Využití

Záměry charit pro Tříkrálovou sbírku 2023

 • Arcidiecéze olomoucká

  • Charita Holešov

  • Charita Hranice

   • Zajištění finanční spoluúčasti projektu \"Nákup a rekonstrukce objektu Komenského 219 pro vybudování zázemí Charity Hranice\"" -2 fáze"

    600 000 Kč
   • Nákup kompenzačních pomůcek

    150 000 Kč
   • Finanční pomoc lidem v nouzi

    100 000 Kč
  • Charita Kroměříž

   • Příspěvek na pořízení automobilů do terénní služby Sociální rehabilitace Zahrada.

    110 000 Kč
   • Přímá pomoc lidem v nouzi

    150 000 Kč
  • Charita Kyjov

   • Přímá sociální výpomoc lidem, kteří se ocitli v nepříznivé životní situaci

    135 000 Kč
   • Rozvoj mobility Pečovatelské a Domácí zdravotní a hospicové služby

    680 000 Kč
   • Zhodnocení vybavení střediska Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež \"Klubu Bárka\"" - oprava vypalovací pece keramických výrobků."

    25 000 Kč
  • Charita Luhačovice

   • 2023 Přímá pomoc rodinám s dětmi a seniorům

    20 000 Kč
   • 2023 Rozvoj sociálních služeb Charity Luhačovice II.

    200 000 Kč
  • Charita Otrokovice

   • Přímá sociální výpomoc.

    100 000 Kč
   • Provoz charitních šatníků a  humanitárního skladu.

    60 000 Kč
   • Vybavení kuchyně na Charitním domově (průmyslová myčka nádobí).

    115 000 Kč
  • Charita Šumperk

   • Podpora aktivit Centra pro rodinu, z.s.

    20 000 Kč
   • Přímá pomoc

    50 000 Kč
   • Podpora ONŽ - pomoc a poradenství pro ženy a dívky, z. s.

    20 000 Kč
  • Charita Svitavy

   • Přímá pomoc rodinám v sociální nouzi a seniorům
    Přímá pomoc lidem bez domova

    100 000 Kč
   • Zajištění dostupnosti terénních služeb občanům Svitav a okolí.

    200 000 Kč
  • Charita Uherské Hradiště

   • Výtěžek Tříkrálové sbírky bude využit na přímou pomoc občanům v nouzi, nákup dobíjecí stanice, na rekonstrukci fasády charitní budovy.

    1 Kč
  • Charita Uherský Brod

   • Přímá pomoc potřebným lidem v nouzi

    50 000 Kč
   • Podpora činnosti Centra potravinové a materiální pomoci svaté Zdislavy

    100 000 Kč
   • Splácení úvěru na Víceúčelové komunitní centrum Charity Uherský Brod

    800 000 Kč
  • Charita Valašské Meziříčí

   • Přímá pomoc lidem v nouzi, provoz Centra sociálně-materiální pomoci

    480 000 Kč
   • Spoluúčast v projektu IROP (pořízení osobních automobilů)

    350 000 Kč
   • Vybudování oplocení na pozemku ul. Zámecká

    150 000 Kč
   • Oprava výtahu v Centru denních služeb Rožnov pod Radhoštěm

    51 200 Kč
  • Charita Veselí nad Moravou

   • Podpora Centra pro rodinu ve Veselí nad Moravou

    30 000 Kč
   • Pomoc lidem bez domova

    15 000 Kč
   • Podpora rodin s dětmi a lidí v nouzi

    100 000 Kč
  • Charita Vsetín

   • Zakoupení automobilu pro dopravu klientů Stacionáře Magnolia

    300 000 Kč
   • Přímá sociální výpomoc rodinám a jednotlivcům v tíživé životní a sociální situaci

    200 000 Kč
   • Izolace čelní části altánu pro Stacionář Magnolia

    80 000 Kč
   • Propagační materiál služeb Charity Vsetín

    60 000 Kč
  • Charita Zlín

   • Přímá pomoc osobám v nepříznivé životní situaci, primárně na Zlínsku

    všeobecným účelem projektu e poskytnutí materiální pomoci k překlenutí obtížné, nekomfortní životní etapy lidem, kteří nejsou schopni z vlastních zdrojů tuto nastalou situaci odvrátit

    příklady z praxe: samoživitelům či sociálně znevýhodněným rodinám s dětmi mohou být zakoupeny školní pomůcky, zájmové kroužky (sport, ZUŠ, ...), letní příměstské či pobytové tábory, ošacení pro denní užití, ale také specifické sportovní, pro fungování domácnosti může být uhrazena např. pračka či lednička, potraviny a potravinové doplňky; těm, které zasáhla přírodní katastrofa může být poskytnuta pomoc v obnově obydlí - např. nákupem vysoušečů, zajištěním opravy či vybavenosti; starým a nemocným podpora nákupu např. léků, kompenzačních a rehabilitačních pomůcek, zdravotních postelí a matrací.

    500 000 Kč
   • Nemocnice Milosrdných bratří Vizovice, podpora 2023

    spolufinancování provozu nemocnice, případně investice potřebné k zajištění standardní léčby; vše ve prospěch hospitalizovaných pacientů a pracovníků zařízení

    100 000 Kč
   • Letní pobyt pro děti a mládež s diagnózou SMA a dystrofiemi 2023

    spolufinancování dvou turnusů letního odlehčovacího pobytového tábora; podpora rodin

    100 000 Kč
   • Denní centrum pro nejchudší romské chlapce Stara Zagora, Bulharsko, podpora 2023

    náklady spojené s denním pobytem chlapců v Salesiánském středisku Dona Bosca - výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti ve prospěch chlapců, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, poskytnutí stravy, sociálně terapeutická činnost, pomoc při obstarávání osobních záležitostí atp.

    100 000 Kč
 • Diecéze brněnská

  • Oblastní charita Břeclav

   • Charitní záchranná síť - v rámci projektu Charitní záchranné sítě bychom chtěli z letošního výtěžku Tříkrálové sbírky pomoci lidem, kteří se ocitli v akutní nouzi, a to v celém břeclavském okrese. Do cílové skupiny všech potřebných osob mohou spadat například senioři, lidé bez domova, lidé se zdravotním postižením, onemocněním nebo také rodiny s dětmi. Charitní záchranná síť má pomoci všem lidem, kteří pomoc potřebují, aby se jejich tíživá situace nadále nezhoršovala a nevedla tím až k existenčnímu ohrožení.

    950 000 Kč
   • Dobrovolnické centrum - z výtěžku Tříkrálové sbírky bychom chtěli věnovat značnou část financí na zkvalitnění dobrovolnického programu, a to především formou vzdělávání. Dobrovolnictví vnímáme jako nedílnou součást charitní práce a o to více si vážíme všech, kteří věnují svůj čas pomoci právě tam, kde je nejvíce potřeba, bez nároku na odměnu, a to nejen při mimořádných událostech. Vzdělávání dobrovolníků je velmi důležité, protože právě díky nim můžeme zvyšovat kvalitu poskytovaných sociálních a zdravotních služeb.

    950 000 Kč
   • Dobrovolnická činnost farních charit - je založena především na křesťanských hodnotách, které uznávají všichni jejich členové, jež se skládají z různých věkových skupin. Velmi si vážíme jejich úzké spolupráce s Oblastní charitou Břeclav, a to především proto, že pomáhají těm, kteří se dostali do těžké životní situace a potřebují nějakým způsobem pomoci.

    29 500 Kč
   • Domácí hospic svatého Martina - z výtěžku Tříkrálové sbírky chceme také podpořit vzdělávání zdravotních sester z Domácího hospice svatého Martina, které poskytují péči nevyléčitelně nemocným pacientům. Domácí hospic je služba, kterou neustále budujeme a součástí toho také je zkvalitňování poskytovaných služeb a profesní rozvoj každého člena kolektivu. Ten vnímáme jako zásadní, a právě proto jsme si oblast vzdělávání vybrali.

    100 000 Kč
  • Oblastní charita Hodonín

   • Pomoc lidem, kteří se ocitnou v nepříznivé sociální situaci u nás i v zahraničí

    300 000 Kč
   • Zkvalitnění terénních služeb pečujících zejména o seniory, a to formou nákupu automobilů pro lepší dostupnost služeb.

    500 000 Kč
   • V případě potřeby okamžitá pomoc lidem při nenadálých živelných pohromách.

    300 000 Kč
   • Nákup přístrojů a dovybavení střediska Domácí hospicová péče.

    180 000 Kč
   • Podpora sociálního projektu v Moldávii.

    30 000 Kč
   • Rozvoj charitních služeb.

    320 000 Kč
   • Dovybavit a zmodernizovat půjčovny kompenzačních pomůcek

    50 000 Kč
   • Podpora Charitní záchranné sítě, určené pro lidi v nouzi.

    150 000 Kč
   • Podpora Krizového týmu a Dobrovolnického centra při Och Hodonín.

    40 000 Kč
  • Oblastní charita Rajhrad

   • Podpora mobility v terénu pro odborné sociální poradenství a Charitní záchrannou síť.

    600 000 Kč
   • Vybavení zrekonstruovaných prostor Domu léčby bolesti s hospicem sv. Josefa.

    720 000 Kč
   • Fond individuální pomoci.

    240 000 Kč
   • Otevírání bezpečnostních dveří na lůžkových odděleních hospice čtečkou čipů.

    560 000 Kč
   • Vybudování parkoviště pro automobily terénních služeb.

    1 000 000 Kč
   • Výmalba pokojů klientů Domova se zvláštním režimem sv. Luisy.

    300 000 Kč
   • Pořízení dřevěných polstrovaných židlí do Domova se zvláštním režimem sv. Luisy.

