé životní situaci, primárně na ZlínskurnrnÚčelem projektu je poskytnutí materiální pomoci k překlenutí obtížné životní situace lidem, kteří nejsou schopni z vlastních zdrojů tuto situaci odvrátit. Je poskytována až po vyčerpání ostatních dostupných možností pomoci.rnpříklady z praxe: postiženým dětem mohou být zakoupeny pomůcky, které jim usnadní např. pohyb; samotným maminkám s dětmi pak oděvy a školní pomůcky pro děti; chudým rodinám může být uhrazena např. pračka či lednička, potraviny; těm, které zasáhla přírodní katastrofa zase poskytnuta pomoc v obnově obydlí - např. zakoupením vysoušečů, zajištěním opravy či vybavenosti obydlí; starým a nemocným podpora nákupu např. léků, kompenzačních a rehabilitačních pomůcek, zdravotních postelí a matrací.

    částka se může změnit v návaznosti na výnos sbírky

    600 000 Kč
   • Nemocnice Milosrdných bratří Vizovice - podpora zařízení

    částka se může změnit v návaznosti na výnos sbírky

    150 000 Kč
   • Letní pobyt pro děti a mládež s diagnózou SMA a distrofiemi (podpora rodin)

    částka se může změnit v návaznosti na výnos sbírky

    100 000 Kč
   • Internát pro nejchudší romské chlapce Kazaniak, Bulharskorn

    částka se může změnit v návaznosti na výnos sbírky

    100 000 Kč
   • Žijí s námi – podpora osob se zdravotním či tělesným postižením

    částka se může změnit v návaznosti na výnos sbírky

    100 000 Kč
 • Arcidiecéze pražská

  • Čechtice

   • Vybudování komunitního centra a zázemí sociálních služeb Charity Vlašim

    70 000 Kč
   • Činnost Centra sociálních služeb Petrklíč v Ledči nad Sázavou

    10 000 Kč
  • Český Brod

   • Podpora služeb Domácího hospice Nablízku z.ú. - nákup zdravotnického materiálu, pomůcek a léků

    120 000 Kč
   • Domov pro seniory kardinála Berana - pořízení invalidního vozíku

    10 000 Kč
   • Podpora rodiny v tíživé životní situaci

    20 000 Kč
  • Charita Kralupy nad Vltavou

   • Rekonstrukce objektu za účelem provozování sociálních služeb - použití na spolufinancování\r\nRekonstrukce Domu na půl cesty a azylového domu pro matky s dětmi\r\nLetní pobytový tábor pro klienty Sociální aktivizační služby a Nízkoprahového denního centra pro děti a mládež

    150 000 Kč
  • Charita Neratovice

   • Nákup venkovních fitness strojů pro seniory, které budou k dispozici klientům domova s pečovatelskou službou Neratovice - Libiš

    70 000 Kč
  • Charita Praha 4 - Chodov

   • Financování mzdových a provozních nákladů charitní ošetřovatelské a pečovatelské služby

    70 000 Kč
  • Charita Praha 7 - Holešovice

   • Materiální pomoc pro sociálně slabou rodinu doporučenou sociálním odborem

    12 000 Kč
   • Nákup kompenzačních pomůcek

    20 000 Kč
   • Nákup dárků k významných výročím seniorů

    5 000 Kč
   • Nákup dárků v rámci akce Dárek pro každého

    5 000 Kč
   • Příprava a realizace vánočního setkání pro seniory

    2 000 Kč
  • Charita Příbram

   • Nákup vozu pro pečovatelskou službu

    100 000 Kč
   • Adopce na dálku - podpora dvou dětí v projektu Adopce na dálku

    14 000 Kč
  • Charita Roudnice nad Labem

   • Zajištění provozu charitního šatníku v průběhu roku

    60 000 Kč
   • Částečná rekonstrukce pokojů v Azylovém domě pro ženy a matky s dětmi v Domově sv. Josefa - výměna podlahové krytiny

    50 000 Kč
   • Podpora činnosti Nízkoprahového denního centra pro děti a mládež NZDM Bota

    15 000 Kč
   • Individuální pomoc a podpora rodinám s dětmi - úhrada jízdného, stravného, apod.

    25 000 Kč
  • Charita Starý Knín

   • Podpora sociálních služeb a projektů Charity Starý Knín - pomoc seniorům, podpora rodin s dětmi, pomoc osobám v sociální nouzi, úhrada úkonů zdravotních služeb nehrazených zdravotními pojišťovnami včetně nákupu potřebných pomůcek

    60 000 Kč
  • Charita Vlašim

   • Rekonstrukce budovy za účelem zřízení komunitního centra a zázemí sociálních služeb

    340 000 Kč
  • Církevní mateřská škola  Studánka

   • Podpora pro děti s podpůrnými opatřeními a pro děti z neúplných rodin

    15 000 Kč
  • Divišov

   • Podpora provozu hospice Dobrého Pastýře v Čerčanech

    10 000 Kč
  • Duchovní správa u kostela sv. Ignáce Praha-Nové Mě

   • Úhrada nákladů Adopce na dálku dětí v Indii a Ugandě

    22 800 Kč
   • Podpora Azylového domu pro matky s dětmi v Brandýse nad Labem

    17 000 Kč
  • Farní charita Benešov

   • Hospic Dobrého Pastýře - příspěvek na zdravotnický materiál pro hospicovou péči

    30 000 Kč
   • Charita Vlašim - podpora provozu charitního šatníku - místa vzájemné pomoci v Benešově

    30 000 Kč
   • Rytmus Benešov - podpora činností ve službách sociální rehabilitace a podpora samostatného bydlení

    10 000 Kč
   • CZŠ a MŠ Archa - pomůcky a vybavení

    10 000 Kč
   • RUAH o.p.s. - podpora paliativní domácí péče a související zdravotnický materiál

    10 000 Kč
   • Finanční nebo materiální podpora lidem v sociální nouzi, či mimořádné životní situaci

    10 000 Kč
  • Farní charita Dobříš

   • Adopce na dálku - úhrada ročních poplatků za děti z Ugandy a Indie

    12 000 Kč
   • Sociální projekt Bethanie - výpomoc v sociální nouzi zdravotně postiženým, nemocným, seniorům, lidem v tíživé sociální situaci, apod.

    60 000 Kč
  • Farní charita Kolín

   • Stavba Komunitního centra - úhrada části spolufinancování stavby

    90 000 Kč
   • Podpora znevýhodněných rodin vybraných prostřednictvím Rodinného centra sv. Zdislavy

    10 000 Kč
  • Farní charita Lysá nad Labem

   • Úhrada nákladů spojených s využíváním Potravinové banky pro pomoc potřebným\r\nPříspěvek na letní tábor pro děti \r\nPodpora Hospice na dálku - nákup zdravotních pomůcek

    20 000 Kč
  • Farní charita Mnichovice

   • Finanční a materiální podpora volnočasových aktivit dětí ze sociálně slabých rodin, děti jsou vybrány ve spolupráci se sociálním odborem v Benešově a Říčanech

    50 000 Kč
  • Farní charita Mníšek pod Brdy

   • Podpora sociálně slabých osob, rodin, nemocných a postižených, žijících na území farnosti

    70 000 Kč
  • Farní charita Nymburk

   • Stavební úpravy a vybavení nízkoprahového denního centra Židle sv. Mikuláše

    50 000 Kč
   • Nákup kompenzačních pomůcek a podpora provozu půjčovny pomůcek

    15 000 Kč
   • Zajištění provozu Centra vzájemné pomoci sv. Mikuláše

    10 000 Kč
   • Zajištění provozu charitní služby ChariCar

    15 000 Kč
  • Farní charita Praha 1 – Strahov

   • Podpora činnosti nízkoprahového denního centra Farní charity Praha 1 - Nové Město, sloužící ženám v nouzi

    12 000 Kč
  • Farní charita Praha 10 - Vršovice

   • Podpora seniorů v tíživé sociální a finanční situaci - příspěvek na léky, volnočasové aktivity, apod.

    20 000 Kč
   • Podpora rodin v tíživé sociální a finanční situaci - příspěvek na školní potřeby, volnočasové aktivity dětí, apod.

    20 000 Kč
  • Farní charita Praha 13 - Stodůlky

   • Finanční podpora rodin s dětmi v tíživé sociální situaci - podpora volnočasových aktivit dětí, vybavení školními potřebami, apod.

    20 000 Kč
   • Příprava a realizace setkání seniorů Prahy 13

    4 000 Kč
   • Příprava a realizace výletu pro nemocné a starší obyvatele Prahy 13

    10 000 Kč
   • Podpora rodiny v nouzi starající se o chlapce s poruchou autistického spektra

    5 000 Kč
   • Zajištění poradenské služby pro osoby pečující o své blízké v domácím prostředí

    25 000 Kč
  • Farní charita Praha 3 - Žižkov

   • Polední ateliér - materiální zajištění pro aktivity ateliéru, který slouží seniorům

    2 500 Kč
   • Příprava a realizace volnočasových aktivit pro invalidní seniory z Domova seniorů Habrová v Praze.

    3 500 Kč
   • Finanční pomoc seniorům a dalším osobám a rodinám v sociální nouzi a při mimořádných situacích

    39 000 Kč
  • Farní charita Praha 4 - Modřany

   • Pokrytí přímých výdajů spojených s provozem humanitárního šatníku pro sociálně slabé a lidi bez domova

    5 000 Kč
   • Finanční podpora pro sociálně slabé rodiny a osoby, které se ocitly v krizové sociální a životní situaci

    25 000 Kč
   • Podpora aktivizační činnosti dětí a mládeže ze sociálně slabých rodin - pokrytí výdajů spojených se studiem, vzděláváním, volnočasovými aktivitami

    10 000 Kč
  • Farní charita Praha 5 - Barrandov

   • Pomoc osobám, dětem a rodinám v tíživé životní situaci

    30 000 Kč
   • Resocializační pobyt pro děti ze sociálně slabých rodin

    15 000 Kč
  • Farní charita Řevnice

   • Pomoc lidem v tíživé sociální situaci na základě spolupráce se sociálním odborem

    60 000 Kč
   • Podpora činnosti Charity Neratovice, působící také na území obce Řevnice - nákup zařízení do denního stacionáře

    20 000 Kč
  • Farní charita Říčany

   • Organizace besídek a setkání v domově pro seniory v Říčanech

    3 000 Kč
   • Nákup materiálu pro výrobu dárků pro nemocné v LDN Vojkov, dárky vyrábí říčanské děti

    1 000 Kč
   • Úhrada ročních příspěvků pro dítě v rámci projektu Adopce na dálku

    5 000 Kč
   • Podpora provozu Hospice Dobrého Pastýře v Čerčanech

    20 000 Kč
   • Příspěvek na provoz Domova pro seniory kardinála Berana v Mukařově

    20 000 Kč
  • Farní charita Slaný

   • Charitní šatník - vybavení a zajištění provozu\r\nKreativní dílnička pro děti - vybavení a provoz volnočasového kroužku\r\nCharitní dílna pro seniory - vybavení a provoz dílny ručních prací\r\nDoučování dětí  - zajištění doučování dětí z rodin ohrožených sociálním vyloučením

    45 000 Kč
  • Farnost Benátky nad Jizerou

   • Podpora volnočasových aktivit dětí ze sociálně znevýhodněných rodin

    36 000 Kč
   • Pomoc seniorům v nouzi, nákup léků, potravin, apod.

