Využití 2019

Záměry charit pro Tříkrálovou sbírku 2019

 • Arcidiecéze olomoucká

  • Charita Bystřice pod Hostýnem

   • Nákup lineárního dávkovače k podání léků - doplnění potřebného vybavení pro poskytování domácí hospicové péče.Navýšení mezd u čtyř zdravotních sester, tím dojde ke stabilizaci perzonálu této služby.

    230 000 Kč
  • Charita Holešov

  • Charita Hranice

   • Finanční pomoc lidem v nouzi

    150 000 Kč
   • Finanční pomoc Farní středisko Všechovice

    50 000 Kč
   • Chps - nákup kompenzačních pomůcek

    160 000 Kč
   • Nákup auta pro osobní asistenci

    88 000 Kč
   • SHPS nákup termojídlonosičů a košů

    30 000 Kč
   • Podpora distančního pracoviště DHP

    50 000 Kč
   • Osobní asistence - nákup nového automobilu

    174 000 Kč
   • Studie proveditelnosti rekonstrukce objektu Komenského 219

    100 000 Kč
  • Charita Konice

   • Podpora financování oprav v Domě pokojného stáří v Bohuslavicích

    75 000 Kč
   • Podpora pečovatelské služby Charity Konice

    100 000 Kč
   • Podpora zdravotní a hospicové služby na Konicku

    100 000 Kč
   • Podpora krajského projektu Hospicová péče Caritas

    50 000 Kč
   • Humanitární a rozvojová pomoc a pomoc při mimořádných událostech (ACHO)

    15 000 Kč
  • Charita Kroměříž

   • Touto částkou přímé pomoci, jsme pomohli mnoha lidem v nouzi, rodinám v sociální tísni, nemocným lidem, dětem i studentům.

    285 033 Kč
   • Touto částkou jsme vyřešili otázku starého auta v Kontaktním centru Plus, které se stará o drogově závislé a zakoupili nové auto.

    200 000 Kč
   • Do střediska Sociální rehabilitace Zahrada, která pečuje o psychicky nemocné klienty, jsme pořídili novou pračku.

    15 000 Kč
   • Rekonstrukce hygienického zařízení v Sociální rehabilitaci Zahrada.

    153 397 Kč
   • Podpora nové terénní služby v Sociální rehabilitaci Zahrada.

    65 166 Kč
  • Charita Kyjov

   • přímá sociální výpomoc lidem, kteří se ocitli v nepříznivé životní situaci

    150 000 Kč
   • Nákup nemovitosti pro zkvalitnění zázemí Charitního domu pokojného stáří v Čeložnicích.

    350 000 Kč
   • Rozvoj mobility pečovatelské služby\r\n

    215 000 Kč
  • Charita Luhačovice

   • Úprava zázemí charitní pečovatelské služby

    190 000 Kč
   • Přímá pomoc rodinám s dětmi 2019 / Pomoc je určena především rodinám s malými dětmi, osamělý matkám, potřebným rodinám s velmi nízkými příjmy, vícečetným rodinám, rodinám se zdravotně postiženými dětmi a lidem, kteří jsou na základě sociálního šetření prokazatelně v sociální nouzi.

    22 000 Kč
   • Podpora projektů na Ukrajině

    5 000 Kč
   • Podpora projektů na Haity

    5 000 Kč
  • Charita Nový Hrozenkov

   • Opravy Domu pokojného stáří

    150 000 Kč
   • Hospicová péče

    150 000 Kč
  • Charita Otrokovice

   • oprava balkónů na budově Charitního domova pro seniory

    150 000 Kč
   • pořízení nádrže na dešťovou vodu pro údržbu zahrady Azylového domu Samaritán

    85 000 Kč
   • podpora fondu humanitární pomoci pro rychlou pomoc lidem v krizi

    50 000 Kč
  • Charita Přerov

   • Přímá pomoc lidem a rodinám v nouzi

    80 000 Kč
   • Pořízení kompenzačních pomůcek pro Domácí zdravotní a hospicovou péči

    100 000 Kč
   • Provoz a stabilizace týmu Domácí zdravotní a hospicové péče

    70 000 Kč
   • Dofinancování projektu Hospicové péče Caritas

    84 965 Kč
   • Příspěvek na zahájení provozu služby Nízkoprahového denního centra Lorenc

    222 857 Kč
  • Charita Prostějov

   • Přímá pomoc potřebným jako jsou osamělé matky v tíživé životní situaci, sociálně slabé rodiny a jednotlivci a osoby bez přístřeší.

    50 000 Kč
   • Ukrajina
    Podpora projektů Arcidiecézní Charity Olomouc v souvislosti pomoci na Ukrajině.

    10 000 Kč
   • Domácí hospicová péče
    Jde o jednorázovou podporu hospicové služby, kterou pro oblast Prostějovska zajišťuje pracoviště Olomouc.

    30 000 Kč
   • Haiti
    Podpora projektů Arcidiecézní Charity Olomouc v souvislosti pomoci na Haiti.

    13 000 Kč
   • Pro další rozvoj našich klientů v Chráněném bydlení Domova Daliborka potřebujeme pořídit chráněné byty, kde budou moci trénovat větší samostatnost jen s externí dopomocí. Na nákup takového tréninkového bytu plánujeme částku 570 000 Kč.

    570 000 Kč
  • Charita Šternberk

   • Středisko Uničov - poskytování přímé pomoci lidem v nouzové či krizové situaci

    35 000 Kč
   • Středisko Šternberk - poskytování přímé pomoci lidem v nouzové či krizové situaci.

    35 000 Kč
   • Středisko Litovel - poskytování přímé pomoci lidem v nouzové či krizové situaci.

    30 000 Kč
   • Středisko Litovel - podpora zdravotní a sociální služby

    300 000 Kč
   • Středisko Uničov - zánovní automobil pro VOBIS

    100 000 Kč
   • Středisko Uničov - podpora Domácí zdravotní péče, včetně hospicové péče

    165 000 Kč
  • Charita Strážnice

   • Podpora činnosti sociálně terapeutické dílny Kotva. Dofinancování chybějící částky z IP JMK.

    110 000 Kč
   • Rekonstrukce části nemovitosti k nové sociální službě sociální rehabilitace.

    120 000 Kč
   • Přímá sociální pomoc potřebným.

    40 000 Kč
  • Charita Šumperk

   • Podpora aktivit Centra pro rodinu Šumperk, z.s. Podpora dětí, mládeže a seniorů v rámci centra volného času pro děti a mládež a osvětové a informační činnosti pro klienty a širokou veřejnost.

    20 000 Kč
   • Podpora ONŽ - pomoc a poradenství pro ženy a dívky, z. s. Základní myšlenkou sdružení je nabídnout podporu a služby dívkám, ženám a také partnerským párům v obtížných situacích souvisejících s těhotenstvím, mateřstvím, rodičovstvím a vztahovými problémy.

    20 000 Kč
   • Přímá pomoc. Přímá finanční pomoc potřebným lidem, rozšířená o podporu vícečetných rodin, rodin se členy s handicapem či osoby s handicapem.

    80 000 Kč
   • Podpora sociální rehabilitace klientů a prevence sociálního vyloučení. Podpora a rozvoj aktivit pro spolupráci s handicapovanými lidmi z DĚTSKÉHO KLÍČE Šumperk, o.p.s. a Společenství vdov, z.s. , které podporuje osamělé ženy, aby nezůstaly samy.

    6 000 Kč
   • Nákup rehabilitačních a kompenzačních pomůcek. Dlouhodobě největší zájem je o elektrická polohovací lůžka.

    37 000 Kč
   • Rozvoj a podpora všeobecné a specializované hospicové péče v domácnostech uživatelů pro oblast Šumperska, Hanušovicka a Staroměstska. Péče o nevyléčitelně nemocné, u kterých byla ukončena léčba vedoucí k vyléčení.

    352 668 Kč
  • Charita Svitavy

   • pomáhat lidem v hmotné nouzi, hlavně rodinám s dětmi,rnpořídit nový automobil pro Světlanku – centrum denních služeb. Umožní našim seniorům, chronicky nemocným a zdravotně postiženým klientům účast na zájmových aktivitách ve dvou vzdálených charitních budovách.

    200 000 Kč
  • Charita Uherské Hradiště

   • Z výtěžku Tříkrálové sbírky 2019 chceme pokračovat v přímé pomoci občanům na Uherskohradišťsku 220 000,00Kč, podpořit probíhající investiční akce 993 259,01 Kč, pokračovat v podpoře domácí hospicové péče nákupem automobilu 243 900,00Kč a nákupem kompenzačních pomůcek 80 000,00 Kč.

    1 500 000 Kč
  • Charita Uherský Brod

   • Přímá pomoc lidem v nouzi z regionu Uherský Brod

    100 000 Kč
   • Budování zázemí pro 4 sociální služby, které sídlí v Uherském Brodě (Terénní pečovatelskou službu, Sociálně aktivizační službu pro seniory a osoby se zdravotním postižením, Terapeutickou dílnu a Odborné sociální - dluhové poradenství)

    700 000 Kč
  • Charita Valašské Meziříčí

   • Rekonstrukce vnitřních prostor budovy na Zámecké pro lidi bez domova

    683 983 Kč
   • Přímá pomoc potřebným

    200 000 Kč
   • Dekontaminační přístroj pro Charitní dům pokojného stáří ve Valašské Bystřici

    250 000 Kč
   • Centrum sociálně materiální pomoci

    150 000 Kč
  • Charita Veselí nad Moravou

   • Podpora Centra pro rodinu ve Veselí nad Moravou

    30 000 Kč
   • Přímá pomoc rodinám a jednotlivcům v nouzi

    150 000 Kč
   • Pomoc lidem bez domova

    10 000 Kč
   • Zlepšení materiálního zázemí pro služby

    390 000 Kč
  • Charita Vsetín

   • Přímá sociální výpomoc rodinám a jednotlivcům v tíživé životní a sociální situaci

    280 000 Kč
   • Nákup kompenzačních pomůcek pro zapůjčování uživatelům charitních sociálních a zdravotních služeb

    30 000 Kč
   • Nákup auta pro službu Camino sociální rehabilitace

    200 000 Kč
   • Nákup polohovacích lůžek pro domácí hospicovou péči

    45 000 Kč
   • Nákup vybavení hudební dílny Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež

    20 000 Kč
   • Renovace nátěru oken budovy Charity Vsetín

    55 000 Kč
  • Charita Vyškov

   • Do nově vznikajícího Komunitního centra Bohumíra Bunži jsme přestěhovali  dvě naše služby Centrum denních služeb a osobní asistenci. Mohli jsme vybavit kanceláře a dílny pro klienty.

    269 000 Kč
   • Vrt na terapeutické zahradě – zahrada slouží klientům Centra denních služeb, kde se pěstují bylinky, zelenina a to je pak následně zpracováváno našimi klienty. Vlivem klimatických změn se nemůžeme spolehnout na dešťové srážky, proto bylo potřeba na zahradě vyvrtat studnu

    62 000 Kč
   • Dofinancovali jsme nákup aut pro Domácí hospicovou péči, podporu pro pečující a osobní asistenci  –  získali jsme finance od Jihomoravského kraje a firmy Agrofert na nákup čtyř aut a bylo potřeba dofinancovat tento projekt, abychom na něj dosáhli.

    110 000 Kč
  • Charita Zábřeh

   • Podpora dalšího rozvoje služeb Charity Zábřeh investicí do jejich zázemí: z vykoledovaných prostředků jste podpořili pořízení a vybavení charitního domu, který je základnou a zázemím hned pro několik našich služeb: pečovatelskou službu; Občanskou poradnu; půjčovnu zdravotních a kompenzačních pomůcek; sklad a výdejní místo distribuce potravinové a materiální pomoci. Díky těmto službám může zhruba 2300 lidí v regionu žít lepší životy i přes nepříjemnosti, se kterými se aktuálně potýkají: handicap, stáří, nemoc, úraz, chudoba, ztráta zaměstnání, absence bydlení, rodinné problémy, …  Děkujeme.

    595 592 Kč
   • Podpora zřízení nové přepravní služby pro seniory a handicapované na Zábřežsku: dary do Tříkrálové sbírky umožnily vznik a rozjezd nové služby SeniorTaxi Zábřeh. Podporuje aktivní život seniorů, zajišťuje jejich přepravu „na zavolání“ všude tam, kam se potřebují dostat. Projekt vznikl v reakci na potřebu identifikovanou v procesu Komunitního plánování sociálních služeb.  V prvním roce fungování individuální přepravu využilo 161 klientů, které jsme převezli na vzdálenost 12.000 km v rámci 2500 uskutečněných jízd, nejčastěji k lékařům, na nákupy, na přípojné spoje.

    150 000 Kč
   • Podpora dostupnosti mobilní specializované paliativní péče Caritas: v regionu se dlouhodobě snažíme budovat kvalitní a plnohodnotnou alternativu, která v podobě mobilní hospicové a paliativní péče lidem umožní dožít, umírat i odejít doma, v kruhu blízkých, své rodiny. V tomto ohledu jsme se také aktivně zapojili do společného projektu Charit olomouckého kraje v nové odbornosti 926. Vznikla u nás pobočka pro koordinaci severního území Ol.kraje, v roce 2019 jsme pečovali o 23 pacientů, provedli jsme 345 sesterských návštěv, naše sestry najely za pacienty\r\nvíce než 13.000 km. Právě pro náročné cesty po rozlehlém regionu v každém počasí i v každou denní či noční dobu jsme zakoupili z výtěžku Tříkrálové sbírky 2019 ojetý automobil 4x4.

    200 000 Kč
  • Charita Zlín

   • projekt Přímá pomoc osobám v nepříznivé životní situaci, primárně na Zlínsku = postiženým dětem mohou být zakoupeny pomůcky, které jim usnadní např. pohyb; samotným maminkám s dětmi pak oděvy a školní pomůcky pro děti; chudým rodinám může být uhrazena např. pračka či lednička, potraviny; těm, které zasáhla přírodní katastrofa zase poskytnuta pomoc v obnově obydlí - např. zakoupením vysoušečů, zajištěním opravy či vybavenosti obydlí; starým a nemocným podpora nákupu např. léků, kompenzačních a rehabilitačních pomůcek, zdravotních postelí a matrací...

    600 000 Kč
   • projekt Invalidní vozíky, chodítka a další pomůcky umožní nemocným setrvat v domácím prostředí = spolufinancování nákupu kompenzačních pomůcek, jako je odlehčený mechanický vozík skládací, chodítko, pojízdný stolek k lůžku polohovatelný (krmník), toaletní židle pojízdná, sprchová (a toaletní) židle s madly a opěrkou, sedák do vany, zvedací zařízení do vany pro imobilní pacienty atp., které budou po dobu nezbytně nutnou poskytnuty formou vypůjčky uživatelům služeb, kteří se dostali do nepříznivé situace z důvodu zhoršeného zdravotního stavu.

    115 000 Kč
   • projekt Nemocnice Milosrdných bratří Vizovice (spolufinanc. 2.etapa klimatizace v lůžkové části) = spolufinancování projektu Nemocnice Milosrdných bratří Vizovice; rozpočet I.+II.etapa celkem 1.044.656Kč

    100 000 Kč
   • projekt Důstojné podmínky pro ubytované rodiče s dětmi (primárně látkové dekorace a drobné vybavení deseti bytových jednotek a společných prostor v azylovém domě) = spolufinancování celkové obnovy vybavenosti azylového domu, primárně látkové dekorace a drobné vybavení deseti bytových jednotek a společných prostor v sociální službě.