    80 000 Kč
   • Zakoupení polohovacích pomůcek pro přesun klientů Charitní pečovatelské služby.

    60 000 Kč
   • Zkvalitnění, rozvoj služeb a dofinancování provozu Oblastní charity Rajhrad

    1 640 000 Kč
  • Oblastní charita Tišnov

   • Sociální rehabilitace Skryje -  služba pracuje s lidmi s lehkým mentálním postižení. Pravidelným a soustavným nácvikem běžných denních činností směřuje své klienty k maximální možné samostatnosti a soběstačnosti. Služba je v současné době v prostorách Chráněného bydlení ve Skryjích, podařilo se jí ale získat pro svoji činnost do pronájmu nové prostory v Tišnově. Stane se tak dostupnější pro více klientů z našeho regionu. Z prostředků Tříkrálové sbírky by ráda dofinancovala pronájem prostor a jejich vybavení.

    50 000 Kč
   • Poradna Porta poskytuje sociální a právní poradenství lidem, kteří se ocitli v obtížné životní situaci a neumějí nebo nemohou ji řešit vlastními silami. Poradna je zároveň akreditovaným pracovištěm pro dluhovou problematiku - s právem podávat insolvenčních návrh k soudu. Tento typ služby- bezplatné poradenství pro lidi v obtížné životní situaci - je v našem regionu ojedinělý a mezi obyvateli je o tuto službu velký zájem. Financování služby zajišťuje dotace JMK, ta však zdaleka nepokrývá náklady na službu a chceme-li ji zachovat v rozsahu, který je třeba pro pomoc v našem regionu, musíme službu dokrývat z dalších zdrojů.

    80 000 Kč
   • Terénní služby domácí péče - Pečovatelská služba, Odlehčovací služba, Domácí hospic Porta Vitae a Domácí zdravotní péče. Terénní služby přivážejí péči přímo k pacientovi/klientovi do jeho domácnosti. Pečují o nevyléčitelně nemocné a umírající, pomáhají lidem  se zdravotním znevýhodněním s péči o domácnost i sebe sama a nebo přiváží odbornou péči zdravotních sester či lékaře. Prostředky Tříkrálové sbírky  pomáhají každoročně s rozvojem a dofinancováním  služeb. V letošním roce budou třeba zejména na dofinancování nákupu automobilu pro péči o seniory.

    100 000 Kč
   • Charitní záchranná síť se zaměřuje na pomoc lidem v nouzi. Pomáhá lidem, kteří propadají sítem standardní sociální pomoci nebo i přes tuto pomoc žijí na hranici důstojného života. V rámci této služby poskytneme klientovi materiální a potravinová pomoc a zprostředkujeme návaznou pomoc. Prostředky Tříkrálové sbírky umožňují dofinancovat provoz služby.

    25 000 Kč
   • Tým mimořádných událostí zajišťuje okamžitou pomoc lidem v případě nenadálých přírodních katastrof, požárů, povodní apod. V rámci Diecézní charity Brno koordinuje a zajišťuje nepřetržitou pohotovost Oblastní charita Blansko. O náklady na tuto pohotovostní činnost se dělí všechny oblastní Charity spadající pod Diecézní charitu Brno a s financováním těchto nákladů pomáhají mimo jiné i prostředky Tříkrálové sbírky.

    20 000 Kč
   • Část prostředků Tříkrálové sbírky každoročně podpoří dlouhodobý projekt rozvoje sociálních služeb v Moldávii, na kterém se podílí Diecézní charita Brno. Zaměřujeme se na podporu centra, poskytující domácí péči nemocným a umírajícím v jedné z nejchudších zemí Evropy. Moldávie navíc v uplynulém roce poskytla útočiště mnoha ukrajinským uprchlíkům, kteří byli v důsledku válečného konfliktu nuceni opustit svou zemi, a počet klientů potřebujících péči se tak razantně navýšil.

    30 000 Kč
   • Dobrovolnické centrum využije prostředky Tříkrálové sbírky na práci s dobrovolníky – dlouhodobými i krátkodobými, kteří se podílejí na realizaci projektů OCHT, pomáhají se zajištěním nejrůznějších aktivit na službách, veřejných akcích i sbírkách -  zejména Tříkrálové sbírky, která je největší dobrovolnickou akcí ČR. Centrum také začíná realizovat dobrovolnický program, zaměřený na pomoc osamělým lidem, což přinese zvýší počet dobrovolníků i objem práce koordinátorů.

    25 000 Kč
   • Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Klub Čas -v současné době má klub 3 pobočky v Tišnově, Kuřimi a Lomnici a snaží se prostřednictvím poskytování bezpečného prostoru, poradenství, volnočasových a preventivních aktivit zlepšit kvalitu života dětí a mladých lidí. Pracovat s mladými lidmi, kteří zažívají znevýhodněné podmínky nebo konfliktní situace v rodině či ve škole je nezbytné pro jejich další osobní rozvoj a hledání místa ve společnosti. Prostředky Tříkrálové sbírky pomáhají dofinancovat zejména mimoklubové nebo preventivní aktivity a pomáhají dětem a mladým lidem zlepšovat prostředí v nízkoprahových klubech.

    30 000 Kč
  • Oblastní charita Třebíč

   • Pomoc rodinám s dětmi s postižením a ohrožením ve vývoji.

    50 000 Kč
   • Podpora rodin v těžké životní situaci.

    20 000 Kč
   • Auto pro domácí zdravotní péči.

    300 000 Kč
   • Zastřešení vchodu u budovy Hospice.

    150 000 Kč
   • Oprava nájezdů pro vstup do budovy Domovinky.

    50 000 Kč
   • Podpora dětí a mládeže - prevence před rizikovým chováním.

    150 000 Kč
   • Vybudování bezbariérového vstupu do budovy Stacionáře Úsměv.

    250 000 Kč
  • Oblastní charita Znojmo

   • Rodinný sociální asistent Znojmo - Na přímou pomoc rodinám s dětmi ze sociálně znevýhodněného prostředí, žít běžný způsob života, tzn. chodit do práce, do školy, starat se o děti, nakupovat potraviny, vařit, uklízet, nebo trávit společně volný čas. Pomocí zajištění obědu se děti snadněji začleňují do společenského života.

    20 000 Kč
   • Osobní asistence Znojmo - Na provozní náklady služby, která poskytuje pomoc a podporu osobám a rodinám, které se ocitli v nepříznivé zdravotní a životní situaci.

    30 000 Kč
   • Tým mimořádných událostí - Na pomoc obětem mimořádných a krizových události prostřednictvím služby Krizového dobrovolného týmu - dokrytí provozních a mzdových nákladů.

    20 000 Kč
   • Individuální pomoci - Na přímou pomoc osobám v nepříznivé životní situaci v jejich materiální a finanční nouzi, kterou nemají možnost jinak řešit.

    200 000 Kč
   • Denní stacionář sv. Damiána - Na zajištění svozové služby pro osoby se zdravotním postižením do denního stacionáře. Díky tomu mohou rodiče a opatrovníci chodit do práce, věnovat se svým zájmům nebo si od péče odpočinout.

    100 000 Kč
   • Charitní pečovatelská služba - Na zajištění služby v málo dostupných místech znojemského regionu. Podpora seniorům a osobám se sníženou soběstačností, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci prostřednictvím terénní sociální práce.

    50 000 Kč
   • Klub Coolna - Na zajištění sociální služby Klubu Coolna Znojmo pro děti a mládež, která reaguje na aktuální potřeby dětí a mladých dospělých a skrze podporu a pomoc jim zlepšuje kvalitu života. Koupi maringotky, jako zázemí pro terénní práci nízkoprahového zařízení pro děti a mládež.

    40 000 Kč
   • Charitní poradna Znojmo - Na provozování náklady služby Charitní poradna Znojmo, která poskytuje informace a pomoc osobám, které se nacházejí v nepříznivé životní situaci, aby byli schopni díky poskytnutým informacím řešit obtížné situace.

    70 000 Kč
   • Dílna sv. Kláry Znojmo, sociálně terapeutické dílny - Na provozní náklady služby, která pomáhá a podporuje osoby s duševním onemocněním, které  se v důsledku své nemoci nemohou uplatnit na otevřeném trhu práce.

    50 000 Kč
   • Dobrovolnické centrum - Na náklady pracovníka, který pomáhá a podporuje uživatele charitních služeb a charitních činností prostřednictvím dobrovolnické činnosti.

    250 000 Kč
   • Krizová pomoc - Na mzdové náklady pracovníka, který pomáhá a podporuje osoby, které se ocitnou v těžké životní situaci, která ohrožuje jejich zdraví či život a nejsou schopny ji zvládnout vlastními silami. Služba se zabývá také obětem domácího násilí.

    50 000 Kč
   • Charitní záchranná síť - Na zajištění okamžité materiální a návazné pomoci osobám, které se ocitly v akutní nouzi či žijí dlouhodobě pod hranicí důstojného života s cílem pokrýt základní životní potřeby (provoz, nákup nocleženek, základních potravin, polévky pro osoby bez přístřeší, léky, boty, poplatky za vystavení dokumentů)
    Na osobní náklady pracovníka, který poskytuje přímou pomoc osobám v nouzi a řeší jejich situace prostřednictvím komplexní práce v ambulantní a terénní formě.

    550 000 Kč
   • Klub Coolna Moravský Krumlov - Na zajištění sociální služby Klubu Coolna Mor. Krumlov pro děti a mládež. Které zažívají nepříznivou životní situaci.