    15 000 Kč
   • Rekonstrukce místnosti, sloužící setkávání dětí při pravidelných volnočasových aktivitách

    5 000 Kč
  • Farnost Bystřice u Benešova

   • Podpora sociálně slabých a nemocných osob

    40 000 Kč
  • Farnost Křečovice

   • Podpora Farní charity Starý Knín - kompenzační pomůcky, nákup léků pro staré a nemocné osoby

    29 000 Kč
  • Farnost Nanebevzetí Panny Mari Praha-Dolní Počerni

   • Příspěvek dětem ze sociálně slabých rodin na příměstský letní tábor

    10 000 Kč
  • Farnost Panny Marie Královny m Praha-Lhotka

   • Podpora školy SPMP Modrý klíč v projektu na rekonstrukci bytu v rámci nové sociální služby Domov Modrý klíč

    15 000 Kč
   • Podpora pečovatelské a ošetřovatelské služby Charity Praha 4 - Chodov

    15 000 Kč
   • Církevní mateřská škola Studánka - podpora pro děti s podpůrnými opatřeními a děti z nefunkčních rodin

    15 000 Kč
  • Farnost Rakovník

   • Rekonstrukce a vybavení prostor sloužících pro volnočasové aktivity dětí a setkávání seniorů při farnosti Rakovník

    35 000 Kč
  • Farnost Sedlčany

   • Domácí hospic Křídla v Sedlčanech - nákup zdravotnického materiálu, léků a kompenzačních pomůcek

    20 000 Kč
  • Farnost Sedlec-Prčice

   • Podpora provozu komunitního domu Villa Vallila v Červeném Újezdě

    35 000 Kč
   • Podpora osoby v tíživé sociální situaci

    10 000 Kč
  • Farnost sv. Alžběty Praha-Kbely

   • Příspěvek na nákup kompenzačních pomůcek střediska Praha - Kbely Charity Neratovice

    10 000 Kč
  • Farnost sv. Gotharda Praha-Bubeneč

   • Organizace kurzu 1. pomoci pro děti a mládež

    550 Kč
   • Podpora volnočasových aktivit osamělých seniorů organizovaných místními dobrovolníky v průběhu roku.

    7 000 Kč
  • Farnost sv. Jiljí Praha-Staré Město

   • Podpora činnosti turistického oddílu, který působí při dětském domově v Unhošti a organizuje volnočasové aktivity

    5 000 Kč
  • Farnost sv. Ludmily Praha-Chvaly

   • Podpora sociálně slabých rodin - úhrada stravného a MHD pro děti

    10 000 Kč
   • Podpora neúplné sociálně slabé rodiny s dítětem upoutaným na lůžko - příspěvek na léčbu.

    20 000 Kč
  • Farnost sv. Markéty Praha-Břevnov

   • Adopce na dálku - příspěvek na školné a základní potřeby dětí z Indie a Zambie

    15 000 Kč
  • Farnost sv. Norberta Praha Střešovice

   • Vybudování bezbariérové koupelny pro handicapované v domě na Hoješíně, který slouží především vícečetným rodinám, často se špatnou sociální situací

    50 000 Kč
   • Příprava a realizace setkání seniorů, nákup potřebné techniky pro tato setkání, zajištění občerstvení

    30 000 Kč
  • Farnost sv. Petra a Pavla Praha-Radotín

   • Materiální podpora a pomoc pro osoby ve špatné sociální situaci

    20 000 Kč
  • Farnost sv. Prokopa, Praha - Braník

   • Úhrada stravného pro děti ze sociálně slabých rodin, vybraných ve spolupráci se základní školou v Praze - Braníku.

    6 000 Kč
  • Farnost sv. Terezie od Dítěte  Praha-Kobylisy

   • Projekt Centrum pro rodinu, jehož součástí budou služby poradenství, skupinové aktivity, tréninkové programy pro rodiče a další. Výtěžek bude využitý na vybavení prostor a pokrytí nákladů spojených s provozem Centra.

    68 000 Kč
  • Farnost sv. Václava Praha-Nusle

   • Finanční podpora sociálně slabých seniorů - úhrada léků

    7 000 Kč
  • Farnost sv. Václava Praha-Smíchov

   • Pomoc osobám, dětem a rodinám v tíživé životní situaci

    30 000 Kč
   • Resocializační pobyt pro děti ze sociálně slabých rodin

    15 000 Kč
  • Farnost u kostela  Stětí sv. Jana Křtitele Praha-H

   • Finanční pomoc sociálně slabým rodinám a jednotlivcům

    15 000 Kč
   • Příspěvek na provoz komunitního centra Farní dvůr - aktivity centra se zaměřují na podporu rodin, dětí a mládeže i seniorů

    10 000 Kč
  • Farnost Všech svatých Praha-Uhříněves

   • Pomoc dětem ze sociálně slabých a vícečetných rodin na školní potřeby - děti jsou vybrány na základě doporučení MŠ a ZŠ Praha Kolovraty

    40 000 Kč
   • Pomoc dětem se speciálními poruchami učení se zapojením do školního vzdělávání

    5 000 Kč
   • Aktivně prožívaný čas dětí jako prevence před rizikovým chováním - podpora volnočasových aktivit dětí ze znevýhodněných rodin

    20 000 Kč
  • Farnost Zbečno

   • Úhrada hyporehabilitačního pobytu pro handicapovanou dívku z rodiny v tíživé sociální situaci

    20 000 Kč
  • Hostomice pod Brdy

   • Podpora činnosti pečovatelské služby Digitus Mise, z.ú.

    5 000 Kč
  • Katolická mateřská škola U sv. Klimenta

   • Obnova zahradního nábytku sloužícího venkovním aktivitám dětí

    20 000 Kč
  • Katolický domov studujících, Praha

   • Realizace workshopů v rámci prevence závislostí, boje proti AIDS, umění komunikace a zvládání konfliktů, materiální vybavení prostor k setkávání studentů v rámci projektu Move on, jehož cílem je posílení motivace ve studijním i osobním životě

    10 000 Kč
  • Keblov

   • Finanční podpora pečovatelské služby Charity Vlašim, která působí také na území Keblova a okolí

    90 000 Kč
  • Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejské

   • Zajištění financování pro ošetření lidí bez zdravotního pojištění v Nemocnici Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze

    10 000 Kč
  • Kostelec nad Černými Lesy

   • Zajištění volnočasových aktivit pro děti ze sociálně slabých rodin  - vzdělávací akce, výlety, kulturní akce, apod.

    39 000 Kč
  • Krásná Hora nad Vltavou

   • Podpora sociálních služeb a projektů Charity Starý Knín - pomoc seniorům, podpora rodin s dětmi, pomoc osobám v sociální nouzi, úhrada úkonů zdravotních služeb nehrazených zdravotními pojišťovnami včetně nákupu potřebných pomůcek

    7 000 Kč
  • Křesťanské gymnázium Praha 10-Hostivař

   • Obnova a nákup vybavení do Školního klubu a Střediska volného času, kde žáci tráví volný čas v čase mimo vyučování. Dále zde probíhají mimoškolní kroužky a akce studentů.

    65 000 Kč
  • Křesťanský domov mládeže u sv. Ludmily, Praha 2

   • Podpora dívek ze sociálně slabých rodin, aktivní využití času mládeže v rámci prevence patologických jevů

    17 000 Kč
  • Krušovice

   • Podpora činnosti spolku Jasánek, působícího při ZŠ Jesenice - spolek zajišťuje asistenční služby dětem s postižením, pomoc s výchovou a začleňováním do společnosti

    12 000 Kč
  • Neveklov

   • Podpora sociálních služeb a projektů Charity Starý Knín - pomoc seniorům, podpora rodin s dětmi, pomoc osobám v sociální nouzi, úhrada úkonů zdravotních služeb nehrazených zdravotními pojišťovnami včetně nákupu potřebných pomůcek

    9 000 Kč
  • Nové Strašecí

   • Podpora aktivit seniorů v Novém Strašecí ve spolupráci s Domovem seniorů

    15 000 Kč
   • Zajištění právních konzultací pro osoby v tísni, zejména v oblasti ochrany sociálních a pracovních práv

    12 000 Kč
  • Petrovice u Sedlčan

   • Podpora sociálních služeb a projektů Charity Starý Knín - pomoc seniorům, podpora rodin s dětmi, pomoc osobám v sociální nouzi, úhrada úkonů zdravotních služeb nehrazených zdravotními pojišťovnami včetně nákupu potřebných pomůcek

    15 000 Kč
  • Poříčí nad Sázavou

   • Finanční podpora osoby po dopravní nehodě s vážnými trvalými následky

    18 000 Kč
   • Hospic Dobrého Pastýře - pořízení pomůcek pro mobilní hospic

    7 000 Kč
   • Ruah - pořízení zdravotnické techniky pro domácí hospicovou péči

    5 000 Kč
   • Materiální pomoc potřebným osobám žijícím na území farnosti

    3 000 Kč
  • Řeckokatolická charita Praha

   • Podpora volnočasových aktivit rodin a dětí cizinců

    12 000 Kč
  • Štěchovice

   • Podpora sociálních služeb a projektů Charity Starý Knín - pomoc seniorům, podpora rodin s dětmi, pomoc osobám v sociální nouzi, úhrada úkonů zdravotních služeb nehrazených zdravotními pojišťovnami včetně nákupu potřebných pomůcek

    7 000 Kč
  • Uhlířské Janovice

   • Vybavení prostor Komunitního centra sv. Jiljí pro setkávání dětí a seniorů s cílem podpořit práci s dětmi a mládeží a pomoci starým, nemocným a handicapovaným lidem

    20 000 Kč
  • ZŠ sv. Voršily, Praha 1

   • Realizace programů primární prevence se zaměřením na posilování dobrých vztahů, prevenci šikany, závislostí a dalších negativních jevů

    4 500 Kč
   • Finanční příspěvek pro vzdělávání žáků ze sociálně slabých rodin

    24 000 Kč
 • Charita Česká republika

  • Charita Česká republika

   • Mongolsko - zvýšení efektivity využívání zdrojů a čistší produkce v mongolském stavebním průmyslu.

    500 000 Kč
   • Mongolsko - udržitelná recyklace plastů.

    500 000 Kč
   • Mongolsko - zvýšení kapacity mongolské občanské společnosti při zapojování mladých lidí do ekonomického a politického života.

    600 000 Kč
   • Gruzie - nastavení dlouhodobé dostupnosti služeb národních screeningových programů v regionu Samegrelo.

    160 000 Kč
   • Gruzie - zlepšení a rozšíření služeb pro osoby s poruchou autistického spektra.

    160 000 Kč
   • Gruzie - vybudování systematické spolupráce mezi mladými aktivisty z Abcházie a Gruzie.

    300 000 Kč
   • Gruzie - zlepšení činnosti inspektorátu práce Gruzie podporou jeho organizačního rozvoje.

    160 000 Kč
   • Gruzie - podpora rozvoje dovedností a znalostí o podnikání v turismu, pohostinství a podobných odvětvích v západní Gruzii.

    300 000 Kč
   • Gruzie - ochrana, obnova a podpora udržitelného užívání pozemního ekosystému v Gruzii.

    350 000 Kč
   • Moldavsko - zvýšení kvality a dostupnosti služeb domácí péče v Moldavsku, prostřednictvím otevření 2 nových center, nákupem nového vybavení do 8 stávajících center.

    270 000 Kč
   • Moldavsko -  program aktivní mládež, zapojení mládeže z obou břehů Dněstru do komunitního plánování.

    200 000 Kč
   • Kosovo - snížení kyber a přímé šikany mezi středoškoláky v Severním Kosovu.

    290 000 Kč
   • Zambie - zvýšení zemědělské produktivity a zvýšení příjmů 125 středně velkých zemědělců a 22 družstev v 5 okresech.

    350 000 Kč
   • Zambie - podpora finančního začleňování venkovských komunit skrze zapojení tradičních vůdců a obecních struktur.

    120 000 Kč
 • Diecéze brněnská

  • Oblastní charita Blansko

   • Podpora Mobilního hospice sv. Martina

    770 000 Kč
   • Charitní záchranná síť - pomoc nejpotřebnějším v regionu ve spolupráci s farnostmi, městy a obcemi

    400 000 Kč
   • Podpora rodin s dětmi v nouzi

    150 000 Kč
   • Pomoc seniorům a zdravotně postiženým

    80 000 Kč
   • Rozvoj půjčovny kompenzačních pomůcek

    100 000 Kč
  • Oblastní charita Jihlava

   • Centrum sociálních služeb Mahenka - Podpora investičního záměru na rekonstrukci budovy Mahenova 16 -  úprava prostor pro služby Bárka – domácí hospic, odlehčovací službu Adapta a NZDM Vrakbar

    60 000 Kč
   • Osobní asistence a Šatník Dačice - Zlepšení materiálních podmínek a pokrytí provozních nákladů na službě osobní asistence a šatníku v Dačicích.

    100 000 Kč
   • Dobrovolnické centrum - Zajištění materiálu a provozních nákladů střediska Dobrovolnické centrum.

    50 000 Kč
   • Posílení vozového parku terénních služeb - Zkvalitnění terénních služeb pečujících zejména o seniory, a to formou nákupu automobilů pro lepší dostupnost služeb.

    50 000 Kč
   • Podpora terénních služeb - Na podporu služeb pro potřebné skupiny osob v našem regionu, zejména ve venkovských oblastech.

