Využití

Záměry charit pro Tříkrálovou sbírku 2022

 • Arcidiecéze olomoucká

  • Charita Svitavy

   • Přímá pomoc pro 1. rodiny s dětmi v sociální nouzi, 2.lidé bez domova,senioři v sociální nouzi rn

    50 000 Kč
   • Pořízení nových vozíků do budov našich sociálních služeb umožní pohodlný pohyb klientů po budovách a při přesunu mezi budovami. \r\n

    100 000 Kč
   • Nově vzniklá zdravotní služba (od 1. 10. 2021) si vyžaduje přístrojové a materiální dovybavení, aby mohla sloužit širšímu okruhu pacientů, kteří tak budou moci zůstat i v době nemoci ve svém domácím prostředí. Vybavení - přístrojové ( oxygenátory, lineární dávkovače a infúzní pumpy, rehabilitační pomůcky) a materiální - na přímou péči o pacienty v jejich domácnosti.

    150 000 Kč
  • Charita Valašské Meziříčí

   • Přímá pomoc lidem v nouzi, provoz Centra sociálně-materiální pomoci

    480 000 Kč
   • Pořízení automobilu pro Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi SASanky

    345 000 Kč
   • Pořízení vysoušečů pro humanitární pomoc

    90 000 Kč
   • Spluúčast v projektu IROP (pořízení 2 automobilů do terénních služeb, dětské hřiště u Azylového domu pro matky s dětmi, dovybavení pracovišť zaměstnanců)

    182 779 Kč
 • Diecéze brněnská

  • Oblastní charita Hodonín

   • Okamžitá pomoc lidem při nenadálých živelných pohromách.

    290 000 Kč
   • Dovybavit půjčovny kompenzačních pomůcek.

    90 000 Kč
   • Dokrytí provozních nákladů charitních služeb.

    320 000 Kč
   • Nákup automobilu pro pečovatelské služby.

    280 000 Kč
   • Pomoc lidem, kteří se ocitnou v nepříznivé sociální situaci u nás i v zahraničí.

    150 000 Kč
   • Podpora Dobrovolnického centra a Krizového týmu při Och Hodonín.

    260 000 Kč
   • Podpora sociálního projektu v Moldávii.

    20 000 Kč
   • Provozní  náklady na středisko Domácí hospicová péče.

    180 000 Kč
  • Oblastní charita Třebíč

   • DOMÁCÍ HOSPIC SV. ZDISLAVY: Bude podpořen domácí hospic sv. Zdislavy v Třebíči, který pečuje o pacienty v terminálním stádiu nemoci, hospic poskytuje péči 24/7.

    900 000 Kč
   • PRIMÁRNÍ PREVENCE, NZDM BARÁK: Podpora nízkoprahových zařízení a Primární prevence Třebíč pro dlouhodobou práci s mládeží.

    150 000 Kč
   • CHARITNÍ ZÁCHRANNÁ SÍŤ: Charitní záchranná síť pomáhá lidem, pro které v daném období není možná jiná pomoc.

    150 000 Kč
   • TERÉNNÍ SLUŽBY: Cílem projektu je podpora terénních služeb okresu Třebíč.

    120 000 Kč
   • STACIONÁŘ ÚSMĚV: Rozšíření nájezdové cesty a vytvoření bezbariérového vstupu pro vozíčkáře a osoby s poruchami hybnosti a orientace.

    250 000 Kč
  • Oblastní charita Znojmo

   • Rodinný sociální asistent Znojmo - Na pomoc sociálně vyloučeným rodinám prostřednictvím terénní sociální práce se zaměřením na činnost s dětmi s poruchami učení a mentální retardací. Pomocí zajištění obědu se děti snadněji začleňují do společenského života.

    20 000 Kč
   • Krizový dobrovolný tým - Na pomoc obětem mimořádných a krizových události prostřednictvím služby Krizového dobrovolného týmu - dokrytí provozních a mzdových nákladů.

    10 000 Kč
   • Osobní asistence Znojmo - Na provozní náklady služby, která poskytuje pomoc a podporu osobám s těžkým zdravotním postižením.

    30 000 Kč
   • Denní stacionář sv. Damiána - Na zajištění svozové služby pro osoby se zdravotním postižením do denního stacionáře

    100 000 Kč
   • Charitní pečovatelská služba Znojmo - Na zajištění služby v málo dostupných místech znojemského regionu. Podpora seniorům a osobám se sníženou soběstačností, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci prostřednictvím terénní sociální práce.