    130 000 Kč
   • Podpora vzdělávání v domácím prostředí - Projekt se zaměřuje na děti, o kterých dopředu víme, že jsou ohrožené možným školním neúspěchem, vyrůstají v nepodnětném prostředí, na ubytovnách, ve špatných bytových podmínkách, v rodinách, které každý den řeší zásadní existenční problémy apod. Jedná se zejména o podporu dětí, jejichž rodiče nejsou schopni působit v roli podporovatele dítěte při vzdělávání.

    140 000 Kč
  • Služby Brno

   • CHARITNÍ ZÁCHRANNÁ SÍŤ

    Charitní záchranná síť pomáhá těm nejpotřebnějším, kteří nemohou najít pomoc jinde. Protože se nejedná o klasickou sociální službu, je její chod závislý na pomoci z Tříkrálové sbírky. Zároveň část prostředků tvoří tzv. fond individuální pomoci, který pomáhá v krizových situacích klientům Charitní záchranné sítě.

    500 000 Kč
   • SLUŽBY PRO LIDI BEZ DOMOVA

    Tříkrálová sbírka pomůže zpřístupnit služby pro lidi bez domova klientům, kteří mají nějaké zdravotní omezení. Finance pomohou s výměnou dlažby, aby se na ní mohli pohybovat i lidé na invalidním vozíku či s berlemi, což v současnosti není možné.

    300 000 Kč
   • DOMOV SVATÉ MARKÉTY

    V Domově sv. Markéty pro maminky s dětmi v tísni pomůže Tříkrálová sbírka k vybudování bezpečnějšího prostředí na zahradě. Klientky s dětmi tráví rády čas venku, proto je důležité opravit ho tak, aby nepředstavovalo riziko úrazu zejména pro děti.

    120 000 Kč
   • DOMOV POKOJNÉHO STÁŘÍ KAMENNÁ

    Domov pokojného stáří Kamenná pečuje o seniory, kteří se z důvodů demence či jiných onemocnění neobejdou bez cizí pomoci. Tříkrálová sbírka pomůže pořídit speciální koupací lůžko, které je v péči o klienty nezbytné.

    110 000 Kč
   • DOMÁCÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE

    Zdravotní sestřičky Domácí zdravotní péče jezdí za nemocnými a seniory po celém Brně i jeho okolí. Aby se včas dostaly ke všem, kdo jejich služby potřebují, je pro ně nezbytný spolehlivý automobil. Výtěžek Tříkrálové sbírky zaplatí jeho velkou část.

    200 000 Kč
 • Diecéze českobudějovická

  • Charita České Budějovice

   • Podpora sociálních a zdravotních služeb CHČB.

    700 000 Kč
   • Podpora dvou handicapovaných chlapců-

    100 000 Kč
   • Podpora nízkoprahového zařízení pro děti a mládež V.I.P. prostřednictvím Farní charity Boršov nad Vltavou.

    20 000 Kč
   • Podpora nízkoprahového zařízení pro děti a mládež V.I.P.

    150 000 Kč
   • Finanční podpora handicapovaného chlapce s autismem.

    25 000 Kč
   • Finanční podpora osob při nečekané živelné události prostřednictvím Římskokatolické farnosti Římov.

    30 000 Kč
   • Podpora centra volnočasových aktivit mládeže ve farnosti Boršov nad Vltavou.

    6 000 Kč
   • Finanční podpora  mladého muže s vrozenou vývojovou vadou CNS & DMO.

    25 000 Kč
  • Charita Český Krumlov

   • Podpora činnosti Charity Český Krumlov a finanční podpora osob v krizové situaci v okrese Český Krumlov.

    80 000 Kč
  • Charita Horažďovice

   • Příspěvek na Fond krizové humanitární pomoci při živelných a přírodních katastrofách.

    5 000 Kč
   • Podpora Občanské poradny v Nepomuku.

    15 000 Kč
   • Podpora Charitní pečovatelské služby, Domácí zdravotní služby a Občanské poradny.

    144 000 Kč
   • Podpora provozu \"Sociálně integračního bytu\""."

    25 000 Kč
   • Finanční podpora centra volného času pro děti a mládež \"Dětský domov Kašperské Hory - pobočka Chanovice\""."

    6 000 Kč
   • Finanční či hmotná podpora sociálně slabých rodin s dětmi na Kasejovicku.

    10 000 Kč
   • Finanční či hmotná podpora sociálně slabých rodin s dětmi na Nepomucku.

    20 000 Kč
  • Charita Jindřichův Hradec

   • Finanční podpora vzniku a rozvoje dobrovolnického centra při CHJH.

    40 000 Kč
   • Finanční podpora provozu a rozvoje Výdejny Samaritán.

    55 000 Kč
   • Podpora provozování služeb  sociální péče a poskytování kvalitní pomoci dětem a rodinám v těžké životní situaci.

    55 000 Kč
   • Podpora, zkvalitnění a rozvoj charitních služeb pro osoby v krizi: Noclehárna sv. Antonína, Poradna pro lidi v nouzi a služba sociální rehabilitace pro osoby v krizi.

    130 000 Kč
   • Přímá finanční či materiální pomoc osobám v sociální i hmotné nouzi.

    20 000 Kč
  • Charita Kamenice nad Lipou

   • Podpora terénní pečovatelské služby.

    70 000 Kč
   • Podpora provozu Senior Taxi v Kamenici nad Lipou.

    20 000 Kč
   • Podpora Klubu seniorů.

    10 000 Kč
   • Podpora provozu a materiálního vybavení Půjčovny kompenzačních pomůcek.

    20 000 Kč
   • Podpora služby Charitní záchranná síť.

    80 000 Kč
  • Charita Kaplice

   • Podpora rozvoje sociálních služeb Charity Kaplice a finanční či hmotná podpora osob v krizové situaci v okrese Český Krumlov.

    160 000 Kč
  • Charita Pelhřimov

   • Podpora služby Charitní záchranná síť.

    120 000 Kč
   • Zajištění provozu a fungování sociálních a zdravotních služeb poskytovaných Charitou Pelhřimov lidem v obtížných sociálních situacích.

    580 000 Kč
  • Charita Písek

   • Podpora Střediska pomoci Milevsko, cílové  skupiny: osoby a rodiny s dětmi v sociální a hmotné nouzi, lidé v životní krizi, lidé bez domova. Cíl: zajištění životních potřeb (jídlo, ošacení, hygienické potřeby). Skrze následnou péči možnost napojení klientů na sociální poradnu a řešení konkrétních problémů.

    87 692 Kč
   • Podpora Azylového domu sv. Alžběty pro matky s dětmi. Cílem služby: pomoc matkám s dětmi k nalezení ubytování, učení samostatnosti v jednání s úřady, v řádné péči o dítě, zamezit odebrání dítěte z péče matky, podpora týraných žen, vymanění se z dosahu agresora.

    82 500 Kč
   • Podpora NZDM sv. Františka z Assisi. Cílová skupina: děti ze sociálně slabých rodin ohrožených kriminalitou.

    50 769 Kč
   • Podpora Dobrovolnického centra Bonum, cíl: podpora dobrovolnických činností (podpora osob se zdravotním postižením, seniorů, dětem a rodinám v rámci volnočasových aktivit...)

    44 615 Kč
   • Podpora SASRD Rozárka, cílová skupina rodiny s dětmi do 18ti let, pomoc v běžných záležitostech, jednání s úřady, vedení domácnosti, nácvik péče o děti, nácvik chování v různých společenských situacích.

    50 769 Kč
   • Podpora soc. potřebných rodin, dětí a seniorů na Rožmitálsku a Březnicku

    40 000 Kč
   • Podpora Střediska pomoci Písek, cílové  skupiny: osoby a rodiny s dětmi v sociální a hmotné nouzi, lidé v životní krizi, lidé bez domova. Cíl: zajištění životních potřeb (jídlo, ošacení, hygienické potřeby). Skrze následnou péči možnost napojení klientů na sociální poradnu a řešení konkrétních problémů.

    116 923 Kč
  • Charita Prachatice-Vimperk

   • Podpora provozu Charitní ošetřovatelské služby, domácí péče.

    100 000 Kč
   • Podpora terénního programu projektu Most naděje.

    50 000 Kč
   • Podpora Charitního domova sv. Dominika Savia pro matky s dětmi.

    200 000 Kč
   • Podpora a  zajištění provozu azylového Domu sv. Petra pro muže.

    150 000 Kč
   • Podpora pečovatelské služby v oblasti Vlachovo Březí.

    20 000 Kč
  • Charita Strakonice

   • Podpora a rozvoj péče o klienty v Domě klidného stáří sv. Anny.

    480 000 Kč
   • Přímá finanční pomoc sestrám v Kijevu Caritas - Spes Social Center.

    30 000 Kč
  • Charita Sušice

   • Podpora  terénních služeb sociální péče provozovaných Charitou Sušice.

    270 000 Kč
   • Fond individuální pomoci: přímá finanční či materiální pomoc osobám v sociální i hmotné nouzi a humanitární pomoci.

    50 000 Kč
  • Charita Tábor

   • Přímá finanční i materiální pomoc matce samoživitelce v  sociální a hmotné nouzi.

    25 000 Kč
   • Přímá pomoc lidem bez přístřeší. Podpora projektu Táborská stravenka a Táborská nocleženka.

    35 000 Kč
   • Podpora a rozvoj Dobrovolnického centra Charity Tábor.

    65 000 Kč
   • Finanční podpora a zkvalitnění sociálních služeb Charita Tábor.

    80 000 Kč
   • Finanční podpora a zkvalitnění sociálních služeb Charita Tábor.

    80 000 Kč
   • Přímá finanční pomoc osobám v sociální a hmotné nouzi.

    25 000 Kč
  • Charita Třeboň

   • Přímá finanční i materiální pomoc lidem v  sociální i hmotné nouzi.

