Využití 2022

Záměry charit pro Tříkrálovou sbírku 2022

 • Arcidiecéze olomoucká

  • Charita Bystřice pod Hostýnem

   • Vybavení venkovních prostor Denního stacionáře pro seniory Chvalčov nábytkem a vyvýšenými truhlíky, pro zkvalitnění a rozšíření aktivizační činnosti.

    52 567 Kč
   • Zakoupení odvlhčovače vzduchu pro rychlou pomoc při likvidaci škod, způsobených promočením místností.

    27 537 Kč
   • Nákup 2 nových sesterských kufříků pro péči v terénu. Nákup a zabudování regálu do skladu k uložení materiálů administrativy a nákup lednice ke zkvalitnění zázemí.

    32 236 Kč
   • Nákup a montáž kuchyňské linky včetně pultu ke konzumaci jídla do zázemí zaměstnanců Charitní pečovatelské služby.

    69 077 Kč
  • Charita Holešov

   • Obnovení vybavení ZŠ v Gonaives na Haiti

    20 000 Kč
   • Vybavení kantlovny pro dovoz obědů, dovybavení kanceláře vedoucí služby a zázemí pro pečovatelky CHPS

    74 000 Kč
   • Pořízení automobilu na LPG pro Domácí zdravotní péči

    190 000 Kč
   • Přímá sociální pomoc lidem v nouzi

    20 000 Kč
   • Vzdělávání zdravotních sester Domácí zdravotní péče

    16 500 Kč
   • Pořízení automobilu na LPG pro Domácí zdravotní péči

    157 514 Kč
  • Charita Hranice

   • Nákup zdravotních a kompenzačních pomůcek

    200 000 Kč
   • Přímá finanční pomoc lidem uprchlým před válkou z Ukrajiny

    100 000 Kč
   • Charitní pečovatelská služba - odkup automobilu DACIA Dokker

    157 300 Kč
   • Podpora spoluúčasti na projektu Obnova vozového parku sociálních služeb

    57 710 Kč
   • Zajištění finanční spoluúčasti projektu \"Nákup a realizace objektu Komenského 219 pro vybudování zázemí Charity Hranice\"""

    474 228 Kč
  • Charita Konice

   • Podpora pečovatelské služby - spoluúčast zakoupení 2 vozidel pro tuto službu

    100 000 Kč
   • Podpora Domácí zdravotní a hospicové péče - zakoupení nového vozidla

    286 644 Kč
  • Charita Kroměříž

   • Pomoc lidem v nouzi, rodinám v sociální tísni, lidem s postižením, nemocným, dětem a studentům.

    144 000 Kč
   • Mimořádná pomoc Charitní dům pokojného stáří

    716 334 Kč
  • Charita Kyjov

   • 5. splátka úvěru na nákup nemovitosti pro zkvalitnění zázemí Charitního domu pokojného stáří v Čeložnicích.

    350 000 Kč
   • Rozvoj mobility Pečovatelské služby a Domácí zdravotní a hospicové služby

    420 000 Kč
   • Přímá sociální výpomoc lidem, kteří se ocitli v nepříznivé životní situaci

    106 422 Kč
  • Charita Luhačovice

   • 2022 Podpora sociálních služeb Charity Luhačovice

    287 000 Kč
   • 2022 Přímá pomoc rodinám s dětmi a seniorům

    20 000 Kč
  • Charita Moravská Třebová

   • Podpora vzniku nové služby domácí ošetřovatelské a paliativní péče.

    100 000 Kč
   • Přímá pomoc rodinám a osobám v nouzi v regionu
    Moravskotřebovsko a Jevíčsko a na území Velkoopatovicka.

    80 000 Kč
   • Rozvoj dobrovolnického centra - podpora práce s dobrovolníky

    10 000 Kč
   • Rozšíření vozového parku - plug in hybrid.

    55 690 Kč
  • Charita Nový Hrozenkov

   • Podpořit Odlehčovací službu, u které došlo k navýšení z 3 na 5 lůžek, vybudováním nového sociálního zařízení se sprchou

    170 000 Kč
   • Podpořit Denní stacionář Slunečnice – obnovit a doplnit vybavení kuchyně, která slouží také k aktivitám v průběhu roku a na zahradě, která je součástí domu, zřídit bylinkové a rybízové zákoutí.

    80 000 Kč
  • Charita Olomouc

   • Rozvoj domácí hospicové péče na Olomoucku

    500 000 Kč
   • Vytvoření zázemí pro sociální služby věnující se lidem s duševním onemocněním a lidem bez domova

    250 000 Kč
   • Důstojné zaopatření zemřelých klientů střediska pro lidi bez domova

    100 000 Kč
   • Zajištění přímé pomoci jednotlivcům a rodinám v krizi

    100 000 Kč
  • Charita Otrokovice

   • Přímá pomoc ildem v nouzi v našem okolí.

    100 000 Kč
   • Provoz charitního šatníku.

    50 000 Kč
   • Výměna hygienických vozíků na Charitním domově.

    113 622 Kč
   • Výměna komunikačního systému Pacient – setra na Charitním domově.

    100 000 Kč
   • Nabíjecí zařízení pro elektromobil - Terénní program Samaritán.

    44 300 Kč
  • Charita Přerov

   • Přímá pomoc lidem a rodinám v nouzi

    100 000 Kč
   • Pořízení kompenzačních pomůcek pro Domácí zdravotní a hospicovou péči

    100 000 Kč
   • Dofinancování nákupu auta pro potřeby Charity Přerov

    106 500 Kč
   • Dofinancování nákupu auta pro potřeby Domácí zdravotní a hospicové péče

    56 771 Kč
   • Nákup auta pro potřeby Odlehčovací služby

    290 000 Kč
   • Dofinancování vyhotovení dokumentace prjekční činnosti k rekonstrukci budovy v Kojetíně

    23 078 Kč
  • Charita Prostějov

   • Chceme shromáždit prostředky na spoluúčast k započetí projektu rekonstrukce budovy Marta na Martinákově ulici. Zde má být zázemí pro pečovatelskou službu a sociální rehabilitaci, krizová lůžka, rozšíření chráněného bydlení a projekt revitalizace přilehlé zahrady.

    589 000 Kč
   • Přímá pomoc potřebným jako jsou osamělé matky v tíživé životní situaci, sociálně slabé rodiny a jednotlivci a osoby bez přístřeší.

    100 000 Kč
   • Domácí hospicová péče. Jde o jednorázovou podporu hospicové služby, kterou pro oblast Prostějovska zajišťuje pracoviště Olomouc.

    50 000 Kč
  • Charita Slavičín

   • Přímá pomoc lidem a rodinám v nouzi.

    80 000 Kč
   • Zázemí pro ambulantní služby Charity Slavičín. Vybudování kvalitního, bezbariérového zázemí pro poskytování sociálních služeb: centrum denních služeb a sociálně terapeutické dílny.

    216 000 Kč
  • Charita Šternberk

   • Přímá pomoc - středisko Šternberk

    20 000 Kč
   • Přímá pomoc - středisko Uničov

    20 000 Kč
   • Přímá pomoc - středisko Litovel

    20 000 Kč
   • Středisko Litovel- nákup automobilu pro Charitní pečovatelskou službu

    127 000 Kč
   • Středisko Šternberk - Vybudování odstavné plochy pro automobily terénních služeb

    338 667 Kč
   • Středisko Šternberk - Pořízení nové tiskárny pro tisk materiálů pro klienty

    8 831 Kč
   • Středisko Uničov - Nákup automobilu pro Domácí zdravotní péči

    261 000 Kč
   • Středisko Šternberk-Litovel-Uničov-Pořízení 6 automobilů a vybavení zázemí sociálních služeb

    257 507 Kč
   • Rozvoj Domácí hospicové péče CARITAS v Olomouckém kraji

    30 000 Kč
   • Středisko Šternberk-Litovel-Uničov - Nákup auta pro Sas Pro rodinu

    85 000 Kč
  • Charita Strážnice

   • přímá sociální pomoc občanům Strážnice a jejího okolí

    50 000 Kč
   • podpora a rozvoj služeb Charity Strážnice, chráněných dílen a sociálně rehabilitačních programů

    50 000 Kč
   • Podpora terénní sociální rehabilitace Teres pro osoby s duševním onemocněním a zařazení do sociální sítě poskytovatelů JMK.

    70 000 Kč
   • Podpořit provoz stávající sociálně terapeutické dílny Kotva pro osoby s duševním onemocněním

    80 000 Kč
  • Charita Šumperk

   • Podpora aktivit Centra pro rodinu Šumperk, z. s.
    Podpora dětí, mládeže a seniorů v rámci centra volného času pro děti a mládež a osvětové a informační činnosti pro klienty a širokou veřejnost.

    15 000 Kč
   • Podpora ONŽ - pomoc a poradenství pro ženy a dívky, z. s.
    Podpora provozování služeb sociální prevence. Podpora preventivní a přednáškové činnosti, přímá pomoc a poradenství obětem domácího násilí.

    15 000 Kč
   • Přímá pomoc Podpora sociálně potřebných v rámci  péče o osoby bez přístřeší a bez prostředků. Tímto záměrem chceme podpořit osoby, které se ocitly v nepříznivé životní situaci - osoby a rodiny s nízkými příjmy nebo bez trvalých příjmů, osoby a rodiny v náhlé finanční tísni.

    50 000 Kč
   • Vybavení do terénu. Podpora modernizace a vybavení Domácí zdravotní péče a sociálních služeb.
    V posledních dvou letech narůstá počet uživatelů sociálních služeb a Domácí zdravotní péče. Abychom mohli službu vykonávat kvalitně, potřebujeme nakoupit vybavení do terénu a pro provoz služby v budově Charity.
    Nakoupením vybavení umožníme zjednodušení a zlepšení podmínek pro provedení hygieny na lůžku, rozvoz obědů, péče o prádlo uživatelů a zkvalitnění zdravotní péče, zejména péče o rány.

    100 000 Kč
   • Vozidlo pro rozvoz obědů a kompenzačních pomůcek

    200 000 Kč
   • Nákup rehabilitačních a kompenzačních pomůcek
    Podpora osob s handicapem v rámci péče o seniory a osoby handicapované.  Pomůcky jsou nabízeny v rámci naší půjčovny rehabilitačních a kompenzačních pomůcek.

    100 000 Kč
   • Podpora udržitelnosti zdravotních a sociálních služeb - výměna kotle v hlavní budově Charity Šumperk.

    90 000 Kč
   • Podpora sociální rehabilitace klientů a prevence sociálního vyloučení
    Podpora rozvoje a začlenění handicapovaných osob do společnosti. Mladí lidé s autismem pravidelně a dlouhodobě dochází na Charitu Šumperk a pomáhají nám s přípravou materiálů na Tříkrálovou sbírku, umýváním jídlonosičů, dotazníků spokojenosti pro naše uživatele, s chystáním potravinových balíčků pro potřebné, s dárečky ke dni nemocných a ke svátku matek. Spolupráci považujeme oboustranně za velmi cennou.
    Pro seniory a klienty našich služeb, kterým poskytujeme péči v domě s chráněnými byty, chceme nakoupit pomůcky pro společné tvoření a další aktivity a tím udržet co nejdéle jejich stávající kvalitu života.

    6 251 Kč
   • Vybavení Centra sociální a humanitární pomoci v Hanušovicích.
    Zřízení Centra pomůže lidem v odlehlé části našeho děkanátu. Vybavením Centra sociální a humanitární pomoci v Hanušovicích budeme blíže lidem bez domova, rodinám a jednotlivcům v nouzi.

    10 000 Kč
   • Vzdělávání pracovníků v přímé péči
    Vzdělávání pracovníků v přímé péči pomůže lépe porozumět sociální situaci klienta nebo jeho zdravotnímu stavu. Díky tomu může být péče o něj cílená a kvalitní. Vzdělávání pracovníků v přímé péči předchází krizovým situacím u klientů a zhoršení jejich zdravotního stavu. Zdravotní sestry se vzdělávaly v oblasti ošetření PIG portu a v komunikaci se seniory. Sociální pracovníci se vzdělávali v oblasti Individuálního plánování a pracovníci v sociálních službách v oblasti bezpečnosti práce.

    20 000 Kč
  • Charita Svitavy

   • Přímá pomoc pro
    1. rodiny s dětmi v sociální nouzi,
    2.lidé bez domova, senioři v sociální nouzi

    60 000 Kč
   • Pořízení nových vozíků do budov našich sociálních služeb umožní pohodlný pohyb klientů po budovách a při přesunu mezi budovami.

    31 000 Kč
   • část na pořízení 9 automobilů pro sociální služby CHPS, CDS,
    příslušenství k automobilům terénních služeb - pneumatiky, wallbox,

    287 000 Kč
  • Charita Uherské Hradiště

   • Výtěžek Tříkrálové sbírky 2022 bude využit na přímou pomoc občanům v nouzi, doplnění vozového parku pro terénní služby a podporu domácí hospicové péče, podporu projektu \"Teplo pro Ukrajinu\"", nákup postele pro Propůjčovnu kompenzačních pomůcek,nákup fotovoltaické elektrárny, nákup chodítka, realizaci plošiny pro Charitní domov Hluk, nákup šicího stroje pro CHD Lidumilu."