    50 000 Kč
 • Arcidiecéze pražská

  • Český Brod

   • Podpora služeb Domácího hospice Nablízku, z.ú. - zajištění potřebných finančních prostředků na nákup zdravotnického materiálu, léků a zdravotnických pomůcek

    46 000 Kč
   • Podpora stavby komunitního centra farní charity Kolín

    10 000 Kč
  • Církevní mateřská škola  Studánka

   • CMŠ Studánka - podpora pro děti s podpůrnými opatřeními a dále pro děti z neúplných nebo nefunkčních rodin

    20 000 Kč
  • Divišov

   • Podpora Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského - zakoupení cca 5 ks speciálních matrací pro oddělení interny

    20 000 Kč
  • Farní charita Benešov

   • Příspěvek na zdravotnický materiál pro hospic Dobrého Pastýře

    30 000 Kč
   • Podpora provozu Charitního šatníku - místa vzájemné pomoci, který v Benešově provozuje farní charita Vlašim

    30 000 Kč
   • Podpora organizace Rytmus Benešov - podpora činností ve službách sociální rehabilitace a podpora samostatného bydlení

    10 000 Kč
   • Podpora CZŠ a MŠ Archa - pomůcky a vybavení sloužící ve výuce také žákům , kteří vyžadují podpůrné opatření při vzdělávání

    10 000 Kč
   • Podpora organizace RUAH o.p.s. - pokrytí nákladů na paliativní péči a související zdravotnický materiál

    10 000 Kč
   • Podpora sociálně slabých osob žijících na území berounské farnosti

    10 000 Kč
  • Farní charita Beroun

   • Částečná úhrada nákladů spojených s provozováním terénní pečovatelské služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením

    150 000 Kč
  • Farní charita Brandýs nad Labem-Stará Boleslav

   • Projekt rozvoje počítačové gramotnosti v Azylovém domě pro matky s dětmi v Brandýse nad Labem - nákup potřebné techniky a materiálů pro realizaci projektu

    15 000 Kč
   • Vybudování šatníku pro sociálně potřebné osoby z řad široké veřejnosti

    35 000 Kč
  • Farní charita Dobříš

   • Adopce na dálku - finanční podpora dětí z Ugandy a Indie

    12 000 Kč
   • Sociální projekt Bethanie - pomoc v sociální nouzi zdravotně postiženým, rodinám, nemocným a seniorům - příspěvky na léky, zdravotní pomůcky, volnočasové aktivity dětí

    48 000 Kč
  • Farní charita Kolín

   • Částečné pokrytí výdajů spojených se stavbou komunitního centra Farní charity Kolín

    100 000 Kč
  • Farní charita Kralupy nad Vltavou

   • Částečné uhrazení nákladů na koupi objektu k provozování sociálních služeb, rekonstrukce Domu na půli cesty a Azylového domu pro matky s dětmi, částečné pokrytí nákladů na letní pobytový tábor pro klienty SAS a NZDM,  organizace a realizace volnočasových aktivit pro klienty Farní charity

    120 000 Kč
  • Farní charita Lysá nad Labem

   • Finanční pomoc sociálně slabým osobám, úhrada poplatku potravinové bance pro odběr potravin k humanitární pomoci, podpora hospice na dálku působícího v Lysé nad Labem

    15 000 Kč
  • Farní charita Mnichovice

   • Zajištění volnočasových aktivit pro děti ze sociálně slabých rodin na Mnichovicku, výběr podpořených rodin se uskuteční ve spolupráci se sociálním odborem v Říčanech

    10 000 Kč
  • Farní charita Mníšek pod Brdy

   • Podpora sociálně slabých osob a rodin

    70 000 Kč
  • Farní charita Neratovice

   • Nákup kompenzačních pomůcek do Domu s pečovatelskou službou, nákup zdravotnického materiálu, který není hrazen zdravotní pojišťovnou

    70 000 Kč
  • Farní charita Nymburk

   • Podpora a rekonstrukce nízkoprahového centra FCH Nymburk, podpora půjčovny kompenzačních pomůcek FCH Nymburk, podpora projektu Charicar

    100 000 Kč
  • Farní charita Praha 10 - Vršovice

   • Podpora finančně znevýhodněných seniorů, příspěvek handicapovaným dětem na letní tábor

    30 000 Kč
  • Farní charita Praha 13 - Stodůlky

   • Příspěvek dětem z rodin trpících sociální nouzí na volnočasové aktivity, kurzy a školní pomůcky, případně specifické zdravotní potřeby

    22 000 Kč
   • Příspěvek na dlouhodobou odbornou individuální i rodinnou psychoterapii pro rodinu v sociální nouzi s chlapcem trpícím ADHD a poruchou autistického spektra

    20 000 Kč
   • Realizace setkání pro nemocné a starší obyvatele Prahy 13

    8 000 Kč
   • Realizace výletu pro nemocné a starší obyvatele Prahy 13

    10 000 Kč
   • Podpora osob pečujících o své blízké v domácím prostředí

    5 000 Kč
  • Farní charita Praha 3 - Žižkov

   • Dárky pro sociálně slabé a nemocné seniory

    3 000 Kč
   • Nákup materiálu pro činnost Poledního ateliéru, pravidelného setkávání seniorů

    2 000 Kč
   • Organizace jednodenního výletu pro handicapované a invalidní osoby

    5 000 Kč
   • Finanční podpora pro děti ze sociálně slabého prostředí, navštěvujících MŠ a ZŠ speciální ČCE Praha, k zajištění školních pomůcek

    10 000 Kč
  • Farní charita Praha 4 - Chodov

   • Financování mzdových a provozních nákladů projektu pečovatelské a ošetřovatelské služby

    70 000 Kč
  • Farní charita Praha 4 - Modřany

   • Pokrytí výdajů spojených s provozem humanitárního šatníku, který slouží sociálně slabým osobám, podpora rodin, které se ocitly v nepříznivé sociální a životní situaci

    30 000 Kč
   • Podpora aktivizační činnosti dětí a mládeže ze sociálně slabých rodin

    5 000 Kč
  • Farní charita Praha 5 - Barrandov

   • Pomoc sociálně slabým rodinám a jednotlivcům, příspěvek na resocializační pobyt pro děti ze sociálně slabých rodin

    35 000 Kč
  • Farní charita Praha 7 - Holešovice

   • Podpora rodin v sociální nouzi dle doporučení sociálního odboru MČ Praha 7

    15 000 Kč
   • Zakoupení tonometrů a fonendoskopů

    5 000 Kč
   • Zakoupení dárků pro seniory k významným životním výročím

    5 000 Kč
   • Materiální zajištění akce Dárek pro každého

    5 000 Kč
  • Farní charita Příbram

   • Podpora sociálních služeb - pečovatelské a odlehčovací služby

    80 000 Kč
  • Farní charita Řevnice

   • Pomoc lidem v tíživé životní situaci

    36 000 Kč
   • Podpora farní charity Neratovice - vybavení denního stacionáře pro nemohoucí klienty

    24 000 Kč
  • Farní charita Roudnice nad Labem

   • Zajištění provozu charitního sociálního šatníku

    60 000 Kč
   • Rekonstrukce objektu a nákup vybavení do azylového domu pro ženy a matky s dětmi v Domově sv. Josefa

    130 000 Kč
   • Zajištění aktivit tanečního souboru Somnakune čerhaja, který funguje v rámci nízkoprahového zařízení pro děti a mládež

    5 000 Kč
   • Individuální pomoc a podpora sociálně slabým rodinám z Roudnice a okolí

    15 000 Kč
  • Farní charita Slaný

   • Vybavení a zajištění provozu charitního šatníku

    10 000 Kč
   • Nákup zdravotnických pomůcek a podpora pro rodiny pečujících o nemocné na Slánsku

    4 000 Kč
   • Zakoupení domácího spotřebiče pro rodiny s dětmi vybranými na základě doporučení Odboru sociálních věcí, školství a zdravotnictví MÚ Slaný

    11 000 Kč
  • Farní charita Starý Knín

   • Podpora sociálních služeb a projektů FCH Starý Knín - nákup pomůcek, potřebného zařízení, podpora osob v sociální nouzi

    60 000 Kč
  • Farní charita Vlašim

   • Podpora občanské poradny FCH Vlašim

    10 000 Kč
   • Podpora osobní asistence FCH Vlašim

    10 000 Kč
   • Podpora pečovatelské služby FCH Vlašim

    10 000 Kč
   • Podpora sociálně aktivizační služby FCH Vlašim

    10 000 Kč
   • Podpora investičního záměru \"Zázemí sociálních služeb\"" FCH Vlašim"

    280 000 Kč
   • Podpora charitního obchůdku pro osoby v tísni

    27 000 Kč
   • Provozní náklady FCH Vlašim

    10 000 Kč
  • Farnost Benátky nad Jizerou

   • Příspěvek dětem ze sociálně slabých rodin na úhradu školného v Umělecké škole

    5 000 Kč
   • Podpora spolku Mondík - lesní klub organizující volnočasové aktivity pro děti

    15 000 Kč
   • Příspěvek dětem ze sociálně slabých rodin na volnočasové aktivity

    10 000 Kč
  • Farnost Bystřice u Benešova

   • Příspěvek sociálně slabým osobám  na částečnou úhradu finančně nákladné léčby po úraze, či při dlouhodobé nemoci

    30 000 Kč
  • Farnost Křečovice

   • Podpora sociálních služeb Farní charity Starý Knín

    20 000 Kč
  • Farnost Nanebevzetí Panny Mari Praha-Dolní Počerni

   • Realizace příměstského tábora pro širokou veřejnost, příspěvek bude použit pro výlety a stravu dětí ze sociálně slabých rodin

    7 000 Kč
  • Farnost Neposkvrněného početí  Praha-Strašnice

   • Příspěvek pro sociálně slabé rodiny na volnočasové aktivity dětí, či pořízení/obnovu základního vybavení domácnosti, příspěvek FCH Praha 1 - Nové Město na projekt Ženy bez domova, příspěvek na projekt Adopce na dálku

    20 000 Kč
  • Farnost Panny Marie Královny m Praha-Lhotka

   • Organizace SPMP Modrý klíč - podpora sociálního projektu Domov Modrý klíč

    13 000 Kč
   • Farní charita Praha 4 - Chodov - podpora pečovatelské a ošetřovatelské služby

    13 000 Kč
   • CMŠ Studánka - podpora pro děti s podpůrnými opatřeními a dále pro děti z neúplných nebo nefunkčních rodin

    13 000 Kč
  • Farnost Panny Marie Sněžné Praha-Nové Město

   • Finanční pomoc rodině, která za nešťastných okolností vyhořela.

    15 000 Kč
  • Farnost Sedlec-Prčice

   • Podpora komunitního domu Villa Vallila v Červeném Újezdě

    30 000 Kč
  • Farnost sv. Alžběty Praha-Kbely

   • Příspěvek na nákup kompenzačních pomůcek pro zdravotní a sociální služby Farní charity Neratovice

    10 000 Kč
  • Farnost sv. Jakuba Staršího Praha-Zbraslav

   • Příspěvek na zakoupení zdravotního masážního lehátka pro organizaci V jednom domě o.p.s., která pracuje s handicapovanými lidmi

    20 000 Kč
  • Farnost sv. Matěje Praha-Dejvice

   • Podpora stacionáře pro seniory a postižené občany organizace Horizont - nákup elektrospotřebičů

    10 000 Kč
  • Farnost sv. Tomáše Praha-Malá Strana

   • Realizace letního tábora pro děti a mládež. Na letním táboře je kladen důraz nejen na rekreaci a rozvoj dovedností, ale také vzájemný respekt, vztah k životnímu prostředí, atd.

    35 000 Kč
  • Farnost u kostela sv. Remigia Praha-Čakovice

   • Rekonstrukce místnosti pro charitativní účely - setkávání charitních dobrovolníků, sklad materiální pomoci sociálně slabým osobám

    5 000 Kč
  • Farnost Všech svatých Praha-Uhříněves

   • Finanční pomoc sociálně slabým vícečetným rodinám realizovaná ve spolupráci se ZŠ Kolovraty, finanční pomoc rodinám s dětmi se speciálními poruchami, podpora volnočasových aktivit dětí a mládeže, zajištění osobní asistence handicapovaným lidem a seniorům

    60 000 Kč
  • Hostomice pod Brdy

   • Podpora pečovatelské služby organizace Digitus Mise, z.ú.

    5 000 Kč
  • Katolická mateřská škola U sv. Klimenta

   • Zakoupení nového nábytku do třídy starších dětí.

    16 000 Kč
  • Keblov

   • Finanční podpora pečovatelské služby Farní charity Vlašim, která působí na území farnosti Keblov

    70 000 Kč
  • Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejské

   • Zajištění financování ošetření osob bez zdravotního pojištění v Nemocnici Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze

    10 000 Kč
  • Kostelec nad Černými Lesy

   • Podpora volnočasových aktivit dětí a mládeže - výlety do přírody, manuální práce. Podpora sociálně slabých osob a rodin.

    30 000 Kč
  • Krásná Hora nad Vltavou

   • Podpora sociálních služeb Farní charity Starý Knín

    22 000 Kč
  • Křesťanské gymnázium Praha 10-Hostivař

   • Obměna materiálního vybavení Školního klubu a Střediska volného času k volnočasovým aktivitám studentů - knihy, společenské hry, sportovní vybavení, výpočetní technika

    70 000 Kč
  • Krušovice

   • Podpora spolku Jasánek k organizaci vzdělávacích a volnočasových aktivit pro děti a dospělé, zajištění asistenční služby pro děti, mládež i dospělé s různými druhy postižení, organizace aktivit zaměřených na zdravý životní styl

    11 000 Kč
  • Neveklov

   • Podpora sociálních služeb Farní charity Starý Knín - střediska Neveklov

    5 000 Kč
  • Petrovice u Sedlčan

   • Podpora sociálních služeb a projektů Farní charity Starý Knín

    15 000 Kč
  • Řeckokatolická charita Praha

   • Podpora volnočasových aktivit rodin a dětí cizinců, přímá finanční pomoc lidem v nouzi

    26 000 Kč
  • Štěchovice

   • Podpora sociálních služeb a projektů Farní charity Starý Knín

    7 000 Kč
  • Stehelčeves

   • Podpora sirotčince v Demokratické republice Kongo

    10 000 Kč
  • Tuchoměřice

   • Podpora Letohrádku Vendula, z.s. - vybavení pokojů týdenního stacionáře a krizového centra novým nábytkem

    13 000 Kč
  • Uhlířské Janovice

   • Rekonstrukce prostor v objektu fary, které budou sloužit setkávání a volnočasovým aktivitám dětí a seniorů

    12 000 Kč
 • Charita Česká republika

  • Charita Česká republika

   • Kambodža - posilování odolnosti komunit vůči přírodním katastrofám.rn

    300 000 Kč
   • Mongolsko - rozvoj recyklace stavebního odpadového materiálu.\r\n

    500 000 Kč
   • Zambie - posilování finančního zapojení v komunitách.\r\n

    457 000 Kč
   • Kosovo - podpora vzdělávání  dětí ze sociálně vyloučených rodin.\r\n

    41 500 Kč
   • Moldavsko - zlepšování zdravotních a sociálních služeb.\r\n

    250 000 Kč
   • Moldavsko - provoz denního centra pro děti, podpora volnočasových aktivit dětí z centra.\r\n

    160 000 Kč
   • Gruzie - zahájení provozu onkologického screeningového centra.\r\n\r\n

    200 000 Kč
   • Gruzie - vypracování řešení odpadového hospodaření v horských oblastech.\r\n

    196 000 Kč
   • Gruzie - vzdělávání místních odborníků v oblasti paliativní péče pro dětské pacienty.