    50 000 Kč
  • Oblastní charita Rajhrad

   • Vybudovat velmi potřebný nový výtah v budově hospice sv. Josefa pro přemisťování hospicových rnpacientůrn

    200 000 Kč
   • Rekonstruovat některé vícelůžkové hospicové pokoje na jednolůžkové

    200 000 Kč
   • Rekonstruovat některé vícelůžkové hospicové pokoje na jednolůžkové

    200 000 Kč
   • Pořídit zdravotní a kompenzační pomůcky a pomůcky pro manipulaci s imobilními klienty

    200 000 Kč
  • Oblastní charita Tišnov

   • Pečovatelská služba-podpora terénní formy služby formou rozvoje a případného rozšíření služby tak, abychom mohli poskytnout péči většímu počtu klientů a zvýšit kvalitu poskytovaných služeb.

    50 000 Kč
   • Chráněné bydlení a Sociální rehabilitace Skryje - podpora lidí s mentálním postižením v kombinaci s postižením fyzickým. Cílem je poskytnout pomoc lidem, kteří svoji situaci nemohou řešit sami, podpořit je při jejich seberealizaci a rozvoji  individuálních schopností. Prostředky využijeme zejména na pořízení vybavení chráněného bydlení a zvyšování kvality poskytovaných služeb.

    50 000 Kč
   • Charitní ošetřovatelská služba - podpora charitní ošetřovatelské služby, poskytující zdravotní péči v domácím prostředí, dofinancování osobních a provozních nákladů.

    100 000 Kč
   • Domácí hospicová péče - podpora a rozvoj domácí hospicové péče,. zajištění personálního a materiálního vybavení pro péči o umírající pacienty a pečující rodiny.

    250 000 Kč
   • Poradna PORTA - odborné sociální poradenství - podpora služby odborného sociálního a právního poradenství, která je v našem regionu ojedinělá a zájem o tuto službu i počet klientů se  stále zvyšuje.

    80 000 Kč
   • Charitní záchranná síť - personální a materiální vybavení služby, která se zaměřuje na pomoc lidem v nouzi, kteří propadají sítem státní sociální pomoci .

    20 000 Kč
   • Humanitární pomoc - podpora vybraných humanitárních projektů u nás i v zahraničí.

    40 000 Kč
   • Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež  Klub Čas - podpora dětí a dospívajících, kteří se nacházejí v nepříznivé životní situaci. Prostředky využijeme na rozvoj zejména mimoklubových aktivit, popřípadě na hrazení provozních nákladů služby.

    20 000 Kč
   • Odlehčovací služba - prostředky na další rozvoj  služby tak, abychom mohli  pokrýt poptávku klientů po této službě.

    40 000 Kč
   • Dobrovolnické centrum - prostředky budou využity pro práci s dobrovolníky, kteří se podílejí na  realizaci projektů  Oblastní charity Tišnov.

    90 000 Kč
   • Budování zázemí služeb Oblastní charity Tišnov - v souvislosti s plánovaným rozvojem pečovatelské služby a služby domácí hospicové péče je nezbytné zajistit pro tyto služby odpovídající prostory, zázemí a  vybavení (projekt na rekonstrukci podkroví Tyršova).

    135 000 Kč
   • Fond individuální sociální pomoci - částka bude využita na individuální žádosti o pomoc.

    25 000 Kč
  • Oblastní charita Třebíč

   • OŠETŘOVATELSKÁ SLUŽBA - podpora ošetřovatelské činnosti v okrese Třebíč bude nutná především z důvodu nízké podpory od zdravotních pojišťoven.

    100 000 Kč
   • PEČOVATELSKÁ SLUŽBA
    V poslední době se zvyšuje objem péče pečovatelské služby na okrese Třebíč. Aby tato terénní služba mohla plynule fungovat, bude nutné pořídit automobil.

    240 000 Kč
   • RANÁ PÉČE TŘEBÍČ - podpora činnosti rané péče

    40 000 Kč
   • POMOC LIDEM V NOUZI - na podporu lidem v nouzi, kterých je stále více a více bychom rádi chtěli přispět částkou okolo 20 tis. Kč.

    20 000 Kč
   • PRIMÁRNÍ PREVENCE - zabezpečuje preventivní programy na školách. podpora těchto důležitých programů je však v poslední době nízká a rádi bychom ji podpořili částkou okolo 50 tis. Kč.

    50 000 Kč
  • Oblastní charita Žďár nad Sázavou

   • Podpora charitní záchranné sítě.
    Charitní záchrannou síť tvoří systém služeb a činností vedoucí k poskytnutí pomoci lidem v nouzi. Cílovou skupinu mohou tvořit: lidé bez domova, sociálně slabé rodiny s dětmi, lidé zasažení mimořádnou událostí, nebo těžce nemocí lidé. Bude třeba finančně podpořit mzdu pracovníků, zázemí služby a další materiální vybavení.

    150 000 Kč
   • Podpora Domácí hospicové péče. Cílem projektu je zajistit chybějící finanční zdroje na provoz Domácí hospicové péče, tak aby byly splněny cíle služby a zajištěn provoz v režimu Mobilní specializované paliativní péče (MSPP) a zvýšit tak bezpečí a kvalitu života osob, které chtějí zemřít doma.

    500 000 Kč
   • Podpora terénních služeb. Cílem projektu je podpořit služby, které jsou poskytovány v přirozeném prostředí našich uživatelů, pacientů a klientů. Pro dobré fungování terénních služeb je nezbytné dobré vybavení vozového parku. Projekt umožní rozvoj a rozšíření terénních služeb do dalších oblastí a zároveň zkvalitní zázemí našich pracovníků.

    500 000 Kč
  • Oblastní charita Znojmo

   • Rodinný soc. asistent - pomoc a podpora dětem v chudých rodinách prostřednictvím terénní sociální práce.

    20 000 Kč
   • Osobní asistence Znojmo - pomoc a podpora osobám s těžkým zdravotním postižením prostřednictvím terénní služby Osobní asistence.

    50 000 Kč
   • Krizový dobrovolný tým - pomoc obětem mimořádných a krizových událostí prostřednictvím služby Krizového týmu.

    10 000 Kč
   • Fond individuální pomoci - přímá pomoc osobám v nepříznivé životní situaci v jejich materiální a finanční nouzi, kterou nemají možnost jinak řešit.

    100 000 Kč
   • Domácí hospic Znojmo - Osobní mzdové náklady pracovníků v přímé péči do domácí hospicové péči, pohotovostní režim 24 hod./denně.

    250 000 Kč
   • Denní stacionář Sv. Damiána - zajištění svozové služby pro osoby se zdravotním hendikepem.

    150 000 Kč
   • Charitní pečovatelská služba - zajištění služby v málo dostupných místech Znojemského regionu.

    50 000 Kč
   • Dílna Sv. Kláry - pomoc a podpora osobám s duševním onemocněním prostřednictvím ambulantní služby.

    50 000 Kč
   • Charitní poradna Znojmo - pomoc a podpora osobám v nepříznivé životní situaci prostřednictvím služby Charitní poradna Znojmo.

    70 000 Kč
   • Klub Coolna Znojmo - zajištění sociální služby Klubu Coolna Znojmo pro děti a mládež, které zažívají nepříznivou životní situaci.

    40 000 Kč
   • Dobrovolnické centrum-pomoc a podpora uživatelům charitních služeb a charitní činnosti prostřednictvím dobrovolnické činnosti.

    250 000 Kč
   • Tereza - krizová pomoc Znojmo - pomoc a podpora obětem domácího násilí a osobám v krizové situaci prostřednictvím charitní služby Tereza.

    70 000 Kč
   • Charitní záchranní síť - zajištění přímé pomoci osobám v nouzi a řešení jejich situace prostřednictvím komplexní práce v ambulantní a terénní formě.

    450 000 Kč
   • Klub Coolna Mor. Krumlov - zajištění sociální služby Klubu Coolna Mor. Krumlov pro děti a mládež, které zažívají nepříznivou životní situaci.

    40 000 Kč
  • Služby Brno

   • Dokončení rekonstrukce budovy Bratislavská 58 pro služby Celsuz (Centrum pro lidi sociálně znevýhodněné)

    500 000 Kč
   • Dokončení rekonstrukce rodinného domu pro bydlení 8 klientů na ulici Žabovřeská. (Chráněné bydlení sv, Michaela pro lidi s mentálním postižením)

    550 000 Kč
   • Druhá etapa rekonstrukce pro umožnění jejího využívání klienty. (Effeta, denní stacionář pro lidi s mentálním postižením)

    200 000 Kč
   • Zajištění multidisciplinárního týmu pracovníků pro péči o paliativní pacienty v domácím prostředí. (Domácí hospic sv. Lucie)

    350 000 Kč
 • Diecéze českobudějovická

  • Charita Kaplice

   • Podpora sociálních služeb Charity Kaplice

    144 609 Kč
   • Krizový fond farnosti Kaplice

    9 000 Kč
  • Charita Malenice

   • Dofinancování pečovatelské služby Charity Malenice

    44 163 Kč
  • Charita Zliv

   • Finanční podpora  Služeb sociální prevence poskytované ambulantní formou

    37 310 Kč
  • Diecézní charita České Budějovice

   • Trhové Sviny: Pomoc dítěti s DMO

    56 407 Kč
   • Ledenice: Příspěvek na rehabilitační pobyt hendikepovaného chlapce

    8 802 Kč
   • Ledenice: Podpora poradenské služby Diecézní charity České Budějovice

    50 307 Kč
   • Křemže: Finanční podpora psychologické péče

    16 000 Kč
   • Křemže: Finanční podpora místní rodiny v těžké životní situaci

    17 112 Kč
   • Finanční podpora  mladého muže s vrozenou vývojovou vadou CNS & DMO

    25 000 Kč
   • Dovybavení diecézního humanitárního skladu pro mimořádné události a vzdělávání pracovníků a dobrovolníků v činnosti při mimořádných událostech.

    10 698 Kč
   • Křemže: přímá finanční pomoc - zakoupení rehabilitačních pomůcek

    20 000 Kč
  • Farní charita Boršov nad Vltavou

   • Podpora volnočasových aktivit mládeže ve farnosti

    15 529 Kč
   • Operativní rezerva pro nečekané a živelné události

    15 529 Kč
   • Finanční podpora FCH Prachatice: dofinancování Domu sv. Petra pro muže, Záblatí

    60 000 Kč
  • Farní charita Český Krumlov

   • Finanční podpora místní rodiny v těžké životní situaci

    14 667 Kč
   • Podpora Domu sv. Františka - chráněné bydlení

    14 667 Kč
   • Malý farní fond pro pomoc lidem v akutní nouzi

    25 000 Kč
  • Farní charita Jindřichův Hradec

   • Finanční pomoc osobám v těžké životní situaci

    5 000 Kč
   • Podpora a zkvalitnění poskytování služeb pro osoby bez přístřeší

    5 000 Kč
   • Kvalitní pomoc dětem a rodinám v těžké životní situaci

    25 000 Kč
   • Podpora provozování Výdejny Samaritán

    10 000 Kč
   • Podpora a zkvalitnění poskytování služby odborného poradenství

    21 047 Kč
   • Nákup automobilu pro Sociálně aktivizační službu pro rodiny s dětmi

    66 422 Kč
   • Podpora Noclehárny sv.Antonína

    5 600 Kč
  • Farní charita Kamenice nad Lipou

   • Pomoc osobám v tíživé nebo mimořádné sociální situaci

    10 000 Kč
   • Podpora terénní pečovatelské služby

    129 283 Kč
   • Podpora klubu seniorů

    20 000 Kč
  • Farní charita Katovice

   • Podpora volnočasových aktivit pro děti a mládež, nejen ze sociálně vyloučených rodin a pro celou širokou rodinu

    63 870 Kč
   • Péče o seniory a osoby hendikepované

    63 870 Kč
  • Farní charita Milevsko

   • Dofinancování auta pro pečovatelskou službu

    90 184 Kč
  • Farní charita Pacov

   • Podpora terénní pečovatelské služby

    110 672 Kč
  • Farní charita Prachatice

   • Dofinancování Domu sv. Petra pro muže, Záblatí

    80 000 Kč
   • Dofinancování Charitního domova sv. Dominika Savia pro matky s dětmi

    154 114 Kč
   • Dofinancování Terénního programu Most naděje

    62 000 Kč
  • Farní charita Rožmitál pod Třemšínem

   • Pomoc sociálně potřebným rodinám s dětmi Rožmitálska a Březnicka

    16 504 Kč
   • Podpora centra volného času pro děti a mládež

    18 051 Kč
  • Farní charita Tábor

   • ŘKF Chýnov: podpora Azylového domu sv. Alžběty pro matky  s dětmi ve  Veselíčku

    17 016 Kč
   • ŘKF Chýnov: finanční podpora programu Adopce na dálku Haiti ACHO

    17 015 Kč
   • ŘKF Chýnov: financování činností a služeb Domácího hospice Jordán v Táboře