    2 048 734 Kč
  • Charita Uherský Brod

   • Rozvoj sociálních služeb - splácení úveru Víceúčelového komunitního centra v Uherském Brodě

    800 000 Kč
   • Přímá finanční pomoc osobám v nouzi

    50 000 Kč
   • Podpora Centra potravinové a materiální pomoci svaté Zdislavy

    50 000 Kč
   • Nákup kompenzačních a zdravotních pomůcek pro lepší poskytování péče

    68 755 Kč
  • Charita Valašské Klobouky

   • Materiální nebo finanční pomoc rodinám a lidem v nouzi v našem regionu.

    135 000 Kč
   • Humanitární a rozvojová pomoc v zahraničí.

    50 000 Kč
   • Podpora zdravotnických služeb - nákup automobilů pro dopravu sester k pacientům

    200 000 Kč
   • Podpora Charitních pečovatelských služeb - částečná podpora doplnění vozového parku pečovatelské služby

    39 000 Kč
   • Podpora Charitních pečovatelských služeb - obnova kancelářského vybavení (tiskárna)

    7 000 Kč
  • Charita Valašské Meziříčí

   • Přímá pomoc lidem v nouzi, provoz Centra sociálně-materiální pomoci

    480 000 Kč
   • Pořízení automobilu pro Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi SASanky

    345 000 Kč
   • Pořízení vysoušečů pro humanitární pomoc

    59 290 Kč
   • Spoluúčast v projektu IROP (pořízení 2 automobilů do terénních služeb, dětské hřiště u Azylového domu pro matky s dětmi, dovybavení pracovišť zaměstnanců)

    178 400 Kč
   • Canisterapie v Domě pokojného stáří

    15 000 Kč
   • Nákup chladničky pro ukládání hygienického odpadu pro Domácí zdravotní a paliativní péči

    37 000 Kč
   • Odkup pozemku do majetku CHVM

    180 000 Kč
   • Zajišťování stravování v Domě pokojného stáří - výdejna jídla

    110 000 Kč
   • Dovybavení Domu pokojného stáří

    93 706 Kč
   • Výměna zdroje tepla a teplé vody

    77 489 Kč
   • Dofinancování venkovního místa k setkávání

    117 714 Kč
   • Nákup 5 ks matrací do polohovacích postelí Půjčovny kompenzačních pomůcek

    15 000 Kč
  • Charita Veselí nad Moravou

   • Podpora Centra pro rodinu ve Veselí nad Moravou

    30 000 Kč
   • Pomoc lidem bez domova

    15 000 Kč
   • Přímá pomoc rodinám a jednotlivcům v nouzi

    100 000 Kč
   • Podpora služeb občanská poradna a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi SAS Anička

    461 324 Kč
  • Charita Vsetín

   • Přímá pomoc osobám v tíživé životní a sociální situaci

    100 000 Kč
   • Nákup auta pro službu Camino sociální rehabilitace

    300 000 Kč
   • Nákup technického vybavení pro Pečovatelskou službu

    75 000 Kč
  • Charita Zlín

   • Přímá pomoc osobám v nepříznivé životní situaci, primárně na Zlínsku

    500 000 Kč
   • Nemocnice Milosrdných bratří Vizovice

    100 000 Kč
   • Letní pobyt pro děti a mládež s diagnózou SMA a dystrofiemi

    100 000 Kč
   • Internát pro nejchudší romské chlapce Kazaniak, Bulharsko

    100 000 Kč
   • Přímá pomoc osobám v nepříznivé životní situaci, primárně na Zlínsku; krizový fond 2022/2023

    400 000 Kč
   • Poskytovat domácí péči bez spolehlivého vozidla není možné (Charitní pečovatelská služba Zlín - zlepšení vybavenosti, úspora času, zajištění bezpečnosti přepravy, komfort cestování a kvalitní pokrytí oblasti)

    280 000 Kč
   • Zvyšujeme komfort pobytu seniorů v Domovince-centru denních služeb Zlín (instalace klimatizační jednotky v centru, nákup masážního křesla a optických vláken do multismyslové místnosti; pořízení vibračních kroužků pro cvičení uvnitř i venku; zakoupení velkého samostatně stojícího slunečníku)

    125 000 Kč
   • Bezpečnost a zdraví uživatelů i pracovníků azylového domu, jedna z priorit pobytové sociální služby (nákup a instalace kamerového systému ve službě, nákup UV-C lamp s ozonem)

    47 316 Kč
 • Arcidiecéze pražská

  • Arcidiecézní charita Praha

   • výstavba Komunitního centra sv. Anežky v Praze 2

    50 000 Kč
   • podpora nového Komunitního centra sv. Zdislavy, Kolín

    50 000 Kč
   • pomoc  rodinám, seniorům a  dětem v Bělorusku a Uzbekistánu

    50 000 Kč
  • Boromejky Praha 1

   • Fináncování ošetřování lidí bez zdravotního pojištění. (nemocnice sv. Karla Boromejského)

    15 000 Kč
  • Charita Beroun

   • provoz azylového domu pro muže, ženy a rodiny

    300 000 Kč
  • Charita Kralupy nad Vltavou

   • sociální bydlení

    25 000 Kč
   • oprava azylového domu pro matky

    50 000 Kč
   • letní pobyt sociálně slabých dětí

    25 000 Kč
   • provozní náklady FCH

    40 000 Kč
  • Charita Praha - Chodov

   • Spolufinancování nákupu nového auta pro pečovatelskou službu.

    50 000 Kč
  • Charita Vlašim

   • provoz FCH - nové komunitní centrum Zahrada

    360 000 Kč
  • Farní charita Dobříš

   • Adopce na dálku

    7 000 Kč
   • projekt Bethánie - zdravotné postřižení, nemocní a senioři

    43 000 Kč
  • Farní charita Kolín

   • pomoc sociálně slabým v Kolíně

    70 000 Kč
   • pomoc sociálně slabým, Kouřim

    20 000 Kč
   • rozvoz pomoci farní charity

    10 000 Kč
  • Farní charita Lysá nad Labem

   • pomoc sociálně potgřebným

    10 000 Kč
  • Farní charita Mnichovice

   • podpora osob v nouzi

    135 000 Kč
  • Farní charita Mníšek pod Brdy

   • podpora sociálně slabých osob

    65 000 Kč
  • Farní charita Neratovice

   • provoz pečovatelské služby

    15 000 Kč
   • dovybavení domova s pečovatelskou službou

    45 000 Kč
  • Farní charita Nymburk

   • provoz nízkoprahového centra

    10 000 Kč
   • podpora dopravy sociálně slabých

    15 000 Kč
  • Farní charita Praha 1 Nové Město

   • provoz denního centra pro ženy

    20 000 Kč
  • Farní charita Praha 3 Žižkov

   • Podpora volnočasových aktivit sociálně slabých.

    2 000 Kč
   • Vybavení nového komunitního centra.

    20 000 Kč
   • Podpora sociálně slabých seniorů a rodin s dětmi.

    18 000 Kč
   • Podpora sociálně slabých nemocných.

    10 000 Kč
  • Farní charita Praha 4 - Modřany

   • Provoz humanitárního šatníku.

    5 000 Kč
   • Podpora sociálně slabých rodin

    20 000 Kč
   • Sociálně aktivizační činnost dětí

    15 000 Kč
  • Farní charita Praha 5 - Smíchov

   • Podpora sociálně slabých rodin

    15 000 Kč
   • Podpora osamělých lidí

    15 000 Kč
  • Farní charita Praha 6 - Břevnov

   • Podpora domova sv. Karla Boromejského, Řepy

    10 000 Kč
   • Podpora lidí bez domova

    10 000 Kč
  • Farní charita Praha 7 - Holešovice

   • Provoz pečovatelské služby

    15 000 Kč
   • volnočasové aktivity pro seniory

    5 000 Kč
  • Farní charita Praha Barrandov

   • Pomoc sociálně slabým lidem

    20 000 Kč
   • Pomoc rodinám v nouzi

    30 000 Kč
  • Farní charita Radotín

   • Podpora osob se zdravotnám hendikepem

    10 000 Kč
   • Podpora sociálně slabých rodin

    10 000 Kč
  • Farní charita Řevnice

   • pomoc sociálně slabým lidem

    80 000 Kč
  • Farní charita Říčany

   • Adopce na dálku

    5 000 Kč
   • podpora hospice Dobrého Pastýře

    17 000 Kč
   • podpora domova pro seniory, Mukařov

    17 000 Kč
   • podpora sociálně slabých

    7 000 Kč
  • Farní charita Roudnice nad Labem

   • provoz charitního šatníku

    42 000 Kč
   • provoz Azylového domu pro matky s dětmi

    15 000 Kč
   • provoz nízkoprahového centra pro děti

    5 000 Kč
   • spolufinancování nákupu automobilu pro pečovatelskou službu

    35 000 Kč
   • podpora sociálně slabých rodin

    10 000 Kč
  • Farní charita Slaný

   • provoz FCH

    90 000 Kč
  • Farní charita Starý Knín

   • provoz FCH

    70 000 Kč
  • Farní charita Stodůlky

   • Pomoc dětem ze sociálně slabých rodin

    50 000 Kč
   • Podpora osobám, které pečují o nemocné

    15 000 Kč
   • Kompenzační pomůcky

    35 000 Kč
  • Křesťanský domov mládeže Praha 2

   • podpora sociálně slabých dívek

    10 000 Kč
   • podpora sociálně slabých dětí

    10 000 Kč
   • podpora sociálně slabých dětí

    10 000 Kč
  • ŘKF Čechtice

   • podpora provozu KC Zahrada, Vlašim

    70 000 Kč
   • centrum sociálních služeb, Petrklíč

    10 000 Kč
  • ŘKF Divišov

   • provoz hospice v Čerčanech

    10 000 Kč
  • ŘKF Nové Strašecí

   • podpora sociálně slabých rodin

    15 000 Kč
  • ŘKF Petrovice u Sedlčan

   • podpora FCH Starý Knín

    20 000 Kč
  • ŘKF Praha 10, Hostivař

   • pomoc sociálně slabým rodinám

    20 000 Kč
   • provoz komunitního centra

    10 000 Kč
  • ŘKF Praha 10, Kolovraty

   • pomoc sociálně slabým dětem

    27 000 Kč
   • pomoci dětem s poruchami

    5 000 Kč
   • volnočasové aktivity sociálně slabých

    10 000 Kč
   • školní vybavení pro sociálně slabé děti

    26 000 Kč
  • ŘKF Praha 2, sv. Ignác

   • Adopce na dálku 4 děti

    22 800 Kč
   • Podpora Azylového domu pro matky s dětmi.

    10 000 Kč
  • ŘKF Praha 4, Braník

   • Podpora sociálně slabých dětí

    5 000 Kč
  • ŘKF Praha 6, sv. Gothard

   • kurzy první pomoci pro novorozence

    3 000 Kč
   • služby fyzioterapeuta

    5 000 Kč
  • ŘKF Praha 6, sv. Vojtěch

   • Podpora seniorů

    20 000 Kč
  • ŘKF Praha 8, Kobylisy

   • podpora sociálně slabých rodin

    70 000 Kč
  • ŘKF Praha 9, Vinoř

   • pomoc sociálně slabým rodinám

    30 000 Kč
  • ŘKF Sedlčany

   • podpora domácího hospice Křídla Sedlčnay

    20 000 Kč
  • ŘKF Sedlec-Prčice

   • provoz komunitního domu Villa Vallila

    15 000 Kč
  • ŘKF Štěchovice

   • podpora FCH Starý Knín

    10 000 Kč
  • ŘKF Uhlířské Janovice

   • dovybavení komunitního centra, Košice

    13 000 Kč
  • škola Křesťanské gymnázium

   • vybavení školního klubu a střediska volného času

    20 000 Kč
  • školka Praha 7, sv. Kliment

   • podpora rozvoje dětí

    35 000 Kč
 • Diecéze brněnská

  • Oblastní charita Blansko

   • Podpora Mobilního hospice sv. Martina - Mobilní hospic sv. Martina doprovází umírající a jejich rodiny, aby mohli společně a důstojně projít touto životní etapou. Pomáhá už víc než 10 let po celém okrese Blansko a počet jeho klientů každoročně stoupá.

    500 000 Kč
   • Charitní záchranná síť - pomoc nejpotřebnějším v regionu ve spolupráci s farnostmi, městy a obcemi.
    Pomoc lidem, kteří propadají sítí standardní státní pomocí nebo i přes tuto pomoc žijí pod hranicí důstojného života.

    500 000 Kč
   • Pomoc seniorům a zdravotně postiženým - dary půjdou na pomoc seniorům a zdravotně postiženým klientům Charity Blansko i dalším lidem z regionu

    100 000 Kč
   • Podpora rodin s dětmi v nouzi - podpoříme matky s dětmi v azylovém domě a další sociálně slabé rodiny z regionu.

    150 000 Kč
   • Auto pro pečovatelky a zdravotní sestry na cesty do domácností lidí v regionu

    350 000 Kč
  • Oblastní charita Břeclav

   • Dobrovolnické centrum - nedílnou součástí charitní práce je pomoc ze strany dobrovolníků, kteří pomáhají přesně tam, kde je nejvíce potřeba. Věnují svůj čas bez nároku na odměnu při mimořádných událostech, jako nyní v obcích zasažených tornádem. Abychom dosáhli kvalitního dobrovolnického programu, chceme věnovat značnou část výtěžku také na jejich vzdělávání, protože i díky nim zvyšujeme kvalitu poskytovaných sociálních a zdravotních služeb.