    50 000 Kč
   • Dílna sv. Kláry Znojmo, sociálně terapeutické dílny - Na provozní náklady služby, která pomáhá a podporuje osoby s duševním onemocněním prostřednictvím ambulantní služby.

    50 000 Kč
   • Charitní poradna Znojmo - Na provozování náklady služby Charitní poradna Znojmo, která pomáhá a podporuje osoby v nepříznivé životní situaci.

    70 000 Kč
   • Klub Coolna Znojmo - Na zajištění sociální služby Klubu Coolna Znojmo pro děti a mládež, které zažívají nepříznivou životní situaci.rnKoupi maringotky, jako zázemí pro terénní práci nízkoprahového zařízení pro děti a mládež.

    130 000 Kč
   • Dobrovolnické centrum - Na osobní náklady pracovníka, který pomáhá a podporuje uživatele charitních služeb a charitních činností prostřednictvím dobrovolnické činnosti.

    250 000 Kč
   • Krizová pomoc Znojmo - Na mzdové náklady pracovníka, který pomáhá a podporuje osoby, které se ocitnou v těžké životní situaci, která ohrožuje jejich zdraví či život a nejsou schopny ji zvládnout vlastními silami. Služba se zabývá také obětem domácího násilí.

    50 000 Kč
   • Charitní záchranná síť - Na zajištění okamžité materiální a návazné pomoci osobám, které se ocitly v akutní nouzi či žijí dlouhodobě pod hranicí důstojného života s cílem pokrýt základní životní potřeby (provoz, nákup nocleženek, základních potravin, polévky pro osoby bez přístřeší)rnNa osobní náklady pracovníka, který poskytuje přímou pomoc osobám v nouzi a řeší jejich situace prostřednictvím komplexní práce v ambulantní a terénní formě.

    450 000 Kč
   • Klub Coolna Moravský Krumlov - Na zajištění sociální služby Klubu Coolna Mor. Krumlov pro děti a mládež. Které zažívají nepříznivou životní situaci.

    40 000 Kč
 • Diecéze českobudějovická

  • Charita České Budějovice

  • Charita Písek

   • Podpora Střediska pomoci

    140 000 Kč
   • Podpora Dobrovolnického centra BONUM

    45 000 Kč
   • Podpora Sociálně aktivizační služby Rozárka Milevsko

    140 000 Kč
  • Charita Strakonice

   • Nákup a opravy automobilů pro terénní služby. Rozvoj charity.

    120 000 Kč
  • Charita Tábor

   • Na pomoc lidem bez domova

    25 000 Kč
   • Přímá finanční pomoc lidem v tíživé životní situaci

    20 000 Kč
   • Podpora a rozvoj Dobrovolnického centra Charity Tábor

    40 000 Kč
   • Pořízení vybavení pro mimořádné události

    25 000 Kč
   • Rozvoj a zkvalitnění sociálních služeb v rámci Charity Tábor

    90 000 Kč
 • Diecéze královéhradecká

  • Farní charita Chrudim

   • Dofinancování provozních nákladů Občanské poradny, poplatky za vzdělávání a literaturu potřebnou pro práci poradců, kancelářské potřeby, dovybavení poradny, náklady na nájemné a energie, mzdové náklady, propagace služby, rekonstrukce podlahy a úpravy interiéru.

    102 000 Kč
   • Podpora rozvoje a dofinancování provozních nákladů domácí zdravotní péče, podle možností případné rozšíření služby, nákup pracovních a ochranných pomůcek, dofinancování nákladů na nájemné a energie, mzdové náklady včetně externích pracovníků služby, náklady na vzdělávání, vybavení kanceláře a kancelářské potřeby, propagace služby, zdravotní pomůcky a zdravotnický materiál pro poskytování služby, zakoupení automobilu.

    142 000 Kč
   • Podpora projektů v Indii: kvalifikační kurzy pro nevyučené a nezaměstnané mladé lidi a dětské večerní vzdělávání v oblasti Bangalore, podpora nemajetných školáků a vysokoškolských studentů v oblasti Belgaum.

    30 000 Kč
   • Přímá finanční pomoc v mimořádných situacích. Krytí nákladů vzniklých při odstraňování následků povodní, požárů apod.