    17 017 Kč
   • Financování činností a služeb (projektů) Farní charity Tábor: nákup automobilu

    50 000 Kč
   • Financování činností a služeb (projektů) Farní charity Tábor: podpora Dobrovolnického centra Tábor

    37 452 Kč
  • Farní charita Týn nad Vltavou

   • Podpora služeb sociální prevence podporované ambulantní formou - odborné sociální poradenství

    65 635 Kč
   • Podpora služeb sociální prevence provozované ambulantní formou - Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež ve věku 10-26 let

    65 635 Kč
   • Podpora služeb sociální prevence provozované ambulantní formou - projekt Senior šance, volnočasové aktivity pro seniory

    100 000 Kč
  • Farní charita Velešín

   • Podpora sociálních služeb Charity Kaplice

    119 242 Kč
  • Farní charita Veselíčko

   • Finanční podpora na provoz Domova sv. Alžběty pro matku a dítě & podpora fakultativních služeb

    41 556 Kč
  • Farní charita Vlachovo Březí

   • Finanční podpora sociálně znevýhodněných skupin obyvatel, dětí ze sociálně slabých rodin, seniorů a tělesně hendikepovaných

    7 500 Kč
   • Podpora Střediska dobrovolnické činnosti Vlachovo Březí a okolí

    21 652 Kč
  • Farní charita Vyšší Brod

   • Pomoc 2 rodinám s tělesně a mentálně postiženými dětmi

    12 000 Kč
   • Pomoc sociálně slabším občanům ve Vyšším Brodě a okolí prostřednictvím sociálního odboru

    11 044 Kč
   • Pomoc dětské hematoonkologii prostřednictvím nadace Halma

    5 000 Kč
   • Podpora denního hospice v  Českých Budějovicích

    5 000 Kč
  • Farnost Bechyně

   • Malý farní fond pro pomoc lidem v akutní nouzi

    5 167 Kč
   • Podpora Poradny Eva pro ženy a dívky v nouzi: pomoc ženám a dívkám v nepříznivé životní situaci (například s hledáním bydlení a zaměstnání, s řešením dluhů, potravinová a materiální pomoc, zajištění dobrovolníka pro školní přípravu a volnočasové aktivity dětí ze sociálně slabých rodin, pomoc těhotným ženám v tísni, prevence potratů atd.)

    7 751 Kč
  • Farnost Borovany

   • Podpora charit na českobudějovicku při řešení mimořádných událostí

    93 109 Kč
  • Farnost Doudleby

   • finanční podpora FCH Prachatice: dofinancování Charitního domova sv.Dominika Savia pro matky s dětmi

    11 118 Kč
  • Farnost Lišov

   • Podpora mobilní paliativní péče

    77 236 Kč
  • Farnost Mladá Vožice

   • Podpora Dobrovolnického centra v Táboře

    28 175 Kč
   • Podpora Centra volného času pro děti a mládež

    28 175 Kč
  • Farnost Římov

   • Farní fond

    13 433 Kč
   • Podpora FCH Veselíčko: Domova sv. Alžběty pro matku a dítě

    20 130 Kč
  • Farnost Rudolfov

   • Podpora aktivit seniorů a mládeže v rámci rudolfovské farnosti

    6 062 Kč
   • Podpora Misie Kongregace Vincentinů ve východní Africe

    19 424 Kč
   • Podpora organizace Česká maltézská pomoc

    19 424 Kč
   • Přímá materiální pomoc: nákup kompenzační pomůcky

    13 362 Kč
  • Farnost Sezimovo Ústí

   • Domácí hospic JORDÁN

    20 370 Kč
   • Podpora sociálně slabých dětí navštěvujících CZŠ ORBIS-PICTUS

    20 371 Kč
  • Farnost Soběslav

   • Podpora služeb sociální péče: konkrétních místních rodin, které mají dítě s mentálním či tělesným postižením, s opožděným nebo ohroženým vývojem a s autismem

    43 023 Kč
   • TABITA: pečovatelská služba a osobní asistence Charita Minsk

    43 023 Kč
  • Farnost Štěkeň

   • Podpora misijní činnosti sester na Ukrajině v sociálním centru Kijev

    42 920 Kč
  • Farnost Střízov

   • Podpora FCH Veselíčko: Domova sv. Alžběty pro matku a dítě

    58 309 Kč
  • Farnost Suchdol nad Lužnicí

   • Pomoc dětem, rodinám a sociálně slabým občanům v Suchdole nad Lužnicí a okolí

    28 705 Kč
   • OCH Třeboň: podpora charitního díla Občanská poradna OCH Třeboň

    28 705 Kč
  • Farnost Veselí nad Lužnicí

   • Podpora sociálně slabých občanů ve Veselí nad Lužnicí

    10 000 Kč
   • Podpora činností Domu sv. Františka

    55 804 Kč
  • Farnost Vodňany

   • Přímá materiální či finanční pomoc: podpora klientů sociálně terapeutické dílny Chelčického domova sv.Linharta, o.p.s.

    9 100 Kč
   • Přímá materiální či finanční pomoc: podpora klientů Hospice sv. Jana N.Neumanna v Prachaticích

    27 300 Kč
   • Přímá materiální či finanční pomoc: podpora klientů Domova Žlutý Petrklíč, z.s. na Lomci

    27 300 Kč
   • Podpora Občanské poradny Farní charity Týn nad Vltavou, pracoviště Vodňany

    36 400 Kč
   • Přímá pomoc sociálně potřebným a zdravotně znevýhodněným

    72 820 Kč
   • Podpora volnočasových aktivit

    2 109 Kč
   • Podpora provozu Domova sv. Alžběty pro matku a dítě ve Veselíčku.

    6 991 Kč
  • Městská charita České Budějovice

   • Podpora sociálních a zdravotních služeb Městské charity České Budějovice: pořízení automobilů

    153 707 Kč
   • Podpora sociálních a zdravotních služeb Městské charity České Budějovice - vybavení a zajištění provozních nákladů střediska charitní a pečovatelské služby

    358 650 Kč
   • Kamenný Újezd: Podpora sociálních a zdravotních služeb Městské charity ČB

    18 588 Kč
   • Kamenný Újezd: Podpora dětí se zdravotním i mentálním postižením v obci Kamenný Újezd

    18 587 Kč
   • Chlumec: Podpora sociálních  zdravotních služeb Městské charity ČB

    4 101 Kč
   • Chlumec: Podpora dětí se zdravotním i mentálním postižením v obci Kamenný Újezd

    4 100 Kč
  • Oblastní charita Horažďovice

   • Krizový fond: humanitární pomoc při živelných či přírodních katastrofách

    2 000 Kč
   • Podpora Charitní pečovatelské a ošetřovatelské služby a Občanské poradny

    206 110 Kč
   • Dětský domov Kašperské Hory - pobočka Chanovice

    5 500 Kč
   • ŘKF Nepomuk: Dětský domov Nepomuk

    10 000 Kč
   • ŘKF Nepomuk: mateřské centrum Beruška

    10 000 Kč
   • ŘKF Nepomuk: podpora sociálně slabých rodin s dětmi na Nepomucku

    28 628 Kč
   • ŘKF Kasejovice: podpora Mateřského centra  v Kasejovicích

    7 848 Kč
  • Oblastní charita Nové Hrady

   • Podpora projektů Dobrovolnického centra DCHCB

    85 182 Kč
  • Oblastní charita Pelhřimov

   • Udržitelnost poskytovaných služeb pro lidi v obtížných sociálních situacích a přímá humanitární pomoc lidem v nouzi

    587 403 Kč
  • Oblastní charita Písek

   • Podpora střediska pomoci

    130 766 Kč
   • Podpora  Dobrovolnického centra BONUM

    32 600 Kč
  • Oblastní charita Strakonice

   • Rekonstrukce kuchyně v Domě klidného stáří sv. Anny, finance na auto pro terénní služby

    280 000 Kč
   • Zakoupení nového automobilu

    76 931 Kč
  • Oblastní charita Sušice

   • Podpora pečovatelské služby Oblastní charity Sušice

    200 000 Kč
   • Osvětová a informační činnost pro klienty a širokou veřejnost

    54 971 Kč
  • Oblastní charita Třeboň

   • Přímá pomoc osobám v sociální a hmotné nouzi

    15 000 Kč
   • Podpora a financování služeb a činností Oblastní charity Třeboň poskytovaných osobám v  nepříznivých sociálních situacích

    114 275 Kč
  • Oblastní charita Vimperk

   • Podpora charitní ošetřovatelské služby

    129 397 Kč
 • Diecéze královéhradecká

  • Charita Přelouč

   • Nákup vybavení - projekční plátno, počítač, sportovní vybavení. Výměna oken ve staré klubovně, úprava zahrady

    92 500 Kč
   • Nákup nových kompenzačních pomůcek – chodítko, klozetové křeslo, sedačka do sprchy a další podle aktuální potřeby.

    25 000 Kč
   • Provoz charitního šatníku – úhrada energií, potravinová pomoc rodinám v nouzi – sklad nájem a energie. Nákup potravin v mimořádné situaci.

    37 500 Kč
   • Vánoční a velikonoční akce s klienty služby. Přímá finanční pomoc lidem v nouzi.

    37 500 Kč
   • Výlety s dětmi z Jakub klubu, z pěstounských rodin a rodiny v službě SAS po blízkém okolí. Tímto jim zprostředkováváme nové zážitky a zkušenosti, protože jinak se zpravidla nikam nedostanou.

    25 000 Kč
   • Vzdělávání dobrovolníků a úhrada energií v rámci zajištění dobrovolnických programů pro seniory. Dobrovolnické projekty žáků ZŠ a studentů gymnázia pro seniory v Domově u fontány – materiál na tvoření, informační materiály.

    10 000 Kč
   • Projekty v Indii: kvalifikační kurzy pro nevyučené a nezaměstnané mladé lidi a dětské večerní vzdělávání v oblasti Bangalore, podpora nemajetných školáků a vysokoškolských studentů v oblasti Belgaum.

    12 500 Kč
   • Krytí nákladů vzniklých při odstraňování následků povodní, požárů apod.

    7 500 Kč
  • DCH HK -  Nové Město nad Metují

   • Podpora aktivit dobrovolnického centra Diecézní charity Hradec Králové

    90 000 Kč
   • Pomoc osobám a rodinám, které se ocitly v nouzi a chtějí svoji situaci aktivně řešit (oblast Nové Město nad Metují a okolní obce).

    18 000 Kč
   • Projekty v Indii: Kvalifikační kurzy pro nevyučené a nezaměstnané mladé lidi a dětské večerní vzdělávání v oblasti Bangalore, podpora nemajetných školáků a vysokoškolských studentů v oblasti Belgaum.

    66 600 Kč
   • Krytí nákladů vzniklých při odstraňování následků povodní, požárů apod.

    5 400 Kč
  • Diecézní charita Hradec Králové

   • Přímá pomoc lidem v nouzi, integrační aktivity, pomoc nemocným Huntingtonovou chorobou, provoz humanitárního skladu, činnost dobrovolnického centra.

    2 660 000 Kč
   • Projekty v Indii: kvalifikační kurzy pro nevyučené a nezaměstnané mladé lidi a dětské večerní vzdělávání v oblasti Bangalore, podpora nemajetných školáků a vysokoškolských studentů v oblasti Belgaum.

    140 000 Kč
  • Farní charita Chrudim

   • Podpora rozvoje a dofinancování provozních nákladů pečovatelské služby, podle možností případné rozšíření možností terénní pečovatelské služby,

    75 000 Kč
   • Dofinancování provozních nákladů  občanské poradny

    75 000 Kč
   • Podpora rozvoje a dofinancování provozních nákladů osobní asistence

    50 000 Kč
   • Podpora rozvoje dobrovolnického centra

    100 000 Kč
   • Kofinancování nových automobilu určených pro poskytování sociálních služeb a dalších potřeb Farní charity Chrudim.

    150 000 Kč
   • Dar na realizaci humanitárních projektů v zahraničí

    25 000 Kč
   • Finanční jednorázová pomoc rodinám i jednotlivcům, kteří se ocitli v situaci,  která ohrožuje jejich zdraví či život

    10 000 Kč
   • Krytí nákladů vzniklých při odstraňování následků povodní, požárů apod.

    15 000 Kč
  • Farní charita Dobruška

  • Farní charita Dolní Újezd

   • Charitní pečovatelská služba - nákup nového automobilu pro pečovatelskou službu. Úhrada nákladů spojených s provozem pečovatelské služby a nákup kompenzačních pomůcek.