    300 000 Kč
   • Charitní záchranná síť - z výtěžku tříkrálové sbírky, bychom se chtěli tentokrát zaměřit v rámci projektu Charitní záchranné sítě především na podporu matek s dětmi, které se ocitly v těžké životní situaci. Také jiným potřebným lidem v rámci okresu Břeclav, jako jsou senioři, handicapovaní nebo nemocní.

    800 000 Kč
   • Domácí hospic sv.Martina Břeclav - chceme podpořit vzdělávání zdravotních sester Domácí hospicové péče, které pracují s nevyléčitelně nemocnými lidmi tak, aby mohli společně důstojně projít touto jejich životní etapou. Vzděláváním zdravotních sester podpoříme jejich pracovní, ale i osobní růst a tím zvýšíme nejenom kvalifikaci, ale především profesionalitu poskytované péče.

    900 000 Kč
   • Podpora farních charit - chceme podpořit dobrovolnickou činnost farních charit v celém břeclavském okrese a to z důvodu, že si vážíme nejenom blízké spolupráce s OCHB, ale především křesťanských hodnot, jež její členové různých věkových skupin uznávají a pomáhají pečovat především o všechny, kteří ze své životní cesty sešli a potřebují nějakým způsobem pomoci.

    29 500 Kč
  • Oblastní charita Hodonín

   • Okamžitá pomoc lidem při nenadálých živelných pohromách.

    290 000 Kč
   • Dovybavit půjčovny kompenzačních pomůcek.

    90 000 Kč
   • Dokrytí provozních nákladů charitních služeb.

    320 000 Kč
   • Nákup automobilu pro pečovatelské služby.

    280 000 Kč
   • Pomoc lidem, kteří se ocitnou v nepříznivé sociální situaci u nás i v zahraničí.

    150 000 Kč
   • Podpora Dobrovolnického centra a Krizového týmu při Och Hodonín.

    260 000 Kč
   • Podpora sociálního projektu v Moldávii.

    20 000 Kč
   • Provozní  náklady na středisko Domácí hospicová péče.

    180 000 Kč
  • Oblastní charita Jihlava

   • Podpora investičního záměru rekonstrukce budovy včetně přilehlé zahrady Mahenova 16 - úprava prostor pro domácí hospic Bárka a odlehčovací službu pro osoby s tělesným, mentálním a kombinovaným postižením Adapta

    700 000 Kč
   • Příspěvek na úhradu části provozních nákladů služby Charitní záchranné sítě, určené pro lidi v nouzi.

    50 000 Kč
   • Zajištění materiálu a provozních nákladů střediska Dobrovolnické centrum.

    50 000 Kč
   • Zkvalitnění terénních služeb pečujících zejména o seniory, a to formou nákupu automobilů pro lepší dostupnost služeb.

    200 000 Kč
   • Zajištění minimálních provozních nákladů služeb, které by mohly být omezeny na činnosti díky předpokládaným výpadkům ve veřejných rozpočtech a udržení jejich dostupnosti a kvality.

    300 000 Kč
  • Oblastní charita Rajhrad

   • • Financování rekonstrukce lůžkového oddělení A

    3 500 000 Kč
   • • Financování dešťové kanalizace

    120 000 Kč
   • • Pořízení nových zvonků u pacientských postelí

    300 000 Kč
   • • Financování nového zadního vchodu/dveří s dálkovým ovládáním

    165 000 Kč
   • • Financování nového výtahu u zadního vchodu

    1 000 000 Kč
  • Oblastní charita Tišnov

   • Chráněné bydlení a Sociální rehabilitace Skryje - finanční prostředky podpoří chráněné bydlení, které poskytuje domov až 11 klientům s lehkým mentálním postižením. Snaží se prostřednictvím vhodně vytvořených podmínek domácího prostředí pomoci svým uživatelům zvládat základní činnosti v péči o sebe a domácnost (osobní hygiena, příprava jídla, nákupy, úklid pokoje a společných prostor apod.), podporovat jejich samostatnost a motivovat je k novým činnostem. V chráněném bydlení zároveň probíhá i služba Sociální rehabilitace, která rozšiřuje a zlepšuje dovednosti uživatelů.

    50 000 Kč
   • Prostředky podpoří terénní služby - Pečovatelskou, Odlehčovací a službu Domácí zdravotní péče. Služby domácí péče pomáhají seniorům, osobám se zdravotním znevýhodněním, osobám s chronickým onemocněním a rodinám s dětmi, kteří mají sníženou soběstačnost a potřebují pomoc při zvládání běžných denních úkonů (péče o vlastní osobu nebo pomoc při zajišťování chodu domácnosti – pomoc při osobní hygieně, přípravě či podávání jídla, dovoz obědů, obstarávání domácnosti apod.) nebo potřebují zajistit odbornou zdravotní péči.

    100 000 Kč
   • Domácí hospic Porta Vitae - prostředky sbírky pomohou zajistit financování  osobních i provozních nákladů, spojených s komplexní péčí  o nevyléčitelně nemocné umírající pacienty a jejich pečující rodiny.

    350 000 Kč
   • Podpora Poradny Porta - finanční podpora  poskytování odborného sociálního a právního poradenství lidem, kteří nezvládnou řešit svou obtížnou situaci vlastními silami. Jedná se o službu, která je v našem regionu ojedinělá a zájem o ni se ze strany uživatelů stále zvyšuje. Poradna se zabývá také dluhovou problematikou a je akreditovaným pracovištěm s právem podávat návrh na povolení oddlužení.

    80 000 Kč
   • Charitní záchranná síť -  prostředky podpoří službu pomáhající lidem, kteří propadají sítí standardní státní pomoci nebo i přes tuto pomoc žijí pod hranicí důstojného života. Pomáháme lidem v akutní nouzi a snažíme se o jejich  nasměrování na další formy návazné pomoci.

    100 000 Kč
   • Fond individuální pomoci - částka bude rozdělována dle individuálních případů žádostí o pomoc pro osoby a rodiny v akutní nouzi.

    25 000 Kč
   • Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Klub Čas - prostředky sbírky využijeme na podporu dětí a dospívajících, kteří se ocitli v nepříznivé životní situaci. Klub Čas poskytuje  dětem a mladým lidem bezpečný prostor, preventivní aktivity i poradenství v obtížných životních situacích, které mohou zažívat v rodině, ve škole nebo v práci, ve vztazích a ve společnosti obecně.  Službu se snažíme rozšiřovat o mimoklubové aktivity.

    20 000 Kč
   • Dobrovolnické centrum - finanční prostředky využijeme pro práci s dobrovolníky, kteří se podílejí na realizaci projektů Charity, volnočasových aktivitách v některých službách OCH Ti nebo pomáhají s přípravou a realizací veřejných akcí.

    30 000 Kč
   • Zázemí pro služby - v souvislosti s rozvojem služeb (hlavně terénních) je nezbytné pokračovat v úpravě prostor, budování zázemí a jeho vybavení.

    130 000 Kč
  • Oblastní charita Třebíč

   • DOMÁCÍ HOSPIC SV. ZDISLAVY: Bude podpořen domácí hospic sv. Zdislavy v Třebíči, který pečuje o pacienty v terminálním stádiu nemoci, hospic poskytuje péči 24/7.

    900 000 Kč
   • PRIMÁRNÍ PREVENCE, NZDM BARÁK: Podpora nízkoprahových zařízení a Primární prevence Třebíč pro dlouhodobou práci s mládeží.

    150 000 Kč
   • CHARITNÍ ZÁCHRANNÁ SÍŤ: Charitní záchranná síť pomáhá lidem, pro které v daném období není možná jiná pomoc.

    150 000 Kč
   • TERÉNNÍ SLUŽBY: Cílem projektu je podpora terénních služeb okresu Třebíč.

    120 000 Kč
   • STACIONÁŘ ÚSMĚV: Rozšíření nájezdové cesty a vytvoření bezbariérového vstupu pro vozíčkáře a osoby s poruchami hybnosti a orientace.

    250 000 Kč
  • Oblastní charita Žďár nad Sázavou

   • Charitní záchrannou síť tvoří systém služeb a činností vedoucí k poskytnutí pomoci lidem v nouzi. Cílovou skupinu mohou tvořit: lidé bez domova, sociálně slabé rodiny s dětmi, lidé zasažení mimořádnou událostí, nebo těžce nemocí lidé. Bude třeba finančně podpořit mzdu pracovníků, zázemí služby a další materiální vybavení.

    500 000 Kč
   • Naším cílem je podílet se na zabezpečení svozu uživatelů do denních stacionářů pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením Nesa a Rosa. Uživatelé nejsou schopni sami uhradit celkové náklady na svoz, bez kterého by nemohli stacionář navštěvovat.
    Dále se chceme podílet na realizaci zahrady s terapeutickými prvky pro uživatele stacionáře Nesa, čímž se rozšíří možnosti péče pro lidi s mentálním a kombinovaným postižením.

    400 000 Kč
   • Cílem projektu je podpořit služby, které jsou poskytovány v přirozeném prostředí našich uživatelů, pacientů a klientů. Pro dobré fungování terénních služeb je nezbytné dobré vybavení vozového parku. Projekt umožní rozvoj a rozšíření terénních služeb do dalších oblastí a zároveň zkvalitní zázemí našich pracovníků.

    800 000 Kč
   • Klub v 9 - centrum služeb pro podporu duševního zdraví je zařízením pro dospělé lidi s duševním onemocněním. Posláním našeho zařízení je pomoc při osamostatnění a seberealizaci uživatele. Podporujeme nácvik a rozvoj schopností a dovedností vedoucích k začlenění jedince do jeho přirozeného prostředí. Cílem tohoto projektu je podílení se na hrazení nákladů pobytových a rekondičních akcí pro lidi s duševním onemocněním.

    50 000 Kč
   • Kambala – dobrovolnické centrum je projekt Oblastní charity Žďár nad Sázavou, jehož základním posláním je podpora myšlenky dobrovolnictví. Dobrovolnické centrum se zabývá systematickou prací s dobrovolníky, kteří se podílejí především na realizaci projektů Charity a v případě potřeby zabezpečují pomoc při mimořádných událostech. Projekt ve svém konečném důsledku přispívá ke zvýšení kvality sociálních, zdravotních a humanitárních služeb. Z výtěžku budou pokryty tyto položky: mzdové a provozní náklady, motivační aktivity a propagační předměty.

    250 000 Kč
  • Oblastní charita Znojmo

   • Rodinný sociální asistent Znojmo - Na pomoc sociálně vyloučeným rodinám prostřednictvím terénní sociální práce se zaměřením na činnost s dětmi s poruchami učení a mentální retardací. Pomocí zajištění obědu se děti snadněji začleňují do společenského života.

    20 000 Kč
   • Krizový dobrovolný tým - Na pomoc obětem mimořádných a krizových události prostřednictvím služby Krizového dobrovolného týmu - dokrytí provozních a mzdových nákladů.

    10 000 Kč
   • Osobní asistence Znojmo - Na provozní náklady služby, která poskytuje pomoc a podporu osobám s těžkým zdravotním postižením.

    30 000 Kč
   • Denní stacionář sv. Damiána - Na zajištění svozové služby pro osoby se zdravotním postižením do denního stacionáře

    100 000 Kč
   • Charitní pečovatelská služba Znojmo - Na zajištění služby v málo dostupných místech znojemského regionu. Podpora seniorům a osobám se sníženou soběstačností, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci prostřednictvím terénní sociální práce.

    50 000 Kč
   • Dílna sv. Kláry Znojmo, sociálně terapeutické dílny - Na provozní náklady služby, která pomáhá a podporuje osoby s duševním onemocněním prostřednictvím ambulantní služby.

    50 000 Kč
   • Charitní poradna Znojmo - Na provozování náklady služby Charitní poradna Znojmo, která pomáhá a podporuje osoby v nepříznivé životní situaci.

    70 000 Kč
   • Klub Coolna Znojmo - Na zajištění sociální služby Klubu Coolna Znojmo pro děti a mládež, které zažívají nepříznivou životní situaci.rnKoupi maringotky, jako zázemí pro terénní práci nízkoprahového zařízení pro děti a mládež.

    130 000 Kč
   • Dobrovolnické centrum - Na osobní náklady pracovníka, který pomáhá a podporuje uživatele charitních služeb a charitních činností prostřednictvím dobrovolnické činnosti.

    250 000 Kč
   • Krizová pomoc Znojmo - Na mzdové náklady pracovníka, který pomáhá a podporuje osoby, které se ocitnou v těžké životní situaci, která ohrožuje jejich zdraví či život a nejsou schopny ji zvládnout vlastními silami. Služba se zabývá také obětem domácího násilí.

    50 000 Kč
   • Charitní záchranná síť - Na zajištění okamžité materiální a návazné pomoci osobám, které se ocitly v akutní nouzi či žijí dlouhodobě pod hranicí důstojného života s cílem pokrýt základní životní potřeby (provoz, nákup nocleženek, základních potravin, polévky pro osoby bez přístřeší)rnNa osobní náklady pracovníka, který poskytuje přímou pomoc osobám v nouzi a řeší jejich situace prostřednictvím komplexní práce v ambulantní a terénní formě.