    18 000 Kč
   • Podpora rozvoje a dofinancování provozních nákladů pečovatelské služby, podle možností případné rozšíření možností terénní pečovatelské služby, nákup pracovních a ochranných pomůcek, dofinancování nákladů na nájemné a energie, mzdové náklady, náklady na vzdělávání, vybavení kanceláře a kancelářské potřeby, propagace služby.

    60 000 Kč
   • Podpora rozvoje a dofinancování provozních nákladů osobní asistence, nákup pracovních a ochranných pomůcek, dofinancování nákladů na nájemné a energie, mzdové náklady, náklady na vzdělávání, propagace služby.

    48 000 Kč
   • Podpora rozvoje Dobrovolnického centra – náklady na propagaci DC, kancelářské potřeby, náklady na nájemné a energie, mzdové náklady, náklady na vzdělávání, provozní náklady, propagace DC.

    50 000 Kč
   • Kofinancování nových automobilu určených pro poskytování sociálních a služby, nábytku, notebooků a dalších potřeb Farní charity Chrudim.

    150 000 Kč
  • Farní charita Dobruška

   • Podpora sociální služby osobní asistence pro lidi v Dobrušce a hlavně pro lidi v okolních obcích a Orlických horách

    150 000 Kč
   • Půjčovna pomůcek- nákup dalších pomůcek, pro seniory (pro pečující rodiny), pro nemocné po úrazech

    150 000 Kč
   • Přímá pomoc lidem v tísni

    104 800 Kč
   • Projekty v Indii

    22 000 Kč
   • Mimořádné situace Krytí nákladů vzniklých při odstraňování následků povodní, požárů apod.

    13 200 Kč
  • Farní charita Litomyšl

   • Domácí hospic sv. Františka: Výtěžek bude použit na provoz domácí hospicové péče poskytované na Litomyšlsku.

    245 000 Kč
   • Dobrovolnické centrum: Krytí nákladů na provoz Dobrovolnického centra

    52 500 Kč
   • Přímá pomoc rodinám s dětmi: Z prostředků budou podpořeny rodiny s dětmi, které v důsledku vážného nedostatku finančních prostředků nemohou žít stejně plný život jako jejich vrstevníci. Nejčastěji se jedná o nákup školních a kompenzačních pomůcek, spolufinancování lyžařských výcviků a letních táborů apod.

    17 500 Kč
   • Dar na realizaci humanitárních projektů v zahraničí: Projekty v Indii - kvalifikační kurzy pro nevyučené a nezaměstnané mladé lidi a dětské večerní vzdělávání v oblasti Bangalore, podpora nemajetných školáků a vysokoškolských studentů v oblasti Belgaum.

    24 500 Kč
   • Mimořádné situace: Krytí nákladů vzniklých při odstraňování následků povodní, požárů apod.

    10 500 Kč
  • Oblastní charita Červený Kostelec

   • Hospic Anežky České - nákup zdravotnického materiálu, opravy a údržba budovy, obnova vybavení

    84 000 Kč
   • Domov sv. Josef Žireč - rekonstrukce sociálního zařízení pokojů klientů na zdravotním oddělení

    84 000 Kč
   • Dar na realizaci humanitárních projektů v zahraničí - projekty v Indii: kvalifikační kurzy pro nevyučené a nezaměstnané mladé lidi a dětské večerní vzdělávání v oblasti Bangalore, podpora nemajetných školáků a vysokoškolských studentů v oblasti Belgaum.

    20 000 Kč
   • Mimořádné situace - krytí nákladů vzniklých při odstraňování následku povodní, požárů apod.

    12 000 Kč
   • Denní stacionář Kafkova vila - nákup zařízení a vybavení pro provoz denního stacionáře

    40 000 Kč
   • Mobilní hospic Anežky České - zajištění lepší dostupnosti sester v terénu, nákup zdravotnické techniky a pomůcek pro zkvalitnění péče o pacienty, vybavení nového pracoviště v ateliérech B. Kafky

    60 000 Kč
   • Charitní pečovatelská služba Červený Kostelec - zlepšení dostupnosti v terénu, nákup zařízení a vybavení pro provoz pečovatelské služby

    40 000 Kč
   • Mateřské centrum Háčko - obnova zařízení mateřského centra, nákup materiálu a odměn pro děti při prorodinných aktivitách, částečné krytí provozních a mzdových nákladů

    20 000 Kč
   • Charitní pečovatelská služba Hostinné - zlepšení služby v terénu, nákup zařízení a vybavení pro provoz pečovatelské služby

    40 000 Kč
  • Oblastní charita Havlíčkův Brod

   • Domácí hospicová péče
    Zakoupení automobilu, který nahradí stávající a umožní lékařům a zdravotním sestrám i nadále cestovat za klienty, kteří si přejí strávit poslední chvíle života v domácím prostředí obklopeni svými blízkými.