    70 000 Kč
   • Charitní ošetřovatelská služba - úhrada provozních nákladů ošetřovatelské služby a nákup kompenzačních pomůcek.

    58 800 Kč
   • Projekty v Indii: kvalifikační kurzy pro nevyučené a nezaměstnané mladé lidi a dětské večern vzdělávání v oblasti Bangalore, podpora nemajetných školáků a vysokoškolských studentů v oblasti Belgaum.

    7 000 Kč
   • Krytí nákladů vzniklých při odstraňování následků povodní, požáru apod.

    4 200 Kč
  • Farní charita Dvůr Králové nad Labem

   • Centrum pro rodinu Klubko Náhradní rodinná péče - podpora respitních pobytů, pořízení drobného majetku a leasing. Dlouhodobá podpora rodin s dětmi prostřednictvím doprovázení, poradenství, vzdělávání a odlehčovací péče.

    85 589 Kč
   • Osobní asistence - zajištění provozu služby, mzdové náklady a náklady na dopravu ke klientům Královédvorska. Podpora klientů v jejich přirozeném prostředí.

    9 000 Kč
   • Občanské poradny ve Dvoře Králové, Jaroměři a Hořicích. Zajištění provozu služeb.

    68 451 Kč
   • Zajištění provozu služeb Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež ve Dvoře Králové nad Labem. Nákup drobných pomůcek k činnosti.

    44 000 Kč
   • Podpora projektů v Indii.

    14 863 Kč
   • Denní stacionář Serafína 2021- vybavení prostor nově vzniklé sociální služby

    50 000 Kč
   • Adresná pomoc v nepříznivé životní situaci, potravinová banka aj.

    1 000 Kč
   • Centrum pro rodinu Klubko a Náhradní rodinná péče (NRP, KL) v roce 2021 - respitní pobyty dětí, psychologická podpora dětí

    24 364 Kč
  • Farní charita Litomyšl

   • Dokončení výměny nefunkčních starých oken za kvalitní repliky, které zlepší tepelnou pohodu v prostorách služeb pro rodiny s dětmi (Sanace rodiny a Podpora pěstounské rodiny) a zabrání ekonomickým ztrátám vznikajícím v důsledku úniku tepla a zároveň neznehodnotí architektonickou hodnotu historicky cenné stavby.

    225 000 Kč
   • Krytí nákladů na provoz Dobrovolnického centra

    50 000 Kč
   • Projekty v Indii: kvalifikační kurzy pro nevyučené a nezaměstnané mladé lidi a dětské večerní vzdělávání v oblasti Bangalore, podpora nemajetných školáků a vysokoškolských studentů v oblasti Belgaum.

    23 000 Kč
   • Krytí nákladů vzniklých při odstraňování následků povodní, požárů apod.

    10 000 Kč
   • Z prostředků budou podpořeny rodiny s dětmi, které v důsledku vážného nedostatku finančních prostředků nemohou žít stejně plný život jako jejich vrstevníci. Nejčastěji se jedná o nákup školních a kompenzačních pomůcek, spolufinancování lyžařských výcviků a letních táborů apod.

    22 000 Kč
  • Farní charita Rychnov nad Kněžnou

   • Přímá pomoc konkrétním lidem a rodinám v nouzi v regionu působnosti Farní charity Rychnov nad Kněžnou.

    40 000 Kč
   • Obnova vybavení ve Stacionáři sv. Františka v Rychnově nad Kněžnou.

    288 000 Kč
   • Dar na realizace humanitárních projektů v zahraničí.

    20 000 Kč
   • Krytí nákladů vzniklých při odstraňování následků povodní, požárů apod.

    12 000 Kč
   • Obnova vybavení chráněného bydlení pro lidi s mentálním postižením provozovaného Sdružením Neratov, z. s.

    40 000 Kč
  • Farní charita Studenec u Horek

   • Doplnění nabídky zdrav. technických pomůcek do půjčovny, nákup zdravotnického materiálu.

    80 000 Kč
  • Oblastní charita Červený Kostelec

   • Hospic Anežky České: Údržba a opravy zařízení a vybavení hospice, půjčovny zdravotních a kompenzačních pomůcek, nákup zdravotnického materiálu, částečné krytí mzdových nákladů

    135 000 Kč
   • Domov svatého Josefa: Výměna oken.

    108 000 Kč
   • Projekty v Indii: kvalifikační kurzy pro nevyučené a nezaměstnané mladé lidi a dětské večerní vzdělávání v oblasti Bangalore, podpora nemajetných školáků a vysokoškolských studentů v oblasti Belgaum.

    30 000 Kč
   • Mimořádné situace: Krytí nákladů vzniklých při odstraňování následků povodní, požárů, apod.

    18 000 Kč
   • Přímá pomoc: Mimořádná individuální sociální nebo zdravotní pomoc.

    12 000 Kč
   • Mobilní hospic Anežky České: Nákup nového auta, zajištění lepší telefonní dostupnosti sester v terénu, zkvalitnění pohotovostní linky, nákup zdravotnické tašky do terénu.

    90 000 Kč
   • Charitní pečovatelská služba Červený Kostelec: Zlepšení dostupnosti služby v terénu, nákup zařízení a vybavení pro provoz pečovatelské služby.

    84 000 Kč
   • Mateřské centrum Háčko: Obnova zařízení mateřského centra, nákup materiálu a odměn pro děti při prorodinných aktivitách, částečné krytí provozních a mzdových nákladů.

    33 000 Kč
   • Charitní pečovatelská služba Hostinné: Zlepšení dostupnosti služby v terénu, nákup zařízení a vybavení pro provoz pečovatelské služby.

    90 000 Kč
  • Oblastní charita Havlíčkův Brod

   • Umírej doma!:  Domácí hospicová péče nabízí strávení posledních dnů života nemocného v domácím prostředí s rodinou. Nutnou podmínkou pro poskytování této služby jsou zdravotnické přístroje a kvalitní personál.

    300 000 Kč
   • Nový začátek:  Středisko charitní pomoci zajišťuje pomoc osobám, které se ocitly v nepříznivé situaci, a pomáhá osobám, které se dlouhodobě nemohou uplatnit na trhu práce.

    300 000 Kč
   • Pomůcky pro život:  Obměna stávajících starých kompenzačních a rehabilitačních pomůcek pro naši Půjčovnu kompenzačních a rehabilitačních pomůcek.

    100 000 Kč
   • Dar na realizaci humanitárních projektů v zahraničí:  kvalifikační kurzy pro nevyučené a nezaměstnané mladé lidi a podpora nemajetných školáků a vysokoškoláků v Indii v oblasti Bangalore a Belgaum

    55 000 Kč
   • Mimořádné situace:  krytí nákladů vzniklých při odstraňování následků povodní, požárů apod.

    33 000 Kč
   • Spolufinancování nákladů na provoz charitních služeb poskytovaných ve vikariátech Havlíčkův Brod a Humpolec

    312 000 Kč
  • Oblastní charita Hradec Králové

   • Poskytování odborné komplexní péče nevyléčitelně nemocným a jejich blízkým tak, aby umírající netrpěli bolestí, strachem, úzkostmi, osamocením a dalšími negativními vjemy s maximální snahou o zachování jejich lidské důstojnosti. Péče je poskytována v domácím prostředí nemocného v souladu s postupy paliativní medicíny.  rnrnShromažďování finančních prostředků pro přípravné práce, výstavbu a provoz specializovaného kamenného hospice.rnrnVyužití prostředků: projektová dokumentace, investice, vybavení, provozní a personální náklady.

    300 000 Kč
   • Poskytování komplexních činností (pomoc při péči o sebe a svoji domácnost) lidem se sníženou soběstačností a rodinám s více dětmi, s cílem udržet co nejdéle kvalitu jejich života, soběstačnost a sebeobslužnost, umožnit jim žít běžným způsobem života dle jejich přání a zvyklostí, v přirozeném domácím prostředí. Týká se regionu Královéhradecko a Třebechovicko. rnrnVyužití prostředků: investice (automobil), vybavení, provozní a personální náklady.

    220 000 Kč
   • Konkrétní pomoc a podpora osob v řešení krizových situací, orientace a adaptace na náročné životní období, pomoc při hledání možných řešení, ochrana před sociálním vyloučením. rnProstřednictvím Poradny Domácí hospicové péče a Poradny pro lidi v tísni poskytujeme kvalitní odborné sociální poradenství, podporu, doprovázení a sdílení v těžkých životních situacích, které nedokáží klienti řešit sami ani s pomocí svých blízkých, všestranně podporujeme nemocné a pečující.rnrnVyužití prostředků: vybavení, provozní a personální náklady.

    200 000 Kč
   • Zajištění provozně-technického zázemí a vybavení pro sociální služby a zdravotnickou péči Oblastní charity Hradec Králové.rnrnVyužití prostředků: investice (projekt), vybavení, provozní a personální náklady.

    200 000 Kč
  • Oblastní charita Jičín

   • Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi na Semilsku Pracovníci pomáhají sociálně slabým rodinám s dětmi řešit: péči o dítě (vhodné trávení volného času, příprava do školy, stravování, zapojení dítěte do domácích povinností atd.), péči o domácnost (úklid, finanční gramotnost atd.), komunikaci s veřejnými institucemi (škola, úřady, lékař atd.). Vybraná částka půjde na kancelářské potřeby a na cestovné za rodinami, které navštěvujeme v terénu.

    130 000 Kč
   • Přímá pomoc v regionech Jičínska, Novopacka, Hořicka a Semilska Přímá pomoc je učená na zmírnění následků nenadálých krizových situací, které se přihodily lidem bez jejich přičinění, a které nemohou, nebo neumí řešit pouze vlastními silami. Jedná se zejména o rodiny s dětmi a staré lidi z regionů, kde působí Oblastní charita Jičín. Z prostředků se budou rovněž hradit náklady spojené s přímou pomocí (např. pohonné hmoty).

    11 200 Kč
   • Podpora dobrovolnických aktivitrnrn Cílem dobrovolnických projektů je zakotvení a rozvoj vzájemné občanské podpory ve společnosti a zlepšení povědomí o hodnotě i významu dobrovolnických aktivit. Našim záměrem je realizovat dobrovolnické programy zaměřené na pomoc dětem s jakýmkoli druhem znevýhodnění, na sociálně slabé rodiny s dětmi, seniory a lidem se zdravot. hendikepem. Vybraná částka půjde na mzdu koordinátorů, kancelářské potřeby, výtvarný a jiný materiál pro práci dobrovolníků s klienty v programech: rn• Pět P – celosvětový dobrovolnický program zaměřený na děti.rn• Dobrovolníci do zdravotnických zařízení.rn• Dobrovolníci do sociálních služeb.rn• Skupinová práce s dětmi a mládeží.rn• Senioři pomáhají dětem.

    90 000 Kč
   • Nízkoprahové kluby PoHoDa (Hořice), EXIT (Jičín) a Relax (Nová Paka)rn Cílem klubů je zmírnit, nebo předejít rizikům, která jsou spojená se způsobem života dětí a mládeže, kteří nechtějí, nemohou, nebo neumí trávit svůj volný čas obvyklým způsobem. Jedná se děti a mládež, kteří jsou z nějakých důvodů ohroženi nebo zasaženi problémy v těchto okruzích: rodina, škola, kamarádi a vrstevníci, životní styl, zneužívání návykových látek, konfliktní chování, volný čas, fyzické a duševní zdraví, práce a brigády, sexuální chování, sociální dovednosti a životní hodnoty. Vybraná částka půjde na výtvarný a jiný materiál pro práci s dětmi a mládeží, vybavení pro volný čas, nájem a energie.

    26 400 Kč
   • Dar na realizaci humanitárních projektů v zahraničí Projekty v Indii: kvalifikační kurzy pro nevyučené a nezaměstnané mladé lidi a dětské večerní vzdělávání v oblasti Bangalore, podpora nemajetných školáků a vysokoškolských studentů v oblasti Belgaum.

    14 000 Kč
   • Mimořádné situace Krytí nákladů vzniklých při odstraňování následků povodní, požárů apod.

    8 400 Kč
  • Oblastní charita Jilemnice

  • Oblastní charita Kutná Hora

   • Automobil pro Středisko na Sioně: Pořízení osobního automobilu pro terénní službu rané péče a aktivizační služby pro rodiny s dětmi.