    450 000 Kč
   • Klub Coolna Moravský Krumlov - Na zajištění sociální služby Klubu Coolna Mor. Krumlov pro děti a mládež. Které zažívají nepříznivou životní situaci.

    40 000 Kč
  • Služby Brno

   • Chráněné bydlení svatého Michaela prošlo v uplynulých letech rozsáhlou a nákladnou rekonstrukcí. Díky stavebním úpravám se podařilo, že klienti Chráněného bydlení mají vlastní samostatné pokoje a tolik potřebné soukromí. Peníze ze sbírky pomohou uhradit náklady spojené s rekonstrukcí chráněného bydlení.

    500 000 Kč
   • Chráněné bydlení svatého Michaela je místem, kde žijí lidé s mentálním postižením a autismem. Aby se nová budova stala pro své obyvatele skutečným domovem, je třeba nakoupit vhodné vybavení a dofinancovat náklady spojené s rekonstrukcí.

    500 000 Kč
   • V Domově pokojného stáří Kamenná pečuje Charita o seniory, kteří potřebují zdravotní a sociální pomoc. Charita plánuje starou budovu rekonstruovat, aby mohla zkvalitnit péči o seniory v Domově pokojného stáří s důrazem na respektování lidské důstojnosti a zachování kvality života ve stáří. Peníze z Tříkrálové sbírky pomohou s přípravou celého projektu.

    200 000 Kč
   • Centrum služeb pro lidi bez domova pomáhá lidem v krizi. Dlouhodobě působí v nevyhovujících prostorách na ulici Bratislavská. Tříkrálová sbírka pomůže Charitě zahájit přípravu investice na celkovou rekonstrukci. Ta povede k rozvoji a zkvalitnění všech poskytovaných služeb.

    200 000 Kč
   • Chráněné bydlení sv. Gabriela pomáhá lidem s těžkým mentálním postižením a autismem žít důstojně a podporuje jejich samostatnost. Dary ze sbírky využije Charita k opravě staré a nevyhovující kotelny v budově na ulici Gorkého.

    200 000 Kč
   • Chráněné bydlení svaté Anežky poskytuje domov lidem s chronickým omezením, zdravotním, duševním, nebo mentálním postižením. V Chráněném bydlení je plánovaná postupná rekonstrukce a obnova vybavení bytů pro seniory a osoby se zdravotním postižením, tak aby klientům umožnilo lepší životní podmínky.

    360 000 Kč
   • Lidem, pro které neexistuje žádná jiná dostupná pomoc se věnuje Charitní záchranná síť. Opuštěným seniorům, maminkám samoživitelkám, lidem v krizi a dalším potřebným nabízí sociální pomoc prostřednictvím Fondu individuální sociální pomoci, který čerpá z darů v Tříkrálové sbírce.

    40 000 Kč
 • Diecéze českobudějovická

  • Charita České Budějovice

   • Přímá finanční pomoc: Pomoc handicapovanému chlapci

    25 000 Kč
   • Fond farnosti Římov

    30 000 Kč
   • Podpora volnočasových aktivit farnosti Boršov nad Vltavou

    10 000 Kč
   • Operativní rezerva farnosti Boršov nad Vltavou

    10 000 Kč
   • Farnost Střížov: podpora Domova sv. Alžbety pro matku a dítě pod Charitou Veselíčko

    90 000 Kč
   • Podpora sociálních a zdravotních služeb Městské Charity České Budějovice - nákup osobního automobilu pečovatelské služby

    523 069 Kč
   • Podpora nízkoprahového zařízení pro děti a mládež V.I.P. pod Charitou České Budějovice

    110 000 Kč
   • Farnost Lišov: Vzdělávání pracovníků Charity České Budějovice v oblasti paliativní péče

    39 000 Kč
   • Přímá finanční pomoc: Podpora handicapovaného chlapce, částečná úhrada terapie.

    10 000 Kč
   • Přímá finanční pomoc: Podpora dvou handicapovaných bratrů, částečná úhrada rehabilitace, zdravotních pomůcek.

    50 000 Kč
   • Podpora nízkoprahového zařízení pro děti a  mládež V.I.P. farností Boršov nad Vltavou

    30 000 Kč
  • Charita Český Krumlov

   • Finanční podpora rozvoje Charity Český Krumlov: Půjčovny kompenzačních pomůcek.

    52 645 Kč
  • Charita Horažďovice

   • Podpora Charitní pečovatelské a ošetřovatelské služby a Občanské poradny.

    113 794 Kč
   • Přímá materiální pomoc: Dětský domov Kašperské Hory - pobočka Chanovice.

    6 000 Kč
   • Krizový fond.

    2 000 Kč
   • Kasejovice: Podpora sociálně slabé rodiny.

    8 000 Kč
   • Nepomuk: Podpora sociálně slabé rodiny s dětmi.

    20 000 Kč
   • Nepomuk: Podpora Mateřského centra Beruška.

    5 000 Kč
   • Nepomuk: Podpora Občanské poradny

    15 000 Kč
  • Charita Jindřichův Hradec

   • Kvalitní pomoc dětem a rodinám v těžké životní situaci

    40 000 Kč
   • Podpora a zkvalitnění poskytování služeb pro osoby bez přístřeší

    20 000 Kč
   • Podpora a zkvalitnění poskytování služby odborného poradenství

    15 000 Kč
   • Popora provozování Výdejny Samaritán

    40 000 Kč
   • Přímá pomoc osobám v těžké životní situaci

    10 000 Kč
   • Nákup automobilu pro terénní služby

    111 680 Kč
  • Charita Kamenice nad Lipou

   • Podpora terénní pečovatelské služby

    63 786 Kč
   • Pomoc osobám v tíživé nebo mimořádné sociální situaci

    11 300 Kč
   • Podpora klubu seniorů

    22 500 Kč
   • Posílení půjčovny kompenzačních pomůcek

    45 000 Kč
   • Šatník pro potřebné

    45 000 Kč
  • Charita Kaplice

   • Příspěvek na Krizový fond Farnosti Kaplice.

    9 000 Kč
   • Podpora , rozvoj a zkvalitnění sociálních služeb Charity Kaplice.

    166 551 Kč
   • Podpora osob v nepříznivé životní situaci ve Vyšším Brodu a okolí.

    20 000 Kč
  • Charita Pacov

   • Podpora  Terénní pečovatelské služby.

    98 484 Kč
   • Podpora  rozvoje  Terénní pečovatelské služby - vzdělávání zaměstnanců.

    11 000 Kč
  • Charita Pelhřimov

   • Udržitelnost poskytovaných služeb pro lidi v obtížných sociálních situacích a přímá humanitární pomoc lidem v nouzi

    637 286 Kč
  • Charita Písek

   • Podpora Střediska pomoci

    98 712 Kč
   • Podpora Dobrovolnického centra BONUM

    35 000 Kč
   • Podpora Sociálně aktivizační služby Rozárka Milevsko

    98 712 Kč
  • Charita Prachatice

   • Finanční podpora terénního programu MOST naděje.

    50 000 Kč
   • Podpora Charitního domova sv. Dominika Savia pro matky s dětmi.

    146 373 Kč
   • Podpora azylového Domu sv. Petra pro muže.

    150 000 Kč
   • Podpora činnosti Centra volného času pro děti a mládež při farnosti Prachatice.

    25 000 Kč
  • Charita Strakonice

   • Nákup a opravy automobilů pro terénní služby. Rozvoj charity.

    482 588 Kč
  • Charita Sušice

   • Podpora terénních služeb sociální péče.

    289 467 Kč
   • Fond individuální pomoci.

    30 000 Kč
  • Charita Tábor

   • Na pomoc lidem bez domova

    25 000 Kč
   • Přímá finanční pomoc lidem v tíživé životní situaci

    30 800 Kč
   • Podpora a rozvoj Dobrovolnického centra Charity Tábor

    40 000 Kč
   • Pořízení vybavení pro mimořádné události

    25 000 Kč
   • Rozvoj a zkvalitnění sociálních služeb v rámci Charity Tábor

    162 745 Kč
  • Charita Třeboň

   • Podpora financování a rozvoj služeb a činností Oblastní charity Třeboň poskytovaných osobám v nepříznivých sociálních situacích.

    183 087 Kč
   • Přímá pomoc osobám v sociální a hmotné nouzi.

    6 000 Kč
  • Charita Týn nad Vltavou

   • Financování provozu Půjčovny kompenzačních pomůcek.

    91 533 Kč
   • Podpora projektu SOS rodina.

    70 000 Kč
   • Podpora projektu Klub seniorů - Senior šance.

    91 533 Kč
  • Charita Veselíčko

   • Finanční podpora provozu Domova sv. Alžběty pro matku a dítě.

    57 127 Kč
  • Charita Vimperk

   • Dofinancování provozních nákladů charitní ošetřovatelské služby.

    127 128 Kč
  • Charita Zliv

   • Podpora Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež.

    45 907 Kč
  • Congregatio Jesu Štěkeň

   • Finanční podpora sester v Kijevu: Caritas - Spes Social Center.

    39 899 Kč
  • Diecézní charita České Budějovice

   • Trhové Sviny: Podpora Dobrovolnického centra při DCHCB.

    18 711 Kč
   • Přímá finanční či materiální pomoc osobám na Trhovosvinensku v  sociální i hmotné nouzi.

    40 000 Kč
   • Křemže: Financování odborné psychologické péče pro chlapce z  Křemže.

    10 000 Kč
   • Křemže: Příspěvek na asistenční péči pro chlapce s DMO

    20 000 Kč
   • Křemže: Finanční příspěvek na  rehabilitační pomůcku pro chlapce s DMO.

    35 675 Kč
   • Ledenice: Podpora krizového bydlení při DCHCB.

    57 845 Kč
   • Ledenice: Přímá finanční pomoc chlapci s DMO.

    20 000 Kč
   • Podpora provozu krizového bydlení při DCHCB.

    36 651 Kč
  • Farní charita Katovice

   • Podpora péče o seniory a osoby handicepované.

    31 790 Kč
   • Podpora  volnočasových aktivit pro děti a mládež ze sociálně vyloučených rodin.

    31 789 Kč
  • Farní charita Rožmitál pod Třemšínem

   • Podpora Poradny pro cizince a migranty při DCHCB

    28 278 Kč
  • Farní charita Velešín

   • Podpora sociálních služeb Charity Kaplice.

    139 521 Kč
  • Farní charita Vlachovo Březí

   • Finanční podpora terénního programu MOST naděje.

    6 000 Kč
   • Podpora Charitního domova sv. Dominika Savia pro matky s dětmi.

    13 926 Kč
   • Podpora azylového Domu sv. Petra pro muže.

    13 926 Kč
  • Oblastní charita Nové Hrady

   • Podpora krizového bydlení při DCHCB.

    16 939 Kč
  • ŘKF Borovany

   • Přímá finanční pomoc - částečné hrazení pomůcky pro chlapce s DMO

    40 000 Kč
   • Přímá finanční pomoc - zakoupení rehabilitační pomůcky pro chlapce s DMO.

    56 218 Kč
  • ŘKF Mladá Vožice

   • Podpora dobrovolnické činnosti Charita Tábor.

    15 164 Kč
   • Podpora centra volného času pro děti a mládež.

    15 163 Kč
  • ŘKF Suchdol nad Lužnicí

   • Finanční podpora center volného času pro děti a  mládež při Charitě Jindřichův Hradec.

    33 213 Kč
   • Finanční pomoc dětem, rodinám a sociálně slabým občanům v Suchdole nad Lužnicí a okolí.

    33 212 Kč
  • ŘKF Veselí nad Lužnicí

   • Podpora činnosti Domu sv. Františka.

    63 992 Kč
   • Podpora sociálně slabých občanů ve Veselí nad Lužnicí.

    10 000 Kč
  • ŘKF Vodňany

   • Přímá finanční podpora klientů sociálně terapeutické dílny Chelčického domova sv. Linharta, o. p. s.

    11 800 Kč
   • Přímá finanční podpora klientů Hospice sv. Jana Neumanna v Prachaticích a Domácího hospice sv. Markéty ve Strakonicích.

    35 300 Kč
   • Přímá finanční podpora klientů Domova Žlutý Petrklíč, z.s. na Lomci .

    35 300 Kč
   • Podpora Občanské poradny Farní charity Týn nad Vltavou, pracoviště Vodňany.

    47 200 Kč
   • Přímá pomoc sociálně potřebným a zdravotně znevýhodněným.

    94 300 Kč
   • Podpora volnočasových aktivit sociálně potřebným.

    11 933 Kč
 • Diecéze královéhradecká

  • Charita Přelouč

   • Nákup vybavení – kuchyňské a sportovní vybavení. Materiál na aktivity s dětmi. Rekonstrukce klubovny, úprava zahrady. Dofinancování vzdělávání pracovníků.

    75 000 Kč
   • Provoz charitního šatníku – úhrada energií, potravinová pomoc rodinám v nouzi – sklad nájem a energie. Nákup potravin v mimořádné situaci.

    45 000 Kč
   • Vánoční a velikonoční akce s klienty služby – děti, rodiče, prarodiče. Přímá finanční pomoc lidem v nouzi.