    258 000 Kč
   • Charitní domovy pro matky s dětmi
    Spolufinancování nákladů na provoz charitních domovů umožňujících matkám s dětmi získat dočasné stabilní bydlení, bezpečné zázemí, vhodné podmínky pro péči o děti a podporu při řešení jejich sociální situace, aby mohli žít běžný život rodin s dětmi.

    400 000 Kč
   • Správa
    Nákup automobilu pro zajištění chodu organizace v rámci charitních služeb v celé oblasti.

    260 000 Kč
   • Středisko charitní pomoci
    Vytvoření a udržení pracovních míst pro lidi, kteří jsou z nejrůznějších důvodů dlouhodobě nezaměstnaní či těžko uplatnitelní na trhu práce. Práce ve Středisku charitní pomoci podporuje udržení a rozvoj jejich pracovních návyků a dovedností.

    39 000 Kč
   • Občanská poradna
    Spolufinancování nákladů na provoz Občanské poradny, která poskytuje odborné sociální poradenství. Usiluje o to, aby občané netrpěli neznalostí svých práv a povinností, neznalostí dostupných služeb nebo neschopností vyjádřit své potřeby či hájit své oprávněné zájmy.

    100 000 Kč
   • Nízkoprahové centrum
    Podpora nízkoprahových center, která poskytují pomoc dětem a mládeži v nepříznivých situacích. Sociální pracovníci jim pomáhají a podporují je například při řešení potíží ve škole, v rodině, s nevyplněným volným časem, aby mohli žít stejným způsobem života jako jejich vrstevníci.

    100 000 Kč
   • Dar na realizaci humanitárních projektů v zahraničí
    Projekty v Indii: Kvalifikační kurzy pro nevyučené a nezaměstnané mladé lidi a dětské večerní vzdělávání v oblasti Bangalore, podpora nemajetných školáků a vysokoškolských studentů v oblasti Belgaum.

    60 000 Kč
   • Mimořádné situace
    Krytí nákladů vzniklých při odstraňování následků povodní, požárů apod.

    36 000 Kč
  • Oblastní charita Kutná Hora

   • Automobil pro aktivizační služby pro rodiny s dětmi

    336 000 Kč
   • Dobrovolnické centrum - činnost dobrovolníků v nemocnicích, domovech sociální péče a střediscích charity

    112 000 Kč
   • Centrum Přístav - pracovní zkušenosti klientů se zdravotním znevýhodněním

    44 800 Kč
   • Přímá pomoc jednotlivcům i rodinám v nepříznivé situaci

    22 400 Kč
   • Projekty v Indii - kvalifikační kurzy pro nezaměstnané, vzdělávání a podpora studentů

    28 000 Kč
   • Mimořádné situace - náklady na odstraňování následků živelných pohrom

    16 800 Kč
  • Oblastní charita Polička

   • Posílení kapacity odborného týmu paliativní péče a rozšíření území pro poskytování služeb v rámci Domácího hospice sv. Michaela. Částečné pokrytí provozních nákladů domácí hospicové péče, včetně osobních nákladů na odborníky v DHP (lékaři, psychoterapeut), které nelze hradit z plateb zdravotních pojišťoven.

    250 800 Kč
   • Částečné pokrytí nákladů (včetně osobních) na multidisciplinární rozvoj služby Otevřené dveře (pro lidi s dušením onemocněním), související s probíhající reformou psychiatrické péče, a nákladů na přípravu a provoz Centra Duševního zdraví ve Svitavách.

    245 100 Kč
   • Přímá pomoc sociálně slabým v místě působnosti OCH Polička, případně humanitární pomoc.

    28 500 Kč
   • Projekty v Indii: kvalifikační kurzy pro nevyučené a nezaměstnané mladé lidi a dětské večerní vzdělávání v oblasti Bangalore, podpora nemajetných školáků a vysokoškolských studentů v oblasti Belgaum.

