Charita Česká republika

Tříkrálovou sbírku pořádá Charita Česká republika, a to na základě osvědčení oznámení Magistrátem hlavního města Prahy ze dne 15. října 2012 č. j. S-MHMP/1327710/2012 a 1340351/2012 a v souladu s aktuálně platnými právními předpisy (zejména zákon č. 117/2001 po novele č. 120/2012 Sb. O veřejných sbírkách).

Charita Česká republika je největším nestátním poskytovatelem sociálně zdravotních služeb v ČR s více než stoletou historií. Její hlavní činnost spočívá v pomoci potřebným na území Čech, stále častěji se ale věnuje také zahraničí.

Poslání Charity tkví ve službě lidem v nouzi bez ohledu na jejich věk, pohlaví, politické smýšlení, rodinné uspořádání, zdravotní stav, sexuální orientaci, příslušnost k etnické nebo národnostní menšině, víru, náboženství nebo kulturu.

Z hlediska zákona je Charita ČR církevní právnickou osobou dle Kodexu kanonického práva (kánon 312, 313). Spadá pod římskokatolickou církev registrovanou v České republice podle zákona č. 3/2002 Sb.

Více na

www.charita.cz - hlavní web Charity ČR
www.svet.charita.cz - zahraniční projekty


Kontakty

e-mail: tks@charita.cz