Pravidla sbírky

Tříkráloví koledníci.Koledování v průběhu Tříkrálové sbírky podléhá přesným pravidlům. Skupinku tvoří obvykle tři koledníci v dětském věku převlečení za bájné krále (mudrce z východu), kteří se podle tradice přišli do Betléma poklonit novorozenému Ježíškovi.

Sbírka se koná v průběhu prvních dvou lednových týdnů a na počátku koledníkům zpravidla žehnají biskupové a kněží.

Koledníky lze rozpoznat podle průkazky vystavené Charitou ČR a potvrzené příslušnou diecézní Charitou. Průkaz obsPrůkazka koledníka - líc.ahuje podpisy odpovědných osob, případně i razítko diecézní Charity. Údaje na průkazu koledníka musí souhlasit s údaji v jeho průkazu totožnosti, který si dárce může taktéž vyžádat.

Kasička, do které koledníci vybírají, musí být úředně zapečetěná místně příslušným městským či obecním úřadem nebo magistrátem. Číslo pokladničky musí souhlasit s číslem průkazky. Na kasičce je umístěna také nálepka se znakem Charity.

Pokud vám koledníci, kteří požádají o dar do Tříkrálové sbírky pořádané Charitou ČR, na požádání nepředloží svůj průkaz nebo odmítnou ukázat úřední pečetění sbírkové kasičky, jde patrně o koledníky, kteří se pouze vydávají za zástupce Charity a může se jednat o podvod.

Charita si nečiní výhradní právo na tento lidový zvyk. Koledovat může opravdu kdokoli. Nemůžeme ale nést odpovědnost za dary, které veřejnost svěří koledníkům, kteří nejsou evidovaní jako osoby pověřené vykonávat Tříkrálovou sbírku (tzn. nedisponují průkazem vystaveným dle výše uvedených pravidel a nevybírají dary do úředně zapečetěné kasičky).

Jasně danými pravidly se sbírka řídí také při rozdělování výtěžku. Více informací naleznete v sekci Využití sbírky.


My tři králové

 1. My tři králové jdeme k vám,
  štěstí zdraví přejeme vám.
 2. Štěstí, zdraví, dlouhá léta,
  my jsme k vám přišli zdaleka
 3. Zdaleka je cesta naše,
  do Betléma mysl naše. 
 4. Co ty, černej, stojíš vzadu,
  vystrkuješ na nás bradu. 
 5.  A já černej vystupuju
  a Nový rok vám vinšuju. 
 6. A my taky vystupujem
  a Nový rok vám vinšujem.

Poslechněte si nahrávku Tříkrálového sboru z Olomouce.(Nahrávka byla pořízena v prosinci 2013 v Audiovizuálním studiu Univerzity Palackého v Olomouci pod vedením Jana Gottwalda.) 

Prosíme, otevřete koledníkům svoje dveře a srdce, podpořte charitní dílo. Děkujeme.