    28 500 Kč
   • Krytí nákladů vzniklých při odstraňování následků povodní, požárů apod.

    17 100 Kč
  • Oblastní charita Trutnov

   • Zakoupení nových elektrických polohovatelných lůžek pro půjčovnu, jejíž hlavní činností je zapůjčování zdravotních a kompenzačních pomůcek všem potřebným se sníženou soběstačností. Ti pak, i přes svůj handicap, mohou zůstávat doma, ve svém přirozeném prostředí, což kladně přispívá na jejich zdravotní stav. Sklad pomůcek je neustále obnovován. Díky výtěžku minulého roku jsme byli schopni vystavět nové prostory. Pomůcky tak budou uskladněny ve větších prostorech a přehledněji. Polohovací elektrická lůžka jsou často z řad klientů poptávána a bohužel jich je stále nedostatek.

    60 000 Kč
   • Příspěvek na zakoupení automobilu pro domácí hospicovou - paliativní péči, která se věnuje pacientům trpícím nevyléčitelnou chorobou v pokročilém nebo terminálním stadiu nemoci. Cílem služby je maximálně tlumit bolest a potíže vyplývající z onemocnění, ale také mírnit tělesné i duševní strádání pacienta. Umožňuje tak nemocnému prožít konec života důstojně, v bezpečí domova a v kruhu svých blízkých. Bez mobilních pracovníků nelze tuto službu poskytovat. V tuto chvíli potřebujeme obměnit jeden vůz.

    32 000 Kč
   • Projekty v Indii - kvalifikační kurzy pro nevyučené a nezaměstnané mladé lidi a dětské večerní vzdělávání v oblasti Bangalore. Podpora nemajetných školáků a vysokoškolských studentů v oblasti Belgaum.

    5 000 Kč
   • Krytí nákladů vzniklých při odstraňování následků povodní, požárů a jiných mimořádných událostí.

    3 000 Kč
 • Diecéze plzeňská

  • Blatnice

   • 100% Podpora projektů Diecézní charity Plzeň

    15 000 Kč
  • Blížejov

   • 100% Projekt Společenskou hrou ke stmelení kolektivu

    5 000 Kč
  • Blovice

   • 100% Pomoc lidem v nouzi -  zejména rodinám s více dětmi a sniorům

    30 000 Kč
  • Bor u Tachova

   • 90% Příspěvek na provoz Domova pro seniory Bor\r\n10% Adopce na dálku

    80 000 Kč
  • Bukovany

   • 40% Podpora výstavby nové klubovny skautského střediska Dýmky Habartovn
    30% Podpora projektů FCH Sokolov;
    30% Podpora lidí v materiální nouzi v katastru obce Bukovany

    15 000 Kč
  • Chotěšov

   • 50% Příspěvek na volnočasové aktivity pro žáky školní družiny, školního klubu v Chotěšově, činnost žáků s SVP a dětí ze soc. znevýhodněného prostředí; 50% Příspěvek pro klienty Domova sv. Vavřince v Meclově

    40 000 Kč
  • Chotíkov

   • 85% Podpora projektů Diecézní charity Plzeň; 15% Podpora žáků ze sociálně znevýhodněného prostředí ze tříd ZŠ Chotíkov

    10 000 Kč
  • Čistá u Rakovníka

   • 100% Podpora projektů Diecézní charity Plzeň

    15 000 Kč
  • Dasnice

   • 50% Podpora osoby v tíživé životní situaci v katastru obce Dasnice; \r\n50% Podpora projektů Farní charity Sokolov (šatník, Tříkrálový obchůdek)

    5 000 Kč
  • Dobřany

   • 50% Podpora klientů s poruchou autistického spektra a mentálním postižením v Domově Radost, stacionářích Korálek a Plamínek; \r\n50% Podpora provozu Domova sv. Aloise Plzeň\r\n

    80 000 Kč
  • Dolní Bělá

   • 90% Podpora služeb DCHP - Terénní krizová služba a Intervenčního centra; \r\n10% Podpora Domova sv. Zdislavy Plzeň (Domov pro matky s dětmi v tísni)

    30 000 Kč
  • Domažlice

   • 20% Sociálně terapeutické dílny sv. Josefa; 20% SOS Domažlice; 20% Domov sv. Vavřince Meclov, 10% Domov pro matky s dětmi v tísni Havlovice; 10% Azylový dům Domažlice; 10% Volnočasové kluby DUHA Domažlice; 10% Výcvik Canisterapeutické sdružení Hafík, z.s.