    6 000 Kč
   • Podpora financování a rozvoj služeb a činností Charity Třeboň poskytovaných osobám v  nepříznivých sociálních situacích.

    180 000 Kč
  • Charita Týn nad Vltavou

   • Podpora projektu Klub seniorů Senior šance.

    100 000 Kč
   • Podpora sociální péče provozované terénní formou: rozšíření vozového parku.

    100 000 Kč
   • Podpora sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi v Týně nad Vltavou  a přidružených obcí v obtížných životních situacích.

    80 000 Kč
  • Diecézní charita České Budějovice

   • Podpora vybavení diecézního humanitárního skladu pro mimořádné události a vzdělávání pracovníků a dobrovolníků v činnosti při mimořádných událostech.

    20 000 Kč
   • Křemže: Finanční podpora chlapce s DMO

    20 000 Kč
   • Křemže: Přímá materiální či finanční pomoc handicapovaným osobám v sociální i hmotné nouzi.

    45 000 Kč
   • Trhové Sviny: Přímá finanční či materiální pomoc osobám na Trhovosvinensku v sociální i hmotné nouzi.

    42 000 Kč
   • Trhové Sviny: Podpora Dobrovolnického centra při DCHCB.

    18 000 Kč
   • Ledenice: Podpora diecézního humanitárního skladu pro mimořádné události a vzdělávání pracovníků a dobrovolníků v činnosti při mimořádných událostech.

    50 000 Kč
   • Ledenice: Farní fond pro pomoc lidem v  akutní nouzi.

    20 000 Kč
  • Farní charita Katovice

   • Podpora volnočasových aktivit pro děti a mládež ze sociálně vyloučených rodin.

    30 000 Kč
   • Podpora péče o seniory a osoby handicapované.

    30 000 Kč
  • ŘKF Borovany

   • Přímá finanční či materiální pomoc osobám ve farnosti Borovany v sociální či hmotné nouzi.

    50 000 Kč
   • Podpora diecézního humanitárního skladu pro mimořádné události a vzdělávání pracovníků a dobrovolníků v činnosti při mimořádných událostech.

    50 000 Kč
  • ŘKF Suchdol nad Lužnicí

   • Podpora provozu Centra volného času: pomoc dětem, rodinám a sociálně slabým občanům v Suchdole nad Lužnicí.

    33 000 Kč
   • Podpora rozvoje charitního díla Občanská poradna Charita Třeboň.

    33 000 Kč
  • ŘKF Veselí nad Lužnicí

   • Přímá materiální či finanční podpora občanů v sociální i hmotné nouzi ve Veselí nad Lužnicí.

    10 000 Kč
   • Podpora činnosti a rozvoje domu sv. Františka.

    90 000 Kč
  • ŘKF Vodňany

   • Podpora  rozvoje  Charity Týn nad Vltavou, pracoviště Vodňany.

    46 000 Kč
   • Podpora klientů sociálně terapeutické dílny Chelčického domova sv. Linharta o.p.s.

    11 000 Kč
   • Podpora jednotlivých klientů Hospice sv. Jana N. Neumanna v Prachaticích a Domácího hospice sv. Markéty ve Strakonicích.

    35 000 Kč
   • Přímá pomoc sociálně potřebným a zdravotně znevýhodněným v sociální i hmotné nouzi.

    90 000 Kč
   • Podpora dobrovolnického centra pro děti a mládež a jejich volnočasových aktivit.

    12 000 Kč
   • Podpora jednotlivých handicapovaných klientů Domova Žlutý petrklíč z. s. na Lomci.

    34 000 Kč
 • Diecéze královéhradecká

  • Farní charita Dobruška

   • Podpora sociální služby osobní asistence pro lidi v Dobrušce a hlavně pro lidi v okolních obcích a Orlických horách

    150 000 Kč
   • Půjčovna pomůcek- nákup dalších pomůcek, pro seniory (pro pečující rodiny), pro nemocné po úrazech

    150 000 Kč
   • Přímá pomoc rodinám a lidem v nouzi nebo rodinám se zdravotně postiženým dítětem, sociálně slabým, potřebným

    104 800 Kč
   • Projekty v Indii - kvalifikační kurzy pro nevyučené a nezaměstnané mladé lidi a dětské večerní vzdělávání v oblasti bangalore, podpora nemajetných školáků a vysokoškolských studentů v oblasti Belgaum

    22 000 Kč
   • Krytí nákladů vzniklých při odstraňování následků povodní, požárů apod.

    13 200 Kč
  • Farní charita Dolní Újezd

   • Úhrada nákladů spojených s provozem pečovatelské služby a nákup kompenzačních pomůcek.

    80 000 Kč
   • Úhrada  provozních nákladů ošetřovatelské služby, nákup zdravotního materiálu a kompenzačních pomůcek.

    67 200 Kč
   • Projekty v Indii: kvalifikační kurzy pro nevyučené a nezaměstnané mladé lidi a dětské večerní vzdělávání v oblasti Bangalore, podpora nemajetných školáků a vysokoškolských studentů v oblasti Belgaum.

    8 000 Kč
   • Krytí nákladů vzniklých při odstraňováhní následků povodní, požárů apod.

    4 800 Kč
  • Farní charita Litomyšl

   • Automobil pro Charitní ošetřovatelskou službu: Z výtěžku pořídíme osobní automobil pro zdravotní sestry. Vůz bude sloužit k cestám za pacienty na Litomyšlsku.

    280 000 Kč
   • Dobrovolnické centrum: Krytí nákladů na provoz dobrovolnického centra.

    60 000 Kč
   • Přímá pomoc rodinám s dětmi: Z prostředků budou podpořeny rodiny s dětmi, které v důsledku vážného nedostatku finančních prostředků nemohou žít stejně plný život jako jejich vrstevníci. Nejčastěji se jedná o nákup školních a kompenzačních pomůcek, spolufinancování lyžařských výcviků a letních táborů apod.

    20 000 Kč
   • Dar na realizaci humanitárních projektů v zahraniční: Projekty v Indii: kvalifikační kurzy pro nevyučené a nezaměstnané mladé lidi a dětské večerní vzdělávání v oblasti Bangalore, podpora nemajetných školáků a vysokoškolských studentů v oblasti Belgaum.

    28 000 Kč
   • Mimořádné situace: Krytí nákladů vzniklých při odstraňování následků povodní, požárů apod.

    12 000 Kč
  • Oblastní charita Červený Kostelec

   • Úpravy terasy hospice, nákup zdravotnického materiálu, opravy a údržba budovy a obnova vybavení

    161 000 Kč
   • Nový výtah v budově sv. Kláry - odlehčovací služba

    161 000 Kč
   • Projekty v Indii: kvalifikační kurzy pro nevyučené a nezaměstnané mladé lidi a dětské večerní vzdělávání v oblasti Bangalore, podpora nemajetných školáků a vysokoškolských studentů v oblasti Belgaum.

    35 000 Kč
   • Krytí nákladů vzniklých při odstraňování následků povodní, požárů, apod.

    21 000 Kč
   • Vybavení nového pracoviště Koubovka, zajištění lepší dostupnosti sester v terénu, nákup zdravotnické techniky pro zkvalitnění péče o pacienty

    147 000 Kč
   • Zlepšení dostupnosti služby v terénu, nákup zařízení a vybavení pro provoz pečovatelské služby

    70 000 Kč
   • Nákup zařízení a vybavení pro provoz denního stacionáře

    70 000 Kč
   • Obnova zařízení mateřského centra, nákup materiálu a odměn pro děti při prorodinných aktivitách, částečné krytí provozních a mzdových nákladů

    35 000 Kč
  • Oblastní charita Chrudim

   • Občanská poradna

    75 000 Kč
   • Domácí zdravotní péče a domácí hospicová péče

    217 500 Kč
   • Dar na realizaci humanitárních projektů v zahraničí

    37 500 Kč
   • Přímá finanční pomoc

    22 500 Kč
   • Pečovatelská služba

    60 000 Kč
   • Osobní asistence

    60 000 Kč
   • Dobrovolnické centrum

    52 500 Kč
   • Nákup a kofinancování nových aut, propagace služeb

    150 000 Kč
   • Úprava kanceláři v sídle Oblastní charity Chrudim

    75 000 Kč
  • Oblastní charita Dvůr Králové

   • Respitní pobyty pro děti vyrůstající v náhradní rodinné péči

    75 000 Kč
   • Vybudovat vlastní zázemí pro naše služby

    125 000 Kč
   • Nákup pomůcek pro děti a mládež do Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Střelka

    12 500 Kč
   • Pro službu Labyrint - cesta pro rodinu zajistit potřebné pomůcky k činnost.

    12 500 Kč
   • Projekty v Indii.

    12 500 Kč
   • Krytí nákladů vzniklých při odstraňování následků povodní, požárů apod.

    7 500 Kč
   • Adresná pomoc v nepříznivé živostí situaci.

    5 000 Kč
  • Oblastní charita Hradec Králové

   • Poskytování odborné komplexní péče nevyléčitelně nemocným a jejich blízkým tak, aby umírající netrpěli bolestí, strachem, úzkostmi, osamocením a dalšími negativními vjemy s maximální snahou o zachování jejich lidské důstojnosti. Péče je poskytována v domácím prostředí nemocného v souladu s postupy paliativní medicíny.  

    Shromažďování finančních prostředků pro přípravné práce, výstavbu a provoz specializovaného kamenného hospice.

    Využití prostředků: projektová dokumentace, investice, vybavení, provozní a personální náklady.

    500 000 Kč
   • Zajištění provozně-technického zázemí a vybavení pro sociální služby a zdravotnickou péči Oblastní charity Hradec Králové.