    331 890 Kč
   • Dobrovolníci v charitě, v nemocnicích a v zařízeních sociálních služeb - Provoz Dobrovolnického centra, péče o dobrovolníky

    112 532 Kč
   • Dar na realizaci humanitárních projektů v zahraničí - Projekty v Indii: kvalifikační kurzy pro nevyučené a nezaměstnané mladé lidi a dětské večerní vzdělávání v oblasti Bangalore, podpora nemajetných školáků a vysokoškolských studentů v oblasti Belgaum.

    33 760 Kč
   • Mimořádné situace - Krytí nákladů vzniklých při odstraňování následků povodní, požárů apod.

    20 000 Kč
   • Pomoc rodinám s dětmi - Realizace příměstských táborů Rodinného centra Kopretina. Realizace aktivit pro školní a předškolní děti Centra Maják.

    33 760 Kč
   • Přímá pomoc rodinám i jednotlivcům - přímá finanční pomoc v případě nepříznivé finanční situace, potravinová a materiální pomoc a její organizační zajištění.

    19 599 Kč
  • Oblastní charita Náchod

   • Dům na půli cesty - Náchod, krytí provozních nákladů pobyt. zařízení pro mladé

    110 000 Kč
   • SV. ANNA Domov pro matky s dětmi Náchod, krytí provozních nákladů azyl. domu

    16 500 Kč
   • Charitní pečovatelská služba Náchod: zlepšení dostupnosti služby v terénu

    297 000 Kč
   • Přímá podpora, podpora rodin a osob v nouzi

    82 500 Kč
   • Dar na realizaci humanitárních projektů v zahraničí, projekty v Indii

    27 500 Kč
   • Mimořádné situace

    16 500 Kč
  • Oblastní charita Nové Hrady u Skutče

   • Krytí spolufinancování rozšíření Centra sociálních služeb v Chotovicích - Dům sv. Josefa

    644 000 Kč
   • Projekty v Indii: kvalifikační kurzy pro nevyučené a nezaměstnané mladé lidi a dětské večerní vzdělávání v oblasti Bangalore, podpora nemajetných školáků a vysokoškolských studentů v oblasti Belgaum.

    35 000 Kč
   • Krytí nákladů vzniklých při odstraňování povodní, požárů apod.

    21 000 Kč
  • Oblastní charita Pardubice

   • Paliativní ambulance a mobilní hospicrnNákup objektu, rekonstrukce, vybavení paliativní ambulance. Podpora mobilního hospice, provozní náklady, pomůcky - 81%
    Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi a pomoci pěstounům. Rozšíření sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi a pomoci pěstounům. Rekonstrukce domu, vybavení kanceláří. - 10%
    Dar na realizaci humanitárních projektů v zahraničí – 5%
    Mimořádné situace – 3%
    Přímá pomoc - 1%

    900 000 Kč
  • Oblastní charita Polička

   • Spoluúčast na nákladech spojených s rekonstrukcí domu č. IV, Vrchlického čp. 10, v kterém poskytujeme sociální služby.služby.

    382 223 Kč
   • Částečné pokrytí provozních a osobních nákladů ošetřovatelské služby a domácí hospicové péče, včetně osobních nákladů na odborníky DHP (lékaři, psychoterapeut), které nelze hradit z plateb zdravotního pojištění.

    369 915 Kč
   • Přímá pomoc sociálně slabým v místě působnosti OCH Polička, případně humanitární pomoc.

    36 715 Kč
   • Projekty v Indii: kvalifikační kurzy pro nevyučené a nezaměstnané mladé lidi a dětské večerní vzdělávání v oblasti Bangalore, podpora nemajetných školáků a vysokoškolských studentů v oblasti Belgaum.

    28 500 Kč
   • Krytí nákladů vzniklých při odstraňování následků povodní, požárů apod.

    17 645 Kč
  • Oblastní charita Trutnov

   • Domácí hospicová-paliativní péčernDomácí hospicová - paliativní péče pomáhá nevyléčitelně nemocným pacientům v terminálním stavu. Jde o komplexní péči poskytovanou jak pacientům, tak pečujícím rodinám. Jejím cílem je pomoci pacientům prožít konec života důstojně, v bezpečí domova, v kruhu svých blízkých.  Pacientům se snaží maximálně tlumit bolest a potíže vyplývající z onemocnění a mírnit tělesná i duševní strádání. Pečujícím rodinám poskytuje odborné poradenství a nabízí pomoc v těžké životní situaci. Odborně vyškolený personál zajišťuje operativní poskytnutí péče v Trutnově a okolních obcích.rnrnČástka bude použita na zajištění provozu této služby, na její podporu, propagaci.

    92 000 Kč
   • Dar na realizaci humanitárních projektů v zahraničí
    Projekty v Indii: kvalifikační kurzy pro nevyučené a nezaměstnané mladé lidi a dětské večerní vzdělávání v oblasti Bangalore, podpora nemajetných školáků a vysokoškolských studentů v oblasti Belgaum.

    5 000 Kč
   • Mimořádné situace\r\nKrytí nákladů vzniklých při odstraňování následků povodní, požárů apod.

    3 000 Kč
  • Oblastní charita Ústí nad Orlicí

   • Centrum pod střechou - úprava okolí budovy pro využití pro NZDM, Mateřské centrum a parkování pro pečovatelskou službu.

    85 000 Kč
   • Přímá pomoc lidem v hmotné nebo duchovní nouzi.

    50 000 Kč
   • Charitní pečovatelské služby - provozní náklady aut – PHM, servis a údržba aut, vzdělávání zaměstnanců, energie, nákup materiálu a mzdové náklady.

    430 000 Kč
   • Fond na rozvoj a rozšíření stávajících projektů.

    100 000 Kč
   • Projekty v Indii: kvalifikační kurzy pro nevyučené a nezaměstnané mladé lidi a dětské večerní vzdělávání v oblasti Bangalore, podpora nemajetných školáků a vysokoškolských studentů v oblasti Belgaum.

    75 000 Kč
   • Mimořádné situace - krytí nákladů vzniklých při odstraňování následků povodní, požárů apod.

    45 000 Kč
   • Domácí hospicová péče - nákup terénního osobního automobilu

    150 000 Kč
   • Rodinného centrum Kopretina - nákup materiálu, spoje, doprava a vstupy na letní výlety (příměstské tábory).

    20 000 Kč
   • Sociální sprcha - provozní náklady, energie, nákup materiálu – hygienické a desinfekční prostředky, mzdové náklady.

    30 000 Kč
   • Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi - nákup osobního automobilu.

    200 000 Kč
   • Sociálně-terapeutické dílny Miriam - nákup materiálu, vybavení (nástroje, stroje apod.), ostatní provozní náklady a mzdové náklady.

    15 000 Kč
   • Nízkoprahové denní centrum pro lidi bez přístřeší - provozní náklady, energie, nákup materiálu – hygienické a desinfekční prostředky, mzdové náklady.

    50 000 Kč
   • Centrum pod střechou - provozní náklady, energie, nákup materiálu, vzdělávání zaměstnanců, lektorné, mzdové náklady.

    150 000 Kč
   • Sociální rehabilitace - provozní náklady, energie, nákup materiálu, vzdělávání zaměstnanců, mzdové náklady, (zahradnické potřeby).

    100 000 Kč
 • Diecéze litoměřická

  • Diecézní charita Litoměřice

   • Nákup potřebných kompenzačních a léčebných pomůcek pro handicapované a nemocné. Hrazení léčebných výloh které nehradí pojišťovna

    200 000 Kč
  • Farní charita Česká Lípa

   • Spolufinancování nákupu nového dodávkového automobilu, který je určený pro svoz zdravotně hendikepovaných dětí do školy a ze školy.

    90 000 Kč
  • Farní charita Litoměřice

   • Kompenzační, zdravotnický materiál a rekonstrukce koupelny v Azylovém domě.

    146 867 Kč
  • Farní charita Lovosice

   • Vybraná částka bude použita na spolufinancování nákupu vícemístného automobilu pro terénní programy na práci ve spádových obcích a pro sociálně terapeutické dílny na sbvážení klientů z domovů ve spádových obcích.

    20 000 Kč
   • Vybraná částka bude použita na spolufinancování rekonstrukce Azylového domu pro ženy a matky s dětmi v Lovosicích.

    20 000 Kč
  • Oblastní charita Česká Kamenice

   • Pomůcky pro domácí hospicovou péči

    50 000 Kč
   • Pomoc znevýhodněným dětem v ZŠ a MŠ

    30 000 Kč
  • Oblastní charita Chomutov

   • Podpora rodin s dětmi s postižením - Podpora ohrožených rodin, které mají dítě s mentálním, tělesným či kombinovaným postižením, s opožděným nebo ohroženým vývojem. Pomoc při zajištění kompenzačních pomůcek a hraček pro rozvoj těchto dětí.

    30 000 Kč
   • Podpora smysluplného trávení volného času dětí a mládeže -   Podpora dětí a mládeže z Chomutova a okolí (zázemí je na faře v Chomutově). Zajištění využití volného času uspořádáním speciálních programů, výletů, atd. Pořízení pomůcek a vybavení pro práci s dětmi a mládeží, příspěvky na sportovní nebo hudební kroužky dětí a příspěvky na křesťanské dětské tábory

    25 000 Kč
   • Materiální pomoc osobám v sociální a hmotné nouzi - Pomoc zvláště pro matky samoživitelky, rodiny s více dětmi ve finanční tísni, osamoceně žijící osoby ve finančně a sociálně tíživé situaci, včetně pomoci s nákupem potravin, dětských plen a hygienických potřeb.

    20 000 Kč
   • Podpora provozu farní miniškoličky - Důvodem provozování farní miniškoličky je zajištění potřebných sociálních služeb a dalších aktivit s tím spojených pro dětí ve věku od 2 do 6 let.

    10 000 Kč
  • Oblastní charita Kadaň

   • Podpora jednotlivcům a rodinám v nepříznivé životní a sociální situaci. Na pomoc lidem bez domova, rodinám, osamělým osobám, samoživitelům. Formou darování potravin, ošacení anebo vybavení domácnosti.

    15 000 Kč
   • Podpora dětem ohroženým sociálním vyloučením. Na spoluúčast na úhradě školních obědů, školkovného, školních fondů, školních pomůcek a vybavení. Na spoluúčast na hrazení mimoškolních vzdělávacích a sportovních aktivit.

    15 000 Kč
   • Podpora zdravotně znevýhodněným osobám a pečujícím osobám. Na spoluúčast na úhradě zdravotnických  a rehabilitačních pomůcek či zdravotnického materiálu. Na podporu ozdravných a rehabilitačních aktivit, vedoucích ke zlepšení fyzického a psychického stavu podporovaných osob.

    10 000 Kč
  • Oblastní charita Liberec

   • Prevence a podpora handicapovaných a sociálně vyloučených dětí, dospělých a seniorů

    110 000 Kč
   • Hospic sv. Zdislavy, CHOPS

    40 000 Kč
   • Charitní šatník

    50 000 Kč
   • podpora činnosti Azylových domů OCHL

    50 000 Kč
  • Oblastní charita Rumburk

   • Výnos sbírky bude použit na náklady spojené s provozem a udržením dostupnosti Občanské poradny  Rumburk  pro obyvatele nejen Šluknovského výběžku. Poradna poskytuje odborné sociální poradenství osobám v krizi v 18 oblastech práva vč. oddlužení a to zdarma.

    15 000 Kč
  • Oblastní charita Šluknov

   • Aktivity s dětmi v rámci komunitní práce

    10 000 Kč
   • příspěvek na letní tábor ve farnosti

    7 000 Kč
   • školní potřeby pro chudší děti

    6 000 Kč
  • Oblastní charita Sobotka

   • Výtěžek z Tříkrálové sbírky využijeme na nákup speciálních pomůcek pro zkvalitnění života seniorů -např. lžíci, která umí redukovat třes rukou a člověk se může najíst sám, nebo mobilní koupací vanu, která je určena pro provádění osobní hygieny ležících přímo na lůžku, atd..
    Dále bychom chtěli uživatelům Domova zútulnit prostředí, ve kterém žijí a nakoupit nový nábytek (noční stolky, křesla, skříně).

    80 000 Kč
  • Oblastní charita Teplice

   • Fara Jeníkov- tábor pro sociálně slabé děti    \r\n   \r\n\r\nPomoc s financováním tábora pro sociálně slabé děti\r\n\r\n

    20 000 Kč
   • Skautské středisko Dvojka Teplice\r\nPodpora sociálně znevýhodněných dětí a volnočasových aktivit

    20 000 Kč
   • Och Teplice\r\nsociální fond\r\n\r\n(fond pro nákup věcí pro sociálně a zdravotně znevýhodněné rodiny   -nákup školních pomůcek, výletů, zdravotních potřeb

    10 000 Kč
   • \r\nBiskupské gymnázium Bohosudov      krizový fond\r\n\r\nPodpora sociálně znevýhodněných dětí nákup pomůcek, obědů,Švp

    5 000 Kč
  • Oblastní charita Ústí nad Labem

   • Sportovní vybavení školy pro děti s různými hendikepy. Cílem je vést děti k empatii, pomoci druhým, vstřícnosti a schopnosti udělat něco pro druhé.