    100 000 Kč
 • Diecéze brněnská

  • Oblastní charita Blansko

   • Auto pro Mobilní hospic svatého Martina.

    230 000 Kč
   • Podpora matek s dětmi v nouzi

    50 000 Kč
   • Pomoc seniorům a zdravotně postiženým.

    300 000 Kč
   • Charitní záchranná síť - pomoc nejpotřebnějším v regionu.

    770 000 Kč
  • Oblastní charita Hodonín

   • Pomoc lidem, kteří ocitnou v mimořádně tíživé situaci a potřebují okamžitou finanční pomoc.

    75 000 Kč
   • Nákup budovy, její rekonstrukce a nástavba.

    1 500 000 Kč
   • Pomoc lidem, kteří žijí v oblastech postižených živelnými pohromami.

    50 000 Kč
   • Podpora centra Hippokrates v Moldávii.

    20 000 Kč
   • Dokrytí nákladů spojených s chodem střediska - preventivní prohlídky.

    80 000 Kč
   • Dokrytí nákladů spojených s provozem Dobrovolnického centra.

    150 000 Kč
  • Oblastní charita Jihlava

   • Podpora investičního záměru na rekonstrukci budovy Žižkova 108, Jihlava pro účely provozování sociálních služeb pro sociálně znevýhodněné občany – dokončení 2019\r\n

    850 000 Kč
   • Personální a materiální zajištění provozu humanitární činnosti ve prospěch lidí v nouzi

    50 000 Kč
   • Na aktivizační služby pro seniory v obcích kde Oblastní charita Jihlava provozuje charitní pečovatelskou službu – jedná se zejména o nákup vybavení a terapeutického materiálu pro aktivizaci seniorů.

    200 000 Kč
   • Zlepšení materiálních podmínek a pokrytí provozních nákladů na službě osobní asistence a šatníku v Dačicích.

    30 000 Kč
   • Zajištění materiálu a provozních nákladů střediska Dobrovolnické centrum.

    30 000 Kč
   • Zlepšení materiálních podmínek a pokrytí provozních nákladů na středisku Centrum primární prevence Vrakbar v Jihlavě.

    20 000 Kč
   • Na podporu rozvoje služby Domácí hospicová péče a na nákup vybavení pro pacienty.

    20 000 Kč
  • Oblastní charita Rajhrad

   • KLIMATIZACE DO LŮŽKOVÉHO HOSPICE SV. JOSEFA. Práce se seniory a nemocnými v extrémních letních teplotách si vyžaduje speciální režim. Děláme vše, co je v našich silách, abychom nevyléčitelně nemocným ulevili od nesnesitelného horka. Klimatizované pokoje nám pomůžou zabezpečit pohodlí pacientům a personálu ulehčí už beztak namáhavou práci.

    700 000 Kč
   • AUTO PRO PEČOVATELSKOU SLUŽBU. Charitní pečovatelská služba poskytuje služby seniorům, zdravotně znevýhodněným, osobám s tělesným nebo chronickým postižením. Naše zkušené pečovatelky pomáhají s každodenními běžnými úkony, které klienti sami nezvládají. Nové auto pro tuto službu zajistí, aby naše pomoc přišla k více klientům.

    250 000 Kč
   • ROZŠÍŘENÍ ODPOČINKOVÉ VENKOVNÍ ZÓNY PRO KLIENTY CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ. Kvetoucí zahradu u Chráněného bydlení sv. Luisy denně využíváme k aktivizaci klientů s demencí. Abychom ji mohli využívat ještě víc i v horkých letních dnech, rádi bychom zastínili venkovní místo a vytvořili tak lepší prostor pro jejich potřeby.

    50 000 Kč
   • ZKVALITNĚNÍ PÉČE PRO PACIENTY LŮŽKOVÉHO HOSPICE. Plánujeme pořídit vozíčky a lehátka na převoz hospicových pacientů.

    100 000 Kč
  • Oblastní charita Tišnov

   • Chráněné bydlení a Sociální rehabilitace Skryje. Podpora lidí s mentálním postižením v kombinaci s postižením fyzickým. Cílem je poskytnout pomoc lidem, kteří svoji situaci nemohou řešit sami, podporu při jejich seberealizaci a rozvoje schopností. Např. pořízení vybavení, zvyšování kvality služeb, popřípadě osobní náklady.

    50 000 Kč
   • Pečovatelská a ošetřovatelská služba.Podpora terénních služeb formou rozvoje a případného rozšíření. Je zvažován nákup automobilu, neboť vybavení vozového parku je nezbytné pro dobré fungování těchto služeb. Dále bude částka použita na úhradu nutných mzdových nákladů. Cílem je umožnit poskytnutí péče většímu počtu klientů a zvýšení kvality poskytovaných služeb.

    250 000 Kč
   • Domácí hospicová péče. Podpora a rozvoj domácí hospicové péče. Zajištění personálního a materiálního vybavení pro péči o umírající pacienty a jejich pečující rodiny.

    150 000 Kč
   • Odborné sociální poradenství.Podpora kvalitního poskytování odborného poradenství. Jedná se o činnost, o kterou je velký zájem a počet uživatelů se stále zvyšuje.

    30 000 Kč
   • Charitní záchranná síť. Podpora charitní záchranné sítě, která se zaměřuje na pomoc lidem v nouzi. Systém služeb, který ji tvoří, bude potřebovat např. úpravu zázemí, zajistit personální a materiální vybavení.

    240 000 Kč
   • Humanitární pomoc.Podpora humanitární pomoci u nás i v zahraničí.

    40 000 Kč
   • Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež. Podpora dětí a dospívajících, kteří se ocitli v nepříznivé životní situaci. Cílem je poskytnout službu klientům v rámci nízkoprahového zařízení. Rozšiřování mimoklubových aktivit, případně hrazení části provozních nákladů.

    20 000 Kč
   • Odlehčovací služba.Podpora odlehčovací služby, především jejího dalšího rozvoje. Cílem je poskytnutí požadované péče klientům.

    40 000 Kč
   • Dobrovolnické centrum.Podpora dobrovolnictví. Cílem je získat finanční prostředky pro práci s dobrovolníky, kteří se podílejí na realizaci projektů Charity.

    30 000 Kč
   • Budování zázemí služeb Oblastní charity Tišnov.V souvislosti s rozvojem služeb (hlavně terénních) je nezbytné pokračovat v dalším rozšiřování prostor, budování zázemí a jeho vybavení, rozšiřování kancelářských prostor atd. v získané nemovitosti.

    125 000 Kč
   • Fond individuální pomoci.Částka bude rozdělována dle individuálních případů žádostí o pomoc, na základě posouzení a vyhodnocení závažnosti situace sociálním pracovníkem.

    25 000 Kč
  • Oblastní charita Třebíč

   • OSOBNÍ ASISTENCE TŘEBÍČ: Z Tříkrálové sbírky bychom chtěli podpořit službu Osobní asistence, která podala žádost o financování svého projektu z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Tento projekt se skládá ze dvou částí, a to z přístavby nových prostor pro tuto službu (místnost pro setkání s klienty a jejich rodinami vč. skladu pomůcek osobní asistence), a z nákupu osobních automobilů pro tuto rozsáhlou terénní službu. Plánované investice jsou nezbytné z důvodu dlouhodobého zajištění služby pro další progresivní vývoj. V případě, že by IROP naši žádost schválil, byla by potřeba finanční spoluúčast k tomuto projektu, a ta by byla hrazena právě z Tříkrálové sbírky.

    1 000 000 Kč
   • CHARITNÍ ZÁCHRANNÁ SÍŤ:     Pokračovat v projektu Charitní záchranné sítě, která pomáhá lidem v tísni ve městech i obcích okresu Třebíč.

    100 000 Kč
   • HUMANITÁRNÍ POMOC:  Chceme podpořit fond pro rychlou pomoc lidem v krizových situacích.                                                                          Každým rokem přispíváme individuální pomocí lidem, kteří se dostali do situace, která vyžaduje mimořádnou a rychlou pomoc. Jedná se často o nezaměstnané, matky samoživitelky či dlouhodobě nemocné, kterým jednorázová pomoc umožní překlenout nejtěžší období cca 50 000,- Kč.                                                                               Podpora zahraniční humanitární pomoci na Ukrajině bude cca 100 000,- Kč.

    150 000 Kč
   • CENTRUM PODPORY RODIN RUTH:  Chceme podpořit činnost centra.

    40 000 Kč
   • DOBROVOLNICKÉ CENTRUM: Chceme podpořit činnost Dobrovolnického centra a sousedské pomoci.     Dobrovolnické centrum koordinuje činnost dobrovolníků OCH Třebíč v jednotlivých zařízeních OCH Třebíč, v rámci charitativních a sbírkových akcí, např. Tříkrálové sbírky, vysílá dobrovolníky do Domovů pro seniory v Třebíči a do Nemocnice Třebíč.    Cílem projektu je podpora dobrovolnictví, rozšíření činností, které nelze zabezpečit prostřednictvím zaměstnanců, snížení izolace sociálně znevýhodněných a ohrožených skupin obyvatelstva prostřednictvím dobrovolníků, rozšíření informovanosti veřejnosti o dobrovolnictví a o možnostech dobrovolnických aktivit. Dobrovolnické centrum také vyhledává a koordinuje dobrovolníky na území okresu Třebíč v rámci sousedské pomoci, která se zaměřuje na pomoc občanům menších obcí okresu Třebíč. Hledáme dobrovolníky, kteří by svým potřebným sousedům v obcích poskytovali pomoc a podporu.

    20 000 Kč
  • Oblastní charita Žďár nad Sázavou

   • Podpora charitní záchranné sítěrnCharitní záchrannou síť tvoří systém služeb a činností vedoucí k poskytnutí pomoci lidem v nouzi. Cílovou skupinu mohou tvořit: lidé bez domova, sociálně slabé rodiny s dětmi, lidé zasažení mimořádnou událostí, nebo těžce nemocí lidé.rnBude třeba finančně podpořit mzdu pracovníků, zázemí služby a další materiální vybavení.rn

    300 000 Kč
   • Podpora uživatelů i personálu Charitní pečovatelské službyrnCílem projektu je udržení rozsahu a kvality služeb a zlepšení pracovních podmínek pro pracovníky CHPS prostřednictvím nákupu vozidla, upraveného pro rozvoz obědů uživatelům služby. Současně používané vozidlo dosluhuje, jsou nutné stále častější opravy, které prodražují provoz této důležité služby, vůz se zároveň stává méně spolehlivým.

    400 000 Kč
   • Podpora terénních služeb \r\nCílem projektu je podpořit služby, které jsou poskytovány v přirozeném prostředí našich uživatelů, pacientů a klientů. Pro dobré fungování terénních služeb je nezbytné dobré vybavení vozového parku. Projekt umožní rozvoj a rozšíření terénních služeb do dalších oblastí a zároveň zkvalitní zázemí našich pracovníků.

    200 000 Kč
   • Podpora lidí s mentálním a kombinovaným postižením \r\nCílem projektu je podílení se na zabezpečení svozu uživatelů do denních stacionářů pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením Nesa a Rosa. Uživatelé nejsou schopni sami uhradit celkové náklady na svoz, bez kterého by nemohli stacionář navštěvovat.

    200 000 Kč
   • Podpora lidí s duševním onemocněním\r\nKlub v 9 - centrum služeb pro podporu duševního zdraví je zařízením Oblastní charity Žďár nad Sázavou pro dospělé lidi s duševním onemocněním. Posláním našeho zařízení je pomoc při osamostatnění a seberealizaci uživatele. Podporujeme nácvik a rozvoj schopností a dovedností vedoucích k začlenění jedince do jeho přirozeného prostředí. \r\nCílem tohoto projektu je podílení se na hrazení nákladů pobytových a rekondičních akcí pro lidi s duševním onemocněním.\r\n

    50 000 Kč
   • Zkvalitnění péče o osoby s kombinovaným postižením\r\nCílem je částečné financování (vč. nutné spoluúčasti k dotaci z IROPu) projektu závěsného systému v denním stacionáři Nesa pro přesun imobilních uživatelů služby. Projekt zkvalitní život samotným uživatelům i personálu zařízení. Žádost o dotaci je podána ve výzvě z MAS Most Vysočiny.

    100 000 Kč
   • Podpora motivace dobrovolníků \r\nCílem projektu bude podpora dobrovolníků a tříkrálových koledníků – zajištění drobných odměn, vstupů do bazénu, sportovních zařízení, kino apod.

    80 000 Kč
   • Podpora služeb pro děti a mládež \r\nHrazení části provozních nákladů NZDM Ponorka, Nadosah, Wellmez, poskytujícím pomoc a podporu dětem a dospívajícím, kteří se ocitli v nepříznivé životní situaci.

    200 000 Kč
   • Udržitelnost dobrovolnického centra \r\nKambala - dobrovolnické centrum je projekt Oblastní charity Žďár nad Sázavou, jehož základním posláním je podpora myšlenky dobrovolnictví. Dobrovolnické centrum se zabývá systematickou prací s dobrovolníky, kteří se podílejí především na realizaci projektů Charity a v případě potřeby zabezpečují humanitární pomoc. Projekt ve svém konečném důsledku přispívá ke zvýšení kvality sociálních, zdravotních a humanitárních služeb.\r\nFinanční prostředky využijeme na podporu udržitelnosti projektu Kambala – dobrovolnické centrum. Z výtěžku budou pokryty tyto položky: mzdové a provozní náklady, motivační aktivity a propagačních předmětů. \r\n

    250 000 Kč
  • Oblastní charita Znojmo

   • Rodinný sociální asistent - pomoc a podpora dětem v chudých rodinách prostřednictvím terénní sociální práce.

    100 000 Kč
   • Osobní asistence Znojmo - pomoc a podpora osobám s těžkým zdravotním postižením prostřednictvím terénní služby Osobní asistence\r\n

    100 000 Kč
   • Krizový dobrovolný tým - pomoc obětem mimořádných a krizových událostí prostřednictvím služby Krizového dobrovolného týmu - dokrytí provozních a mzdových nákladů.

    60 000 Kč
   • Fond individuální pomoci - přímá pomoc osobám v nepříznivé životní situaci v jejich materiální a finanční nouzi, kterou nemají možnost jinak řešit.

    100 000 Kč
   • Domácí hospic Znojmo - osobní mzdové náklady pracovníků v přímé péči do domácí hospicové péči, pohotovostní režim 24 hod./denně.

    100 000 Kč
   • Denní stacionář sv. Damiána - zajištění svozové služby pro osoby se zdravotním hendikepem

    100 000 Kč
   • Charitní pečovatelská služba - pořízení os. automobilu pro pečovatelskou pomoc na zajištění služby v málo dostupných místech znojemského regionu. Podpora seniorům a osobám se sníženou soběstačností, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci prostřednictvím terénní sociální práce.