    37 500 Kč
   • Výlety s dětmi z Jakub klubu, z pěstounských rodin a rodiny v službě SAS po blízkém okolí. Tímto jim zprostředkováváme nové zážitky a zkušenosti, protože jinak se zpravidla nikam nedostanou.

    25 000 Kč
   • Vzdělávání dobrovolníků a úhrada energií v rámci zajištění dobrovolnických programů pro seniory. Dobrovolnické projekty žáků ZŠ a studentů gymnázia pro seniory v Domově u fontány – materiál, informační materiály.

    12 500 Kč
   • Projekty v Indii: kvalifikační kurzy pro nevyučené a nezaměstnané mladé lidi a dětské večerní vzdělávání v oblasti Bangalore, podpora nemajetných školáků a vysokoškolských studentů v oblasti Belgaum.

    12 500 Kč
   • Krytí nákladů vzniklých při odstraňování následků povodní, požárů apod.

    7 500 Kč
   • Pravidelná setkání dětí s programem, Mikulášské setkání dětí a pěstounů. Dofinancování vzdělávání pracovníků.

    20 000 Kč
   • Nákup nových kompenzačních pomůcek podle aktuální potřeby.

    15 000 Kč
  • DCH HK - Nové Město nad Metují

   • Pomoc osobám a rodinám, které se ocitly v nouzi a chtějí svoji situaci aktivně řešit (oblast Nové Město nad Metují a okolní obce).

    18 000 Kč
   • Podpora aktivit dobrovolnického centra Diecézní charity Hradec Králové.

    90 000 Kč
   • Projekty v Indii: Kvalifikační kurzy pro nevyučené a nezaměstnané mladé lidi a dětské večerní vzdělávání v oblasti Bangalore, podpora nemajetných školáků a vysokoškolských studentů v oblasti Belgaum.

    66 600 Kč
   • Krytí nákladů vzniklých při odstraňování následků povodní, požárů apod.

    5 400 Kč
  • Farní charita Dobruška

   • Podpora sociální služby osobní asistence pro lidi v Dobrušce a hlavně pro lidi v okolních obcích a Orlických horách

    150 000 Kč
   • Půjčovna pomůcek- nákup dalších pomůcek, pro seniory (pro pečující rodiny), pro nemocné po úrazech

    150 000 Kč
   • Přímá pomoc lidem v tísni

    104 800 Kč
   • Projekty v Indii

    22 000 Kč
   • Mimořádné situace Krytí nákladů vzniklých při odstraňování následků povodní, požárů apod.

    13 200 Kč
  • Farní charita Dolní Újezd

   • Nákup nového automobilu pro pečovatelskou službu

    110 400 Kč
   • Projekty v Indii: kvalifikační kurzy pro nevyučené a nezaměstnané mladé lidi a dětské večerní vzdělávní v oblasti Bangalore, podpora nemajetných školáků a vysokoškolských studentů v oblasti Belgaum.

    6 000 Kč
   • Krytí nákladů vzniklých při odstraňování následků povodní, požáru apod.

    3 600 Kč
  • Farní charita Litomyšl

   • Domácí hospic sv. Františka: Výtěžek bude použit na provoz domácí hospicové péče poskytované na Litomyšlsku.

    127 548 Kč
   • Dobrovolnické centrum: Krytí nákladů na provoz Dobrovolnického centra

    88 256 Kč
   • Přímá pomoc rodinám s dětmi: Z prostředků budou podpořeny rodiny s dětmi, které v důsledku vážného nedostatku finančních prostředků nemohou žít stejně plný život jako jejich vrstevníci. Nejčastěji se jedná o nákup školních a kompenzačních pomůcek, spolufinancování lyžařských výcviků a letních táborů apod.

    24 516 Kč
   • Dar na realizaci humanitárních projektů v zahraničí: Projekty v Indii - kvalifikační kurzy pro nevyučené a nezaměstnané mladé lidi a dětské večerní vzdělávání v oblasti Bangalore, podpora nemajetných školáků a vysokoškolských studentů v oblasti Belgaum.

    34 322 Kč
   • Charitní domov Mendryka: Krytí nákladů na provoz Charitního domova Mendryka

    280 000 Kč
  • Farní charita Studenec u Horek

   • Doplnění nabídky zdrav. technických pomůcek do půjčovny.Nákup zdravotnického materiálu.

    70 000 Kč
  • Oblastní charita Červený Kostelec

   • Hospic Anežky České - úpravy parkovacích ploch u budovy Hospice Anežky České

    338 208 Kč
   • Domov sv. Josefa - rekonstrukce výtahu pro klienty odlehčovací služby

    307 078 Kč
   • Dar na realizaci humanitárních projektů v zahraničí - Projekty v Indii: kvalifikační kurzy pro nevyučené a nezaměstnané mladé lidi a dětské večerní vzdělávání v oblasti Bangalore, podpora nemajetných školáků a vysokoškolských studentů v oblasti Belgaum.

    41 186 Kč
   • Přímá pomoc - mimořádná individuální a sociální pomoc

    82 829 Kč
   • Denní stacionář Kafkova vila Červený Kostelec - nákup zařízení a vybavení pro provoz denního stacionáře

    146 228 Kč
   • Mobilní hospic Anežky České - nákup zdravotnické techniky a vybavení

    156 515 Kč
   • Charitní pečovatelská služba Červený Kostelec - zlepšení dostupnosti služby v terénu, nákup zařízení a vybavení pro provoz pečovatelské služby

    226 493 Kč
   • Mateřské centrum Háčko - obnova zařízení mateřského centra, nákup materiálu a odměn pro děti při prorodinných aktivitách, částečné krytí provozních a mzdových nákladů

    52 172 Kč
  • Oblastní charita Chrudim

   • Podpora rozvoje a dofinancování provozních nákladů domácí zdravotní péče, podle možností případné rozšíření služby, nákup pracovních a ochranných pomůcek, dofinancování nákladů na nájemné a energie, mzdové náklady včetně externích pracovníků služby, náklady na vzdělávání, vybavení kanceláře a kancelářské potřeby, propagace služby, zdravotní pomůcky a zdravotnický materiál pro poskytování služby, zakoupení automobilu.

    167 425 Kč
   • Podpora projektů v Indii: kvalifikační kurzy pro nevyučené a nezaměstnané mladé lidi a dětské večerní vzdělávání v oblasti Bangalore, podpora nemajetných školáků a vysokoškolských studentů v oblasti Belgaum.

    49 537 Kč
   • Přímá finanční pomoc v mimořádných situacích. Krytí nákladů vzniklých při odstraňování následků povodní, požárů apod.

    12 384 Kč
   • Podpora rozvoje a dofinancování provozních nákladů pečovatelské služby a osobní asistence, nákup pracovních a ochranných pomůcek, dofinancování nákladů na nájemné a energie, mzdové náklady, náklady na vzdělávání, vybavení kanceláře a kancelářské potřeby, propagace služby.

    178 333 Kč
   • Podpora rozvoje Dobrovolnického centra – náklady na propagaci DC, kancelářské potřeby, náklady na nájemné a energie, mzdové náklady, náklady na vzdělávání, provozní náklady, propagace DC.

    148 611 Kč
   • Kofinancování nových automobilu určených pro poskytování sociálních a služby.

    433 448 Kč
  • Oblastní charita Dvůr Králové

   • Respitní pobyty pro děti vyrůstající v náhradní rodinné péči

    100 000 Kč
   • Občanská poradna ve Dvoře Králové nad Labem - zajištění provozu služeb

    75 000 Kč
   • Nízkoprahové zařízení Střelka - zajištění provozu služeb a nákup drobných pomůcek pro zajištění činnosti klubu

    25 000 Kč
   • Osobní asistence-Domácí péče - pořízení automobilu

    25 000 Kč
   • Projedkty v Indii

    12 500 Kč
   • Krytí nákladů vzniklých pro odstraňování následků povodní, požárů apod.

    7 500 Kč
   • Adresná pomoc v nepříznivé živostí situaci, potravinová banka aj.

    5 000 Kč
  • Oblastní charita Havlíčkův Brod

   • Domácí hospicová péče
    Zakoupení automobilu, který nahradí stávající a umožní lékařům a zdravotním sestrám i nadále cestovat za klienty, kteří si přejí strávit poslední chvíle života v domácím prostředí obklopeni svými blízkými.

    258 000 Kč
   • Charitní domovy pro matky s dětmi
    Spolufinancování nákladů na provoz charitních domovů umožňujících matkám s dětmi získat dočasné stabilní bydlení, bezpečné zázemí, vhodné podmínky pro péči o děti a podporu při řešení jejich sociální situace, aby mohli žít běžný život rodin s dětmi.

    400 000 Kč
   • Správa
    Nákup automobilu pro zajištění chodu organizace v rámci charitních služeb v celé oblasti.

    260 000 Kč
   • Středisko charitní pomoci
    Vytvoření a udržení pracovních míst pro lidi, kteří jsou z nejrůznějších důvodů dlouhodobě nezaměstnaní či těžko uplatnitelní na trhu práce. Práce ve Středisku charitní pomoci podporuje udržení a rozvoj jejich pracovních návyků a dovedností.

    39 000 Kč
   • Občanská poradna
    Spolufinancování nákladů na provoz Občanské poradny, která poskytuje odborné sociální poradenství. Usiluje o to, aby občané netrpěli neznalostí svých práv a povinností, neznalostí dostupných služeb nebo neschopností vyjádřit své potřeby či hájit své oprávněné zájmy.

    100 000 Kč
   • Nízkoprahové centrum
    Podpora nízkoprahových center, která poskytují pomoc dětem a mládeži v nepříznivých situacích. Sociální pracovníci jim pomáhají a podporují je například při řešení potíží ve škole, v rodině, s nevyplněným volným časem, aby mohli žít stejným způsobem života jako jejich vrstevníci.

    100 000 Kč
   • Dar na realizaci humanitárních projektů v zahraničí
    Projekty v Indii: Kvalifikační kurzy pro nevyučené a nezaměstnané mladé lidi a dětské večerní vzdělávání v oblasti Bangalore, podpora nemajetných školáků a vysokoškolských studentů v oblasti Belgaum.

    60 000 Kč
   • Mimořádné situace
    Krytí nákladů vzniklých při odstraňování následků povodní, požárů apod.

    36 000 Kč
  • Oblastní charita Hradec Králové

   • Poskytování odborné komplexní péče nevyléčitelně nemocným a jejich blízkým tak, aby umírající netrpěli bolestí, strachem, úzkostmi, osamocením a dalšími negativními vjemy s maximální snahou o zachování jejich lidské důstojnosti. Péče je poskytována v domácím prostředí nemocného v souladu s postupy paliativní medicíny.  

    Shromažďování finančních prostředků pro přípravné práce, výstavbu a provoz specializovaného kamenného hospice.

    Využití prostředků: projektová dokumentace, investice, vybavení, provozní a personální náklady

    500 000 Kč
   • Zajištění provozně-technického zázemí a vybavení pro sociální služby a zdravotnickou péči Oblastní charity Hradec Králové.
    Využití prostředků: investice (projekt), vybavení, provozní a personální náklady.

    220 000 Kč
   • Konkrétní pomoc a podpora osob v řešení krizových situací, orientace a adaptace na náročné životní období, pomoc při hledání možných řešení, ochrana před sociálním vyloučením.

    Prostřednictvím Poradny Domácí hospicové péče a Poradny pro lidi v tísni poskytujeme kvalitní odborné sociální poradenství, podporu, doprovázení a sdílení v těžkých životních situacích, které nedokáží klienti řešit sami ani s pomocí svých blízkých, všestranně podporujeme nemocné a pečující.

    Využití prostředků: investice, vybavení, provozní a personální náklady.

    150 000 Kč
  • Oblastní charita Jičín

   • Auta pro pečovatelskou službu a Centrum Sasanka - Jedná se o spolufinancování nákupu třech nových aut, která nahradí auta starší.

    67 387 Kč
   • Dar na realizaci humanitárních projektů v zahraničí - Projekty v Indii: kvalifikační kurzy pro nevyučené a nezaměstnané mladé lidi a dětské večerní vzdělávání v oblasti Bangalore, podpora nemajetných školáků a vysokoškolských studentů v oblasti Belgaum.

    15 835 Kč
   • Nízkoprahové kluby PoHoDa (Hořice), EXIT (Jičín) a Relax (Nová Paka) - Cílem klubů je zmírnit, nebo předejít rizikům, která jsou spojená se způsobem života dětí a mládeže, kteří nechtějí, nemohou, nebo neumí trávit svůj volný čas obvyklým způsobem. Vybraná částka půjde na vstupné a jízdné pro klienty- Prachovské skály, Zoo Stěžery, bazén Nová Paka, rafty, Zoo Dvůr Králové nad Labem, koupaliště Dachova.

    6 277 Kč
   • Přímá pomoc v regionech Jičínska, Novopacka, Hořicka a Semilska - Přímá pomoc je učená na zmírnění následků nenadálých krizových situací, které se přihodily lidem bez jejich přičinění, a které nemohou, nebo neumí řešit pouze vlastními silami. Jedná se zejména o rodiny s dětmi a staré lidi z regionů, kde působí Oblastní charita Jičín.