    6 000 Kč
   • Cílem projektu je vybavit prostory NZDM a SAS v novém pronajatém objektu. Objekt částečně vybavíme původním nábytkem a pomůckami z předchozího prostoru. Jedná se především o zázemí sociálních služeb, které budou využívat děti, mládež a rodiny s dětmi do 18 let. Konkrétně se jedná o zakoupení koberců nebo jiných podlahových krytin, botníků a šatních skříněk pro děti, kancelářských stolů pro zaměstnance s uzamykatelnými šuplíky, uzamykatelné skříňky na dokumentaci uživatelů, police, regály.\r\nZaložení Centra Svatého Materny plánujeme na začátek roku 2020. Zařízení Oblastní charity Ústí nad Labem „Světluška“ bude přestěhováno, přejmenováno, aniž by se rušily jeho služby. Jedná se o 3 registrované sociální služby – Centrum služeb pro rodiny (sociálně-aktivizační služby pro rodiny s dětmi), Komunitní centrum (nízkoprahové zařízení pro děti a mládež) a Terénní programy.

    50 000 Kč
   • Cílem projektu je přispět na neurorehabilitační pobyt v lázních Klimkovice pro Martínka Maredu, kterému ZŠ Velké Březno již přispívala prostřednictvím jiných charitativních projektů. Jedná se o chlapce s dětskou mozkovou obrnou. Pobyt chlapci výrazně pomáhá vypořádat se s následky nemoci.

    35 000 Kč
   • Základní škola se nachází na sídlišti v okrajové části města, kde dochází k různým sociálním problémům a v rámci inkluze pracuje s dětmi s různými typy handicapů. Výtěžek bude použit na vybavení sportovního florbalového kroužku. Kroužek navštěvují především děti ze sociálně slabých rodin, které nemají možnost dětem platit za komerční sportovní aktivity. Děti tak mají možnost díky kroužku plnohodnotně trávit svůj volný čas. Na financování kroužku shání ZŠ prostředky na provoz vlastními silami, trenéři se věnují dětem zcela zdarma.

    6 000 Kč
   • Cílem projektu je pořídit občanovi obce Tisá pomůcky pro překonání jeho handicapu – ochrnutí dolní části těla. Jedná se o občana, který bydlí v Tisé od narození a prakticky od narození trpí ochrnutím. Od doby, kdy zemřela jeho matka, žije sám a jeho životní podmínky jsou velmi nuzné. Vzhledem ke svému postižení nemá možnost žádného přivýdělku. Potřeba by zvedák do vany, který by mu umožnil, aby se mohl sám, nebo třeba s menší pomocí, vykoupat.

    20 000 Kč
   • Cílem projektu je uspořádání akcí pro sociálně slabé rodiny a jednotlivce z Trmic, Předlic a okolí. Jedná se o akce spojené s tradicemi a svátky, zejména Mikuláš pro děti z Předlic, vánoční oběd pro opuštěné ve farnosti, dětský den na konci školního roku, a celoroční podpora chudých – zejména lidí bez domova.

    16 500 Kč
  • ŘKF Liběšice u Žatce

   • Podpora práce s dětmi a mládeží ze sociálně znevýhodněného prostředí, konkrétní pomoc sociálně slabým rodinám v tíživé situaci a lidem v tísni, nákup školních pomůcek a potřebného vybavení dětem ze sociálně slabých rodin, pomoc nemocným v tísnivé situaci, podpora letního dětského tábora pro děti ze znevýhodněného prostředí, nákup kompenzačních pomůcek pro nemocné nebo handicapované.

    260 000 Kč
  • ŘKF Mladá Boleslav

   • Pro rodinu s těžce zdravotně postiženým synem na úhradu služeb, které nejsou hrazeny ze zdravotního pojištění.

    70 000 Kč
  • ŘKF Semily

   • Podpora sociálně slabých rodin s dětmi

    35 000 Kč
   • Podpora sociálně slabých seniorů

    30 000 Kč
   • Podpora hrazení obědů u žáků ze sociálně slabých rodin

    15 000 Kč
 • Diecéze ostravsko-opavská

  • Charita Bohumín

   • Altán do Charitního domu pokojnéh stáří sv. Františka

    100 000 Kč
   • Altán do Chariního domu sv. Kláry

    100 000 Kč
   • Úprava zahrady Charitního domu sv. Kláry

    100 000 Kč
  • Charita Český Těšín

   • Potřebné postele v Charitním domě pro seniory

    60 000 Kč
   • Jídelní koutek dostupný pro každého

    40 000 Kč
   • Dostupná zahrada upravená pro potřeby klientů domova pro seniory

    100 000 Kč
   • Příprava rekonstrukce  Charitního domu pokojného stáří

    90 000 Kč
   • Více soukromí pro klienty Charitní poradny

    62 000 Kč
   • Pomáháme odborně

    10 000 Kč
   • Obnova dveří Azylového domu

    40 000 Kč
   • Úprava skladu kompenzačních pomůcek

    16 000 Kč
   • Podpora aktivizačních dovedností pracovníků Charitní asistence

    42 000 Kč
   • Podpora vzdělávání pracovníků v Charitní pečovatelské službě

    10 000 Kč
   • Zkvalitnění zázemí Charitní pečovatelské služby

    56 000 Kč
   • Vytvoření útulných zón pro aktivizační činnosti seniorů

    36 000 Kč
   • Podpora a rozvoj paliativní péče

    20 000 Kč
   • Odborně a hravě

    5 000 Kč
   • Podpora volnočasových aktivit charitního střediska Kometa

    13 000 Kč
  • Charita Frenštát pod Radhoštěm

   • Podpora a rozvoj paliativní péče

    385 000 Kč
  • Charita Frýdek-Místek

   • Úpravy v pobytových zařízeních

    200 000 Kč
   • Salvia v terénu

    260 000 Kč
   • Doučování a volnočasové a vzdělávací aktivity

    130 000 Kč
   • Nové zázemí

    650 000 Kč
  • Charita Hlučín

   • Obnova vybavení pro klienty domova pro seniory

    200 000 Kč
   • Oprava osvětlení v domově pro seniory

    80 000 Kč
   • Vybudování zázemí pro terénní služby v Hlučíně

    700 000 Kč
   • Obnova vybavení půjčovny kompenzačních pomůcek

    100 000 Kč
   • Oprava podlahy v sociálně terapeutické dílně

    120 000 Kč
   • Podpora péče o nemocné a umírající v Charitní ošetřovatelské službě

    100 000 Kč
  • Charita Hrabyně

   • Rozvoj komunitních, duchovních a pracovních aktivit, podpora chráněných dílen, integrace osob se zdravotním postižením

    410 000 Kč
  • Charita Jablunkov

   • Podpora provozu Denního stacionáře sv. Josefa

    85 000 Kč
   • Podpora provozu Charitní pečovatelské služby

    230 000 Kč
   • Podpora provozu Centrum pomoci sv. Rafaela

    185 000 Kč
   • Vznik nové pobytové služby

    150 000 Kč
  • Charita Jeseník

   • Rekonstrukce Domova pokojného stáří sv. Františka

    440 000 Kč
  • Charita Kopřivnice

   • Přímá sociální výpomoc

    80 000 Kč
   • Podpora péče o seniory v terénní službě

    450 000 Kč
   • Nákup automobilu

    100 000 Kč
  • Charita Krnov

   • Kompenzační pomůcka pro možnost  pobytu v domácím prostředí

    60 000 Kč
   • Zajištění provozu terénní ošetřovatelské služby

    200 000 Kč
  • Charita Nový Jičín

   • Humanitární pomoc osobám v tíživé životní situaci

    40 000 Kč
   • Podpora sociálně aktivizačních činností pro jedlitlivce i rodiny

    90 000 Kč
   • Podpora Půjčovny kompenzačních pomůcek

    106 000 Kč
   • Podpora provozu Charitního šatníku

    10 000 Kč
   • Fond Kroužky

    20 000 Kč
   • Nákup vybavení herní a společenské místnosti v Azylovém domě v NJ

    30 000 Kč
   • Revitalizace hřišť u azylových domů v Novém Jičíně a Straníku

    200 000 Kč
  • Charita Odry

   • Obnovení autoparku Charity Odry pro sociální služby

    550 000 Kč
  • Charita Opava

   • Podpora péče o seniory v CHOPS

    530 000 Kč
   • Podpora péče o osoby se zdravotním postižením v chráněných dílnách

    810 000 Kč
   • Podpora péče o osoby s mentálním postižením a dalšími kombinovanými vadami

    125 000 Kč
   • Krizová pomoc

    35 000 Kč
  • Charita Ostrava + sv. Alexandra

   • Podpora Mobilního hospice a ošetřovatelské služby sv. Kryštofa

    250 000 Kč
   • Podpora Šatníku Charity Ostrava

    105 000 Kč
   • Rekonstrukce Charitního domu sv. Benedikta Labre

    500 000 Kč
   • Pořízení auta pro Charitní středisko sv. Anežky České

    100 000 Kč
   • Komunikační systém v Charitním domě Salvator Krnov

    60 000 Kč
   • Zkvalitnění zázemí Hospice sv. Lukáše

    205 000 Kč
   • Vybavení chráněných dílen - podpora osob se zdravotním postižením

    290 000 Kč
  • Charita Studénka

   • Finanční podpora volnočasových aktivit dětí z obcí, kde se sbírka realizuje

    30 000 Kč
   • Rozšíření a údržba zdravotních a kompenzačních pomůcek v půjčovně

    50 000 Kč
   • Projektová dokumentace k nové budově

    420 000 Kč
  • Charita sv. Martina

   • udržitelnost zdravotního personálu v ošetřovatelské péči

    90 000 Kč
   • potřeba podpory provozu služby

    80 000 Kč
   • nákup a opravy kompenzačních pomůcek + personální zajištění

    100 000 Kč
  • Charita Třinec

   • Podpora péče o seniory v asistenční službě

    200 000 Kč
   • Podpora péče o seniory v půjčovně kompenzačních pomůcek

    150 000 Kč
   • Podpora péče o osoby v hmotné nouzi  v charitním bazárku

    200 000 Kč
 • Diecéze plzeňská

  • Bezdružice

   • Projekty Diecézní charity Plzeň

    3 359 Kč
  • Blatnice

   • Služby Diecézní charity Plzeň

    15 620 Kč
  • Blížejov

   • Pohyb základ zdraví - smysluplné využití volnočasových hodin u dětí se sociálním problémem v rodině

    12 206 Kč
  • Blovice

   • Pomoc potřebným, zejména rodinám s dětmi a seniorům

    49 150 Kč
  • Bor u Tachova

   • Podpora Domova pro seniory Bor

    86 633 Kč
   • Adopce na dálku Diecézní charity Plzeň

    9 626 Kč
  • Bukovany

   • Podpora činnosti FCH Sokolov: podpora Tříkrálové kavárničky Sokolov 25 %, pronájem prostor Tříkrálového krámku 25 %, podpora Mobilního hospice sv. Jiří Cheb 30 %, podpora provozu Farního šatníku 20 %

    14 598 Kč
  • Chlum Svaté Maří

   • Podpora činnosti FCH Sokolov – podpora Tříkrálové kavárničky Sokolov 25 %, pronájem prostor Tříkrálového krámku 25 %, podpora Mobilního hospice sv. Jiří Cheb 30 %, podpora provozu Farního šatníku 20 %

    4 765 Kč
  • Chocenice

   • Charitní pečovatelská služba Blovice

    10 689 Kč
  • Chodov

   • Podpora provozu Týdenního stacionáře pro osoby s Alzheimerovou chorobou – Farní charita Karlovy Vary

    26 944 Kč
  • Chotěšov

   • Příspěvek na volnočasové aktivity dětí ze soc. znevýhodněného prostředí z Chotěšova a okolí

    20 424 Kč
   • Podpora klientů Domova sv. Vavřince Meclov

    20 424 Kč
  • Chotíkov

   • Podpora žáků ze sociálně znevýhodněného prostředí a žáků s LMP ze tříd ZŠ Chotíkov

    10 000 Kč
   • Domov pro matky s dětmi v tísni Plzeň.