    320 000 Kč
   • Dílna sv. Kláry - pomoc a podpora osobám s duševním onemocněním prostřednictvím ambulantní služby - provozní náklady.

    100 000 Kč
   • Charitní poradna Znojmo - pomoc a podpora osobám v nepříznivé životní situaci prostřednictvím služby Charitní poradna Znojmo.

    100 000 Kč
   • Klub Coolna Znojmo - zajištění sociální služby Klubu Coolna Znojmo pro děti a mládež, které zažívají nepříznivou sociální situaci.

    20 000 Kč
   • Dobrovolnické centrum - pomoc a podpora uživatelům charitních služeb a charitní činnosti prostřednictvím dobrovolnické činnosti.

    200 000 Kč
   • Tereza - krizová pomoc Znojmo - pomoc a podpora obětem domácího násilí a osobám v krizové situaci prostřednictvím charitní služby Tereza - krizová pomoc.

    50 000 Kč
   • Charitní záchranná síť - zajištění přímé pomoci osobám v nouzi a řešení jejich situace prostřednictvím komplexní práce v ambulantní a terénní formě.

    250 000 Kč
  • Služby Brno

   • Vybavení bytů pro klienty Chráněného bydlení sv. Anežky.

    200 000 Kč
   • Zajištění náhradního ubytování pro klienty Chráněného bydlení sv. Michaela po dobu rekonstrukce budovy na Žabovřeské.

    300 000 Kč
   • Rekonstrukce zahrady pro klienty denního stacionáře Effeta.

    200 000 Kč
   • Rekonstrukce budovy na Bratislavské ulici, která bude sloužit pro služby Celsuz - centra pro lidi sociálně znevýhodněné.

    400 000 Kč
   • Podpora terénního týmu pro lidi s duševním onemocněním služby Celsuz.

    150 000 Kč
   • Rozvoj projektu Charitní záchranné sítě v Brně pomáhající lidem v nouzi, kteří propadli sítí státní pomoci nebo i přes tuto pomoc žijí pod hranicí důstojného života.

    150 000 Kč
   • Rozvoj multidisciplinárního týmu Domácího hospice sv. Lucie.

    350 000 Kč
 • Diecéze českobudějovická

  • Charita Kaplice

   • Podpora sociálních služeb Charity Kaplice

    114 214 Kč
   • Krizový fond farnosti Kaplice

    9 000 Kč
   • Krizový fond Charity Kaplice

    7 000 Kč
  • Charita Malenice

   • Dofinancování Pečovatelské služby Charity Malenice a financování akcí pro uživatele i veřejnost

    35 847 Kč
  • Charita Zliv

   • Podpora služeb sociální prevence poskytované ambulantní formou

    32 003 Kč
  • Diecézní charita České Budějovice

   • Ledenice: Podpora Městské charity České Budějovice

    17 675 Kč
   • Ledenice: Zakoupení rehabilitační pomůcky pro 11ti letou dívku

    23 568 Kč
   • Ledenice: Podpora Domu sv.Františka - chráněné bydlení ve Veselí nad Lužnicí

    17 675 Kč
   • Trhové Sviny: Pomoc dítěti s DMO

    45 173 Kč
   • Křemže: Finanční podpora psychologické péče

    16 968 Kč
   • Křemže: Finanční pomoc dítěti s DMO

    18 000 Kč
   • Podpora Městské charity České Budějovice

    8 157 Kč
   • Podpora  Domu sv.Františka - chráněné bydlení ve Veselí nad Lužnicí

    8 158 Kč
   • Finanční podpora  mladého muže s vrozenou vývojovou vadou CNS & DMO

    54 000 Kč
  • Farní charita Boršov nad Vltavou

   • Operativní rezerva pro nečekané události a živelné události

    47 043 Kč
   • FCH Veselíčko Domov sv.Alžběty pro matku a dítě

    21 953 Kč
   • FCH Prachatice:: Podpora Domu sv.Petra pro muže v Záblatí

    56 128 Kč
   • Podpora Hospice sv.J.N.Neumana v Prachaticích

    10 000 Kč
   • Adopce na dálku - Jana Rylko

    6 000 Kč
   • Podpora volnočasových aktivit mládeže ve farnosti

    15 680 Kč
  • Farní charita Český Krumlov

   • Malý farní fond pro pomoc lidem v akutní nouzi

    25 188 Kč
   • Podpora Domu svatého Františka - chráněné bydlení

    29 567 Kč
  • Farní charita Jindřichův Hradec

   • 70% výtěžku na odkoupení automobilu, který Farní charita Jindřichův Hradec využívá již čtyři roky především pro terénní poskytování sociálních služeb, a to Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi a Poradnu pro lidi v nouzi. Farní charita Jindřichův Hradec má automobil pronajatý na šest let pouze za symbolickou cenu. Od srpna 2020 bude zapotřebí automobil odkoupit, očekávaná částka odkupu je cca 150 000 Kč.

    66 422 Kč
   • 10% výtěžku na dofinancování a zkvalitnění Poradny pro lidi v nouzi

    9 142 Kč
   • 10% výtěžku na dofinancování a zkvalitnění Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

    10 250 Kč
   • Finanční podpora  Noclehárny  sv.Antonína

    5 600 Kč
  • Farní charita Kamenice nad Lipou

   • Podpora osob v tíživé sociální situaci.

    11 443 Kč
   • Podpora činnosti Klubu seniorů.

    21 456 Kč
   • Podpora terénní pečovatelské služby.

    110 143 Kč
  • Farní charita Katovice

   • Šťastná rodina 2: Podpora volnočasových aktivit pro děti a mládež nejen ze sociálně vyloučených rodin, celé rodiny a seniory

    58 739 Kč
   • Šťastná rodina 1: Péče o seniory a osoby handicapované

    58 739 Kč
  • Farní charita Milevsko

   • Pomoc nejzranitelnějším: Senioři, děti a mládež z nízkoprahu, rodiny s dětmi v tíživé situaci, charitní šatník, přímá potravinová nebo hygienická pomoc

    76 714 Kč
  • Farní charita Pacov

   • Podpora terénní pečovatelské služeby. Podpora provozování služeb sociální péče a služeb sociální prevence, poskytovaných jako služby pobytové,ambulantních nebo terénních.  V našem okolí více a více přibývá seniorů, kteří jsou z důvodů snížené soběstačnosti více či méně odkázány na pomoc druhých. Rodina se buď nemůže o ně postarat (bydlí ve vzdáleném městě) nebo se postarat nechce. Naše organizace poskytuje terénní pečovatelskou službu od roku 1995. Jsme jediný poskytovatel této služby ve městě Pacov i širokém okolí. Za rok využije naší službu cca 85 klientů. Dostupnost naší služby je do 15km od sídla Charity a to v pracovní dny 7:00 - 15:00, po domluvě ve vyjíměčných případech i déle. Cílovou skupinu tvoří senioři a zdravotně postižení občané.V rámci této služby provozujeme i půjčovnu kompenzačních pomůcek.

    109 583 Kč
  • Farní charita Prachatice

   • FCH Prachatice - Terénní program Most naděje

    102 252 Kč
   • Podpora Domu sv.Petra pro muže v Záblatí

    76 690 Kč
   • Dofinancování Charitního domova sv.Dominika Savia pro matky s dětmi

    76 690 Kč
  • Farní charita Rožmitál pod Třemšínem

   • Pomoc sociálně potřebným rodinám s dětmi Rožmitálska a Březnicka

    41 758 Kč
  • Farní charita Tábor

   • Financování činností a služeb Farní charity Tábor

    34 879 Kč
   • Financování činností a služeb Farní charity Tábor: zařízení AURITUS

    34 879 Kč
   • Financování činností a služeb Farní charity Tábor: materiální pomoc osobám bez přístřeší nebo v tíživé životní situaci

    13 287 Kč
  • Farní charita Týn nad Vltavou

   • Podpora služeb sociální prevence provozované ambulantní formou

    182 377 Kč
  • Farní charita Velešín

   • Podpora sociálních služeb Charity Kaplice, zajištění provozních nákladů - pečovatelská služba, nízkoprahová zařízení pro děti a mládež sociální rehabilitace. Humanitární pomoc osobám postiženým mimořádnou událostí nebo v aktuální životní krizi.

    88 890 Kč
  • Farní charita Veselíčko

   • 100% na provoz Domova sv.Alžběty pro matku a dítě (azylový dům) ve Veselíčku

    34 256 Kč
  • Farní charita Vyšší Brod

   • Příspěvek na pořízení vozíku s přídavným pohonem pro tělesně postiženého chlapce

    6 515 Kč
   • Pomoc sociálně slabším ve Vyšším Brobě a okolí ve spolupráci se sociálním odborem Vyšší Brod

    6 515 Kč
   • Příspěvek hospicové péči  pro denní hospic České Budějovice

    6 515 Kč
   • Pomoc matce s těžce postiženou dcerou na financování výpomoci

    6 515 Kč
  • Farnost Bechyně

   • Charita pro Sýrii - příspěvek na celostátní konto

    1 933 Kč
   • Malý farní fond pro pomoc lidem v akutní nouzi

    5 931 Kč
   • Podpora azylových domů pro těhotné ženy v tísni u diecézní charity

    5 931 Kč
  • Farnost Borovany

   • Pomoc subjektům poskytujícím sociální služby

    86 136 Kč
  • Farnost Chýnov

   • Podpora dítěte na Haiti v rámci Adopce na dálku.

    8 932 Kč
   • Podpora Domova sv. Františka – chráněného bydlení ve Veselí nad Lužnicí

    8 934 Kč
   • Příspěvek na činnost Farní charity Tábor (Intervenční centrum pro osoby ohrožené domácím násilím. Terénní program – vyhledávání, kontaktování a podpora osob, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci. Občanská poradna.)

    8 932 Kč
   • Podpora Domova sv. Alžběty pro matku a dítě – Farní Charita Veselíčko, okr. Písek.

    4 466 Kč
   • Příspěvek na provoz Domácího Hospice Jordán.

    8 932 Kč
   • Práce s dětmi ve farnosti Chýnov (tvořivé dílny, kulturní akce, sportovní hry, letní tábor).

    4 466 Kč
  • Farnost Doudleby

   • FCH Prachatice - Charitní domov sv.Dominika Savia pro matky s dětmi

    11 820 Kč
  • Farnost Kamenný Újezd

   • FCH Prachatice: Charitní domov sv.Dominika Savia pro matky s dětmi

    8 276 Kč
   • Podpora Hospice sv.J.N.Neumanna v Prachaticích

    5 000 Kč
   • Podpora FCH Veselíčko Domova sv.Alžběty pro matku a dítě

    13 609 Kč
   • Chlumec: podpora FCH Veselíčko Domova sv.Alžběty pro matku a dítě

    6 306 Kč
  • Farnost Lišov

   • Podpora mobilní paliativní péče

    77 766 Kč
  • Farnost Mladá Vožice

   • Podpora dobrovolnictví FCH Tábor

    23 222 Kč
   • Podpora centra volného času pro děti a mládež

    23 222 Kč
  • Farnost Nepomuk

   • Podpora sociálně slabých rodin s dětmi na Nepomucku

    33 646 Kč
   • Podpora Mateřského centra Beruška

    10 000 Kč
   • Podpora Dětského domova Nepomuk

    10 000 Kč
  • Farnost Římov

   • Podpora FCH Veselíčko Domov sv.Alžběty pro matku a dítě

    25 012 Kč
  • Farnost Rudolfov

   • Podpora Domu sv.Františka ve Veselí nad Lužnicí

    16 538 Kč
   • Podpora aktivity mládeže a  seniorů na rudolfovské faře

    16 538 Kč
   • Misie Kongregace Vincentinů ve východní Africe

    16 537 Kč
   • Česká Maltézská pomoc

    16 537 Kč
  • Farnost Sezimovo Ústí

   • Podpora sociálně slabých dětí navštěvujících CZŠ Orbis - Pictus

    21 187 Kč
   • Podpora Domácího hospice Jordán

    21 187 Kč
  • Farnost Soběslav

   • Podpora rodin s dětmi s postižením

    38 601 Kč
   • Tabita - odlehčovací služba Charita Minsk

    38 601 Kč
  • Farnost Štěkeň

   • Pomoc sestrám v Kijevu

    18 530 Kč
   • Pomoc sestrám v Užhorodě

    18 530 Kč
  • Farnost Střízov

   • Podpora FCH Veselíčko Domov sv.Alžběty pro matku a dítě

    52 637 Kč
  • Farnost Suchdol nad Lužnicí

   • Pomoc dětem, rodinám a sociálně slabým občanům v Suchdole n./L a okolí

    22 745 Kč
   • Podpora charitního díla Občanská poradna OCH Třeboň

    14 621 Kč
   • Podpora Hospicové péče sv.Kleofáše

    16 788 Kč
  • Farnost Veselí nad Lužnicí

   • Podpora sociálně slabých občanů ve Veselí nad Lužnicí - Ve spolupráci se sociálním odborem městského úřadu budou zaplaceny obědy dětem v sociálně slabých rodinách.

    7 896 Kč
   • Podpora činnosti Domu sv. Františka - podpora modernizace, výstavby, rekonstrukce, vybavení a zajištění provozních nákladů chráněného bydlenírn

    33 665 Kč
  • Farnost Vlachovo Březí

   • Podpora aktivit dobrovolnické skupiny ve Vlachově Březí, podpora sociálně znevýhodněných skupin obyvatel ze sociálně slabých rodin, seniorů a tělesně postiženýc a nemocných

    27 852 Kč
  • Farnost Vodňany

   • Podpora klientů hospice sv.Jana N. Neumanna v Prachaticích

    30 368 Kč
   • Podpora občanské poradny

    16 871 Kč
   • Podpora volnočasových aktivit

    11 810 Kč
   • Podpora zdravotně postiženým

    8 435 Kč
   • Podpora klientů Domova Žlutý Petrklíč na Lomci

    25 308 Kč
   • Přímá pomoc sociálně potřebným a zdravotně znevýhodněným

    75 919 Kč
  • Městská charita České Budějovice

   • Podpora sociálních a zdravotních služeb MCH ČB

    188 960 Kč
   • Podpora sociálních a zdravotních služeb MCH ČB: Péče o osoby bez přístřeší & podpora centra pro děti a mládež & střediska pro pomoc lidem se zdravotním postižením

    188 961 Kč
  • Oblastní charita Horažďovice

   • Podpora charitní pečovatelské a ošetřovatelské služby a Občanské poradny

    143 883 Kč
   • Krizový fond

    2 000 Kč
   • Podpora Dětského domova Kašperské Hory - pobočka Chanovice

    6 000 Kč
   • Zázemí pro krátkodobou pomoc lidem v krizové životní situaci

    20 568 Kč
   • Nákup elektrického invalidního vozíku

    20 000 Kč
  • Oblastní charita Nové Hrady

   • Podpora zařízení: Humanitární sklad při DCH v Českých Budějovicích

    81 840 Kč
  • Oblastní charita Pelhřimov

   • Sociální služby (odborné sociální poradenství, služby sociální péče, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi), nestátní zdravotnické zařízení, charitní záchranná síť (šatník, potravinová pomoc, pomoc při mimořádných událostech, přímá či materiální pomoc a další formy podpory osobám v sociální i hmotné nouzi), podpora pro pečující, osvětová a vzdělávací činnost, údržba, úpravy a zajištění provozních nákladů prostor poskytovaných služeb, úhrada investic a nákladů zabezpečujících trvale udržitelný provoz služeb Oblastní charity Pelhřimov. Pomoc při mimořádných událostech, přímá či materiální pomoc a další formy podpory osobám v sociální i hmotné nouzi - úplné řešení.  Ostatní  sociální služby - částečné řešení.