    25 000 Kč
   • Podpora dobrovolnických aktivit - Cílem je rozvoj vzájemné občanské podpory ve společnosti a zlepšení povědomí o hodnotě i významu dobrovolnických aktivit. Vybraná částka byla použita na mzdu, cestovné a hovory koordinátorky, ostatní materiál pro práci dobrovolníků s klienty, výpis RT apod. rn

    93 900 Kč
  • Oblastní charita Jilemnice

   • Mateřské centrum Rodinka
    Hlavním posláním MC Rodinka je podpora fungující rodiny. Dále se zaměřujeme i na neformální vzdělávání dětí a rodičů.

    112 000 Kč
   • Sociální šatník a potravinová pomoc
    Ve spolupráci s potravinovou bankou poskytujeme potraviny a drogerii potřebným rodinám i jednotlivcům. V šatníku si mohou potřební zdarma vybrat oblečení i boty.

    27 000 Kč
  • Oblastní charita Kutná Hora

   • Automobil pro aktivizační služby pro rodiny s dětmi

    336 000 Kč
   • Dobrovolnické centrum - činnost dobrovolníků v nemocnicích, domovech sociální péče a střediscích charity

    112 000 Kč
   • Centrum Přístav - pracovní zkušenosti klientů se zdravotním znevýhodněním

    44 800 Kč
   • Přímá pomoc jednotlivcům i rodinám v nepříznivé situaci

    22 400 Kč
   • Projekty v Indii - kvalifikační kurzy pro nezaměstnané, vzdělávání a podpora studentů

    28 000 Kč
   • Mimořádné situace - náklady na odstraňování následků živelných pohrom

    16 800 Kč
  • Oblastní charita Náchod

   • Charitní pečovatelská služba - zlepšení dostupnosti služby v regionu

    462 000 Kč
   • Provozní náklady azylového domu pro mladé

    18 000 Kč
   • Podpora osob a rodin v nouzi

    60 000 Kč
   • Provozní náklady azylového domu pro matky s dětmi

    12 000 Kč
   • Pomoc při mimořádných situacích

    18 000 Kč
   • Dar na realizaci humanitárních projektů v zahraničí

    30 000 Kč
  • Oblastní charita Nové Hrady u Skutče

   • Nákup svozového vozidla s rampou - pro ambulantní služby plánujeme zakoupit devítimístné vozidlo s hydraulickou rampou a uchycením pro dva vozíky. Toto vozidlo budeme denně využívat pro svoz a rozvoz klientů denního stacionáře a sociálně terapeutických dílen. V pečovatelské službě budeme toto vozidlo využívat pro cesty imobilních klientů k lékaři, nebo zařizování běžných úředních záležitostí. Hydraulická rampa ulehčí práci našim pracovníkům a je velmi komfortní pro naše uživatele.

    300 000 Kč
   • Nákup kompenzačních pomůcek pro naše klienty - v prostorách stacionáře potřebujeme vybudovat pojezdové kolejnice pro přesun imobilních klientů po domě. Dále chceme zakoupit nájezdovou rampu do svozového vozidla, které užíváme pro všechny služby naší organizace.

    344 000 Kč
   • Dar na realizaci humanitních projektů v zahraničí- projekty v Indii: Kvalifikační kurzy pro nevyučené a nezaměstnané mladé lidi a dětské večerní vzdělávání v oblasti Bangalora, podpora nemajetných školáků a vysokoškolských studentů v oblasti Belgaum.

    35 000 Kč
   • Mimořádné situace - krytí nákladů vzniklých při odstraňování následků povodní, požárů apod.

    21 000 Kč
  • Oblastní charita Pardubice

   • Paliativní ambulance, mobilní hospic - Rekonstrukce domu v Dražkovicích, elektroinstalace, topení, voda, vybavení.

    729 000 Kč
   • Rozšíření sociálních služeb - Vybavení kanceláří pro pečovatelskou službu a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi a pomoci pěstounům.

    90 000 Kč
   • Dar na realizaci humanitárních projektů v zahraničí - Projekty v Indii: kvalifikační kurzy pro nevyučené a nezaměstnané mladé lidi a dětské večerní vzdělávání v oblasti Bangalore, podpora nemajetných školáků a vysokoškolských studentů v oblasti Belgaum.

    45 000 Kč
   • Mimořádné situace - Krytí nákladů vzniklých při odstraňování následků povodní, požárů apod.

    27 000 Kč
   • Přímá pomoc - Pomoc lidem, kteří se dostali do tíživé životní situace, jízdenky pro lidi bez domova.

    9 000 Kč
  • Oblastní charita Polička

   • Posílení kapacity odborného týmu paliativní péče a rozšíření území pro poskytování služeb v rámci Domácího hospice sv. Michaela. Částečné pokrytí provozních nákladů domácí hospicové péče, včetně osobních nákladů na odborníky v DHP (lékaři, psychoterapeut), které nelze hradit z plateb zdravotních pojišťoven.

    250 800 Kč
   • Částečné pokrytí nákladů (včetně osobních) na multidisciplinární rozvoj služby Otevřené dveře (pro lidi s dušením onemocněním), související s probíhající reformou psychiatrické péče, a nákladů na přípravu a provoz Centra Duševního zdraví ve Svitavách.

    245 100 Kč
   • Přímá pomoc sociálně slabým v místě působnosti OCH Polička, případně humanitární pomoc.

    28 500 Kč
   • Projekty v Indii: kvalifikační kurzy pro nevyučené a nezaměstnané mladé lidi a dětské večerní vzdělávání v oblasti Bangalore, podpora nemajetných školáků a vysokoškolských studentů v oblasti Belgaum.

    28 500 Kč
   • Krytí nákladů vzniklých při odstraňování následků povodní, požárů apod.

    17 100 Kč
  • Oblastní charita Rychnov nad Kněžnou

   • Obnova vybavení a provoz ve Stacionáři sv. Františka v Rychnově nad Kněžnou – denní stacionář, týdenní stacionář, odlehčovací služby

    208 000 Kč
   • Konkrétním lidem a rodinám v nouzi v regionu působnosti FCH RK
    Rodinám s více dětmi dlouhodobě žijící na hranici chudoby
    Rodinám s postiženým dítětem
    Redistribuce potravinové a materiálové pomoci

    40 000 Kč
   • Krytí nákladů spojených s provozem NDC

    80 000 Kč
   • Krytí nákladů vzniklých při odstraňování následků povodní, požárů apod.

    12 000 Kč
   • Projekty v Indii: kvalifikační kurzy pro nevyučené a nezaměstnané mladé lidi a dětské večerní vzdělávání v oblasti Bangalore, podpora nemajetných školáků a vysokoškolských studentů v oblasti Belgaum.

    20 000 Kč
   • Obnova již více než dvacet let zastaralého vybavení chráněného bydlení pro lidi s mentálním postižením Domov, provozovaného Sdružením Neratov, z.s.

    40 000 Kč
  • Oblastní charita Trutnov

   • Zakoupení nových elektrických polohovatelných lůžek pro půjčovnu, jejíž hlavní činností je zapůjčování zdravotních a kompenzačních pomůcek všem potřebným se sníženou soběstačností. Ti pak, i přes svůj handicap, mohou zůstávat doma, ve svém přirozeném prostředí, což kladně přispívá na jejich zdravotní stav. Sklad pomůcek je neustále obnovován. Díky výtěžku minulého roku jsme byli schopni vystavět nové prostory. Pomůcky tak budou uskladněny ve větších prostorech a přehledněji. Polohovací elektrická lůžka jsou často z řad klientů poptávána a bohužel jich je stále nedostatek.

    60 000 Kč
   • Příspěvek na zakoupení automobilu pro domácí hospicovou - paliativní péči, která se věnuje pacientům trpícím nevyléčitelnou chorobou v pokročilém nebo terminálním stadiu nemoci. Cílem služby je maximálně tlumit bolest a potíže vyplývající z onemocnění, ale také mírnit tělesné i duševní strádání pacienta. Umožňuje tak nemocnému prožít konec života důstojně, v bezpečí domova a v kruhu svých blízkých. Bez mobilních pracovníků nelze tuto službu poskytovat. V tuto chvíli potřebujeme obměnit jeden vůz.

    32 000 Kč
   • Projekty v Indii - kvalifikační kurzy pro nevyučené a nezaměstnané mladé lidi a dětské večerní vzdělávání v oblasti Bangalore. Podpora nemajetných školáků a vysokoškolských studentů v oblasti Belgaum.

    5 000 Kč
   • Krytí nákladů vzniklých při odstraňování následků povodní, požárů a jiných mimořádných událostí.

    3 000 Kč
  • Oblastní charita Ústí nad Orlicí

   • Sociální rehabilitace - na provozní náklady, energie, nákup materiálu, vzdělávání zaměstnanců, mzdové náklady, oprava zahradního domku na ukládání zahradnických potřeb.

    80 000 Kč
   • Domácí hospic ALFA-OMEGA - náklady na provoz aut – PHM, servis a údržba; vzdělávání zaměstnanců a mzdové náklady.

    250 000 Kč
   • Dar na realizaci humanitárních projektů v zahraničí - projekty v Indii: kvalifikační kurzy pro nevyučené a nezaměstnané mladé lidi a dětské večerní vzdělávání v oblasti Bangalore, podpora nemajetných školáků a vysokoškolských studentů v oblasti Belgaum.

    60 000 Kč
   • Mimořádné situace - krytí nákladů vzniklých při odstraňování následků povodní, požárů apod.

    36 000 Kč
   • Centrum Pod střechou - na provozní náklady, energie, nákup materiálu, vzdělávání zaměstnanců, lektorné, mzdové náklady.
    Úprava okolí budovy: přístřešek na kočárky, oprava plotu, úprava zahrady pro větší využití při aktivitách Rodinného centra.

    220 000 Kč
   • Charitní pečovatelská služba - náklady na provoz aut – PHM, servis a údržba, vzdělávání zaměstnanců, energie, nákup materiálu a mzdové náklady. Úprava okolí budovy na parkování aut pečovatelské služby Letohrad

    250 000 Kč
   • Centrum Kopretina Horní Sloupnice - nákup materiálu, spoje, doprava a vstupy na letní výlety (příměstské tábory).

    10 000 Kč
   • Nízkoprahové centrum pro lidi bez přístřeší - na úpravu prostor a na provozní náklady, energie, nákup materiálu – hygienické a desinfekční prostředky, mzdové náklady.

    150 000 Kč
   • Sociální sprcha - na provozní náklady, energie, nákup materiálu – hygienické a desinfekční prostředky, mzdové náklady.

    30 000 Kč
   • Fond na rozvoj a rozšíření stávajících projektů - Fond slouží na financování nových projektů a rozvoj stávajících projektů.

    25 000 Kč
   • Přímá pomoc - Pomoc lidem v hmotné nebo duchovní nouzi.

    89 000 Kč
 • Diecéze litoměřická

  • Charita Česká Kamenice

  • Charita Česká Lípa

   • Provozní náklady na projekt Sociální automobil, který již 14. rokem sváží zdravotně hendikepované děti do školy a ze školy.

    150 000 Kč
  • Charita Kadaň

   • Podpora jednotlivcům a rodinám v nepříznivé životní a sociální situaci - na pomoc lidem bez domova, rodinám, osamělým osobám, samoživitelům. Formou darování potravin, ošacení anebo vybavení domácnosti.
    Podpora dětem ohroženým sociálním vyloučením - spoluúčast na úhradě školních obědů, školkovného, školních fondů, školních pomůcek a vybavení. Na spoluúčast na hrazení mimoškolních vzdělávacích a sportovních aktivit.
    Podpora zdravotně znevýhodněným osobám a pečujícím osobám - spoluúčast na úhradě zdravotnických a rehabilitačních pomůcek či zdravotnického materiálu. Na podporu ozdravných a rehabilitačních aktivit, vedoucích ke zlepšení fyzického a psychického stavu podporovaných osob.

    53 000 Kč
  • Charita Liberec

   • Prevence a podpora dětí a dospělých - podpora handicapovaných dětí, učební pomůcky a potřeby pro děti v ZŠ, volnočasové aktivity sociálně handicapovaných dětí a mládeže.
    Podpora rodin s dětmi, matek samoživitelek a lidí ohrožených sociálním vyloučením.
    Hospic sv. Zdislavy  - podpora činnosti hospicu,
    Domov pokojného stáří - Domov sv. Vavřince,
    Domovy pro matky s dětmi v tísni - Domov sv. Anny a Domov sv. Moniky, Charitní šatník - provoz

    250 000 Kč
  • Charita Litoměřice

   • Domov na Dómském pahorku - literární posezení pro klienty - set stůl + 6x křeslo
    Charitní domov sv. Zdislava - 15x omyvatelné křesílko do společenské místnosti na aktivizaci
    Středisko sociální prevence a humanitární pomoci - 30 spacák pro klienty
    Domácí péče - pomůcky pro usnadnění převazů u klientů - válec pod nohy
    Pečovatelská služba - kompenzační pomůcky pro manipulaci s klienty - invalidní vozík

    100 000 Kč
  • Charita Lovosice

   • Spolufinancování aktivit pro děti v rámci nízkoprahového zařízení pro děti a mládež - Panny Marie Pomocné s dětmi a mládeží ( např.: příměstské tábory, pobyty s dětmi ...)