    Využití prostředků: investice (projekt), vybavení, provozní a personální náklady.

    220 000 Kč
   • Konkrétní pomoc a podpora osob v řešení krizových situací, orientace a adaptace na náročné životní období, pomoc při hledání možných řešení, ochrana před sociálním vyloučením.
    Prostřednictvím Poradny Domácí hospicové péče a Poradny pro lidi v tísni poskytujeme kvalitní odborné sociální poradenství, podporu, doprovázení a sdílení v těžkých životních situacích, které nedokáží klienti řešit sami ani s pomocí svých blízkých, všestranně podporujeme nemocné a pečující.

    Využití prostředků: investice, vybavení, provozní a personální náklady.

    150 000 Kč
  • Oblastní charita Jičín

   • Auta pro sociální služby - Pečovatelská služba, Centrum Fialka, DZR Rváčov - jedná se o spolufinancování nákupu nových aut, která rozšíří aktuální možnou terénní dostupnost služeb.

    200 000 Kč
   • Podpora dobrovolnických aktivit - Cílem dobrovolnických projektů je rozvoj vzájemné občanské podpory ve společnosti a zlepšení povědomí o hodnotě i významu dobrovolnických aktivit. Našim záměrem je realizovat dobrovolnické programy zaměřené na pomoc dětem s jakýmkoli druhem znevýhodnění, na sociálně slabé rodiny s dětmi, seniory a lidem se zdravot. hendikepem. Vybraná částka půjde na mzdu koordinátorky, kancelářské potřeby, výtvarný a jiný materiál pro práci dobrovolníků s klienty v programech:
    • Dobrovolníci do zdravotnických zařízení.
    • Dobrovolníci do sociálních služeb.
    • Skupinová práce s dětmi a mládeží.

    100 000 Kč
   • RváčOff - Domov pro lidi s poruchou autistického spektra. Vybraná částka půjde na vybavení terapeutické místnosti, která slouží pro zklidnění  klientů se záchvaty. Dále na vybavení zahrady: trampolína, zahradní nábytek, zahradní nářadí.

    40 000 Kč
   • Přímá pomoc v regionech Jičínska, Novopacka, Hořicka a Semilska - Přímá pomoc je učená na zmírnění následků nenadálých krizových situací, které se přihodily lidem bez jejich přičinění, a které nemohou, nebo neumí řešit pouze vlastními silami. Jedná se zejména o rodiny s dětmi a staré lidi z regionů, kde působí Oblastní charita Jičín. Z prostředků se budou rovněž hradit náklady spojené s přímou pomocí (např. pohonné hmoty).

    25 000 Kč
   • Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi na Semilsku - Pracovníci pomáhají sociálně slabým rodinám s dětmi řešit: péči o dítě (vhodné trávení volného času, příprava do školy, stravování, zapojení dítěte do domácích povinností atd.), péči o domácnost (úklid, finanční gramotnost atd.), komunikaci s veřejnými institucemi (škola, úřady, lékař atd.). To vše v terénu v rámci území ORP Semily. Finanční prostředky použijeme na nákup materiálů pro práci s dětmi, nájem, energie a pohonné hmoty.

    45 000 Kč
   • Dar na realizaci humanitárních projektů v zahraničí - Projekty v Indii: kvalifikační kurzy pro nevyučené a nezaměstnané mladé lidi a dětské večerní vzdělávání v oblasti Bangalore, podpora nemajetných školáků a vysokoškolských studentů v oblasti Belgaum.

    25 000 Kč
   • Mimořádné situace - Krytí nákladů vzniklých při odstraňování následků povodní, požárů apod. na území Královéhradecké diecéze.

    15 000 Kč
   • Nízkoprahové kluby PoHoDa (Hořice), EXIT (Jičín) a Relax (Nová Paka) - Cílem klubů je zmírnit, nebo předejít rizikům, která jsou spojená se způsobem života dětí a mládeže, kteří nechtějí, nemohou, nebo neumí trávit svůj volný čas obvyklým způsobem. Jedná se děti a mládež, kteří jsou z nějakých důvodů ohroženi nebo zasaženi problémy v těchto okruzích: rodina, škola, kamarádi a vrstevníci, životní styl, zneužívání návykových látek, konfliktní chování, volný čas, fyzické a duševní zdraví, práce a brigády, sexuální chování, sociální dovednosti a životní hodnoty. Vybraná částka půjde na výtvarný a jiný materiál pro práci s dětmi a mládeží, vybavení pro volný čas, nájem a energie.

    50 000 Kč
  • Oblastní charita Jilemnice

   • Mateřské centrum RODINKA
    Zajišťujeme aktivity pro rodiče a děti, pořádáme jazykové kurzy, besedy s odborníky. Na rok 2023 připravujeme přednášky na téma kyberšikana a bezpečné chování v online prostředí. Prostředky použijeme na krytí běžných provozních nákladů.

    140 000 Kč
   • CHARITNÍ TAXI  se stalo velmi oblíbenou službou v Jilemnici i v okolních obcích. Našimi klienty jsou zejména senioři a lidé se zdravotním postižením. Prostředky použijeme na dotování ceny jízdného, aby byla stále dostupná všem potřebným.

    50 000 Kč
  • Oblastní charita Náchod

   • Charitní pečovatelská služba - zlepšení dostupnosti služby v terénu.

    420 000 Kč
   • Provozní náklady azylového domu pro matky s dětmi.

    30 000 Kč
   • Provozní náklady azylového domu pro mladé.

    30 000 Kč
   • Podpora rodin a osob v nouzi, pomoc starým a nemocným, znevýhodněným a handicapovaných v regionu Náchod.

    72 000 Kč
   • Dar na realizaci humanitárních projektů v zahraničí.

    30 000 Kč
   • Pomoc při mimořádných situacích.

    18 000 Kč
  • Oblastní charita Nové Hrady u Skutče

   • Nákup kompenzačních pomůcek pro naše klienty (v prostorách stacionáře potřebujeme vybudovat pojezdové kolejnice pro přesun imobilních klientů po domě); Projekt React (spoluúčast na projektu React - zakoupení hybridních vozidel pro sociální služby - 20 ks -, pokud by projekt React nedopadl tak bychom rádi zakoupili další vozidla pro ošetřovatelskou službu); Dar na realizaci humanitárních projektů v zahraničí  (projekty v Indii kvalifikační kurzy pro nevyučené a nezaměstnané mladé lidi a dětské večerní vzdělávání v oblasti Bengalore, podpora nemajetných školáků a vysokoškolských studentů v oblasti Belgaum) Mimořádné situace (krytí nákladů při odstraňování následků povodní, požárů apod.)

    725 000 Kč
  • Oblastní charita Pardubice

   • Stavební úpravy domu č. 163 v Dražkovicích – rekonstrukce prostor pro nové zázemí domácího hospice, paliativní ambulance a pečovatelské služby pro Pardubice.

    410 000 Kč
   • Centrum sociálních služeb v Holicích – návrh studie, projektová dokumentace pro novou ambulantní a pobytovou odlehčovací službu v Holicích.

    300 000 Kč
   • Dar na realizaci humanitárních projektů v zahraničí – projekty v Indii: kvalifikační kurzy pro nevyučené a nezaměstnané mladé lidi a dětské večerní vzdělávání v oblasti Bangalore, podpora nemajetných školáků a vysokoškolských studentů v oblasti Belgaum.

    50 000 Kč
   • Mimořádné situace – krytí nákladů vzniklých při odstraňování následků povodní, požárů apod.

    30 000 Kč
   • Přímá pomoc – pomoc lidem, kteří se dostali do tíživé životní situace, jízdenky pro lidi bez domova.

    10 000 Kč
   • Pobytová sociální služba v Lepějovicích – návrh studie, projektová dokumentace pro novou pobytovou službu pro problémové klienty, kteří potřebují sociální i zdravotní péči.

    200 000 Kč
  • Oblastní charita Polička

   • Centrum duševního zdraví
    Podpora rozvoje nové sociálně-zdravotní služby Oblastní charity Polička, posílení finančních prostředků na provozní náklady, osobní náklady, případně na investice nově vznikající služby

    330 000 Kč
   • Domácí hospic sv. Michaela a Domácí zdravotní péče
    Částečné krytí provozních a osobních nákladů zdravotních služeb Oblastní charity Polička, které nelze krýt z úhrad zdravotních pojišťoven

    176 000 Kč
   • Dar na realizaci humanitárních projektů v zahraničí
    Projekty v Indii: kvalifikační kurzy pro nevyučené a nezaměstnané mladé lidi a dětské večerní vzdělávání v oblasti Bangalore, podpora nemajetných školáků a vysokoškolských studentů v oblasti Belgaum

    27 500 Kč
   • Mimořádné situace
    Krytí nákladů vzniklých při odstraňování následků povodní, požárů apod.

    16 500 Kč
  • Oblastní charita Rychnov nad Kněžnou

   • Přímá pomoc a náklady s ní spojené:
    Konkrétním lidem a rodinám v nouzi v regionu působnosti OCH RK
    Rodinám s více děti dlouhodobě žijící na hranici chudoby
    Rodinám s postiženým dítětem
    Redistribuce potravinové a materiální pomoci

    40 000 Kč
   • Nízkoprahové denní centrum pro lidi bez domova Zastávka
    Krytí nákladů spojených s provozem NDC

    160 000 Kč
   • Obnova vybavení a provoz Stacionáře sv. Františka
    Obnovení vybavení a krytí nákladů spojených s provozem sociálních služeb:
    Denní stacionář, Týdenní stacionář, Odlehčovací služby

    128 000 Kč
   • Mimořádné situace
    Krytí nákladů vzniklých při odstraňování následků povodní, požárů apod.