    527 856 Kč
  • Oblastní charita Písek

   • Podpora Dobrovolnického centra BONUM

    22 350 Kč
   • Podpora Střediska pomoci

    89 419 Kč
  • Oblastní charita Strakonice

   • Podpora zdravotní péče v Domě klidného stáří sv. Anny a podpora terénních služeb

    307 431 Kč
  • Oblastní charita Sušice

   • Podpora sociálních a doprovodných služeb Oblastní charity Sušice

    260 140 Kč
  • Oblastní charita Třeboň

   • Udržitelnost poskytovaných služeb osobám v nepříznivých sociálních situacích

    117 726 Kč
  • Oblastní charita Vimperk

   • Podpora charitní ošetřovatelské služby

    122 404 Kč
 • Diecéze královéhradecká

  • Charita Přelouč

   • Spolufinancování rekonstrukce prostor NZDM pro rozšíření cílové skupiny 15-18 let a nákup vybavení.

    100 000 Kč
   • Provoz charitního šatníku – úhrada energií, potravinová pomoc rodinám v nouzi – sklad nájem a energie.

    30 000 Kč
   • Projekty v Indii: kvalifikační kurzy pro nevyučené a nezaměstnané mladé lidi a dětské večerní vzdělávání v oblasti Bangalore, podpora nemajetných školáků a vysokoškolských studentů v oblasti Belgaum.

    10 000 Kč
   • Krytí nákladů vzniklých při odstraňování následků povodní, požárů apod.

    6 000 Kč
   • Vánoční a velikonoční akce s klienty služby, výlet v létě. Přímá finanční pomoc lidem v nouzi.

    10 000 Kč
   • Akce s klienty služby – částečná úhrada nákladů na výlety dětí a akce, které nelze hradit ze státního příspěvku.

    10 000 Kč
   • Akce s klienty služby – tři výlety dětí během prázdnin. Tisk kuchařské knížky.

    24 000 Kč
   • Vzdělávání dobrovolníků a úhrada energií v rámci zajištění dobrovolnických programů pro seniory. Dobrovolnické projekty žáků ZŠ a studentů gymnázia pro seniory v Domově u fontány – materiál.

    10 000 Kč
  • DCH HK -  Nové Město nad Metují

   • Přímá pomoc potřebným v regionu Část výtěžku sbírky bude určena na pomoc osobám a rodinám, které se ocitly v nouzi a chtějí svoji situaci aktivně řešit (oblast Nové Město nad Metují a okolní obce). Humanitární projekty v zahraničí. Část výtěžku sbírky bude věnována na kvalifikační kurzy pro nevyučenou rna nezaměstnanou mládež, dětské večerní vzdělávání v oblasti Bangalore, podpora nemajetných školáků a vysokoškolských studentů v oblasti Belgaum. Dobrovolnické centrum. Část výtěžku sbírky bude určena na podporu aktivit dobrovolnického centra Diecézní charity Hradec Králové. Pomoc v mimořádných situacích. Krytí nákladů vzniklých při odstraňování následků povodní, požárů apod.

    170 000 Kč
  • Diecézní charita Hradec Králové

   • Výstavba nového lůžkového hospice ve Stěžerách u Hradce Králové, přímá pomoc lidem v nouzi, integrační aktivity, pomoc nemocným Huntingtonovou chorobou, provoz humanitárního skladu, činnost dobrovolnického centra

    2 493 750 Kč
   • Projekty v Indii: kvalifikační kurzy pro nevyučené a nezaměstnané mladé lidi a dětské večerní vzdělávání v oblasti Bangalore, podpora nemajetných školáků a vysokoškolských studentů v oblasti Belgaum.

    131 250 Kč
  • Farní charita Chrudim

   • Charitní pečovatelská služba, osobní asistence, občanská poradna, dobrovolnické centrum - dofinancování nákupu osobního automobilu pro vyšší efektivitu a dostupnost poskytovaných služeb.

    100 000 Kč
   • Charitní pečovatelská služba - podpora rozvoje a dofinancování pečovatelské služby.

    100 000 Kč
   • Občanská poradna - dofinancování občanské poradny.

    100 000 Kč
   • Dar na realizaci humanitárních projektů v zahraničí - projekty v Indii, kvalifikační kurzy pro nevyučené a nezaměstnané mladé lidi a dětské večerní vzdělávání v oblasti Bangalore.

    25 000 Kč
   • Mimořádné situace - krytí nákladů vzniklých při odstraňování následků povodní, požárů apod.

    15 000 Kč
   • Osobní asistence - podpora rozvoje a dofinancování osobní asistence.

    50 000 Kč
   • Dobrovolnické centrum - podpora rozvoje a dofinancování dobrovolnického centra.

    100 000 Kč
   • Fond pomoci v krizi - finanční jednorázová pomoc rodinám i jednotlivcům, kteří se ocitli v situaci, která ohrožuje jejich zdraví či život na základě doporučení ve spolupráci se sociálním odborem MěÚ Chrudim, případně dalšími poskytovateli sociálních služeb.

    10 000 Kč
  • Farní charita Dobruška

  • Farní charita Dolní Újezd

   • Hlavní záměr - nákup nového služebního automobilu pro charitní ošetřovatelskou službu.

    110 400 Kč
   • Dar na realizaci humanitárních projektů v zahraničí - projekty v Indii.

    6 000 Kč
   • Mimořádné situace -krytí nákladů vzniklých při odstraňování následků povodní, požárů apod.

    3 600 Kč
  • Farní charita Dvůr Králové nad Labem

   • Občanské poradny Dvůr Králové nad Labem, Hořice, Jaroměř - podpora služeb Občanských poraden. Cílem služby je poskytnout odborná sociální poradenství a tím řešit nebo předcházet sociálně nepříznivé situaci klientů.

    80 000 Kč
   • Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Střelka Dvůr Králové nad Labem: podpora provozu a nákup drobných pomůcek pro činnost Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Střelka. Zajištění smysluplného trávení volného času sociálně vyloučených dětí a mládeže.

    50 000 Kč
   • Osobní asistence Dvůr Králové nad Labem. Podpora služby Osobní asistence. Domácí péče, dofinancování nákladů na dopravu ke klientům na Královédvorsku. Cílem služby je podpora klinetů v jejich přirozeném prostředí.

    50 000 Kč
   • Dar na realizaci humanitárních projektů v zahraničí - projekty v Indii: kvalifikační kurzy pro nevyučené a nezaměstnané mladé lidi a dětské večerní vzdělávání v oblasti Bangalore, podpora nemajetných školáků a vysokoškolských studentů v oblasti Belgaum.

    10 000 Kč
   • Mimořádné situace: krytí nákladů vzniklých při odstraňování následků povodní, požárů apod.

    6 000 Kč
   • Pomoc v hmotné nouzi jednotlivcům: okamžitá pomoc osobám, které se ocitly v nouzi a chtějí svoji situaci aktivně řešit.

    4 000 Kč
  • Farní charita Litomyšl

   • Dokončení výměny nefunkčních starých oken za kvalitní repliky, které zlepší tepelnou pohodu v prostorách služeb pro rodiny s dětmi (Sanace rodiny a Podpora pěstounských rodin) a zabrání ztrátám vznikajícím v důsledku úniku tepla a zárověň neznehodnotí architektonickou hodnotu historicky cenné stavby.

    220 000 Kč
   • Krytí nákladů na provoz Dobrovolnického centra.

    50 000 Kč
   • Dar na realizaci humanitárních projektů v zahraničí - Projekty v Indii: kvalifikační kurzy pro nevyučené nezaměstné mladé lidi a dětské večerní vzdělávání v oblasti Bangalore, podpora nemajetných školáků a vysokoškolských studentů v oblasti Belgaum.

    22 500 Kč
   • Mimořádné situace - Krytí nákladů vzniklých při odstraňování následků povodní, požárů apod.

    10 000 Kč
   • Přímá pomoc rodinám s dětmi -Z prostředků budou podpořeny rodiny s dětmi, které v důsledku vážného nedostatku finančních prostředků nemohou žít stejně plný život jako jejich vrstevníci. Nejčastěji se jedná o nákup školních a kompenzačních pomůcek, spolufinancování lyžařských výcviků a letních táborů apod.

    22 500 Kč
  • Farní charita Náchod

   • Dům na půli cesty - Náchod, pobytové zařízení pro mladé muže a ženy (od 18 do  26 let) v nepříznivé sociální situaci: 1) Podpora provozních nákladů, vybavení a služeb

    82 500 Kč
   • SV. ANNA Domov pro matky s dětmi Náchod, azylový dům pro matky s dětmi v nepříznivé sociální situaci: 1) Podpora provozních nákladů, vybavení a služeb.

    44 000 Kč
   • Charitní pečovatelská služba Náchod: 1) Podpora charitní pečovatelské služby Náchod, 2) Podpora provozních nákladů a vybavení.

    330 000 Kč
   • Přímá podpora: 1) Podpora znevýhodněné a handicapované mládeže, 2) Pomoc starým a nemocným lidem, 3) Podpora rodin a osob v nouzi, 4) Aktivity pro děti a mládež /sociální prevence zejm. pro děti z rodin v tíživé životní situaci/

    82 500 Kč
   • Mimořádné situace, krytí nákladů vzniklých při odstraňování následků povodní, požárů apod.

    11 000 Kč
  • Farní charita Rychnov nad Kněžnou

   • Obnova vybavení ve Stacionáři sv. Františka v Rychnově nad Kněžnou – denní stacionář, týdenní stacionář, odlehčovací služby pro seniory, lidi s mentálním a kombinovaným postižením.

    201 000 Kč
   • Konkrétním lidem a rodinám v nouzi v regionu působnosti FCH RK, rodinám s více dětmi, které žijí dlouhodobě na hranici chudoby ve městě a regionu, rodinám s postiženým dítětem a na redistribuci potravinové a materiální pomoci FEAD.

    45 000 Kč
   • Pořízení pracovních pomůcek pro lidi se zdravotním postižením pracujících v chráněných dílnách a na chráněných pracovních místech Sdružení Neratov.

    30 000 Kč
   • Projekty v Indii: kvalifikační kurzy pro nevyučené a nezaměstnané mladé lidi a dětské večerní vzdělávání v oblasti Bangalore, podpora nemajetných školáků a vysokoškolských studentů v oblasti Belgaum.

    15 000 Kč
   • Krytí nákladů vzniklých při odstraňování následků povodní, požárů apod.

    9 000 Kč
  • Farní charita Studenec u Horek

   • Doplnění nabídky zdrav. technických pomůcek do půjčovny.Nákup zdravotnického materiálu.Dar na projekty v Indii.Krytí nákladů pro mimořádné situace- následky povodní, požáru apod.

    75 000 Kč
  • Oblastní charita Červený Kostelec

   • Dar na realizaci humanitárních projektů v zahraničí

    27 000 Kč
   • Mimořádné situace: Krytí nákladů vzniklých při odstraňování následků povodní, požárů apod.

    16 200 Kč
   • Hospic Anežky České: Pořízení, údržba a opravy zařízení a vybavení hospice, nákup zdravotnického materiálu

    89 100 Kč
   • Přímá pomoc :Mimořádná individuální sociální nebo zdravotní pomoc

    16 200 Kč
   • Domov svatého Josefa: Obnova vybavení pokojů klientů

    140 400 Kč
   • Mobilní hospic Anežky České: Pořízení  vybavení, zlepšení dostupnosti v terénu

    81 000 Kč
   • Charitní pečovatelská služba Červený Kostelec: Zlepšení dostupnosti služby v terénu, nákup zařízení a vybavení pro provoz pečovatelské služby

    59 400 Kč
   • Mateřské centrum Háčko: Obnova zařízení mateřského centra a dovybavení, nákup pomůcek a materiálu na akce určené rodičům a dětem, částečné krytí provozních a mzdových nákladů

    29 700 Kč
   • Charitní pečovatelská služba Hostinné:\r\nZlepšení dostupnosti služby v terénu, nákup zařízení a vybavení pro provoz pečovatelské služby

    81 000 Kč
  • Oblastní charita Havlíčkův Brod

   • Charitní záchranná síť: Její rozvoj bude pomáhat klientům, na jejichž nepříznivou situaci nereaguje žádná dostupná služba.

    300 000 Kč
   • Svozové auto pro Sociálně terapeutickou dílnu: Nákup nového devítimístného svozového auta místo starého, které nám bylo při dopravní  nehodě zničeno. S jeho pomocí můžeme dopravit klienty s postižením do Sociálně terapeutické dílny v Ledči na Sázavou, kde efektivně rozvíjejí své dovednosti.

    500 000 Kč
   • Dar na realizaci humanitárních projektů v zahraničí: kvalifikační kurzy pro nevyučené a nezaměstnané mladé lidi a dětské večerní vzdělávání v oblasti Bangalore.

    50 000 Kč
   • Mimořádné situace: krytí nákladů vzniklých při odstraňování následků povodní, požárů apod.

    30 000 Kč
   • Spolufinancování nákladů na provoz charitních služeb poskytovaných ve vikariátech Havlíčkův Brod a Humpolec.

    120 000 Kč
  • Oblastní charita Hradec Králové

   • Domácí hospicová péče Hradec Králové Cíl: poskytovat péči umírajícím tak, aby netrpěli bolestí, strachem, úzkostmi, osamocením a dalšími negativními vjemy s maximální snahou o zachování jejich lidské důstojnosti.Obsah projektu: odborná komplexní péče o nevyléčitelně nemocného člověka a jeho rodinu, která o něho pečuje, je poskytovaná ve vlastním domácím prostředí nemocného v souladu s postupy  paliativní medicíny. Dále zahrnuje půjčování rehabilitačních a kompenzačních pomůcek.Využití prostředků: investice, vybavení, provozní a personální náklady.

    225 000 Kč
   • Charitní pečovatelská službarnCíl: udržet co nejdéle kvalitu života, soběstačnost a sebeobslužnost uživatelů v regionu Královéhradecko a Třebechovicko v rámci jejich možností, umožnit jim žít běžným způsobem života dle svých přání a zvyklostí v přirozeném, domácím prostředí.rnrnObsah: poskytování komplexních činností (pomoc při péči o sebe a svoji domácnost) lidem se sníženou soběstačností a rodinám s více dětmi. Dále zahrnuje půjčování rehabilitačních a kompenzačních pomůcek. Využití prostředků: investice, vybavení, provozní a personální nákladyrn

    225 000 Kč
   • Odborné sociální poradenství Cíl: konkrétní pomoc a podpora osob v řešení krizových situací, orientace a adaptace na náročné životní období, pomoc při hledání možných řešení, ochrana před sociálním vyloučením. Obsah: prostřednictvím Poradny Domácí hospicové péče a Poradny pro lidi v tísni poskytnout kvalitní odborné sociální poradenství, podporu, doprovázení a sdílení v těžkých životních situacích, které nedokáží klienti řešit sami ani s pomocí svých blízkých, všestranná podpora nemocným, pečujícím a rodinám.Využití prostředků: investice, vybavení, provozní a personální náklady.