    40 000 Kč
  • Charita Most

   • Záměr byl rozdělen do těchto zařízení:  ZDVOP Mosťáček, Azylový dům Duchcov, Noclehárna Duchcov, Předškolní klub a NZDM Zastávka, SAS Jirkov, NZDM Khamoro, SAS Žatec, NZDM Drak, NZDM Zákupák, NZDM Kotva, KCJ, služby péče, RvT, projekt Domácího násilí,...rnkonkrétně se jednalo o nákup školních pomůcek, podpora osob bez přístřeší, podpora vzdělávacích programů pro děti z NZDm, nákup kompenzačních pomůcek, podpora obětí domácího násilí při zajišťování nového bydlení

    140 000 Kč
  • Charita Rumburk

   • Výnos sbírky bude použit na náklady spojené s provozem  Občanské poradny Rumburk poskytující odborné sociální poradenství a tím zajištění dostupnosti a bezplatnosti služby pro klienty, kteří se nacházejí v krizi tj. tíživé finanční či sociální situaci.

    20 000 Kč
  • Charita Šluknov

   • Materiální a potravinová pomoc pro klienty Charita Šluknov

    18 000 Kč
  • Charita Sobotka

   • Vybavení na terapii přírodou - pro uživatele Domova pokojného stáří Libošovice pořídili vybavení na terapii přírodou. A to konkrétně vyvýšené zahradní pojízdné záhony, které jsou přístupné i vozíčkářům pro jednoduché zahradnické práce. Ale také tyto záhony můžeme přivést i k uživatelům, kteří jsou trale upoutáni na lůžko. Dále bychom chtěli zakoupit zahradní náčiní, hlínu a rozmanité květiny, sazeničky, byliny atd.

    90 000 Kč
  • Charita Teplice

   • Fara Jeníkov - tábor pro sociálně slabé děti - pomoc s financováním tábora pro sociálně slabé děti.
    Och Teplice - fond pro nákup věcí pro sociálně a zdravotně znevýhodněné rodiny - nákup školních pomůcek, výletů, zdravotních potřeb atd.
    Biskupské gymnázium Bohosudov krizový fond - nakup pomůcek.
    Skautské středisko Dvojka Teplice - podpora sociálně znevýhodněných dětí a volnočasových aktivit.

    70 000 Kč
  • Charita Ústí nad Labem

   • Nákup vybavení Centra pro rodinu Ovečka - Cílem projektu je nákup vybavení mateřského centra. V Centru pro rodinu  Ovečka poskytujeme služby mateřského centra, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi a nízkoprahové zařízení pro děti a mládež. Chtěli bychom obnovit vybavení herny, obnovit vybavení NZDM. Dále zde pracujeme na projektu komunitní zahrady pro vyžití dětí, ale i rodin uprostřed sídliště. Nakoupíme potřebný materiál pro rozvoj zahrady.
    ZŠ Vojnovičova - cílem projektu je nákup logických her pro děti s různými handicapy. Cílem je vést děti k empatii, pomoci druhým, vstřícnosti a schopnost udělat něco pro druhé.
    Farnost Trmice - cílem projektu je uspořádání akcí pro sociálně slabé rodiny a jednotlivce z Trmic, Předlic a okolí. Jedná se o akce spojené s tradicemi a svátky, zejména Mikuláš pro děti z Předlic, vánoční oběd pro opuštěné ve farnosti, dětský den na konci školního roku a celoroční podpora chudých - zejména lidí bez domova.

    103 000 Kč
  • Diecézní charita Litoměřice

   • Podpora zdravotně handicapovaných seniorů a děti - nákup potřebných zdravotnických a kompenzačních pomůcek a všeho, co může usnadnit péči. Podpora dětí se sociálně znevýhodněných rodin - nákup školních pomůcek a úhrada nákladu za volnočasové aktivity pro deti ze znevýhodněných rodin.

    200 000 Kč
   • CHOS - Mladá Boleslav - přístroj na měření kotníkových tlaků hlavně pre seniory TBL-ABI index

    75 000 Kč
   • CHOS Liberec - výtěžek Tříkrálové sbírky bude určen na podporu chlapce Jiřího Š. poruchou autistického spektra z obce Višňová - okr.. Liberec

    40 000 Kč
   • CHOS Chomutov - získané peníze z Tříkrálové sbírky budou využity jako poskytnutí příspěvku pro zakoupení vertikalizačního stojanu, díky kterému se bude moci Kačenka poprvé postavit.

    5 000 Kč
   • ZŠ Třebenice - cílem je přispět žákům v sociální nouzi na nákup školních pomůcek a pracovních sešitů.

    2 000 Kč
   • Hospic sv. Štěpána - umožní nakoupit především opiátové náplasti a další dražší léky nad rámec úhrady ze zdravotního pojištění.

    20 000 Kč
   • DCH-CHPS Mnichovo Hradiště - na nákup ochranných prostředků a na nákup zdravotnických, hygienických a kompenzačních pomůcek pro uživatele.

    20 000 Kč
   • DCH Jiřetín pod Jedlovou - cílem projektu je zabezpečit odpovídající výživu dětem, které pobývají v našem Domově se svými matkami. Aktuálně se jedná o 26 dětí. Během roku se počet dětí mění. Dětskou výživou se rozumí kojenecká a batolecí mléka, kaše, příkrmy, přesnídávky. Polovina dětí jsou ve věku 9 měsíců až 6 let. Z léků se jedná hlavně o volně prodejné sirupy na kašel, na snížení horečky, vitamínové přídavky, vitamínové přídavky pro podvyživené děti.

    10 000 Kč
  • Oblastní charita Chomutov

   • Podpora smysluplného trávení volného času dětí a mládeže - podpora dětí a mládeže z Chomutova a okolí (zázemí je na faře v Chomutově). Zajištění využití volného času uspořádáním speciálních programů, výletu, atd. Pořízení pomůcek a vybavení pro práci s dětmi a mládeží, příspěvky na sportovní nebo hudební kroužky dětí a příspěvky na křesťanské dětské tábory.
    Podpora rodin s dětmi, které mají postižení - podpora ohrožených rodin, které mají dítě s mentálním, tělesným či kombinovaným postižením, s opožděným nebo ohroženým vývojem. Pomoc při zajištění nákupu kompenzačních pomůcek a hraček pro rozvoj těchto dětí.
    Materiální pomoc osobám v sociální a hmotné nouzi - pomoc zvláště pro matky samoživitelky, rodiny s více dětmi ve finanční tísni, osamoceně žijící osoby ve finančně a sociálně tíživé situaci, včetně pomoci s nákupem potravin, dětských plen a hygienických potřeb.
    Podpora provozu farní miniškoličky - důvodem provozování farní miniškoličky je zajištění potřebných sociálních služeb a dalších aktivit s tím spojených pro děti ve věku od 2 do 6 let.

    50 000 Kč
  • Oblastní charita Žatec

   • Provoz charitního šatníku.

    5 000 Kč
  • ŘKF Jablonné v Podještědí

   • Energetická krize - vykoledovaná částka bude dána na podporu osob postižených energetickou krizí.

    6 000 Kč
  • ŘKF Liběšice u Žatce

   • Podpora práce s dětmi a mládeží ze sociálně znevýhodněného prostředí, konkrétní pomoc sociálně slabým rodinám v tíživé situaci a lidem v tísni, nákup školních pomůcek a potřebného vybavení dětem ze sociálně slabých rodin, pomoc nemocným v tísnivé situaci, podpora letního dětského tábora pro děti ze znevýhodněného prostředí, nákup kompenzačních pomůcek pro nemocné nebo handicapované.

    50 000 Kč
  • ŘKF Semily

   • Vybavení domácího hospice - příspěvek na nákup dvou oxygenerátorů.
    Podpora sociálně slabých seniorů - podpora s hrazením mimořádných výdajů ( doporučení farní rady, děkana, místních sociálních pracovníků ).
    Podpora sociálně slabých rodin s dětmi - podpora hrazení obědu žáku, podpora kompenzačních pomůcek a služby potravinoá pomoc ( doporučení farní rady, děkana, místních sociálních pracovníků, ředitelů škol ).

    100 000 Kč
  • ŘKF Srbská Kamenice

   • 10 000,- pro Domov matek s dětmirn10 000,- Hospic Litoměřicern10 000,- Slunečnice Děčín - pro výuku hendikepovaných klientůrn10 000,- MŠ Malá Veleň rekonstrukce kuchyněrn80 000,- pro sociálně slabé občany

    120 000 Kč
 • Diecéze ostravsko-opavská

  • Charita Bohumín

   • Podpora péče o seniory v Domově pro seniory U Kaple v Dětmarovicích

    200 000 Kč
  • Charita Český Těšín

   • Aktivizační zahrada pro společné setkávání seniorů

    150 000 Kč
   • Zážitkové výlety pro rodiny

    40 000 Kč
   • Bezbariérové prostory v Charitním centru pro seniory

    410 000 Kč
  • Charita Frenštát pod Radhoštěm

   • Podpora a rozvoj paliativní péče

    225 000 Kč
   • Aktivní senior - Podpora aktivizačních činností pro seniory

    175 000 Kč
  • Charita Frýdek-Místek

   • Doučování v Charitě Frýdek-Místek

    300 000 Kč
   • Podpora mobilní hospicové péče

    90 000 Kč
   • Mobilní terén

    200 000 Kč
   • Rekonstrukce Domu pokojného stáří

    600 000 Kč
   • Tréninkový byt pro osoby s duševním onemocněním

    110 000 Kč
  • Charita Hlučín

   • Pořízení nových kompenzačních pomůcek

    200 000 Kč
   • Podpora péče o nemocné a umírající v Charitní ošetřovatelské službě

    300 000 Kč
   • Vytvoření projektu stavby nové sociálně terapeutické dílny

    300 000 Kč
   • Oprava a údržba budovy domova pro seniory

    300 000 Kč
  • Charita Hrabyně

   • Rekonstrukce budovy a terasy Charity Hrabyně

    380 000 Kč
  • Charita Jablunkov

   • Rekonstrukce a bezbariérovost Denního stacionáře sv. Josefa

    210 000 Kč
   • Nákup automobilu a podpora provozu Charitní pečovatelské služby

    160 000 Kč
   • Realizace živé zahrady v Centru pomoci sv. Rafaela

    170 000 Kč
   • Příprava na budoucí výstavbu pobytové služby - vytváření finanční rezervy

    250 000 Kč
  • Charita Jeseník

   • Výstavba Denního stacionáře Šimon

    400 000 Kč
  • Charita Kopřivnice

   • Přímá sociální výpomoc

    70 000 Kč
   • Podpora péče o seniory v terénní službě

    400 000 Kč
   • Nákup automobilu

    90 000 Kč
  • Charita Krnov

   • Zajištění dovozu kompenzačních pomůcek, elektrických polohovacích lůžek do domácností uživatelů

    300 000 Kč
  • Charita Nový Jičín

   • Humanitární pomoc osobám v tíživé životní situaci

    30 000 Kč
   • Fond Kroužky

    30 000 Kč
   • Podpora půjčovny kompenzačních pomůcek

    50 000 Kč
   • Aktivity charitního rodinného klubu Hnízdo

    25 000 Kč
   • Nákup vozidla

    300 000 Kč
  • Charita Odry

   • Obnova vozového parku

    300 000 Kč
   • Nové příležitosti a rozvoj služeb

    150 000 Kč
   • Práce s lidmi bez přístřeší

    50 000 Kč
  • Charita Opava

   • Podpora péče o seniory v charitních terénních službách (Charitní pečovatelská služba, Charitní ošetřovatelská služba, Charitní hospicová péče Pokojný přístav)

    200 000 Kč
   • Rozvoj chráněného bydlení v Jarkovicích

    1 200 000 Kč
  • Charita Ostrava

   • Plynofikace a rekonstrukce kotelny v hlavní budově Charity sv. Alexandra

    260 000 Kč
   • Podpora Šatníku Charity Ostrava

    60 000 Kč
   • Podpora Charitního střediska sv. Kryštofa - mobilní hospic

    100 000 Kč
   • Rekonstrukce zázemí pro sociální rehabilitaci Charitního střediska sv. Lucie

    200 000 Kč
   • Obnova vybavení kuchyně v Hospici sv. Lukáše

    100 000 Kč
   • Vybavení dětského hřiště  v Charitním domě sv. Zdislavy

    80 000 Kč
   • Rekonstrukce podkroví v Charitním domě sv. Václava

    500 000 Kč
  • Charita Studénka

   • Údržba a rozšíření zdravotních a kompenzačních  pomůcek v půjčovně

    50 000 Kč
   • Finanční podpora volnočasových aktivit dětí z obcí, kde se sbírka realizuje

    20 000 Kč
   • Výstavba nové budovy - Domu sv. Jáchyma

    500 000 Kč
  • Charita sv. Martina

   • Provoz půjčovny

    110 000 Kč
   • Podpora péče o seniory v pečovatelské službě

    110 000 Kč
  • Charita Třinec

   • Údržba a rozšíření kompenzačních pomůcek v půjčovně

    100 000 Kč
   • Terénní práce

    200 000 Kč
 • Diecéze plzeňská

  • Blatnice

   • 100% Podpora projektů Diecézní charity Plzeň

    15 000 Kč
  • Blížejov

   • 100% Projekt Společenskou hrou ke stmelení kolektivu

    5 000 Kč
  • Bukovany

   • 40% Podpora výstavby nové klubovny skautského střediska Dýmky Habartov
    30% Podpora projektů FCH Sokolov (šatník, Tříkrálový obchůdek);
    30% Podpora lidí v materiální nouzi v katastru obce Bukovany

    15 000 Kč
  • Chocenice

   • 100% Podpora charitní pečovatelské služby Blovice

    10 000 Kč
  • Chotěšov

   • 50% Příspěvek na volnočasové aktivity pro žáky školní družiny, školního klubu v Chotěšově, činnost žáků s SVP a dětí ze soc. znevýhodněného prostředí; 50% Příspěvek pro klienty Domova sv. Vavřince v Meclově

    40 000 Kč
  • Chotíkov

   • 85% Podpora projektů Diecézní charity Plzeň; 15% Podpora žáků ze sociálně znevýhodněného prostředí ze tříd ZŠ Chotíkov

    10 000 Kč
  • Dasnice

   • 50% Podpora osoby v tíživé životní situaci v katastru obce Dasnice; 50% Podpora projektů Farní charity Sokolov (šatník, Tříkrálový obchůdek)

    5 000 Kč
  • Diecézní charita Plzeň

   • 100% Příspěvek na podporu služeb Dicézní charity Plzeň

    10 000 Kč
  • Domažlice

   • 20% Sociálně terapeutické dílny sv. Josefa; 20% SOS Domažlice; 20% Domov sv. Vavřince Meclov, 10% Domov pro matky s dětmi v tísni Havlovice; 10% Azylový dům Domažlice; 10% Volnočasové kluby DUHA Domažlice; 10% Výcvik Canisterapeutické sdružení Hafík, z.s.