    120 000 Kč
  • Dýšina

   • 100% Pomoc sociálně potřebným ve spolupráci se školami na území farnosti; příspěvek Diecézní charitě Plzeň.

    50 000 Kč
  • Farní charita Aš

   • 95% Úhrada části nákladu spojených s provozem Domova pro matky s dětmi v tísni v Aširn5% Podpora zájmové a volnočasové činnosti dětí v Aši

    30 000 Kč
  • Farní charita Cheb

   • 40% Podpora služeb Hospice sv. Jiří v Chebu; \r\n35% Příspěvek na zabezpečení a rozvoj služeb poskytovaných Farní charitou Cheb lidem v nouzi; \r\n20% Příspěvek na zabezpečení a rozvoj služeb Diecézní charity Plzeň realizovaných v Chebu pro lidi bez přístřeší (Beltém);\r\n5% Příspěvek na léčbu a rehabilitaci pana J. Rady, která není hrazena zdravotními pojišťovnami

    60 000 Kč
  • Farní charita Karlovy Vary

   • 100% Úhrada části nákladů spojených s provozem Týdenního stacionáře pro osoby s Alzheimerovou chorobou v Karlových Varech (Farní charita Karlovy Vary)

    150 000 Kč
  • Farní charita Kraslice

   • 100% Podpora činnosti charitního šatníku

    30 000 Kč
  • Farní charita Stříbro

   • 100% Podpora provozu Domova pro seniory sv. Jana Pavla II., Podpora dětí ze sociálně slabých rodin ZŠ Stříbro, Mánesova ulice

    20 000 Kč
  • Hostouň

   • 60% Město Hostouň - podpora rodin dětí s mentálním a kombinovaným postižením; 10% Sociálně terapeutické dílny sv. Josefa; 5% Domov sv. Vavřince Meclov, 5% Domov pro matky s dětmi v tísni Havlovice; 5% SOS Domažlice;  10% Azylový dům Domažlice; 5% Volnočasové kluby DUHA Domažlice;

    10 000 Kč
  • Jesenice

   • 100% Podpora žáků ze SŠ a ZŠ Jesenice s různým stupněm mentálního a zdravotního postižení, žáků ze sociálně znevýhodněného prostředí (pěstounská péče, dětský domov), kteří jsou ubytováni na internátě školy

    15 000 Kč
  • Kdyně

   • 25% Domov pro matky s dětmi v tísni Havlovice; 25% Azylový dům Domažlice; 25% Sociálně terapeutické dílny Meclov a Domažlice; 25% Domov sv. Vavřince 25%

    200 000 Kč
  • Klenčí pod Čerchovem

   • 35% Podpora volnočasových klubů Duha; 35% Příspěvek soc. zařízení Robinson v Klenčí pod Čerchovem, 30% Podpora projektu Domov sv. Zdislavy pro matky s dětmi v tísni v Havlovicích.

    100 000 Kč
  • Konstantinovy Lázně

   • 100% Příspěvek na charitní ošetřovatelskou službu - domácí péče

    10 000 Kč
  • Kralovice

   • 100% Podpora projektů Diecézní charity Plzeň

    80 000 Kč
  • Mariánské Lázně

   • 20% Příspěvek pro Hospic sv. Jiří , Cheb; 10% Dům pro občany bez vlastního bytu v Mar. Lázních; 20% Příspěvek pro Diecézní charitu Plzeň-sociální projekty; 50% Farní charita Mariánské Lázně

    50 000 Kč
  • Město Touškov

   • 100% Podpora projektů Diecézní charity Plzeň

    15 000 Kč
  • Městská charita Plzeň

   • 20% Charitní pečovatelská služba; 15% Farnosti vikariátu Plzeň - město; 20% Domov sv. Františka, 15% Tísňová péče; 5% Bezdomovci a lidé z ulice; 15% Domov sv. Zdislavy pro matky s dětmi v tísni; 10% Osobní asistence Plzeň

    500 000 Kč
  • Mladotice

   • 100% Podpora projektů Diecézní charity Plzeň

    30 000 Kč
  • Mrákov

   • 80% Sociálně terapeutické dílny sv. Josefa v Meclově a Domažlicích; 20% Volnočasový klub pro děti a mládež farnosti Mrákov