    198 000 Kč
   • Středisko rané péče Sluníčko Cíl: podpora vývoje dětí s postižením v rozhodujícím období raného věku, odborná podpora rodiny při zajištění náročné péče. Obsah projektu: poskytování sociálních služeb rodinám pečujícím o děti s postižením v raném věku.Využití prostředků: investice, vybavení, provozní a personální náklady.

    180 000 Kč
  • Oblastní charita Jičín

   • Podpora dobrovolnických aktivit - Cílem dobrovolnických projektů je zakotvení a rozvoj vzájemné občanské podpory ve společnosti a zlepšení povědomí o hodnotě i významu dobrovolnických aktivit. Našim záměrem je realizovat dobrovolnické programy zaměřené na pomoc dětem s jakýmkoli druhem znevýhodnění, na sociálně slabé rodiny s dětmi, seniory a lidem se zdravot. hendikepem. Vybraná částka půjde na mzdu koordinátorů, kancelářské potřeby, výtvarný a jiný materiál pro práci dobrovolníků s klienty v programech:• Pět P – celosvětový dobrovolnický program zaměřený na děti.\r\n• Dobrovolníci do zdravotnických zařízení.\r\n• Dobrovolníci do sociálních služeb.\r\n• Skupinová práce s dětmi a mládeží.\r\n• Senioři pomáhají dětem.\r\n

    85 100 Kč
   • Nízkoprahové kluby PoHoDa (Hořice), EXIT (Jičín) a Relax (Nová Paka) -Cílem klubů je zmírnit, nebo předejít rizikům, která jsou spojená se způsobem života dětí a mládeže, kteří nechtějí, nemohou, nebo neumí trávit svůj volný čas obvyklým způsobem. Jedná se děti a mládež, kteří jsou z nějakých důvodů ohroženi nebo zasaženi problémy v těchto okruzích: rodina, škola, kamarádi a vrstevníci, životní styl, zneužívání návykových látek, konfliktní chování, volný čas, fyzické a duševní zdraví, práce a brigády, sexuální chování, sociální dovednosti a životní hodnoty. Vybraná částka půjde na výtvarný a jiný materiál pro práci s dětmi a mládeží, vybavení pro volný čas, nájem a energie.

    46 000 Kč
   • Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi na Semilsku - Pracovníci pomáhají sociálně slabým rodinám s dětmi řešit: péči o dítě (vhodné trávení volného času, příprava do školy, stravování, zapojení dítěte do domácích povinností atd.), péči o domácnost (úklid, finanční gramotnost atd.), komunikaci s veřejnými institucemi (škola, úřady, lékař atd.).

    43 700 Kč
   • Práce s ohroženými rodinami Oblastní charita Jičín má pověření Královéhradeckého kraje pracovat v oblasti sociálně-právní ochrany dětí. V rámci něj poskytuje odbornou pomoc rodinám s dětmi, ve kterých dochází vlivem nepříznivé situace k ohrožení dítěte. Cílem činností je stabilizovat rodinu tak, aby se dítě ocitlo mimo trvalé ohrožení na zdraví a duševního rozvoje.  Činnost provádíme ve spolupráci s MěÚ Jičín a MěÚ Nová Paka, odbory sociálně právní ochrany dětí a rodiny.

    23 000 Kč
   • Přímá pomoc v regionech Jičínska, Novopacka, Hořicka a Semilska Přímá pomoc je učená na zmírnění následků nenadálých krizových situací, které se přihodily lidem bez jejich přičinění, a které nemohou, nebo neumí řešit pouze vlastními silami. Jedná se zejména o rodiny s dětmi a staré lidi z regionů, kde působí Oblastní charita Jičín. Z prostředků se budou rovněž hradit náklady spojené s přímou pomocí (např. pohonné hmoty).

    13 800 Kč
   • Dar na realizaci humanitárních projektů v zahraničí Projekty v Indii: kvalifikační kurzy pro nevyučené a nezaměstnané mladé lidi a dětské večerní vzdělávání v oblasti Bangalore, podpora nemajetných školáků a vysokoškolských studentů v oblasti Belgaum.

    11 500 Kč
   • Mimořádné situace Krytí nákladů vzniklých při odstraňování následků povodní, požárů apod.

    6 900 Kč
  • Oblastní charita Jilemnice

   • rozšíření a zkvalitnění služeb mateřského centra,vybavení a provoz sociálního šatníku a hygienického zařízení pro osoby v nouzi,dar na realizaci humanitárních projektů v zahraničí,mimořádné situace

    210 000 Kč
  • Oblastní charita Kutná Hora

   • Pečovatelská služba na vesnicích - rozvoj charitní pečovatelské služby na vesnicích v regionu Kutnohorska a Čáslavska, osobní a provozní náklady služby

    100 000 Kč
   • Spolu Na Sioně - rozvoj aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi s poruchou autistického spektra, osobní a provozní náklady služby

    100 000 Kč
   • Podpora dobrovolnictví v Kutné Hoře a v Čáslavi - Osobní náklady koordinátora a provoz Dobrovolnického centra

    100 000 Kč
   • Noclehárna pro muže - celoroční provoz noclehárny pro muže, osobní a provozní náklady služby

    100 000 Kč
   • Sociálně terapeutická dílna - zajištění služby pro zdravotně postižené klienty, osobní a provozní náklady služby

    50 000 Kč
   • Přímá pomoc rodinám i jednotlivcům - přímá finanční pomoc v případě nepříznivé sociální situace, potravinová a materiální pomoc a její organizační zajištění

    5 000 Kč
   • Přímá pomoc rodinám i jednotlivcům - přímá finanční pomoc v případě nepříznivé sociální situace, potravinová a materiální pomoc a její organizační zajištění

    30 000 Kč
   • Mimořádné situace - krytí nákladů vzniklých při odstraňování následků povodní, požárů apod.

    15 000 Kč
  • Oblastní charita Nové Hrady u Skutče

   • Krytí spolufinancování rozšíření Centra sociálních služeb v Chotovicích - Dům sv. Josefa

    556 600 Kč
   • Projekty v Indii: kvalifikační kurzy pro nevyučené a nezaměstnané mladé lidi a dětské večerní vzdělávání v oblasti Bangalore, podpora nemajetných školáků a vysokoškolských studentů v oblasti Belgaum.

    30 250 Kč
   • Krytí nákladů vzniklých při odstraňování následků povodní, požárů apod.

    18 150 Kč
  • Oblastní charita Pardubice

   • Hlavní záměr - Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi. Pomoc pěstounům. - Rozšíření sociálně aktivizačních služeb a pomoci pěstounům. Rekonstrukce domu, přístavba kanceláře a jednací místnosti,rnelektřina, topení, voda, štuky, omítky, podlaha, výmalba, projektová dokumentace, vybavení.

    560 000 Kč
   • Hlavní záměr - Mobilní hospic - Podpora mobilního hospice, provozní náklady, pomůcky.

    70 000 Kč
   • Dar na realizaci humanitárních projektů v zahraničí - Projekty v Indii: kvalifikační kurzy pro nevyučené a nezaměstnané mladé lidi  a dětské večerní vzdělávání v oblasti Bangalore, podpora nemajetných školáků a vysokoškolských studentů v oblasti Belgaum.

    42 000 Kč
   • Mimořádné situace - Krytí nákladů vzniklých při odstraňování následků povodní, požárů apod.

    21 000 Kč
   • Přímá pomoc - Pomoc lidem, kteří se dostali do tíživé životní situace, jízdenky pro lidi bez domova.

    7 000 Kč
  • Oblastní charita Polička

   • Pomoc s úhradou spoluúčasti nákladů spojených s rekonstrukcí domu č. IV, (Vrchlického čp. 10 v Poličce), v němž poskytujeme služby sociálně terapeutických dílen a sociální rehabilitace pro klienty z okresu Svitavy,

    216 000 Kč
   • Příspěvek na částečné pokrytí provozních nákladů vynakládaných na činnost Charitní ošetřovatelské služby a Domácího hospice sv. Michaela, zdravotní služby poskytované pacientům v obcích podle rajonizace zdravotních pojišťoven v konkrétních obcích kolem města Poličky.

    192 000 Kč
   • Poskytování přímé pomoci potřebným, sociálně slabým lidem v místě působnosti tříkrálové sbírky Oblastní charity Polička, případně s humanitární pomocí,

    24 000 Kč
   • Podpora humanitárních projektů v Indii, kde jsou v oblasti Bangalore pořádány kvalifikační kurzy pro nevyučené a nezaměstnané mladé lidi a v oblasti Belgaum na dětské večerní vzdělávání a podporu nemajetných školáků a vysokoškolských studentů.

    33 600 Kč
   • Příspěvek na krytí nákladů vzniklých při odstraňování následků vzniklých při mimořádných událostech - povodních, požárech apod.rn rn

    14 400 Kč
  • Oblastní charita Trutnov

   • Lineární dávkovače pro terénní Zdravotní službu a Domácí hospicovou péči.Domácí zdravotní služba a domácí hospicová péče poskytuje odbornou pomoc nemocným a zdravotně postiženým pacientům v jejich přirozeném domácím prostředí. Zejména v Domácí hospicové péči je nezbytné vybavení pro aplikaci paliativní terapie. Lineární dávkovače pro kontinuální aplikaci tišících prostředků zmírňují průvodní projevy terminálního stavu a významně zvyšují kvalitu života nevyléčitelně nemocných.

    50 000 Kč
   • Projekty v Indii: kvalifikační kurzy pro nevyučené a nezaměstnané mladé lidi a dětské večerní vzdělávání v oblasti Bangalore, podpora nemajetných školáků a vysokoškolských studentů v oblasti Belgaum.

    5 000 Kč
   • Mimořádné situace. Krytí nákladů vzniklých při odstraňování následků povodní, požárů apod.

    3 000 Kč
   • Podpora Centra dobrovolníků. Dobrovolnický program ŠTĚPÁN je zaměřen na pomoc při péči o děti, mládež a rodiny v jejich volném čase. Dobrovolnický program MICHAELA se zaměřuje na pomoc osobám sociálně slabým, zdravotně postiženým a seniorům. Dobrovolnický program KOPRETINA dobrovolníci v tomto programu věnují svůj čas nemocným v nemocničním zařízení.rnČást financí bude použita na propagaci dobrovolnictví na tvorbu letáků a tisk metodiky, která slouží jako praktický podklad pro dobrovolníky a pomůže při jejich práci se specifickými skupinami klientů (ukázky her a tvořivých činností). Dále na pokrytí nákladů provozu dobrovolnické kanceláře (elektřina, papírenské potřeby, telefon, pohonné hmoty) a na mzdu koordinátora dobrovolníků.rn

    42 000 Kč
  • Oblastní charita Ústí nad Orlicí

   • Centrum pod střechou Letohrad - stavební úpravy, přístavba a vybavení nově vzniklých prostor.

    300 000 Kč
   • Charitní pečovatelská služba - činnost služby, provozní náklady aut, vzdělávání, nákup materiálu, mzdové náklady

    450 000 Kč
   • Centrum pod střechou Letohrad - provozní náklady, energie, nákup materiálů, vzdělávání zaměstnanců a mzdové náklady.

    77 000 Kč
   • Sociální rehabilitace Lanškroun - materiál, vzdělávání zaměstnanců.

    7 400 Kč
   • Nízkoprahové denní centrum pro lidi bez domova Lanškroun - provozní náklady, nákup materiálu.

    5 000 Kč
   • Sociální sprcha Ústí nad Orlicí - provozní náklady, energie, hygienické prostředky, mzdové náklady.

    40 000 Kč
   • Fond na rozvoj a rozšíření stávajících projektů.

    340 000 Kč
   • Dar na realizaci humanitárních projektů v zahraničí - vzdělávácí projekty v Indii.

    100 000 Kč
   • Oprava topení v Domě pokojného stáří v Kerharticích - výměna zastaralých kotlů a rozvodů.

    950 000 Kč
   • Přímá pomoc.

    50 000 Kč
 • Diecéze litoměřická

  • Charita Most

   • Podpora dětí ze sociálně slabých rodin v Litvínově a v Horním Jiřetíně: Zlepšení podmínek ke vzdělávání dětem ze sociálně slabých a problematických rodin. OCHM přispívá na doporučení školy chudým žákům na školní stravování a pomůcky do školy

    15 000 Kč
   • Komunitní centrum Janov: Opravy a udržování Komunitního centra Janov.

    15 000 Kč
   • SAS Rozmarýnek: Nákup školních pomůcek pro děti ze sociálně slabých rodin ze služby SAS Rozmarýnek.

    10 000 Kč
   • Terénní programy Most: Nákup školních pomůcek pro děti ze sociálně slabých rodin ze služby TP Most.

    10 000 Kč
   • Nízkoprahové zařízení Sovička Most: Podpora chodu NZDM Sovička a nákup charitních triček pro děti navštěvující NZDM Sovička.

    10 000 Kč
   • Nízkoprahové zařízení Zastávka Duchcov: Podpora vzdělávacího letního pobytu (ubytování, doprava)\r\nPodpora vzdělávacích výjezdů (vstupné, doprava)\r\n

    18 000 Kč
   • Předškolní klub Zastávka Duchcov: Podpora předškolního klubu

    10 000 Kč
   • Terénní programy Duchcov: Nákup desinfekčních prostředků, nákup školních potřeb

    5 000 Kč
   • SAS Duchcov: Nákup desinfekčních prostředků, nákup školních potřeb.

    5 000 Kč
   • Centrum sociální pomoci Most: Podpora Centra sociální pomoci v Mostě.

    35 000 Kč
  • Diecézní charita Litoměřice

   • Nákup zdravotnického materiálu, který zdravotní pojišťovny nehradí

    50 000 Kč
   • Nákup kompenzačních a zdravotních pomůcek pro handicapované a seniory

    50 000 Kč
   • Podpora dětí ze sociálně slabých rodin(školní pomůcky, výlety, školní exkurze)

    60 000 Kč
  • Farní charita Česká Lípa

   • Provoz Sociálního automobilu, který sváží zdravotně hendikepované děti do školy a ze školy.

    60 000 Kč
  • Farní charita Litoměřice

   • Kompenzační, zdravotnický materiál a vybavení na aktivizační činnost

    137 921 Kč
  • Farní charita Lovosice

   • Vybraná částka bude použita na spolufinancování rekonstrukce Azylového domu pro ženy a matky s dětmi v Lovosicích.

    40 000 Kč
   • Vybraná částka bude použita na spolufinancování nákupu vícemístného automobilu pro terénní programy na práci ve spádových obcích a pro sociálně terapeutické dílny na svážení klientů z domovů ve spádových obcích.

    20 000 Kč
  • Oblastní charita Česká Kamenice

   • Nákup DHM pro zřízení domácí hospicové péče

    60 000 Kč
   • Dětem v ZŠ a MŠ, které jsou sociálně znevýhodněné, podpora možnosti zúčastnit se např. školy v přírodě, kompenzační pomůcky apod.

    20 000 Kč
  • Oblastní charita Chomutov

   • Podpora ohrožených rodin, které mají dítě s mentálním, tělesným či kombinovaným postižením, s opožděným nebo ohroženým vývojem. Pomoc při zajištění kompenzačních pomůcek a hraček pro rozvoj těchto dětí.