    12 000 Kč
   • Dar na realizaci humanitárních projektů v zahraničí
    Projekty v Indii:
    kvalifikační kurzy pro nevyučené a nezaměstnané mladé lidi a dětské večerní vzdělávání v oblasti Bangalore,
    Podpora nemajetných školáků a vysokoškolských studentů v oblasti Belgaum

    20 000 Kč
   • Obnova vybavení chráněného bydlení Domov
    Obnova vybavení Sdružení Neratov, z.s

    40 000 Kč
  • Oblastní charita Trutnov

   • Vybavení pro domácí hospicovou službu - zakoupení nových zdravotnických brašen s vybavením a nových diagnostických přístrojů.

    176 000 Kč
   • Dlouhodobá psychologická a psychoterapeutická pomoc pro děti s traumatem pro děti z pěstounských rodin.
    Hlavním problémem pěstounských dětí je zpracování traumat z minulosti. Momentálně jsme schopni proplatit dítěti max. 10 terapií ročně, což je pro některé nedostačující. Cílem je tedy zajistit potřebnou psychologickou a psychoterapeutickou pomoc pro děti v potřebné intenzitě a rozsahu.

    96 000 Kč
   • Aktivizační pomůcky pro seniory - aktivizační kufříky pro nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností.

    22 400 Kč
  • Oblastní charita Ústí nad Orlicí

   • Charitní pečovatelská služba - náklady na provoz aut – PHM, servis a údržba, vzdělávání zaměstnanců, energie, nákup materiálu a mzdové náklady.

    200 000 Kč
   • Nízkoprahové centrum pro lidi bez přístřeší - na úpravu prostor a na provozní náklady, energie, nákup materiálu – hygienické a desinfekční prostředky, mzdové náklady.

    150 000 Kč
   • Dar na realizaci humanitárních projektů v zahraničí - projekty v Indii: kvalifikační kurzy pro nevyučené a nezaměstnané mladé lidi a dětské večerní vzdělávání v oblasti Bangalore, podpora nemajetných školáků a vysokoškolských studentů v oblasti Belgaum.

    90 000 Kč
   • Mimořádné situace - krytí nákladů vzniklých při odstraňování následků povodní, požárů apod.

    54 000 Kč
   • Sociální rehabilitace - na provozní náklady, energie, nákup materiálu, vzdělávání zaměstnanců, mzdové náklady, oprava zahradního domku na ukládání zahradnických potřeb.

    50 000 Kč
   • Domácí hospic ALFA-OMEGA - náklady na provoz aut – PHM, servis a údržba; vzdělávání zaměstnanců a mzdové náklady.

    100 000 Kč
   • Centrum Pod střechou - na provozní náklady, energie, nákup materiálu, vzdělávání zaměstnanců, lektorné, mzdové náklady. Úprava okolí budovy:  úprava zahrady pro větší využití při aktivitách Rodinného centra.

    200 000 Kč
   • Centrum Kopretina Horní Sloupnice - nákup materiálu, spoje, doprava a vstupy na letní výlety (příměstské tábory).

    36 000 Kč
   • Sociální sprcha - na provozní náklady, energie, nákup materiálu – hygienické a desinfekční prostředky, mzdové náklady.

    50 000 Kč
   • Fond slouží na financování nových projektů a rozvoj stávajících projektů.
    Např. oprava garáže v Ústí nad Orlicí, oprava sklepů - odvlhčení.

    300 000 Kč
   • Přímá pomoc - Pomoc lidem v hmotné nebo duchovní nouzi.

    170 000 Kč
   • Sociálně terapeutické dílny - na zajištění služby - nákup materiálu, vybavení (nástroje, stroje apod.), ostatní provozní náklady a mzdové náklady.

    200 000 Kč
   • Integrace a pomoc ukrajinským uprchlíkům. Cílem služby je integrace a adaptace osob z Ukrajiny.

    200 000 Kč
 • Diecéze litoměřická

  • Charita Česká Kamenice

   • 60 000,- Kč - Domácí hospicová péče - vybavení a pomůcky využívané pro klienty domácí hospicové péče.

    20 000,- Podpora dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí - pomůcky, podpora např. školy v přírodě pro znevýhodněné děti.

    80 000 Kč
  • Charita Česká Lípa

   • Sociální automobil - provozní náklady a splátky leasingu Sociálního automobilu (15.rokem sváží zdravotně hendikepované děti do školy a ze školy na Českolipsku a novoborsku)

    150 000 Kč
  • Charita Kadaň

   • 20 000,- Kč - podpora osobám a rodinám v nepříznivé životní a sociální situaci:
    nákup základních potravin - potravinové balíčky, nákup základních hygienických potřeb - drogistické balíčky, individuální nákup domácích potřeb - přikrývka - deka, drobné domácí spotřebiče, nákup drobného ošacení, které nelze získat formou sbírek. Podpora formou individuálního finančního daru, pomoc lidem bez domova, rodinám, osamělým a společností - vyloučeným osobám, samoživitelům.

    20 000,- Kč - podpora handicapovaných osob a pečujících osob - individuální úhrada zdravotnických a rehabilitačních pomůcek, individuální úhrada zdravotnického materiálu, medikace. Podpora ozdravných a rehabilitačních aktivit a podpora vedoucí k lepší socializaci osob s handicapem.

    25 000,- Kč - podpora dětí a mládeže ohrožené sociálním vyloučením - individuální úhrada školních obědů, poplatků spojených se školou, mateřskou školou, nákup školních pomůcek, nákup pomůcek a potřeb pro trávení volného času. Individuální úhrada poplatků za mimoškolní aktivity.

    20 000,- Kč - podpora uprchlíků z válečných zón a oblastí humanitárních krizí apod. - nákup základních potravin - potravinové balíčky, základné hygienické potřeby - drogistické balíčky. Individuální nákup domácích potřeb a malých spotřebičů.

    85 000 Kč
  • Charita Liberec

   • 50 000,- Kč - podpora handicapovaných dětí
    10 000,- Kč - učební pomůcky a potřeby pro děti v ZŠ
    40 000,- Kč - volnočasové aktivity sociálně handicapovaných dětí a mládeže (letní tábory, kroužky, školí akce)
    10 000,- Kč - podpora rodin s dětmi, matek samoživitelek a lidí ohrožených sociálním vyloučením)

    40 000,- Kč - Hospic sv. Zdislavy - podpora činnosti hospicu

    50 000,- Kč - Charitní šatník - podpora činnosti šatníku

    50 000,- Kč - Azylové domy pro matky s dětmi v tísni

    50 000,- Kč - Domov seniorů - Domov sv. Vavřince - podpora činnosti

    300 000 Kč
  • Charita Litoměřice

   • 40 000,- Kč - Charitní domov sv. Zdislava - aktivní antidekubitní matrace pro zlepšení komfortu u imobilních klientů.

    28 000,- Kč - domov na Dómském pahorku - zvedák pojízdný elektrický INVACARE BIRDIE EVO.
    40 000,- Kč - domov na Dómském pahorku - aktivní antidekubitní matrace pro zlepšení komfortu u imobilních klientů.

    25 400,-Kč - domácí zdravotní péče - vysoké chodítko k rehabilitaci s klienty.

    10 000,- Kč - středisko soc. prevence a humanit. pomoci - kluzné prostěradlo a podložka WENDYLETT 4 WAY (výrazně usnadní péči o částečně či plně imobilního klienta, se kterým je problematické manipulovat na lůžku)

    170 000 Kč
  • Charita Lovosice

   • 40 000,- Kč -spolufinancování nákupu Eko aut - 2 ks Plug-in hybrid automobilů - vybraná částka bude použitá na spolufinancování nákupu Eko aut - jedná se o 2 ks Plug-in hybrid automobilů pro zajišťování sociálních služeb organizace.

    40 000 Kč
  • Charita Most

   • Záměr  se týká těchto služeb: SAS Jirkov, NZDM Zahrada a Khamoro, KCJ, ZDVOP Mosťáček, Služby péče, projekt Domácí násilí, předškolní klub Zastávka, NZDM Zastávka, ADD a noclehárna, Azylový dům v RvT Osek, SAS Duchcov, SAS Žatec, NZDM Coolna.rnPeníze budou využity převážně na nákup školních pomůcek, nákup didaktických pomůcek, nákup kompenzačních pomůcek, podpora provozu ZDVOP Mosťáček, nákup přikrývek v AD a noclehárně, podpora klientek obětí Domácího násilí.

    107 000 Kč
  • Charita Rumburk

   • Občanská porada Rumburk - cílem občanské poradny je, každému kde se na ni obrátí, zabezpečit:
    - podporu a pomoc při vyjadřování svých potřeb a obhajobě svých oprávněných zájmů
    - podporu a pomoc při získávání informaci o svých právech a povinnostech prostřednictvím sítě dostupných služeb
    - podporu při hledání možných alternativ řešení a jejich realizaci
    - podporu v psychické soběstačnost v řešení situace
    - informace o dostupných službách

    Poslání projektu: posláním občanské porady je, každého člověka nacházejícího se v nepříznivé sociální situaci a na poradnu se obrátí: podporovat v jeho rozvoji a samostatnosti prostřednictvím emoční podpory, informací rad, aktivní pomoc a asistence. Pomáhat mu orientovat se v jeho právech a povinnostech, aby dokázal efektivně vyjádřit své potřeby, hájit své oprávněné zájmy a nalezl řešení sví situace.
    Poradna získala akreditaci pro poskytování služeb v oblasti oddlužení pod id. číslem AO-032-2018. Poradna může tedy za klienty i podávat Návrhy na povolení oddlužení.

