Koledníci

V době konání sbírky vyráží do ulic měst a vesnic v celé republice téměř 50 000 dobrovolníků.

Sbírka probíhá podle přesných pravidel. Na úvod žehnají koledníkům v jednotlivých diecézích biskupové a kněží. Skupinku tvoří zpravidla tři koledníci v dětském věku, převlečení za bájné krále (mudrce z východu), kteří se podle tradice přišli poklonit do Betléma novorozenému Ježíškovi.

Koledování probíhá podle místních podmínek v průběhu prvních dvou týdnů měsíce ledna. Koledníkům zpravidla na počátku žehnají biskupové a kněží.

Koledníky Charity lze rozpoznat Průkazka koledníka - lícpodle průkazky (pověření) vystavené Charitou ČR a potvrzené příslušnou diecézní Charitou. Průkaz obsahuje podpisy odpovědných osob, případně i razítko diecézní Charity. Údaje na průkazu koledníka musí souhlasit s údaji v jeho průkazu totožnosti, který si dárce může taktéž vyžádat.

Kasička, do které koledníci vybírají, musí být úředně zapečetěná místně příslušným městským či obecním úřadem nebo magistrátem. Číslo pokladničky musí souhlasit s číslem průkazky. Na kasičce je umístěna také nálepka se znakem Charity.

Pokud vám koledníci, kteří vás požádají o dar do Tříkrálové sbírky pořádané Charitou Česká republika, na požádání nepředloží svůj průkaz koledníka nebo odmítnou ukázat úřední pečetění sbírkové kasičky, jde patrně o koledníky, kteří se pouze vydávají za zástupce Charity a může se jedat o podvod.

Charita si nečiní výhradní právo na tento lidový zvyk. Koledovat může opravdu kdokoli. Nemůžeme ale nést odpovědnost za dary, které veřejnost svěří koledníkům, kteří nejsou evidovaní jako osoby pověřené vykonávat Tříkrálovou sbírku (tzn. že nedisponují průkazem vystaveným dle výše uvedených pravidel a nevybírají dary do úředně zapečetěné kasičky).

Prosíme, otevřete koledníkům svoje dveře a srdce, podpořte charitní dílo. Děkujeme. 


My tři králové

 1. My tři králové jdeme k vám,
  štěstí zdraví přejeme vám.
 2. Štěstí, zdraví, dlouhá léta,
  my jsme k vám přišli zdaleka
 3. Zdaleka je cesta naše,
  do Betléma mysl naše. 
 4. Co ty, černej, stojíš vzadu,
  vystrkuješ na nás bradu. 
 5.  A já černej vystupuju
  a Nový rok vám vinšuju. 
 6. A my taky vystupujem
  a Nový rok vám vinšujem.

(Zde najdete akordy a zde noty)

Nahrávku Tříkrálového sboru z Olomouce naleznete ZDE.

(Nahrávka byla pořízena v prosinci 2013 v Audiovizuálním studiu Univerzity Palackého v Olomouci pod vedením Jana Gottwalda.)