    25 000 Kč
   • Podpora dětí a mládeže z Chomutova a okolí (zázemí je na faře v Chomutově). Zajištění využití volného času uspořádáním speciálních programů, výletů, atd. Pořízení pomůcek a vybavení pro práci s dětmi a mládeží, příspěvky na sportovní nebo hudební kroužky dětí a příspěvky na křesťanské dětské tábory.

    20 000 Kč
   • Pomoc zvláště pro matky samoživitelky, rodiny s více dětmi ve finanční tísni, osamoceně žijící osoby ve finančně a sociálně tíživé situaci, včetně pomoci s nákupem potravin, dětských plen a hygienických potřeb.

    20 000 Kč
   • Důvodem provozování farní miniškoličky je zajištění potřebných sociálních služeb a dalších aktivit s tím spojených pro dětí ve věku od 2 do 6 let.

    10 000 Kč
  • Oblastní charita Kadaň

   • Podpora lidem v nepříznivé životní a sociální situaci:\r\nPomoc lidem bez domova, rodinám, osamělým osobám, samoživitelům.\r\nPotravinová pomoc, ošacení, vybavení domácnosti.

    15 000 Kč
   • Podpora dětem ohroženým sociálním vyloučením:\r\nPodpora volnočasových aktivit, školní obědy, pomoc s vybavením školními pomůckami. Podpora začlenění do kolektivu formou účasti na příměstských a jiných táborech. Podpora vzdělávání.

    15 000 Kč
   • Podpora pečujícím osobám, osobám zdravotně postiženým:\r\nSpoluúčast na hrazení pomůcek, zdravotního materiálu.\r\nPodpora rehabilitačním a ozdravným aktivitám.

    10 000 Kč
  • Oblastní charita Liberec

   • Prevence a podpora handicapovaných a sociálně vyloučených dětí, dospělých a seniorů

    110 000 Kč
   • podpora činnosti Hospice sv. Zdislavy

    40 000 Kč
   • podpora činnosti Charitního šatníku

    50 000 Kč
  • Oblastní charita Rumburk

   • Výnos sbírky bude použit na náklady spojené s provozem sociální služby Občanská poradna Rumburk (vč. kontaktního místa ve Šluknově), tj. poskytováním odborného poradenství a zachováním bezplatnosti služby pro její uživatele, zajištění profesního rozvoje odborných poradců, zajištění udržitelnosti služby. rnPro klienty, kteří se nacházejí v nepříznivé finanční nebo sociální situaci, je důležité zachování dostupnosti odborného poradenství, tj. kontaktního místa i ve Šluknově.

    15 000 Kč
  • Oblastní charita Šluknov

   • Spoluúčast na financování předškolního klubu Ambrelka

    10 000 Kč
   • příspěvek na prázdninový pobyt pro děti z chudších rodin

    5 000 Kč
   • školní potřeby pro chudší děti

    4 000 Kč
  • Oblastní charita Sobotka

   • Částka bude použita na zakoupení dataprojektoru s projekčním plátnem, který budeme využívat na filmové odpoledne uživatelů Domova pokojného stáří. Dále bude částka využita k obnově zahrady Domova pokojného stáří pro společenské a sportovní využití našich uživatelů. A část sbírky použijeme na zakoupení pomůcek do domácí péče klientům charitní pečovatelské služby.

    100 000 Kč
  • Oblastní charita Teplice

   • Fara Jeníkov- tábor pro ; Pomoc s financováním tábora pro sociálně slabé děti\r\n\r\n

    20 000 Kč
   • Och Teplice\r\nsociální fond\r\n(fond pro nákup věcí pro sociálně a zdravotně znevýhodněné\r\nrodiny ,nakup školních pomůcek, výletů, zdravotních potřeb \"\"")\r\n"

    15 000 Kč
   • Biskupské gymnázium\r\nBohosudov krizový\r\nfond\r\n(nákup pomůcek, obědů,Švp

    5 000 Kč
   • skautské středisko\r\nDvojka Teplice\r\nPodpora sociálně znevýhodněných dětí a volnočasových aktivit\r\n

    5 000 Kč
  • Oblastní charita Ústí nad Labem

   • Farnost Trmice: velikonoční večeře, dětský den, Mikuláš pro děti v Trmicích a Předlicích, vánoční oběd- podpora chudých

    14 000 Kč
   • ZŠ Vojnovičova: Sportovní vybavení školy pro děti s různými hendikepy. Cílem je vést děti k empatii, pomoci druhým, vstřícnosti a schopnosti udělat něco pro druhé.

    6 000 Kč
   • Centrum pro rodinu Ovečka- Herna (nový koberec):                        CPR Ovečka je jednou z poboček Oblastní charity Ústí nad Labem a naší cílovou skupinou jsou převážně rodiny s dětmi. V našich prostorech se nachází Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi a Nízkoprahový klub pro děti a mládež Tykadlo. Další nabízenou službou je Mateřské centrum, které nabízí bezpečný prostor pro trávení volného času rodin s dětmi. Posláním MC Ovečka je posilovat rodinné vztahy a odstraňovat sociální izolaci rodičů na MD a RD, zvyšovat jejich sebevědomí, nabízet rodinné, výchovně-vzdělávací a kulturní programy pro rodiny s dětmi a podpořit smysluplné trávení společného času celé rodiny. Rodinám s malými dětmi nabízíme prostornou vybavenou hernu s kavárničkou, kde si dospělí mohou popovídat a dětičky pod jejich dohledem bezpečně pohrát. Do této herny bychom potřebovali zakoupit nový koberec, na který bohužel naše finanční prostředky nestačí. Rádi bychom prostřednictvím Tříkrálové sbírky pořídili nový kvalitnější koberec, jelikož prostory jsou značně využívané, koberec se velmi rychle opotřebovává a je třeba ho čas od času vyměnit. Zakoupením nového koberce zlepšíme dětem podmínky pro jejich hry a zvýšíme tepelnou izolaci ku prospěchu všech našich návštěvníků.

    35 000 Kč
   • Zlepšení zdravotního stavu podmínek mladého závažně postiženého občana obce Tisá: Hlavním záměrem charitativní sbírky v naší obci Tisá je pomoci našemu občanovi panu Jiřímu Půstovi (28 let), který před 4 lety ochrnul po těžké dopravní nehodě a je upoután na lůžko.rnZdravotní stav pana Půsty se od nehody mírně zlepšil, k čemuž výrazně prospěl čtyřtýdenní rehabilitační pobyt na neurorehabilitační klinice .ve specializovaném sanatoriu Klimkovice. Léčba stojí zhruba 120 tis. Kč. Pojišťovna jej hradí ani ne z poloviny. Zbytek doplácela matka. Pan Půst by potřeboval z důvodu dobrých výsledků této léčby ji znovu absolvovat. Žije s matkou, která pracuje ve školní jídelně v obci Tisá a vychovává ještě mladšího syna. Hradit tuto léčbu ze svého platu není schopna. Otec po nehodě rodinu opustil.

    30 000 Kč
  • ŘKF Děčín 4 - Podmokly

   • Krůčky jsou zájmovým kroužkem pro handicapové děti fungující v DDM Teplická Děčín\r\n \r\nPomáháme dětem s handicapem zlepšovat fyzický a duševní stav a podpořit funkčnost rodiny za pomoci terapií a společných aktivit.\r\nKroužek je určen pro rodiny s dětmi různého věku - raného, předškolního, školního, mládež, popř. i dospělí. \r\nDětem s tělesným - mentálním - kombinovaným postižením. \r\nTaké rodinám se zcela zdravými dětmi, které mají např. problém se začleňováním do společnosti apod. \r\nV rámci pravidelných setkání se snažíme rozvíjet schopnosti dětí. \r\nRodiče si vzájemně předávají své zkušenosti a aktivně se zapojují do dění v kroužku.\r\n \r\nNaším cílem je nejen přispívat pomalými krůčky ke zlepšení zdravotního a psychického stavu dětí, \r\nale také poskytnout rodinám dětí s handicapem přátelské zázemí.\r\nSbírka by byla určena na hypoterapii pro potřebné děti. \r\n

    25 000 Kč
  • ŘKF Jablonné v Podještědí

   • 1. Podpora sociálně slabších rodin při výjezdu dětí na taneční soustředěnírnV našem městě působí již několik let tanečně-folklorní soubor Patašpička, který se připravuje na letní zájezd za českou menšinou v Chorvatsku, kde představí taneční pásmo o českých světcích. Rádi bychom část peněz ze sbírky použily na podporu rodin, kterým by finanční situace nedovolila děti na zájezd poslat. Chceme umožnit účast všem dětem poctivě pracujícím v souboru bez rozdílu sociálního zázemí. 5000 Kč                                                                                                      2. Podpora zájmového kroužkurnPodpora kroužku „malých kuchařinek“, během kterého se děti nejen dosyta nají, ale naučí se jídlo i připravovat (kroužek je bezplatný). V rámci kroužku mají děti možnost jet se sestrou Robertou také na víkendový výlet do Prahy, většina z nich by ale náklady na výlet nemohla uhradit. Podpora umožní výlet všem. 5000 Kč               3. Podpora seniorů účastnících se farního výletu. Podpora seniorů, kteří by se z ekonomických důvodů nemohli účastnit dvoudenního farního výletu do Olomouce. 5000 Kč

    15 000 Kč
  • ŘKF Liběšice u Žatce

   • Podpora práce s dětmi a mládeží ze sociálně znevýhodněného prostředí, konkrétní pomoc sociálně slabým rodinám v tíživé situaci a lidem v tísni, nákup školních pomůcek a potřebného vybavení dětem ze sociálně slabých rodin, pomoc nemocným v tísnivé situaci, podpora letního dětského tábora pro děti ze znevýhodněného prostředí, nákup kompenzačních pomůcek pro nemocné nebo handicapované.

    255 000 Kč
  • ŘKF Mladá Boleslav

   • Nákup zdravotnického materiálu pro (CHOPS) Mladá Boleslav na podporu rozvoje jejích služeb v okrese Mladá Boleslav

    70 000 Kč
  • ŘKF Semily

   • Podpora sociálně slabých rodin s dětmi (doporučení místního děkana, farní rady a sociálních pracovníků v místě)

    35 000 Kč
   • Podpora sociálně slabých seniorů (doporučení místního děkana a sociálních pracovníků v místě)

    25 000 Kč
   • Podpora školních obědů u sociálně slabých žáků (doporučení od ředitelů škol)

    20 000 Kč
 • Diecéze ostravsko-opavská

  • Charita Bohumín

   • Dokrytí stávajícího provozu služby prevence

    50 000 Kč
   • Vnitřní vybavení rozšířené odlehčovací služby

    410 575 Kč
  • Charita Český Těšín

   • Charitní dům pro seniory - rekonstrukce koupelen a nákup pomůcek

    161 000 Kč
   • Charitní dům pro matky v tísni - výmalba pokojů a nové skříně

    40 000 Kč
   • Rozvoj Charitní ošetřovatelské služby

    63 000 Kč
   • Charitní středisko \"Kometa\"" - Vybavení klubu a odměny pro děti"

    18 000 Kč
   • Rozvoj komunitního centra

    85 000 Kč
   • Pomůcky pro klienty Charitního centra pro seniory

    10 000 Kč
   • Podpora terénních služeb

    46 000 Kč
   • Zkvalitnění péče v Charitním domě pokojného stáří

    93 000 Kč
   • Zvyšování odbornosti Charitní poradny

    8 000 Kč
   • Charitní středisko \"Klíč\"" - vybavení a vzdělávání"

    18 000 Kč
   • Podpora doplňkových služeb

    3 000 Kč
   • Podpora stravovacího provozu

    46 000 Kč
  • Charita Frenštát pod Radhoštěm

   • Podpora a rozvoj paliativní péče

    352 000 Kč
  • Charita Frýdek-Místek

   • Úpravy v Domově pokojného stáří

    300 000 Kč
   • Podpora péče o nemocné v CHOS

    200 000 Kč
   • Zahrada v Oáze

    100 000 Kč
   • Volnočasové a vzdělávací aktivity

    50 000 Kč
   • Nové zázemí

    700 000 Kč
  • Charita Hlučín

   • Rekonstrukce zázemí pro terénní služby v Hlučíně

    480 000 Kč
   • Podpora péče o nemocné a umírající v Charitní ošetřovatelské službě

    600 000 Kč
   • Generální oprava vodovodního řadu v domově pro seniory

    100 000 Kč
   • Podpora péče o klienty Osobní asistence

    60 000 Kč
   • Oprava interiéru sociálně terapeutické dílny v Ludgeřovicích

    60 000 Kč
  • Charita Hrabyně

   • Komunitní a duchovní služby sv.Kláry v Hrabyni

    60 000 Kč
   • Chráněné dílny a úseky dílen

    50 000 Kč
   • Správa a sídlo Charity Hrabyně

    130 000 Kč
   • Dovybavení úseku dílen v Hrabyni

    45 000 Kč
   • Dovybavení úseku dílen Ostrava-Koblov

    50 000 Kč
   • Dovybavení úseku dílen Ostrava-Polanka nad Odrou

    60 000 Kč
  • Charita Jablunkov

   • Podpora provozu Denního stacionáře sv. Josefa

    110 000 Kč
   • Podpora provozu Charitní pečovatelské služby

    200 000 Kč
   • Podpora provozu Centrum pomoci sv. Rafaela

    215 000 Kč
   • Vznik nové pobytové služby

    150 000 Kč
  • Charita Jeseník

   • Rekonstrukce Domova pokojného stáří sv. Františka

    420 000 Kč
  • Charita Kopřivnice

   • Přímá sociální výpomoc

    70 000 Kč
   • Podpora péče o seniory v terénní pečovatelské službě

    200 000 Kč
   • Podpora péče o seniory v terénní ošetřovatelské službě

    80 000 Kč
   • Nákup automobilu

    100 000 Kč
  • Charita Krnov

   • Aktivně strávený čas v Denním stacionáři

    40 000 Kč
   • Zlepšení zázemí a kvality pečovatelské služby

    40 000 Kč
   • Podpora provozu pobytové služby Dům dobré vůle Žáry

    105 000 Kč
   • Kompenzační pomůcka pro možnost  pobytu v domácím prostředí

    50 000 Kč
   • Pomoc osobám v nepříznivé sociální situaci

    30 000 Kč
  • Charita Nový Jičín

   • Humanitární pomoc osobám v tíživé životní situaci

    40 000 Kč
   • Podpora sociálně aktivizačních činností pro jednotlivce i rodiny

    100 000 Kč
   • Podpora Půjčovny kompenzačních pomůcek

    180 000 Kč
   • Podpora provozu Charitního šatníku

    10 000 Kč
   • Fond Kroužky

    25 000 Kč
   • Krizová psychologická podpora klientů Azylového domu

    10 000 Kč
   • Revitalizace herní a společenské místnosti

    55 000 Kč
  • Charita Odry

   • Podpora sociální poradny

    100 000 Kč
   • Podpora zdravotní ošetřovatelské služby

    200 000 Kč
   • Rozšíření a obnova půjčovny kompenzačních pomůcek

    100 000 Kč
   • Zakoupení automobilu pro sociální služby Charity Odry

    150 000 Kč
  • Charita Opava

   • Podpora péče o seniory v CHOPS

    800 000 Kč
   • Podpora péče o osoby se zdravotním postižením v chráněných dílnách