    Výnos sbírky bude použit na náklady spojené s provozem této sociální služby. Jde tedy o zachování dostupnosti této sociální služby ve Šluknovském výběžku, pro uživatele ve věku 18-80+, včetně klientů, kteří se chtějí např. dle insolventního zákona oddlužit.
    Konkrétně budou z výnosu sbírky hrazeny náklady související se zajištění profesního rozvoje odborných poradců, náklady na telekomunikační služby a poštovné, na energii, na provoz webu či pojištění této sociální služby.

    30 000 Kč
  • Charita Semily

   • 20 000,- Kč - přímá finanční pomoc - podpora sociálně slabých rodin s dětmi - podpora hrazení obědů žáků, podpora kompenzačních pomůcek a služby potravinová pomoc (doporučení farní rady, děkana, místních sociálních pracovníků, ředitelů škol)

    20 000,- Kč - přímá finanční pomoc - podpora sociálně slabých seniorů - podpora s hrazením mimořádných výdajů (doporučení farní rady, děkana, místních sociálních pracovníků)

    20 000,- Kč -přímá finanční pomoc - podpora Domácího hospice 14 pomocníků - příspěvek na financování provozu.

    100 000,- Kč -podpora sociálních služeb Charity Semily - příspěvek na nákup automobilu (sociální taxi, doprovodné a další terénní služby)

    160 000 Kč
  • Charita Šluknov

   • 30 000,- Kč podpora činnosti NZDM Ambrela - vybranou částku bychom použili na vybavení a pomůcky NZDM Ambrela.
    8 000,- podpora činnosti pro děti akcí pro děti ve farnosti Velký Šenov - vybranou částku bychom použili na pořádání akcí pro děti - např. karneval, sv. Martin a podobně.

    38 000 Kč
  • Charita Sobotka

   • Nákup markýz, zajištění volnočasových aktivit - pro uživatele Domova pokojného stáří Libošovice bychom rádi z výnosu Tříkrálové sbírky pořídili výsuvné markýzy, které fungují jako protisluneční ochrana, ale zároveň jsou vodotěsné a umožní tak posezení venku za téměř libovolného počasí. Dále bychom chtěli zajistit volnočasové aktivity - kulturní vystoupení, zooterapii, divadelní představení .... Případně bychom z výtěžku zakoupili materiál na volnočasové aktivity (spotřební, hry, rehabilitační apod.)

    60 000 Kč
  • Charita Teplice

   • 15 000,- Kč - Fara Jeníkov - tábor pro sociálně slabé děti - pomoc s financováním tábora pro sociálně slabé děti.

    10 000,- Kč - Květina z. s. sociální fond - fond pro nákup věcí pro sociálně a zdravotně znevýhodněné rodiny - nákup školních pomůcek, výletů, potravin, zdravotních potřeb apod.

    20 000,-Kč - Charita Teplice - příspěvek provoz azylového domu Agapé - fond pro nákup věcí pro sociálně a zdravotně znevýhodněné rodiny  - nákup školních pomůcek, výletů, zdravotních potřeb apod.

    15 000 - Kč - Biskupské gymnázium Bohosudov - krizový fond - fond pro nákup věcí pro sociálně a zdravotně znevýhodněné rodiny - nákup školních pomůcek, výletů, zdravotních potřeb apod.

    15 000,- Kč - Seleziánské středisko Teplice - podpora sociálně a zdravotně znevýhodněné rodiny - nákup školních pomůcek, výletů, zdravotních potřeb apod.

    75 000 Kč
  • Charita Ústí nad Labem

   • 90 000,- Kč - Dům sv. Materny - pěstujeme vztahy - cílem projektuje zvelebení zahrady Domu sv. Materny. Rádi bychom, aby se stala místem příjemného posezení, vzájemného poznávaní se a společného učení. K tomu potřebujeme pro rodiny s dětmi (klienty sociálně aktivizačních služeb) a pro děti a mládež (klienty nízkoprahového klubu Lucerna), tedy klienty Domu sv. Materny nakoupit zahradní vybavení a další potřebný materiál.

    17 000,- Kč - Farnost Trmice - cílem projektu je uspořádaní  akcí pro sociálně slabé rodiny a jednotlivce z Trmic, Předlic a okolí. Jedná se o akce spojené s tradicemi a svátky, zejména Mikuláš pro děti z Předlic, vánoční oběd pro opuštěné ve farnosti, dětský den na konci školního roku, a celoroční podpora chudých - zejména lidí bez domova.

    6 000,- Kč - ZŠ Vojnovičova - cíle projektu je nákup logických her pro děti s různými handicapy. Cílem je vést děti k empatii, pomoci druhým, vstřícnosti a schopnosti udělat něco pro druhé.

    113 000 Kč
  • Charita Žatec

   • Charitní šatník - provoz charitního šatníku. Charitní šatník navštíví cca 250 lidí ročně. Sběr textilu, darování textilu. Spolupráce s oděvní bankou, od které získáváme balíčky oblečení. Spolupráce s potravinovou bankou, kdy v případě potřeby rozdáváme potraviny. Charitní šatník provozují 4 dobrovolnice v důchodu, bez nároku na odměnu. Z částky hodláme financovat drobné provozní náklady.

    10 000 Kč
  • Diecézní charita Litoměřice

   • 100 000,- Kč - Diecézní charita Litoměřice - podpora zdravotně handicapovaných seniorů a dětí - nákup potřebných zdravotnických a kompenzačních pomůcek a všeho, co může usnadnit péči.

    100 000,- Kč - Diecézní charita Litoměřice - podpora dětí ze sociálně znevýhodněných rodin - nákup školních pomůcek a úhrada nákladu za volnočasové aktivity pro děti ze znevýhodněných rodin.

    20 000,- Charitní pečovatelská služba Mnichovo Hradiště - pomoc pro zdravotně postiženého občana Mnichovo Hradiště - podpora rodiny jedenáctiletého Davídka, který trpí vzácnou diagnózou. Na jeho nemoc nejsou zatím léky. Nesedí, nechodí a proto je odkázaný na 24hodinovou pomoc rodičů. Rodina s Davídkem podstupuje rehabilitace, různé terapie, jezdí do lázní. Vše je finančně náročné. Rádi bychom podpořili pobyt v lázních, kam Davídek jezdí 2 x do koka.

    5000,- Kč - Charitní pečovatelská služba Chomutov -částečné vybavení místnosti, kde je prováděna metoda snoezelen - za získané peníze z Tříkrálové sbírky bude pro Kačenku zakoupena lávová lampa a sedací vak, díky kterému nebude muset být jen na lůžku či speciálním křeslem.

    30 000,-  Kč - Charitní pečovatelská služba Liberec - výtěžek Tříkrálové sbírky je určen na nákup pomůcek nebo sužeb pro 9. letého chlapce: Tomáš Dneboský, s poruchou autistického spektra z obce Oldřichov v Hájích, okr. Liberec.

    15 000,- Domov sv. M. Magdalény - dětská výživa a volně prodejné léky pro děti - cílem projektu je zabezpečit odpovídající výživu dětem, které pobývají v našem Domově se svými matkami. Aktuálně se jedná o 33 dětí. Během roku se počet dětí mění. Dětskou výživou se rozumí kojenecká a batolecí mléka, kaše, příkrmy, přesnídávky. Dvě třetiny dětí jsou ve věku 0 až 6 let. Z léků se jedná hlavně o volně prodejné, sirupy na kašel, na snížení horečky, vitamínové přípravky, intenzivní  vitaminové přípravy pro podvyživené děti.

    10 000,- Kč - Charitní ošetřovatelská služba Mladá Boleslav - cílem projektu je nákup rehabilitačních pomůcek, tejpovací pásky, které se využívají pro fixaci a hojení svalů. Sterilizační sady pro katetrizaci mužů.

    300 000 Kč
  • Oblastní charita Chomutov

   • 30 000,- Kč - podpora dětí a mládeže z Chomutova a okolí (zázemí je na faře v Chomutově). Zajištění využití volného času uspořádáním speciálních programů, výletů atd. Pořízení pomůcek a vybavení pro práci s dětmi a mládeží, příspěvky na sportovní nebo hudební kroužky dětí a příspěvky na křesťanské dětské tábory.

    23 000,- Kč - podpora ohrožených rodin, které mají dítě s mentálním, tělesným či kombinovaným postižením, s opožděným nebo ohroženým vývojem. Pomoc při zajištění nákupu kompenzačních pomůcek a hraček pro rozvoj těchto dětí.

    15 000,- Kč - pomoc zvláště pro matky samoživitelky, rodiny s více dětmi ve finanční tísni, osamoceně žijící osoby ve finančně a sociálně tíživé situaci, včetně pomoci s nákupem potravin, dětských plen a hygienických potřeb.

    7 000,- důvodem provozování farní miniškoličky je zajištení potřebných sociálních služeb a dalších aktivit s tím spojených pro dětí ve věku od 2 do 6 let.

    75 000 Kč
  • ŘKF Jablonné v Podještědí

   • Jablonné Jablonnému - chceme finančně přispět k nákupu kompenzačních pomůcek pro potřeby Domu s pečovatelskou službou v Jablonné v Podještědí.

    8 000 Kč
  • ŘKF Liběšice u Žatce

   • Učme se a tvoříme s farností - doučování a vzdělávání dětí ze sociálně znevýhodněných rodin, smysluplné trávení volného času, navazování kontaktů a vytváření sociálních vazeb. Podpora výtvarné dílny a rozvoje tvořivosti dětí a hudebních aktivit.

    Šťastný domov - pomoc sociálně slabým rodinám v tíživé situaci (konkrétní materiální nebo finanční pomoc lidem, kteří si sami nepomohou)

    Veselé léto - podpora letního dětského tábora pro děti ze sociálně znevýhodněných rodin a podpora účasti mládeže ze sociálně slabých rodin na mezinárodním festivalu mládeže.