    120 000 Kč
  • Farní charita Aš

   • 95% Úhrada části nákladu spojených s provozem Domova pro matky s dětmi v tísni v Aši; 5% Podpora zájmové a volnočasové činnosti dětí v Aši

    30 000 Kč
  • Farní charita Blovice

   • 100% Pomoc lidem v nouzi -  zejména rodinám s více dětmi a seniorům

    30 000 Kč
  • Farní charita Cheb

   • 40% Podpora služeb Hospice sv. Jiří v Chebu;
    35% Příspěvek na zabezpečení a rozvoj služeb poskytovaných Farní charitou Cheb lidem v nouzi;
    20% Příspěvek na zabezpečení a rozvoj služeb Diecézní charity Plzeň realizovaných v Chebu pro lidi bez přístřeší (Betlém);
    5% Příspěvek na léčbu a rehabilitaci pana J. Rady, která není hrazena zdravotními pojišťovnami

    60 000 Kč
  • Farní charita Chodov

   • 100% Úhrada části nákladů spojených s provozem Týdenního stacionáře pro osoby s Alzheimerovou chorobou v Karlových Varech

    15 000 Kč
  • Farní charita Dolní Bělá

   • 90% Podpora služeb DCHP - Terénní krizová služba a Intervenčního centra; 10% Podpora Domova sv. Zdislavy Plzeň (Domov pro matky s dětmi v tísni)

    30 000 Kč
  • Farní charita Horšovský Týn

   • 40% Příspěvek na zajištění venkovních aktivit Farní charity Horšovský Týn a Komunitního centra Horšovský Týn; 30% Příspěvek na Domov sv. Vavřince v Meclově; 30% Domov pro nemocné Alzheimerem, Domažlice

    40 000 Kč
  • Farní charita Karlovy Vary

   • 100% Úhrada části nákladů spojených s provozem Týdenního stacionáře pro osoby s Alzheimerovou chorobou v Karlových Varech (Farní charita Karlovy Vary)

    150 000 Kč
  • Farní charita Kraslice

   • 100% Podpora činnosti charitního šatníku

    30 000 Kč
  • Farní charita Mariánské Lázně

   • 20% Příspěvek pro Hospic sv. Jiří , Cheb; 10% Dům pro občany bez vlastního bytu v Mar. Lázních; 20% Příspěvek pro Diecézní charitu Plzeň-sociální projekty; 50% Farní charita Mariánské Lázně

    50 000 Kč
  • Farní charita Přeštice

   • 75% Příspěvek na provoz zařízení Domov pokojného stáří Naší Paní Klatovy; 10% Příspěvek na provoz Denního stacionáře Kristián, Přeštice; 15% Podpora činnosti Farní charity Přeštice

    90 000 Kč
  • Farní charita Sokolov

   • 40% Farní šatník - obnova šatníku a sociálního zázemí pro návštěvníky šatníku; 40% Tříkrálový obchůdek - celoroční nájem obchůdku, 20% Mobilní hospic sv. Jiří - podpora činnosti hospice

    100 000 Kč
  • Farní charita Staňkov

   • 100% Farní charita Staňkov - Pomoc potřebným ve všech obcích farnosti Staňkov, Adopce na dálku

    15 000 Kč
  • Farní charita Stříbro

   • 100% Podpora provozu Domova pro seniory sv. Jana Pavla II.

    20 000 Kč
  • Farní charita Zbiroh

   • 100% Podpora sociálních služeb Oblastní charity Rokycany

    100 000 Kč
  • Farnost Dobřany

   • 50% Podpora klientů s poruchou autistického spektra a mentálním postižením v Domově Radost, stacionářích Korálek a Plamínek; 50% Podpora provozu Domova sv. Aloise Plzeň

    80 000 Kč
  • Farnost Dýšina

   • 100% Pomoc sociálně potřebným ve spolupráci se školami na území farnosti; příspěvek Diecézní charitě Plzeň.

    50 000 Kč
  • Farnost Jesenice - Čistá u Rakovníka

   • 100% Podpora projektů Diecézní charity Plzeň

    15 000 Kč
  • Farnost Kdyně

   • 25% Domov pro matky s dětmi v tísni Havlovice; 25% Azylový dům Domažlice; 25% Sociálně terapeutické dílny Meclov a Domažlice; 25% Domov sv. Vavřince 25%

    200 000 Kč
  • Farnost Koloveč

   • 100% Pomoc potřebným ve všech obcích farnosti Koloveč

    10 000 Kč
  • Farnost Konstantinovy Lázně

   • 100% Příspěvek na charitní ošetřovatelskou službu - domácí péče (MCHP)

    10 000 Kč
  • Farnost Konstantinovy Lázně - Bezdružice

   • 100% Charitní ošetřovatelská služba -  domácí péče (MCH Plzeň)

    7 000 Kč
  • Farnost Kralovice

   • 100% Podpora projektů Diecézní charity Plzeň

    80 000 Kč
  • Farnost Kralovice - Mladotice

   • 100% Podpora projektů Diecézní charity Plzeň

    30 000 Kč
  • Farnost Manětín

   • 100% Podpora Domova sv. Vavřince v Meclově

    60 000 Kč
  • Farnost Město Touškov

   • 100% Podpora projektů Diecézní charity Plzeň

    15 000 Kč
  • Farnost Mrákov

   • 80% Sociálně terapeutické dílny sv. Josefa v Meclově a Domažlicích; 20% Volnočasový klub pro děti a mládež farnosti Mrákov

    40 000 Kč
  • Farnost Nýřany

   • 100% Adopce na dálku 2 dětí; Podpora Domova sv. Aloise

    11 900 Kč
  • Farnost Plasy

   • 100% Podpora Domova sv. Vavřince v Meclově

    50 000 Kč
  • Farnost Skalná

   • 40% Podpora služeb Hospice sv. Jiří v Chebu; 35% Příspěvek na zabezpečení a rozvoj služeb poskytovaných Farní charitou Cheb lidem v nouzi; 15% Příspěvek na zabezpečení a rozvoj služeb Diecézní charity Plzeň realizovaných v Chebu pro lidi bez přístřeší (Betlém); 10% Léčba a rehabilitace R. Neuschela, která není hrazena zdravotními pojišťovnami

    12 000 Kč
  • Farnost Spálené Poříčí

   • 100% Podpora Domova sv. Zdislavy pro matky s dětmi v tísni v Plzni

    30 000 Kč
  • Farnost Starý Plzenec

   • 100% Podpora sociálně slabých občanů ve Starém Plzenci

    25 000 Kč
  • Holýšov

   • 35% Podpora pro dítě se spinální svalovou atrofií - náklady za rehabilitace nehrazené ze zdravotního pojištění; 35% Podpora pro dítě s kombinovaným fyzickým a psychickým postižením - náklady na fyzioterapii, ergoterapii a lázeňský pobyt nehrazené zdravotní pojišťovnou; 30% Podpora Domova pro matku a  dítě v tísni Havlovice

    15 000 Kč
  • Hostouň

   • 60% Město Hostouň - podpora rodin dětí s mentálním a kombinovaným postižením; 10% Sociálně terapeutické dílny sv. Josefa; 5% Domov sv. Vavřince Meclov, 5% Domov pro matky s dětmi v tísni Havlovice; 5% SOS Domažlice;  10% Azylový dům Domažlice; 5% Volnočasové kluby DUHA Domažlice;

    10 000 Kč
  • Jesenice

   • 100% Podpora žáků ze SŠ a ZŠ Jesenice s různým stupněm mentálního a zdravotního postižení, žáků ze sociálně znevýhodněného prostředí (pěstounská péče, dětský domov), kteří jsou ubytováni na internátě školy

    15 000 Kč
  • Klenčí pod Čerchovem

   • 35% Podpora volnočasových klubů Duha; 35% Příspěvek soc. zařízení Robinson v Klenčí pod Čerchovem, 30% Podpora projektu Domov sv. Zdislavy pro matky s dětmi v tísni v Havlovicích.

    100 000 Kč
  • Městská charita Plzeň

   • 30% Charitní pečovatelská služba;
    20% Domov sv. Františka;
    15% Farnosti vikariátu Plzeň - město;
    15% Tísňová péče;
    15% Domov sv. Zdislavy pro matky s dětmi v tísni;
    5% Bezdomovci a lidé z ulice;

    500 000 Kč
  • Oblastní charita Bor u Tachova

   • 90% Příspěvek na provoz Domova pro seniory Bor; 10% Adopce na dálku

    80 000 Kč
  • Oblastní charita Klatovy

   • 40% Domov pokojného stáří - úhrada provozních nákladů, obnova zahrady, dofinancování přístřešku na kompenzační pomůcky, dofinancování automobilu; 30% Azylový Dům - Výměna dveří za protipožární do bytů uživatelek, opravy; 15% Dofinancování automobilů Charitní pečovatelské služby v Klatovech; 15% Ostatní projekty OCH Klatovy - příspěvek na provozní náklady

    500 000 Kč
  • Oblastní charita Ostrov

   • 100% Podpora provozu Domovů pokojného stáři v Ostrově a Hroznětíně

    150 000 Kč
  • Oblastní charita Rokycany

   • 100% Podpora provozů OCH Rokycany: Krizové zařízení pro ženy, Byt sv. Lukáše, Osobní asistence, Domov pro seniory sv. Pavla a Stacionář Pohodička

    200 000 Kč
  • Poběžovice

   • 20% Sociálně terapeutické dílny sv. Josefa; 10% SOS Domažlice; 10% Domov sv. Vavřince Meclov, 20% Domov pro matky s dětmi v tísni Havlovice; 20% Azylový dům Domažlice; 20% Volnočasové kluby DUHA Domažlice

    24 000 Kč
  • Radnice

   • 100 % Domov sociálních služeb Liblín, p.o. - přímá pomoc hendikepovaným, nemocným, seniorům - potřebným

    10 000 Kč
  • Rochlov

   • 100% Podpora projektů Diecézní charity Plzeň

    7 000 Kč
  • Studánka

   • 100% Podpora mobilního hospicu sv. Jiří, provozovna Tachov

    8 000 Kč
  • Tachov

   • 100% Podpora činnosti mobilního hospice pro Tachovsko

    30 000 Kč
  • Teplá

   • 50% Týdenní stacionář pro postižené Alzheimerovou nemocí, Farní charita Karlovy Vary

    5 000 Kč
   • 50% Český západ - podpora místních potřebných

    5 000 Kč
  • Toužim

   • 50% Týdenní stacionář pro postižené Alzheimerovou nemocí Karlovy Vary; 50% Český západ - podpora místních potřebných

    10 000 Kč
  • Třemošná

   • 100% Podpora služeb provozovaných Sdružením občanů Exodus, z.s.

    3 000 Kč
  • Žlutice

   • 100% Příspěvek na provoz Stacionáře pro osoby s Alzheimerovou chorobou Farní charity Karlovy Vary

    25 000 Kč

 

Výtěžek sbírky je určen na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším lidem v  nouzi všude tam, kam dosáhne pomoc Charity Česká republika. Desetina výnosu sbírky je každoročně určena na rozvojovou a humanitární pomoc v zahraničí.

Výnos sbírky je rozdělen podle pevně daného klíče takto: 65 % vybraných prostředků se vrací charitám, které je vykoledovaly, 15 % je určeno na velké diecézní projekty, 10 % putuje do krizového fondu, odkud jsou uvolněny při mimořádných událostech, a na pomoc v zahraničí, 5 % využije na své projekty Charita Česká republika, 5 % tvoří zákonné režie sbírky.

Plán využití získaných prostředků zveřejňujeme vždy předem na základě dat z jednotlivých charit. Kliknutím na černý čtvereček s křížkem zobrazíte podrobné záměry využití v jednotlivých lokalitách.

Archiv záměrů Tříkrálové sbírky