    600 000 Kč
   • Podpora péče o osoby s mentálním a zrakovým postižením

    60 000 Kč
  • Charita Ostrava + sv. Alexandra

   • Úprava kotelen a otopné soustavy CHD

    140 000 Kč
   • Podpora osob se zdravotním postižením, vybavenost chráněných dílen

    110 000 Kč
   • Podpora lidí bez domova v rámci terénních programů Charitního domu sv. Benedikta Labre

    400 000 Kč
   • Podpora lidí v závěrečném stádiu života v Mobilním hospici a ošetřovatelské službě sv. Kryštofa

    250 000 Kč
   • Podpora žen, mužů a dětí bez domova v Charitním středisku sv. Lucie - sociální rehabilitaci

    300 000 Kč
   • Podpora lidí v závěru života v Hospici sv. Lukáše - rozvoj a obnova materiálního zázemí služby

    147 250 Kč
  • Charita Studénka

   • Finanční podpora volnočasových aktivit dětí z obcí, kde se sbírka realizuje

    30 000 Kč
   • Rozšíření a údržba zdravotních a kompenzačních pomůcek v půjčovně

    50 000 Kč
   • Vybudování skladu zdravotnických a kompenzačních pomůcek

    170 000 Kč
   • Studie na přístavbu domova sv. Anny

    150 000 Kč
  • Charita sv. Martina

   • Podpora péče o seniory v pečovatelské službě

    40 000 Kč
   • Finanční podpora CHOS

    60 000 Kč
   • Provoz půjčovny

    130 000 Kč
  • Charita Třinec

   • Rekonstrukce sídla CHT

    350 000 Kč
   • Podpora péče o o seniory v asistenční službě

    200 000 Kč
 • Diecéze plzeňská

  • Bezdružice

   • Podpora projektů Diecézní charity Plzeň

    3 344 Kč
  • Blížejov

   • Smysluplné využití volnočasových hodin organizovanou pohybovou aktivitou – nákup pomůcek, určeno pro děti se sociálním problémem v rodině

    8 744 Kč
  • Blovice

   • Pomoc potřebným, zejména rodinám s více dětmi, sociálně slabším rodinám a seniorům v rámci farnosti

    41 161 Kč
  • Bor u Tachova

   • Podpora Domova pro seniory Bor

    80 690 Kč
   • Adopce na dálku DCH Plzeň

    8 966 Kč
  • Bukovany

   • Podpora činnosti Farní charity Sokolov

    5 906 Kč
   • Podpora občanů Bukovan v těžké životní situaci

    5 906 Kč
  • Chlum Svaté Maří

   • Podpora činnosti FCH Sokolov – podpora Tříkrálové kavárničky Sokolov 20 %, podpora Tříkrálového krámku 25 %, Podpora Mobilního  hospice sv. Jiří Cheb 15 %, podpora Ubytovny Oloví 40 %

    5 084 Kč
  • Chodov

   • Podpora provozu Týdenního stacionáře pro osoby s Alzheimerovou chorobou - Farních charita Karlovy Vary

    8 840 Kč
  • Chotěšov

   • Příspěvek na volnočasové aktivity dětí ze soc. znevýhodněného prostředí z Chotěšova a okolí

    18 225 Kč
   • Podpora klientů Domova sv. Vavřince  Meclov

    18 225 Kč
  • Chotíkov

   • Podpora žáků ze sociálně znevýhodněného prostředí s lehkým mentálním postižením ze tříd ZŠ Chotíkov

    11 791 Kč
   • \'Podpora Domova pro matky s dětmi v tísni Plzeň

    11 791 Kč
  • Čistá u Rakovníka

   • Podpora projektů  DCH Plzeň

    16 386 Kč
  • Dasnice

   • Podpora činnosti Farní charity Sokolov

    1 782 Kč
   • Podpora občanů Dasnic v těžké životní situaci

    1 782 Kč
  • Diecézní charita Plzeň

   • Podpora projektu Azylový dům Domažlice 25 %, podpora projektu Domov sv. Zdislavy pro matky s dětmi v tísni Havlovice 25 %, podpora projektu Domov pokojného stáří sv. Alžběty Plzeň 25 %, podpora projektu Domov pro seniory Bor 25 %

    800 000 Kč
  • Dobřany

   • Diakonie, středisko Radost Merklín - příspěvek na podporu ekonomicky slabých klientů

    42 939 Kč
   • Podpora provozu Domova sv. Aloise Plzeň

    42 939 Kč
  • Dolní Bělá

   • Podpora projektů Diecézní charity Plzeň - Terénní krizová služba a Intervenční centrum Plzeňského kraje

    23 497 Kč
   • Podpora Domova sv. Zdislavy Plzeň

    2 611 Kč
  • Domažlice

   • Podpora sociálně terapeutických dílen sv. Josefa v Domažlicích a Meclově

    49 293 Kč
   • SOS Domažlice a Domov sv. Vavřince – terénní, ambulantní a pobytová forma soc. rehabilitace

    35 210 Kč
   • Azylový dům Domažlice

    14 084 Kč
   • Domov pro matky s dětmi v tísni Havlovice

    14 084 Kč
   • Volnočasové kluby DUHA

    14 084 Kč
   • Hafík, o.s. – rozvoj canisterapie v sociálních službách na Domažlicku

    14 083 Kč
  • Dýšina

   • ŘKF Dýšina - podpora sociálně potřebných ve farnosti

    32 171 Kč
   • Městská charita Plzeň - podpora pečovatelské služby

    21 447 Kč
  • Farní charita Aš

   • Podpora Domova pro matky s dětmi v tísni Aš 95 %,  podpora zájmové a volnočasové činnosti dětí a mládeže - Junák Aš 5 %

    24 024 Kč
  • Farní charita Cheb

   • Podpora rozvoje služeb FCH Cheb 35 %, podpora sociálních služeb DCH Plzeň realizovaných v Chebu pro lidi bez přístřeší 20 %, podpora Hospicu sv. Jiří o.p.s. v Chebu 40 %, příspěvek na léčbu a rehabilitaci R. Neuschla, která není hrazena zdravotními pojišťovnami 5 %

    125 848 Kč
  • Farní charita Karlovy Vary

   • Týdenní stacionář pro postižené Alzheimerovou nemocí v Karlových Varech – podpora provozu

    168 200 Kč
  • Farní charita Kraslice

   • Podpora činnosti Farní charity Kraslice

    6 500 Kč
   • Podpora činnosti Farní charity Sokolov

    8 667 Kč
   • Podpora postiženého dítěte

    6 500 Kč
  • Farní charita Stříbro

   • Podpora provozu Domova pro seniory sv. Jana Pavla II  100 %, z toho 5000 Kč na podporu sociálně potřebných dětí ZŠ Stříbro

    41 677 Kč
  • Holýšov

   • Podpora projektu Domov pro matky s dětmi v tísni Havlovice

    11 002 Kč
   • Podpora dítěte s kombinovaným fyzickým a psychickým postižením

    11 002 Kč
  • Horní Slavkov

   • Příspěvek na relaxační a rehabilitační pomůcky pro žáky speciálních tříd

    4 682 Kč
  • Horšovský Týn

   • Komunitní centrum Horšovský Týn

    39 223 Kč
   • Domov pro matky s dětmi v tísni Havlovice

    13 074 Kč
   • Domov sv. Vavřince, Centrum sociální rehabilitace Meclov

    13 074 Kč
  • Hostouň

   • Sociálně terapeutické dílny Domažlice a Meclov

    1 303 Kč
   • SOS Domažlice a Domov sv. Vavřince

    1 303 Kč
   • Azylový dům Domažlice

    1 303 Kč
   • Domov pro matky s dětmi v tísni Domažlice

    651 Kč
   • Volnočasové kluby Duha

    651 Kč
   • Podpora rodin dětí s mentálním a kombinovaných postižením

    7 817 Kč
  • Jesenice

   • Podpora žáků s různým stupněm mentálního a zdravotního postižení, žáků ze sociálně znevýhodněného prostředí (pěstounská péče, dětský domov), kteří jsou ubytování na internátě školy

    6 139 Kč
  • Kdyně

   • Domov pro matky s dětmi v tísni Havlovice

    51 759 Kč
   • Domov sv. Vavřince Meclov

    51 759 Kč
   • Azylový dům Domažlice

    51 759 Kč
   • Sociálně terapeutické dílny Domažlice a Meclov

    51 759 Kč
  • Klenčí pod Čerchovem

   • Podpora projektu Volnočasové kluby Duha Domažlice

    35 142 Kč
   • Domov sv. Zdislavy pro matky s dětmi v tísni Havlovice

    30 122 Kč
   • Podpora soc. zařízení Robinson Klenčí pod Čerchovem - pro děti potřebující okamžitou pomoc

    35 142 Kč
  • Konstantinovy Lázně

   • Podpora projektů DCH Plzeň

    9 300 Kč
  • Kralovice

   • Podpora projektů DCH Plzeň

    104 091 Kč
  • Loket

   • Podpora činnosti FCH Sokolov – podpora Tříkrálové kavárničky Sokolov 20 %, podpora Tříkrálového krámku 25 %, Podpora Mobilního  hospice sv. Jiří Cheb 15 %, podpora Ubytovny Oloví 40 %

    14 968 Kč
  • Manětín

   • Domov sv. Vavřince v Meclově

    54 777 Kč
  • Mariánské Lázně

   • Podpora Hospicu sv. Jiří Cheb

    35 380 Kč
   • Podpora Ubytovacího zařízení Mar. Lázně – integrace lidí bez domova

    17 690 Kč
   • Příspěvek na sociální projekty DCH Plzeň

    35 380 Kč
   • Podpora činnosti FCH Mariánské Lázně – drobná pečovatelská služba, finanční podpora sociálně slabým klientům a rodinám s více dětmi

    88 451 Kč
  • Město Touškov

   • Služby Diecézní charity Plzeň

    11 536 Kč
  • Městská charita Plzeň

   • Podpora projektů: Charitní ošetřovatelská služba Plzeň

    121 555 Kč
   • Domov sv. Františka

    72 933 Kč
   • Tísňová péče

    72 933 Kč
   • Domov sv. Zdislavy pro matky s dětmi v tísni

    24 311 Kč
   • Osobní asistence

    48 622 Kč
   • Bezdomovci a lidé z ulice

    48 622 Kč
   • Podpora akcí a pomoci sociálně slabým dětem a mládeži ve farnostech vikariátu Plzeň – město

    72 933 Kč
  • Mrákov

   • Volnočasový klub pro děti a mládež farnosti Mrákov

    27 403 Kč
   • Sociálně terapeutické dílny  sv. Josefa Meclov

    11 744 Kč
  • Nezvěstice

   • Domov sv. Aloise, Městská charita Plzeň

    2 770 Kč
  • Nýřany

   • Adopce na dálku Diecézní charita Plzeň

    11 900 Kč
   • Domov sv. Aloise Plzeň

    42 913 Kč
  • Oblastní charita Klatovy

   • Podpora charitních projektů: Domov pokojného stáří Naší Paní, Domov sv. Zdislavy pro matky s dětmi v tísni, Charitní pečovatelská služba, Charitní ošetřovatelská služba, Osobní asistence, Nízkoprahový klub Chapadlo a Budík, Sociální poradna 70 %, Domov pokojného stáří Naší Paní Klatovy - financování požárně - bezpečnostního řešení 30 %

    444 267 Kč
  • Oblastní charita Ostrov

   • Na podporu provozu Domovů pokojného stáří v Ostrově a Hroznětíně 1

    62 696 Kč
  • Oblastní charita Rokycany

   • Podpora projektu Domov pro seniory sv. Pavla 50 %, Krizové zařízení pro ženy Rokycany 50 %

    114 665 Kč
  • Plasy

   • Domov sv. Vavřince Meclov

    45 134 Kč
  • Poběžovice

   • Podpora činnosti SOS Domažlice a Domov sv. Vavřince – terénní, ambulantní a pobytová forma soc. rehabilitace

    2 362 Kč
   • Volnočasové kluby Duha

    2 362 Kč
   • Domov sv. Zdislavy pro matky s dětmi v tísni Havlovice

    2 362 Kč
   • Sociálně terapeutické dílny Domažlice a Meclov i

    2 362 Kč
   • Azylový dům Domažlice

    2 362 Kč
   • Podpora rodiny v tíživé sociální situaci

    11 810 Kč
  • Přeštice

   • Podpora Oblastní charity Klatovy – Domov pokojného stáří Naší Paní Klatovy

    98 384 Kč
   • Podpora činnosti Farní charity Přeštice

    19 677 Kč
   • Podpora Stacináře pro dospělé osoby se zdravotním postižením a seniory Kristián v Přešticích

    13 118 Kč
  • Radnice

   • Domov sociálních služeb Liblín – příspěvek na podporu volnočasových aktivit sociálně potřebných klientů

    27 230 Kč
  • Skalná

   • Podpora projektů DCH Plzeň v Chebu

    21 090 Kč
   • Podpora činnosti Hospice Sv. Jiří, o.p.s. v Chebu

    25 777 Kč
  • Sokolov

   • Podpora činnosti FCH Sokolov – podpora Tříkrálové kavárničky Sokolov 20 %, podpora Tříkrálového krámku 25 %, Podpora Mobilního  hospice sv. Jiří Cheb 15 %, podpora Ubytovny Oloví 40 %

    79 918 Kč
  • Spálené Poříčí

   • Podpora Domova sv. Zdislavy pro matky s dětmi v tísni Plzeň

    33 539 Kč
  • Staňkov

   • Podpora činnosti FCH Staňkov včetně Adopce na dálku

    41 833 Kč
   • Podpora Terénní krizové služby Plzeň

    27 889 Kč
  • Starý Plznec

   • Podpora projektů DCH Plzeň

    7 547 Kč
   • \'Podpora sociálně potřebných lidí ve farnosti Starý Plzenec

    22 640 Kč
  • Studánka

   • Hospic sv. Jiří Tachov

    7 498 Kč
  • Tachov

   • Mobilní hospic pro Tachovsko - Hospic sv. Jiří o.p.s. Tachov

    45 807 Kč
  • Žákava

   • Podpora potřebných občanů ve farnosti Starý Plzenec

    5 595 Kč
  • Zbíroh

   • Podpora projektu Domov pro seniory sv. Pavla 50 %, Krizové zařízení pro ženy Rokycany 50 %

    66 191 Kč
  • Žlutice

   • Týdenní stacionář pro postižené Alzheimerovou nemocí v Karlových Varech

    25 670 Kč

Výtěžek sbírky je určen na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším lidem v  nouzi všude tam, kam dosáhne pomoc Charity Česká republika. Desetina výnosu sbírky je každoročně určena na rozvojovou a humanitární pomoc v zahraničí.

Výnos sbírky je rozdělen podle pevně daného klíče takto: 65 % vybraných prostředků se vrací charitám, které je vykoledovaly, 15 % je určeno na velké diecézní projekty, 10 % putuje do krizového fondu, odkud jsou uvolněny při mimořádných událostech, a na pomoc v zahraničí, 5 % využije na své projekty Charita Česká republika, 5 % tvoří zákonné režie sbírky.

Plán využití získaných prostředků zveřejňujeme vždy předem na základě dat z jednotlivých charit. Kliknutím na černý čtvereček s křížkem zobrazíte podrobné záměry využití v jednotlivých lokalitách.