    Pro lepší život - příspěvek nemocným a tělesně postiženým na pořízení kompenzačních pomůcek.

    Centrum Svaté rodiny - pokračování v dovybavováni Centra Svaté Rodiny - místa pro setkávání rodin s dětmi, dětí ze sociálně slabých rodin a jinak problematického prostředí a pro setkávaní seniorů. Podpora aktivit Centra - víkendové pobyty mládeže, akce pro děti i dospělé (sportovní dny, kulturní akce, výlety)

    50 000 Kč
  • ŘKF Mladá Boleslav

   • 40 000,- Kč - Provoz soc. centra Mary Ward Užhorod UA - pomoc při vyplacení energií soc. centra Mary Ward UA, který spravují sestry CJ.

    20 000,- Kč - pomoc vdovám a sirotám v Zakarpatské oblasti - pomoc při nákupe zimního ošacení pro děti do školy.

    20 000,- Kč - pomoc přesídlencům z východu UA do Užhorodu - pomoc při nákupu dětských postelí a kočárků.

    80 000 Kč
  • ŘKF Srbská Kamenice

   • 10 000,- Kč - pro Domovy matek s dětmi.

    10 000,- Kč - Hospic Litoměřice.

    10 000,- Kč - Slunečnice Děčín - pro výuku hendikepovaných klientů.

    10 000,- Kč -ZŠ a MŠ Markvartice.

    80 000,- Kč -pro sociálně slabé občany.

    120 000 Kč
 • Diecéze ostravsko-opavská

  • Charita Bohumín

   • Podpora imobilních klientů při aktivizacích

    120 000 Kč
   • Zkvalitnění hygienického zázemí zaměstnanců

    120 000 Kč
  • Charita Český Těšín

   • Pořízení elektrokol pro úsporný provoz terénních služeb

    700 000 Kč
   • Výtah pro klienty Charitního domu pro seniory

    1 000 000 Kč
   • Dofinancování provozu Charitního taxi

    100 000 Kč
  • Charita Frenštát pod Radhoštěm

   • Auto pro sestřičky

    450 000 Kč
  • Charita Frýdek-Místek

   • Podpora mobilní hospicové péče

    130 000 Kč
   • Mobilní terén

    250 000 Kč
   • Rekonstrukce a investice v pobytových zařízeních

    700 000 Kč
   • Podpora pečujících na Frýdecko-místecku

    320 000 Kč
  • Charita Hlučín

   • Zpracování projektu pro výstavbu nové sociálně terapeutické dílny v Hlučíně.

    1 150 000 Kč
   • Podpora péče o nemocné a umírající v Charitní ošetřovatelské službě.

    300 000 Kč
   • Příprava projektu pro revitalizaci sklepních prostor a terasy domova pro seniory.

    150 000 Kč
   • Pořízení nových kompenzačních a zdravotnických pomůcek.

    100 000 Kč
   • Pořízení elektroauta pro přepravu lidí na vozíku.

    300 000 Kč
  • Charita Hrabyně

   • Rozvoj komunitních, duchovních a pracovních aktivit, podpora chráněných dílen, sociálního podniku a integrace osob se zdravotním znevýhodněním

    490 000 Kč
  • Charita Jablunkov

   • Vybavení Schnoezelen terapeutické místnosti pro klienty Denního stacionáře sv. Josefa, provozní náklady.

    300 000 Kč
   • Nákup automobilu a podpora provozu Charitní pečovatelské služby

    250 000 Kč
   • Podpora provozu Centrum pomoci sv. Rafaela

    210 000 Kč
   • Příprava na budoucí výstavbu pobytové služby - vytváření finanční rezervy

    250 000 Kč
  • Charita Jeseník

   • Výstavba Denního stacionáře Šimon

    500 000 Kč
  • Charita Kopřivnice

   • Přímá sociální výpomoc

    80 000 Kč
  • Charita Krnov

   • Zajištění dovozu kompenzačních pomůcek, elektrických polohovacích lůžek do domácností uživatelů

    300 000 Kč
  • Charita Nový Jičín

   • Přímá pomoc osobám v tíživé situaci

    60 000 Kč
   • Přímá pomoc dětem ze znevýhodněného prostředí

    40 000 Kč
   • Aktivity charitního rodinného klubu Hnízdo

    30 000 Kč
   • Sociální bydlení

    350 000 Kč
  • Charita Odry

   • Práce s lidmi bez přístřeší

    70 000 Kč
   • Obnovení a zajištění autoparku

    450 000 Kč
   • Obnova a rozšíření půjčovny kompenzačních pomůcek

    80 000 Kč
  • Charita Opava

   • Podpora péče o seniory v  charitních terénních službách (Charitní pečovatelská služba, Charitní ošetřovatelská služba, mobilní hospic Pokojný přístav)

    200 000 Kč
   • Podpora nákupu ekologického autoparku Charitní pečovatelské služby

    400 000 Kč
   • Zlepšení pracovních podmínek pro zrakově postižené a nevidomé na chráněném pracovišti – rekonstrukce wellness

    800 000 Kč
  • Charita Ostrava

   • Podpora Šatníku Charity Ostrava

    100 000 Kč
   • Podpora Charitního střediska sv. Kryštofa - mobilního hospice

    200 000 Kč
   • Vybavení bytů pro sociální rehabilitaci Charitního střediska sv. Lucie

    50 000 Kč
   • Vybudování zahradního skladu Hospice sv. Lukáše

    400 000 Kč
   • Rozšíření kapacity  Charitního domu sv. Václava - domova pokojného stáří

    470 000 Kč
   • Úprava zahrady Charitního domu sv. Zdislavy - azylového domu pro matky s dětmi

    100 000 Kč
   • Bezbariérový vstup do Charitního střediska Michala Magone - nízkoprahového zařízení pro děti a mládež

    250 000 Kč
   • Podpora aktivit pro klienty Charitního střediska Gabriel - komunitního centra pro seniory

    30 000 Kč
  • Charita Studénka

   • Údržba a zakoupení zdravotních a kompenzačních pomůcek do půjčovny

    20 000 Kč
   • Finanční podpora volnočasových aktivit dětí z obcí, kde se sbírka realizuje

    15 000 Kč
   • Výstavba nové budovy - Domu sv. Jáchyma

    550 000 Kč
  • Charita sv. Alexandra

   • Plynofikace a rekonstrukce kotelny v hlavní budově Charity sv. Alexandra

    260 000 Kč
   • Vybavení chráněných dílen - podpora osob se zdravotním postižením

    40 000 Kč
  • Charita sv. Martina

   • Podpora pečovatelské služby

    100 000 Kč
   • Zakoupení elektrických postelí

    100 000 Kč
  • Charita Třinec

   • Doplnění vozového parku

    300 000 Kč
   • Podpora provozu Charitního bazárku

    200 000 Kč
 • Diecéze plzeňská

  • Farní charita Aš

   • 95% Podpora provozu Domova pro matky s dětmi v tísni v Aši

    40 000 Kč
   • 5% Podpora zájmové a volnočasové činnosti dětí v Aši

    5 000 Kč
  • Farní charita Blovice

   • 100% Pomoc lidem v nouzi, zejména rodinám s více dětmi a seniorům

    40 000 Kč
  • Farní charita Dolní Bělá

   • 90% DCHP - Podpora provozu a činností Domova sv. Zdislavy pro matky s dětmi v tísni v Domažlicích-Havlovicích

    36 000 Kč
   • 10% MCHP - Podpora provozu a činností Domova sv. Zdislavy pro matky s dětmi v tísni v Plzni

    4 000 Kč
  • Farnost Dobřany

   • 50% Podpora klientů v Domově Radost a Stacionářích Korálek a Plamínek

    Diakonie ČCE-středisko Západní Čechy se sídlem Prokopova 207/25, 301 00 Plzeň
    IČO: 453 311 54
    Příspěvek na podporu ekonomicky slabých klientů s poruchou autistického spektra a mentálním postižením v Domově Radost, Stacionářích Korálek a Plamínek, pokrytí úhrad za služby nad rámec jejich příjmů (např. aktivity ve stacionářích, doprava, ...).

    60 000 Kč
   • 50% Podpora provozu Domova sv. Aloise Plzeň - Městká charita Plzeň, Hradišťská 30, Plzeň 326 00; Cílovou skupinou klientů jsou osoby (55 let a více) s organickou duševní poruchou (Alzheimerova a jiné typy demence), které potřebují nepřetržitou péči pobytové služby s celoročním provozem.

    60 000 Kč
  • Oblastní charita Bor u Tachova

   • 91% Domov pro seniory Bor - Popdpora provozu

    91 000 Kč
   • 9% Adopce na dálku - Finanční podpora dítěte z Peru k získání vzdělání

    9 000 Kč

 

Výtěžek sbírky je určen na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším lidem v  nouzi všude tam, kam dosáhne pomoc Charity Česká republika. Desetina výnosu sbírky je každoročně určena na rozvojovou a humanitární pomoc v zahraničí.

Výnos sbírky je rozdělen podle pevně daného klíče takto: 65 % vybraných prostředků se vrací charitám, které je vykoledovaly, 15 % je určeno na velké diecézní projekty, 10 % putuje do krizového fondu, odkud jsou uvolněny při mimořádných událostech, a na pomoc v zahraničí, 5 % využije na své projekty Charita Česká republika, 5 % tvoří zákonné režie sbírky.

Plán využití získaných prostředků zveřejňujeme vždy předem na základě dat z jednotlivých charit. Kliknutím na černý čtvereček s křížkem zobrazíte podrobné záměry využití v jednotlivých lokalitách.