    40 000 Kč
  • Nýřany

   • 100% Adopce na dálku; Podpora Domova sv. Aloise

    11 900 Kč
  • Oblastní charita Klatovy

   • 40% Domov pokojného stáří - úhrada provozních nákladů, obnova zahrady, dofinancování přístřešku na kompenzační pomůcky, dofinancování automobilu; 30% Azylový Dům - Výměna dveří za protipožární do bytů uživatelek, opravy; 15% Dofinancování automobilů Charitní pečovatelské služby v Klatovech; 15% Ostatní projekty OCH Klatovy - příspěvek na provozní náklady

    500 000 Kč
  • Oblastní charita Ostrov

   • 100% Podpora provozu Domovů pokojného stáři v Ostrově a Hroznětíně

    150 000 Kč
  • Oblastní charita Rokycany

   • 100% Podpora provozů OCH Rokycany: Krizové zařízení pro ženy, Byt sv. Lukáše, Osobní asistence, Domov pro seniory sv. Pavla a Stacionář Pohodička

    200 000 Kč
  • Plasy

   • 100% Podpora Domova sv. Vavřince v Meclově

    50 000 Kč
  • Přeštice

   • 75% Příspěvek na provoz zařízení Domov pokojného stáří Naší Paní Klatovy; 10% Příspěvek na provoz Denního stacionáře Kristián, Přeštice; 15% Podpora činnosti Farní charity Přeštice

    90 000 Kč
  • Radnice

   • 100% Domov sociálních služeb Liblín, p.o. - přímá pomoc hendikepovaným, nemocným, seniorům - potřebným

    10 000 Kč
  • Rochlov

   • 100% Podpora projektů Diecézní charity Plzeň

    7 000 Kč
  • Skalná

   • 40% Podpora služeb Hospice sv. Jiří v Chebu; 35% Příspěvek na zabezpečení a rozvoj služeb poskytovaných Farní charitou Cheb lidem v nouzi; 15% Příspěvek na zabezpečení a rozvoj služeb Diecézní charity Plzeň realizovaných v Chebu pro lidi bez přístřeší (Beltém); 10% Léčba a rehabilitace R. Neuschela, která není hrazena zdravotními pojišťovnami

    12 000 Kč
  • Spálené Poříčí

   • 100% Podpora Domova sv. Zdislavy pro matky s dětmi v tísni v Plzni

    30 000 Kč
  • Staňkov

   • 100% Farní charita Staňkov - Pomoc potřebným ve všech obcích farnosti Staňkov, Adopce na dálku

    15 000 Kč
  • Starý Plzenec

   • 100% Podpora sociálně slabých občanů ve Starém Plzenci

    25 000 Kč
  • Tachov

   • 100% Podpora činnosti mobilního hospice pro Tachovsko

    30 000 Kč
  • Teplá

   • 50% Týdenní stacionář pro postižené Alzheimerovou nemocí, Farní charita Karlovy Vary; 50% Český západ - podpora místních potřebných

    10 000 Kč
  • Toužim

   • 50% Týdenní stacionář pro postižené Alzheimerovou nemocí Karlovy Vary; 50% Český západ - podpora místních potřebných

    10 000 Kč
  • Zbiroh

   • 100% Podpora sociálních služeb Oblastní charity Rokycany

    100 000 Kč

 

Výtěžek sbírky je určen na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším lidem v  nouzi všude tam, kam dosáhne pomoc Charity Česká republika. Desetina výnosu sbírky je každoročně určena na rozvojovou a humanitární pomoc v zahraničí.

Výnos sbírky je rozdělen podle pevně daného klíče takto: 65 % vybraných prostředků se vrací charitám, které je vykoledovaly, 15 % je určeno na velké diecézní projekty, 10 % putuje do krizového fondu, odkud jsou uvolněny při mimořádných událostech, a na pomoc v zahraničí, 5 % využije na své projekty Charita Česká republika, 5 % tvoří zákonné režie sbírky.

Plán využití získaných prostředků zveřejňujeme vždy předem na základě dat z jednotlivých charit. Kliknutím na černý čtvereček s křížkem zobrazíte podrobné záměry využití v jednotlivých lokalitách.

Archiv záměrů Tříkrálové sbírky