    16 998 Kč
  • Čistá u Rakovníka

   • Podpora projektů Diecézní charity Plzeň

    16 550 Kč
  • Dasnice

   • Podpora činnosti FCH Sokolov

    1 816 Kč
   • Podpora občanů Dasnic v těžké životní situaci

    1 816 Kč
  • Dobřany

   • Diakonie, středisko Radost Merklín – příspěvek na podporu ekonomicky slabých klientů

    45 353 Kč
   • Příspěvek na Domov sv. Aloise Plzeň

    45 353 Kč
  • Dolní Bělá

   • Podpora projektů Diecézní charity Plzeň - Terénní krizová služba a Intervenční centrum Plzeňského kraje

    28 146 Kč
   • Domov sv. Zdislavy, Městská charita Plzeň

    3 127 Kč
  • Domažlice

   • Podpora sociálně terapeutických dílen sv. Josefa v Domažlicích a Meclově

    52 049 Kč
   • SOS Domažlice a Domov sv. Vavřince – terénní, ambulantní a pobytová forma soc. rehabilitace

    37 178 Kč
   • Azylový dům Domažlice

    14 871 Kč
   • Domov pro matky s dětmi v tísní Havlovice

    14 871 Kč
   • Volnočasové kluby DUHA

    14 871 Kč
   • Hafík, o.s. – rozvoj canisterapie v sociálních službách na Domažlicku

    14 871 Kč
  • Dýšina

   • Pomoc sociálně slabým občanům ve farním obvodu Dýšina, Druztová, Třemošná

    43 552 Kč
   • Příspěvek Diecézní charitě Plzeň na provoz Intervenčního centra

    16 359 Kč
  • Farní charita Aš

   • Podpora Domova pro matky s dětmi v tísni Aš – úhrada části nákladů spojených s provozem domova 95 %, podpora zájmové a volnočasové činnosti dětí a mládeže ze sociálně potřebných rodin  Aš 5 %

    37 322 Kč
  • Farní charita Cheb

   • Podpora rozvoje služeb FCH Cheb 35 %,  podpora sociálních služeb DCH Plzeň realizovaných v Chebu pro lidi bez přístřeší 20 %, podpora Hospicu sv. Jiří o.p.s. v Chebu 40 %, příspěvek na léčbu a rehabilitaci N. Úbla, která není hrazena zdravotními pojišťovnami 5 %

    130 568 Kč
  • Farní charita Karlovy Vary

   • Týdenní stacionář pro postižené Alzheimerovou nemocí v Karlových Varech – podpora provozu

    148 505 Kč
  • Farní charita Kraslice

   • Podpora činnosti Farní charity Kraslice

    9 258 Kč
   • Podpora činnosti Farní charity Sokolov

    12 344 Kč
   • Podpora postiženého dítěte

    9 258 Kč
  • Farní charita Stříbro

   • Podpora provozu Domova pro seniory sv. Jana Pavla II , z toho 5000 Kč na podporu sociálně potřebných dětí ZŠ Stříbro

    37 197 Kč
  • Holýšov

   • Podpora projektu Domov pro matky s dětmi v tísni Havlovice

    10 011 Kč
   • Podpora dítěte s kombinovaným fyzickým a psychickým postižením

    15 016 Kč
  • Horšovský Týn

   • Domov sv. Vavřince, Centrum sociální rehabilitace

    13 854 Kč
   • Mateřský klub KC Horšovský Týn (vybavení pro zajištění dětských aktivit na Komunitní zahradě KC v HT + Kom. centrum v HT)

    41 562 Kč
  • Hostouň

   • Sociálně terapeutické dílny Domažlice a Meclov

    1 316 Kč
   • SOS Domažlice a Domov sv. Vavřince Meclov

    1 316 Kč
   • Azylový dům Domažlice

    1 316 Kč
   • Domov pro matky s dětmi v tísni Domažlice

    658 Kč
   • Volnočasové kluby Duha

    658 Kč
   • Podpora rodin dětí s mentálním a kombinovaným postižením

    7 898 Kč
  • Jesenice

   • Podpora žáků s různým stupněm mentálního a zdravotního postižení, žáků ze sociálně znevýhodněného prostředí (pěstounská péče, dětský domov), kteří jsou ubytování na internátě školy

    8 594 Kč
  • Kdyně

   • Domov pro matky s dětmi v tísni Havlovice

    55 646 Kč
   • Domov sv. Vavřince Meclov

    55 646 Kč
   • Azylový dům Domažlice

    55 646 Kč
   • Sociálně terapeutické dílny Domažlice a Meclov

    55 646 Kč
  • Klenčí pod Čerchovem

   • Podpora projektu Volnočasové kluby Duha Domažlice

    38 020 Kč
   • Domov sv. Zdislavy pro matky s dětmi v tísni Havlovice

    32 588 Kč
   • Podpora soc. zařízení Robinson Klenčí pod Čerchovem – pro děti potřebující okamžitou pomoc

    38 020 Kč
  • Konstantinovy Lázně

   • Podpora postiženého občana

    21 529 Kč
  • Kralovice

   • Podpora projektů Diecézní charity Plzeň

    82 214 Kč
  • Loket

   • Podpora činnosti FCH Sokolov – podpora Tříkrálové kavárničky Sokolov 25 %, pronájem prostor Tříkrálového krámku 25 %, podpora Mobilního hospice sv. Jiří Cheb 30 %, podpora provozu Farního šatníku 20 %

    26 464 Kč
  • Manětín

   • Domov sv. Vavřince v Meclově

    61 957 Kč
  • Mariánské Lázně

   • Podpora Hospicu sv. Jiří Cheb

    37 250 Kč
   • Podpora Ubytovacího zařízení Mar. Lázně – integrace lidí bez domova

    18 625 Kč
   • Příspěvek na sociální projekty DCH Plzeň

    37 250 Kč
   • Podpora činnosti FCH Mariánské Lázně – drobná pečovatelská služba, finanční podpora sociálně slabým klientům a rodinám s více dětmi, pomoc postiženým živelnými pohromami a jiné pomocné akce, na ostatní činnost FCHML

    93 125 Kč
  • Město Touškov

   • Podpora služeb Diecézní charity Plzeň

    15 322 Kč
  • Městská charita Plzeň

   • Podpora projektů: Charitní ošetřovatelská služba Plzeň 20 %, Farnosti vikariátu Plzeň – město (podpora aktivit soc. slabých dětí) 15 %, Domov sv. Františka 5 %, Tísňová péče 5 %, Bezdomovci a lidé z ulice 5 %, Domov sv. Aloise - zdravotní část 15 %, Osobní asistence Plzeň 5 %, Domov sv. Jiří - zdravotní část 30 %

    456 198 Kč
  • Mladotice

   • Podpora postiženého občana Mladotic

    37 679 Kč
  • Mrákov

   • Volnočasový klub pro děti a mládež ze sociálně potřebných rodin farnosti Mrákov

    21 362 Kč
   • Sociálně terapeutické dílny sv. Josefa Meclov

    21 362 Kč
  • Nýřany

   • Adopce na dálku Diecézní charita Plzeň

    11 900 Kč
   • Domov sv. Aloise Plzeň

    49 543 Kč
  • Oblastní charita Klatovy

   • Podpora charitních projektů: Domov pokojného stáří Naší Paní, Domov sv. Zdislavy pro matky s dětmi v tísni, Charitní pečovatelská služba, Charitní ošetřovatelská služba, Osobní asistence, Nízkoprahový klub Chapadlo a Budík, Sociální poradna 70 %; Domov sv. Zdislavy pro matky s dětmi v tísni – oprava vnější fasády domu 30%

    519 629 Kč
  • Oblastní charita Ostrov

   • Na podporu provozu Domovů pokojného stáří v Ostrově a Hroznětíně

    69 517 Kč
  • Oblastní charita Rokycany

   • Podpora provozu projektů Oblastní charity Rokycany -  Domov pro seniory sv. Pavla, Byt sv. Lukáše, Krizové zařízení pro ženy, Osobní asistence, Stacionář Pohodička

    131 535 Kč
  • Plasy

   • Domov sv. Vavřince Meclov

    51 934 Kč
  • Poběžovice

   • Sociálně terapeutické dílny sv. Josefa

    2 888 Kč
   • SOS Domažlice a Domov sv. Vavřince – terénní, ambulantní a pobytová forma soc. rehabilitace

    2 888 Kč
   • Domov sv. Zdislavy pro matky s dětmi v tísni Havlovice

    2 888 Kč
   • Azylový dům Domažlice

    2 886 Kč
   • Volnočasové kluby Duha Domažlice

    2 888 Kč
   • Poběžovice - podpora rodin v tíživé sociální a finanční situaci

    14 439 Kč
  • Přeštice

   • Domov pokojného stáří Naší Paní Klatovy

    104 240 Kč
   • Příspěvek na provoz Stacionáře pro dospělé osoby se zdravotním postižením a seniory Kristián v Přešticích

    13 899 Kč
   • Podpora činnosti Farní charity Přeštice

    15 848 Kč
   • Příspěvek Speciální škole Diakonie Merklín

    5 000 Kč
  • Radnice

   • Domov sociálních služeb Liblín – příspěvek na podporu volnočasových aktivit sociálně potřebných klientů

    27 654 Kč
  • Rochlov

   • Služby Diecézní charity Plzeň

    7 300 Kč
  • Skalná

   • Podpora rozvoje služeb FCH Cheb 35 %,  podpora sociálních služeb DCH Plzeň realizovaných v Chebu pro lidi bez přístřeší 20 %, podpora Hospicu sv. Jiří o.p.s. v Chebu 40 %, příspěvek na léčbu a rehabilitaci N. Úbla, která není hrazena zdravotními pojišťovnami 5 %

    36 876 Kč
  • Sokolov

   • Podpora činnosti FCH Sokolov – podpora Tříkrálové kavárničky Sokolov 25 %, pronájem prostor Tříkrálového krámku 25 %, podpora Mobilního hospice sv. Jiří Cheb 30 %, podpora provozu Farního šatníku 20 %

    72 390 Kč
  • Spálené Poříčí

   • Podpora Domova sv. Zdislavy pro matky s dětmi v tísni Plzeň

    40 370 Kč
  • Staňkov

   • Podpora činnosti FCH Staňkov – pomoc potřebným ve všech obcích farnosti Staňkov a Koloveč, Adopce na dálku

    83 814 Kč
  • Starý Plznec

   • Podpora projektů DCH Plzeň

    26 007 Kč
  • Studánka

   • Hospic sv. Jiří Tachov

    7 968 Kč
  • Tachov

   • Mobilní hospic pro Tachovsko

    41 275 Kč
  • Teplá

   • FCH Karlovy Vary – Týdenní stacionář pro postižené Alzheimerovou nemocí

    4 719 Kč
   • Český západ – podpora aktivit pro děti a mládež

    4 719 Kč
  • Toužim

   • FCH Karlovy Vary – Týdenní stacionář pro postižené Alzheimerovou nemocí

    2 958 Kč
   • Český západ – podpora aktivit pro děti a mládež

    2 958 Kč
  • Třemošná

   • Podpora sociálních služeb provozovaných Sdružením Exedus, z. s.

    3 480 Kč
  • Žákava

   • Podpora Domova pro matky s dětmi v tísni, Městská charita Plzeň

    6 628 Kč
  • Zbíroh

   • Podpora provozu projektů Oblastní charity Rokycany -  Domov pro seniory sv. Pavla, Byt sv. Lukáše, Krizové zařízení pro ženy, Osobní asistence, Stacionář Pohodička

    76 708 Kč
  • Žlutice

   • Týdenní stacionář pro postižené Alzheimerovou nemocí v Karlových Varech

    25 754 Kč

Výtěžek sbírky je určen na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším lidem v  nouzi všude tam, kam dosáhne pomoc Charity Česká republika. Desetina výnosu sbírky je každoročně určena na rozvojovou a humanitární pomoc v zahraničí.

Výnos sbírky je rozdělen podle pevně daného klíče takto: 65 % vybraných prostředků se vrací charitám, které je vykoledovaly, 15 % je určeno na velké diecézní projekty, 10 % putuje do krizového fondu, odkud jsou uvolněny při mimořádných událostech, a na pomoc v zahraničí, 5 % využije na své projekty Charita Česká republika, 5 % tvoří zákonné režie sbírky.

Plán využití získaných prostředků zveřejňujeme vždy předem na základě dat z jednotlivých charit. Kliknutím na černý čtvereček s křížkem zobrazíte podrobné záměry využití v jednotlivých lokalitách.